From: Subject: =?windows-1250?Q?V=9Ai_miluj=FA_vlasy_a_kolekt=EDvy_-_Najmama.sk?= Date: Wed, 1 Feb 2012 13:43:53 +0430 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.6157 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: text/html; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://najmama.aktuality.sk/clanok/224650/vsi-miluju-vlasy-a-kolektivy/ =EF=BB=BF V=C5=A1i miluj=C3=BA vlasy = a kolekt=C3=ADvy - Najmama.sk
Magaz=C3=ADny=20
SpravodajstvoAktuality=C5=A0portPo=C4=8DasieTV program
Mu=C5=BEiAutoMoto=C5=BDiv=C3=A9Mobilm=C3=A1niaBadman
=C5=BDenyDivaNajmamaRecepty
Ostatn=C3=A9CestovanieKoktejlHoroskopy

V=C5=A1i miluj=C3=BA vlasy a kolekt=C3=ADvy

22.03.2010 Autor:=20 Gabriela=20
Zdie=C4=BEa=C5=A5 na:

Vo=C5=A1 detsk=C3=BA poznali u=C5=BE na=C5=A1i = predkovia a t=C3=A1to =E2=80=9Ezn=C3=A1mos=C5=A5=E2=80=9C=20 pretrvala a=C5=BE do tretieho tis=C3=ADcro=C4=8Dia, no a zd=C3=A1 = sa, =C5=BEe tu bude naveky.=20

 

Hoci so v=C5=A1ami =C4=8Dlovek st=C3=A1le bojuje = a kyno=C5=BE=C3=AD ich u=C5=BE v z=C3=A1rodkoch,=20 tento z=C3=A1pas si zopakuje e=C5=A1te nejedna gener=C3=A1cia.

 

Detsk=C3=A9 v=C5=A1i s=C3=ADce nepredstavuj=C3=BA pre = =C4=BEudsk=C3=BD organizmus nejak=C3=A9 zdravotn=C3=A9=20 riziko, spolu=C5=BEitie s nimi veru nie je pr=C3=ADjemn=C3=A9, = =C4=8Di u=C5=BE po estetickej alebo=20 psychickej str=C3=A1nke.

Domovsk=C3=BD pr=C3=ADstav

Vlasy s=C3=BA pre v=C5=A1i ide=C3=A1lnym domovom, priam pohodlnou = ob=C3=BDva=C4=8Dkou. =C5=BDij=C3=BA=20 v nich tesne pri poko=C5=BEke, kde maj=C3=BA dostatok tepla = a potravy =E2=80=93 =C4=BEudskej=20 krvi. T=C3=ADto mini up=C3=ADri s=C3=BA nev=C3=ADtan=C3=BDmi = hos=C5=A5ami v detsk=C3=BDch vlasoch, kde sa=20 vyskytuj=C3=BA naj=C4=8Dastej=C5=A1ie, teda vo vlasoch = mlad=C5=A1=C3=ADch, p=C3=A4=C5=A5 a=C5=BE = jeden=C3=A1s=C5=A5ro=C4=8Dn=C3=BDch, det=C3=AD.=20 N=C3=A1kazou v=C5=A1ami trpia oproti chlapcom =C4=8Dastej=C5=A1ie = diev=C4=8Dat=C3=A1 star=C5=A1ie ako =C5=A1tyri roky.=20 Kedysi sa za hlavn=C3=BA pr=C3=AD=C4=8Dinu pova=C5=BEovala = d=C4=BA=C5=BEka ich vlasov, dnes je to sk=C3=B4r =C5=A1t=C3=BDl=20 hry diev=C4=8Dat, ke=C4=8F ich vlasy =C4=8Dastej=C5=A1ie = prich=C3=A1dzaj=C3=BA do kontaktu.

Dospel=C3=A9 v=C5=A1i nepre=C5=BEij=C3=BA mimo vlasov viac = ako 24 hod=C3=ADn. Miery v=C5=A1i s=C3=BA 2 =E2=80=93=20 4 mm a sami=C4=8Dka denne kladie 3 a=C5=BE 4 vaj=C3=AD=C4=8Dka, = tzv. hnidy, ktor=C3=A9 prilep=C3=AD pevne=20 k vlasu, tesne pri poko=C5=BEke hlavy.

Za cel=C3=BD svoj =C5=BEivot, trvaj=C3=BAci 3 a=C5=BE 5 = t=C3=BD=C5=BEd=C5=88ov, jedna sami=C4=8Dka nakladie 50 a=C5=BE 150=20 hn=C3=ADd, ktor=C3=A9 r=C3=BDchlo rast=C3=BA, trikr=C3=A1t sa = zvliekaj=C3=BA a za 17 a=C5=BE 25 dn=C3=AD s=C3=BA=20 z nich dospel=C3=A9 v=C5=A1i, schopn=C3=A9 =C4=8Fal=C5=A1ieho = rozmno=C5=BEovania. Rovnako ako dospel=C3=A9=20 v=C5=A1i, aj ich larvy sa =C5=BEivia krvou. Ich bodnutie ve=C4=BEmi = svrb=C3=AD, =C4=8Do postihnut=C3=A9ho n=C3=BAti=20 =C5=A1kriaba=C5=A5 svrbiace miesto, =C4=8D=C3=ADm v=C5=A1ak = m=C3=B4=C5=BEe do ko=C5=BEe zanies=C5=A5 bakteri=C3=A1lnu infekciu,=20 ktor=C3=A1 sp=C3=B4sob=C3=AD jej zahnisanie. Vo=C5=A1 detsk=C3=A1 sa = =C5=A1=C3=ADri pri priamom styku, najm=C3=A4=20 v kolekt=C3=ADvoch, napr. v =C5=A1kole, =C5=A1k=C3=B4lke = i rodine. Jej zv=C3=BD=C5=A1en=C3=BD v=C3=BDskyt=20 sa najviac odzrkadl=C3=AD v=C5=BEdy po pr=C3=A1zdnin=C3=A1ch. V=C5=A1i = sa pren=C3=A1=C5=A1aj=C3=BA tesn=C3=BDm kontaktom det=C3=AD=20 pri hre, span=C3=AD, pou=C5=BE=C3=ADvan=C3=AD spolo=C4=8Dn=C3=BDch = hrebe=C5=88ov, uter=C3=A1kov, kefiek, =C4=8Diapok, =C5=A1=C3=A1lov,=20 osobnou i poste=C4=BEnou bieliz=C5=88ou.

Ak do =C5=A1k=C3=B4lky =C4=8Di =C5=A1koly pr=C3=ADde iba = jedno die=C5=A5a, ktor=C3=A9 m=C3=A1 na = =E2=80=9En=C3=A1v=C5=A1teve=E2=80=9C=20 tohto parazita, je viac ako pravdepodobn=C3=A9, =C5=BEe si ho domov = prines=C3=BA aj jeho=20 kamar=C3=A1ti. Hygienici za tzv. skupinov=C3=BD v=C3=BDskyt = v=C5=A1=C3=AD pova=C5=BEuj=C3=BA u=C5=BE troch=20 a viac postihnut=C3=BDch v jednom kolekt=C3=ADve. Vtedy by = mali u=C4=8Ditelia, resp.=20 rodi=C4=8Dia kontaktova=C5=A5 detsk=C3=A9ho lek=C3=A1ra, alebo priamo = hygienick=C3=BA stanicu.

Vyhl=C3=A1ste v=C5=A1iam vojnu

Pod=C4=BEa odborn=C3=ADkov je pre likvid=C3=A1ciu v=C5=A1=C3=AD = e=C5=A1te pred pou=C5=BEit=C3=ADm chemick=C3=BDch=20 pr=C3=ADpravkov z lek=C3=A1rne, najv=C3=BDhodnej=C5=A1ia = i ke=C4=8F najpr=C3=A1cnej=C5=A1ia mechanick=C3=A1=20 met=C3=B3da, a to vy=C4=8Desa=C5=A5 v=C5=A1i aj hnidy = z mokr=C3=BDch vlasov hust=C3=BDm hrebe=C5=88om,=20 ktor=C3=BD u=C5=BE na=C5=A1i prarodi=C4=8Dia naz=C3=BDvali = v=C5=A1iv=C3=A1kom. Ako treba postupova=C5=A5? Na st=C3=B4l=20 rozlo=C5=BEte biely papier, nad neho skloni=C5=A5 hlavu a vlasy = vy=C4=8Des=C3=A1va=C5=A5 smerom od=20 tyla dopredu tri a=C5=BE p=C3=A4=C5=A5 min=C3=BAt.

Hnidy odstr=C3=A1nite aj vystrihnut=C3=ADm postihnut=C3=A9ho vlasu, = alebo ich ru=C4=8Dn=C3=BDm=20 stiahnut=C3=ADm. Tak=C3=A9to d=C3=B4kladn=C3=A9 pre=C4=8Desanie je = v boji proti v=C5=A1iam vraj a=C5=BE=20 =C5=A1tyrikr=C3=A1t =C3=BA=C4=8Dinnej=C5=A1ie.

Na dospel=C3=A9 v=C5=A1i aj hnidy mus=C3=AD by=C5=A5 obrann=C3=A1 = lie=C4=8Dba zameran=C3=A1 rovnako.=20 V lek=C3=A1rni s=C3=BA vo=C4=BEne dostupn=C3=A9 r=C3=B4zne = prepar=C3=A1ty, napr. dezinfek=C4=8Dn=C3=A9 =C5=A1amp=C3=B3ny =C4=8Di=20 spreje. V=C5=A1i zab=C3=ADjaj=C3=BA i roztoky na b=C3=A1ze = alkoholu, ktor=C3=A9 s=C3=BA =C3=BA=C4=8Dinnej=C5=A1ie ako=20 roztoky s vodn=C3=BDm z=C3=A1kladom. = Neodpor=C3=BA=C4=8Daj=C3=BA sa v=C5=A1ak =C4=BEu=C4=8Fom = trpiacim na=20 astmu alebo ekz=C3=A9m a rovnako mal=C3=BDm de=C5=A5om.

Ak ste tehotn=C3=A1, doj=C4=8D=C3=ADte alebo sa star=C3=A1te = o die=C5=A5a mlad=C5=A1ie ako =C5=A1es=C5=A5=20 mesiacov, nemali by ste tieto roztoky pou=C5=BE=C3=ADva. Rad=C5=A1ej si = opakovane vy=C4=8Des=C3=A1vajte=20 vlasy. Nech si u=C5=BE vyberiete hocijak=C3=BD pr=C3=ADpravok na = odv=C5=A1ivavenie ria=C4=8Fte sa presne=20 pod=C4=BEa n=C3=A1vodu. Druh=C3=A9 odv=C5=A1ivavenie sa = odpor=C3=BA=C4=8Da urobi=C5=A5 v=C5=BEdy, nie v=C5=A1ak sk=C3=B4r ako za = t=C3=BD=C5=BEde=C5=88, aby sa zlikvidovali pre=C5=BE=C3=ADvaj=C3=BAce = hnidy a z nich vyliahnut=C3=A9=20 larvy. Medzi m=C5=95tvymi hnidami toti=C5=BE sta=C4=8D=C3=AD = jedna =C5=BEiv=C3=A1, aby sa probl=C3=A9m=20 vr=C3=A1til. Aby ste n=C3=A1kazu skuto=C4=8Dne zlikvidovali, treba = vydenzifikova=C5=A5 v=C5=A1etky=20 hrebene a kefy v rodine, vypra=C5=A5 a vy=C5=BEehli=C5=A5 = najm=C3=A4 poste=C4=BEn=C3=BA=20 bielize=C5=88 a skontrolova=C5=A5 vlasy v=C5=A1etk=C3=BDm = =C4=8Dlenom rodiny. Jedinou=20 prevenciou proti v=C5=A1iam s=C3=BA pravideln=C3=A9 = a =C4=8Dast=C3=A9 prehliadky vlasov=20 a eventu=C3=A1lny z=C3=A1sah hne=C4=8F v po=C4=8Diato=C4=8Dnom = =C5=A1t=C3=A1diu v=C3=BDskytu hn=C3=ADd. Tip ako na=20 to: pou=C5=BEite tzv. preven=C4=8Dn=C3=A9 =C5=A1amp=C3=B3ny aj na denne = pou=C5=BEitie s v=C3=BD=C5=A5a=C5=BEkom tea tree=20 oil, alebo =C4=8Dist=C3=BD pr=C3=ADrodn=C3=BD zdravotn=C3=BD = levandu=C4=BEov=C3=BD extrakt, ktor=C3=BD sa m=C3=B4=C5=BEe = pou=C5=BE=C3=ADva=C5=A5=20 aj vn=C3=BAtorne. V=C5=BEdy r=C3=A1no sta=C4=8D=C3=AD v ruk=C3=A1ch = rozotrie=C5=A5 p=C3=A1r kvapiek a vtrie=C5=A5=20 die=C5=A5a=C5=A5u do vl=C3=A1skov. V=C5=A1i to priam = nezn=C3=A1=C5=A1aj=C3=BA.

Z pr=C3=A1vd a m=C3=BDtov

O v=C3=BDskyte v=C5=A1=C3=AD = koluj=C3=BA medzi =C4=BEu=C4=8Fmi r=C3=B4zne=20 povery. Napr. =C5=BEe v rodine, kde sa pravidelne upratuje = a db=C3=A1 na=20 hygienu, vo=C5=A1 nem=C3=A1 =C5=A1ancu. Vo=C5=A1 detsk=C3=A1 v=C5=A1ak = nie je zo =C5=A1piny. V=C5=A1i sa nedaj=C3=BA=20 odstr=C3=A1ni=C5=A5 be=C5=BEn=C3=BDm =C5=A1amp=C3=B3nom. Um=C3=BDvanie = hlavy teplou vodou a tak=C3=BDmto =C5=A1amp=C3=B3nom=20 im neubl=C3=AD=C5=BEi. V=C5=A1i toti=C5=BE dok=C3=A1=C5=BEu = pre=C5=BEi=C5=A5 aj vo ve=C4=BEmi chl=C3=B3rovanej a slanej vode.=20 Vo=C5=A1 sa v=C3=A1m nevyhne ak nos=C3=ADte paroch=C5=88u. Tento parazit = zalezie i pod =C5=88u=20 a nas=C5=A5ahuje sa do va=C5=A1ich vlastn=C3=BDch vlasov. = Dnes u=C5=BE nie je nutn=C3=A9=20 striha=C5=A5 deti dohola. Ale je pravda, =C5=BEe v=C5=A1i sa = z krat=C5=A1=C3=ADch vlasov lep=C5=A1ie=20 odstra=C5=88uj=C3=BA. Hnidy toti=C5=BE treba z vlasov stiahnu=C5=A5 = ru=C4=8Dne a to ide=20 u kr=C3=A1tkych vlasov podstatne lep=C5=A1ie ako = u dlh=C3=BDch.=20

Hodnoti=C5=A5 = =C4=8Dl=C3=A1nok:=20
 • Hodnotenie: 0=20
 • 1=20
 • 2=20
 • 3=20
 • 4=20
 • 5=20
Tla=C4=8Di=C5=A5=20

Diskusia=20 k =C4=8Dl=C3=A1nku

Zatia=C4=BE sa nikto nezapojil do diskusie k tomuto = =C4=8Dl=C3=A1nku.

Pr= ida=C5=A5=20 pr=C3=ADspevok

Vypo=C4=8D=C3= =ADtajte si=20 term=C3=ADn p=C3=B4rodu

Vypo=C4=8D=C3=ADta=C5=A5 =

Tehotenstvo=20 po t=C3=BD=C5=BEdni

P=C3=B4rod=20

Porad=C5=88a - = Rad=C3=ADme V=C3=A1m

 • Po=20 odchode man=C5=BEela sa dc=C3=A9rka za=C4=8Dala = pocik=C3=A1va=C5=A5=20
 • Probl=C3=A9m=20 s tvrdou stolicou=20
 • Die=C5=A5a=20 mi za=C4=8Dalo rozpr=C3=A1va=C5=A5 nesk=C3=B4r=20
 • Z=C3=A1chvat=20 zlosti m=C3=B4jho 3 ro=C4=8Dn=C3=A9ho syna=20
 • V=C3=BD=C5=BEiv=C3=A1=20 pre n=C3=A1=C5=A1ho 9-mesa=C4=8Dn=C3=A9ho syna =
=20
=20

Febru=C3=A1rov=C3=BD=20 horoskop: =C4=8Co o=C4=8Dak=C3=A1va=C5=A5? (2)

=20

Foto:=20 =C5=A0okuj=C3=BAci Paris Fashion Week!

=20

Najkraj=C5=A1ie=20 klob=C3=BAky roka nosila Kate Middleton!

F=C3=B3rum - o = =C4=8Dom pr=C3=A1ve=20 diskutujete

 • uz=20 ani kilo na viac=20
 • Je=20 tu aj niekto mil=C3=BD?=20
 • M=C3=B4=C5=BEeme=20 byt tehotn=C3=AD?=20
 • s= om=20 neschopn=C3=A1??=20
 • ockovanie=20 rotarix

Prv=C3=A1=20 pomoc

= =

= Krv=C3=A1canie

Viete, =C4=8Do m=C3=A1te urobi=C5=A5, ak sa Va=C5=A1e die=C5=A5a = zran=C3=AD a=20 krv=C3=A1ca?

Diva.sk

Naj=20 klob=C3=BAky roka? Od Kate Middleton

=E2=80=A2 Foto:=20 =C5=A0okuj=C3=BAci Paris Fashion Week!

=E2=80=A2 Foto:=20 Najob=C4=BE=C3=BAbenej=C5=A1ie =C5=A1perky hviezd!

=E2=80=A2 Horoskop=20 na febru=C3=A1r: =C4=8Co n=C3=A1s =C4=8Dak=C3=A1?!

=E2=80=A2 Febru=C3=A1rov=C3=BD=20 horoskop: =C4=8Co =C4=8Daka=C5=A5? (2)

=E2=80=A2 Ak=C3=A1=20 je naj=C4=8Dastej=C5=A1ia pr=C3=AD=C4=8Dina = sporov?

Aktuality.sk

=E2=80=A2 Ringo=20 Starr pre USA Today: K=C3=BDm udr=C5=BE=C3=ADm pali=C4=8Dky, budem = hra=C5=A5

=E2=80=A2 Nicole=20 sa vyka=C5=A1=C4=BEala na X Factor

=E2=80=A2 Ag=C3=A1ta=20 Hanychov=C3=A1 t=C3=BDra svoje telo

=E2=80=A2 Arctic=20 Monkeys ovl=C3=A1dli nomin=C3=A1cie na NME Awards

=E2=80=A2 Jedin=C3=A1=20 skuto=C4=8Dn=C3=A1 l=C3=A1ska Hollywoodu?

Cestovanie.sk

=E2=80=A2 Pre=C4=8Do=20 ne=C5=BEartova=C5=A5 o bombe na letisku

=E2=80=A2 V=20 =C4=8Cesku vznikne nov=C3=BD turistick=C3=BD raj

=E2=80=A2 =C5=BDilina=20 rozv=C3=ADja cestovn=C3=BD ruch

=E2=80=A2 Video:=20 Tobog=C3=A1n len pre odv=C3=A1=C5=BEnych?!

Badman.sk

Oslepla=20 z vodky! Otr=C3=A1vil ju technick=C3=BD alkohol!

=E2=80=A2 Star=20 Wars bude op=C3=A4=C5=A5 v kin=C3=A1ch!

=E2=80=A2 BMW=20 Z8 Senner s lep=C5=A1=C3=ADm v=C3=BDkonom

=E2=80=A2 Video:=20 Debiln=C3=A9 kecy Pra=C5=BE=C3=A1kov

=E2=80=A2 Vitajte=20 vo svete V=C3=A1clava Berku

=E2=80=A2 Foto:=20 Hnusn=C3=A9 =C5=BEeny, ktor=C3=A9 si myslia, =C5=BEe s=C3=BA=20 sexi!

Prihl=C3=A1senie

T=C3=A1to akcia vy=C5=BEaduje prihl=C3=A1senie. = Chce=C5=A1 sa prihl=C3=A1si=C5=A5?

=C3=81no=20 Nie=20

=C3=97=20
------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Zdravie/vsa_detska_4.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/7QB4UGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNBAQAAAAAAFwcAmcAUDUz NjE2Yzc0NjU2NDVmNWYxNDVlN2EwNzhjMWY5ZmVhOWYyODBhZDI4YzUyZDQ2ZjY1YTRjZTM2Yzlm NTQ1NjIxOThhMWZkMTlmODFjMmI2HAIAAAIABP/bAEMABgQFBgUEBgYFBgcHBggKEAoKCQkKFA4P DBAXFBgYFxQWFhodJR8aGyMcFhYgLCAjJicpKikZHy0wLSgwJSgpKP/bAEMBBwcHCggKEwoKEyga FhooKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKP/CABEI AU4B9AMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAABAIDBQEGB//EABgBAQEBAQEAAAAA AAAAAAAAAAABAgME/9oADAMBAAIQAxAAAAH6oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcAOgAAA AAAHOhw6HDoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCFOdnF8zHX1B5nQ1y1iHd47TBLHWTmHTjp6v mFt9OEu87rIc6AAAAAAAAAcDoBzoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcO1xpzsonHHTPzNjOz2Shdj51 rel8J7O84V2VtVr2dLaoVs+mb8Z6Hrw0e87vn0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgU8j nfKp0Y6TX4jnS3gn8ib0bI3ZafpcXz6+w7851z1tNlmnIWdkVjbXL6h/xXru/lYOd3gAAAAAAAAA AOdAAAAAAAAAAAAAAAAAAACJ2nledyqWX59WVYLzUsS1fO83V3+sYOfs5hov5d5i5npsSXQ9B4X0 N1uwpnrPISnKs5ClPYS83v8AbzXEe6z0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOQSH6SvPTqIjy7drSp m3slScM+k4+50pO5lZ2Vs4MrveUZuxmaInnesypzQwZXfoGEGrLa2AVssimm7id7+b0Pc7QuegAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFfMunUhW1mvL7nbKMc7j3jpsUYmT6VF+HbKOXMV67JpfD2l86Uq0Fi5p BnWVV2agS0OGG7Gi32DODrrdzsemOxj3rxq2sd/fPZsyLs3RITgAA50AAOAAHQAAAAAAAA5SX1QW 0szmVJUVHF9KyNGddXlqTVuRv+f8vV9vNYzWpo1Zs7aaLb7YVjaLEBKdUUvXtVsucztDUySRYzoo u6miV1d+V5CVjFkbd47HlWdO6GHfZuibmAABzoAAAAAAAAAByq3IsZsjZdRqpohFTVzd5vUW7jpW vfBT3KDPNiYe5g+bu1NHua9XxrOiywtsz9Cmq5XcsQoYpiS9itlbi96Kwj3WH9rF2N56jsId8WPZ 7vXjeSnjqryV+udNDas3L0HnW2d0hPI53h050AAAAAAADgqpM2thBTNnmNrVOiqpqKrELFi3ZzfR oaSvJieO9h4rz+irc8z72jZoy7dqrw9HTHv+5mnncKXU0WrqytNiHim9Z9BROHLWVdmOZmtsYmvr O7Qy934+SbEttK/Iu1lpmNhHLutWwuXzbt7zOncanOmbHoHQAAAAAAjKkQJIaSVkrqX11w59JJOo 6isWM9bPpXzX6dmQqury874n3Ph/L6c/3nhvXL6HI9BHbxCvtVO2KNijQ56ry9rITGg6zt4Db9DX c4jjifPflXcrSxNTdwfQ3Ovp52p34+ZWap1R1O+xgqUJvyWslHqRdbErX0fJelzGAIADnedAAADm e5i6MZ1lU0vyrlL1trbxVTPmdr8aFu+h/PPoGZXyRhj+B+l/O/P3yvRee2sdPa2Lt7K1uxrs4cks yNTFulmk3E5Y3xUcTUwrnymriauM7u9570Fzv6azPp4KeS9b5bVr0VK7Na7Oazb1SNJuy7rMc4uW WijVL7LtN2cgAAHOnDoAlkPZdqV3KdGkJTzaoWQquiwqdC9Ut/p/KVS/Vo+f2Jg8P7vzXHr4LZyX PN6PdsKS66uqpqH58TZexpoNyaU7rGvVVHO8/F1MffPyugk3nl6n0Pn/AHdmgk75L0cYVXR1bVq2 5bZptWWX0yiSnZ2Uz6s12nvbn17i7GIAAAAcO86Cnm/WYFZvI8t5QwlQvZRKUjWlA32VVC+Jr+t8 U7Gyx4j0ebh5Posvy9vVTzdO9k2qpJo88w9ZprLptXU5c9c9eUJ41mYG75DeLNNC/fL0m15Bjedp nO0UqnC6uUNwTkslo0JYriucz7LJoTZ1mGtmesyeAyAAAAAADiL8Ty6utk3Si2itSXL7LZzWckgg +tZnUWQt0eFGNU6GPoVXVYZqvt/n+5y6+kR1Z8+nzF/cyL2SW2XIwH9mGsP1MYs5ZWajq+jhQ0W9 MOzJZurcTgvtJKequiAyvbS2k3rMZLWkYyfh7fhPMAAAAAAAAAATwvU5leaQ0qLa+dnVsUn5acnT yVrtLLK+ipXpJWLVqZu+ifn/AGfmJfYP+T9Hw61ZW+pz9WNHSqdM16xLXnPI81+/mzX4t9MVdahD lejkRvN0TCyHI5XfKym2/IsfrFc6v5ymyfrcj0sgBBwiSAOgAAAAABzoeXy/U+Wuo1swXvaJ2Z2Z pr6lq0WieNr5c1oL2VppegxPTR53M9Bi1ttYm3F0clXh6NuvGz5rc8S1vdeOZzew+vKzSmyI2WaU RxdzMh7qTtl9Vdsslmoykep1bSRuYuL+gzdVgJAA4d4AB050AAAAAADnmPULHkK2l9WxbvFzV76a i1CFQr7aRtq0Ue2MnSzaLLb4SnO6s9HdXMyOvGM5s5Welp02V3paoutdi2ekzWEhuST+dMySauXK 5RxpfnF9SyrkKb9pkbeYAQHADgBwJdAAAAAAAAAM7C9dlnnVH0dazoHK7OqQs1WzZNxZsaaWuy7K xeItIuqVcrsv6Qlr7VXUUrldQ1UNCVXzvoMY0jL00zdZJNd+zN0ZLbVuHbCiIuWerSUggDgcOHTg BwLAAAAAAAAAAABDzHtqj5rD2mDq5q+mqRcquplR7KNqc4ydthwr5bA7VZJa+28KK5U1StarTexi aUcxt3KMPZymlYyNpWFN/wAt6FH4RZlr039WZjMADgRlwid4AcOnBLQFAAAAAAAADnQAAqtDxuf7 TwtrvfN7tjWLpYlez5WnGhTxIZqjEtJTJVSpVGltXUroYrpvVy2MrVZU1mQ7VbqShVki9y6XX9eM 5yAAHAOAcAOHDgcTpEP/xAAuEAACAgICAQMDAwUAAwEAAAABAgADERIEIRMiMTIFECMwQEEgJDNC UBQVQ3D/2gAIAQEAAQUC/wDxkmPbiVXh/wCpnnmZWruV/wDqMZ7yx8Amed5XyGEVg0MaWtgb9GU8 hlIIYf8AQJhjtHDkGu7JOse1lXzMgFhStroLNo0HR9JC2tWaLhaP+cTMxjiKOrbIWxLSCu0os83J rq2VkqhCIu0GDGGPsGKni8jy/wDNJ+xbEUyx5fbqLfqNzXV8lmCNg8Hj/wBxbyRPMs2BjQdTOfuC VPFv8y/8on7tiM8sbA+qN5ItUrq1GuSrnTm03sSXScW5kCdzECzEI+1bmt6rBYn/ACCfsWjPC0Zp yb8RaWdk4ustQILF1q43dTavXyFUGytqjw+UrBT/AEYmJxrfC4OR/wAUwmE4jvN4TGaX3aimku9d ASN6VsHquPdbaAPh+TVtMlJbXOHflNv6MQzjXmqKwYf8Mww9SxoWmYz9X8gKONQzmmsKGEub1v3O U3rfqtWyfkl9eRWcNr42ot7zBBMQrMRGaspeWCOG/wCAxxGL7wnEd4xj2Ty9X8jE4XFNj1r6vaE6 pj7Weq/5pX8K+43tbXq4Gy6bpx+QVZbIrZ/oMrGFDYam7P75mxC0Y4bzxnzGaWPDtZZfxk4/H4nH yU9Ir6Vu5ce3HVnxRO6B6R6XT0w+7CDpsYbk15nktqlHJMqfI+38uRMzcq9NuFDD92zYljELuBHj alMkFm9NjdfSUXTnPu9I1T/RTA/pLesnu34hfQq4qcYsDde4t+wlo6x1rg8d4pg7mYs9olgzWpEz mJYRFbP7gtGluCNhXDaxt/1tMbudzjp4aLfVYD0x72xW51TjHYs8c5+x+NsHvU/TxTFP5SNh/P8A NY7psDff5EXL5ANIANOwqBorYldmf2pfuH3Z1RNgY+FrwBGfRmIWbZH07j+VuU2T/unxsPZPq5Lx OlXskTPeczGVYdnp2zG6P/0U9WjWyCVp3B3NsP4QWURcNLMrW++lbHXYyi4WfsrHCAlmmAsMziXu zMtgE6JPbW1l10CimtnscLTTd0p+IPpYxD+XtnxhavdsaEdgT2lgmNgvatiHoKf7a07OIvxp9Vfs 1hItX1Q+qKcwkVil2YUWEz+dsmpzvW+4/XPtbh2r9jGsYQnMYAS0bgOFhsBJyBnA+l1Dxcg5nM+L wt6BYClQOyklijRK8Rl61mI46buasJh8utmXEHXG/gSqcTqOuVZwCrCJ0ehFKtKbNhjJOFhlTZKv oUYMv61rdlA8BEY9uxVRa5mfUflZjLDZ7xsqgsyL4qHHq53s74lt2JwqcrVV5IirWGdYSD9tZrGE IEMLKJkGOmZccILAWQ5FcpOHX58mnDkHdepuCFKaLUAxGIc6m3F6mN7cSwV/ruQxJjMEBbaGM2Jt oocNHP2M+m0b2v2cer6h7WR/8nEH4E9K33dX8lxONzC0pu2CGGWR3l1+Ft5erVWnHHs2lwlnXJX/ AC1+1cHuvtzD/cMQBiuxaasMudj7nkJuVQmHpQ+y8e3H6rez6oVIMt9nsVV2yDkw9QZSDKkMQVPr prWusfIT6l8X+Fny4B24zqSviKWfUOIbJwOEUiJm5VwSOro4zKqRbTyuE73UJotFejXfHkn8/wD9 qpVK+1Et9VunaIAyjvHeytZofKPce7YMUYg6nFu2/UcxgCTaihmjhbACEUOGBIMPcbqO2Zx0MX4L F9/qg/E/wt9/pB/tBGAMaqMmJRkwCH2tEHTbGFAZ4lExL/a855GfVXK/lxh+KcpTVduJsEJdQKH8 i11OtmMzsT/WtOvaEyraUvun6JmYzd3IjDyCYlynXjKyxnPl2jtmIuJWMWAYC+/s31Fc02fG72+i n8SQiENBVkgYAh9rvdvcdjxmeMxwFFxmdrREifLiD+3nIr8ldiATbJCh0CLWq4YBpblauMcoFODO S7A0mcezSz9F5e5A2JBMNQMb4r72ZE1msA7appxbHDI2yN0zzkDavmLoLZ9I6sSA/bP2Bjnq0zMS CNL2l7YRDKz1V3E9q11SXXLUD+cv7UIyKlkDYlzGsdWVKmAZyLXRls2TIjGUttX+hacNZLuRod8w +z15NWUljgQz1pAi4yFXy5fg8siHsCHqfUkjdr9I/wAwmYWm0z0scjFsI6rb7OZaZyf8QlBnGHXE Q2POVf4pc+JWCD0wSzLI2S1QhTyQDAPUW1fI5W2YjRHzOJ/g/Q5x1XOYVzLrBVXXaryzuNGhOC74 BsYwKCz5EotfT6XyGeov2WDj6hX1auG+lNrzJmFop2crkaWKXsMYsZ6p7RW6Yyyco/j1xKBmyo+r i1eNCdV8nmsf4sDliampZbFurJlTnCWqRY2E413kjVKbcax2wNvRSOqV1r/Q5AyjAqzMAWrDAKFj 2hW3hYz3mRE9QSvScg4QHWcC4ix39K3Yst/InJplR8fIB+1hM464AMMMcRoZXG9nnNfEK7Smsbcc 8eiyz6idE5Nl8XCjOHU92JslA1rMD4mymL3PRCehapbm1GwhfRxE3s/RPtaMNyE2Ck652DorExuo 25Crmaeqz2dsRiMrhRfYbES1vMlmR5VduTWBOHb5KRHHflVK/wD2/G2XnVvDyllnKEf6hSDXyq7Z T3HlkdvNyK8ie4GcOfRUv4U+KjDD55xG6jpY1g6CWq0z09uWddk49PjJM03nEr8df6XJTMcdt74I lhwSd4EIijrGAjAjQK7DZ9cs2AMjX/WqzVSx8nM/x8K7/wAexDHE5tHkrto8Z0rdfHLEUCjiEU0U YlQwthn1K/xpx11U9RCAvsP9afjW+xK7X2jVcbRlxAQYT6krrxrkPUDa3SqysCpduFQP1CMi1MNc yrDGXJIg7h229xgy04ikysHZhuqjRHzqrEE58mN3srNr/TuV6h3HGV5NOZXx+l4h3XipHcZr7OcL yrxWrbW3d+NB+KgnDdAdovSrqrHAHTrrYr9kGobODKPKxdhs1gVurVWtZRWXZVCr+pyE2W1QZ8FB fYrkJgHEZtJtlbuoTqR0RePJaQET5KRh7MNprVVQa67/AMd3FtDpLVjAZXotAC0XqcrkCpGLXuU1 iqWWofj4nxcZWo5lXy1Uy1CUrwqZxZfUTKU1BxCpwU3jL6veYOeJV46v1uTV6fefwontA7sxEaXP 61OYBPGnk5bSoekkVV8RC1tKCy3ldS5SRxVapan2DR0BhrE8U0nJtWhMvybK6xWPm9VezV1DalMW ABgua+QpwqHY0lp7PaN13BjLlPA2zuqKt4slhiZE4Ve7frnuchdDj1tkiuvxwe2cK5bdQtqgdXqx gGFsy9owot9bcWvWutNePYTYtnvxfga9WWwEEiZhMttWtLWfl3VV4nJbqur0Iuir/nWrWzQIvLHp GCleEVTGTW75qykUizoNLBtANZnsJmUV+Ov9hzK8rnLPhRjY5fNq7i7Glaaq7MsGcExPn7ogMVHj dLyj6QMynUs5Kr6p/wCR2byI/OzDXdyn43ECzkoqoqZsLYNHqF58UfuWeuu1VKcTsEdamMxyq4hJ 2PSTbWAsSJwa8/sj2OXXo7gMEIh977QFs9Udiorcus00i1Ax+2VcnjDLvWHVqvTVQMeOtWsryAuw dBu/HGK6EIIZSekIYiqnD2N1xBtTyVzVxbGuWzDAY1456rcmxjiAyv4n3ssCTIM6Mdpxx5CihF/Z X1+RLFKTBCpXq1ksMVtoPY7F2OSQ2AfyJqJwzsa9jDYqttgJYrnYCf6dE9Q9RsRvcxo5y3Fx4zuW 47eHkvaNrtpS2LR3EbZ/5rYEn5PgwgrAgQZUH6fTgftOVTuCJ7SwmWEZAGWzqPQM/l9wq4mv4+Em q17ZZ8F+wMCFAYYiKjNWHCjVbK1JMK6x8bKuJX0rsCeT/kpfZWEuOhpfZFHeel9/cIGE/g9njcTz WAaj9ryuMLBYCJYTrYmQRKttbWxFWa5CA4sfWcIDxaYL7YUEQ7eR29Ne7KbCpc+hHJNrEEnZNyZn oDtAdFoFU5a5biswli+SWV5SuwrEtOomQEXO2Y+XPD4u5RQg/b8ijecqpgujYX5PgR/UypizHrGo N51XhLrxwnrsVmbHppDZd2DlvRW+5NmHuYoKyWFjENacQZ3q23DAy99ZcNorfkrcNLmZZcMNU5yn Z6EMUdcfh7xVCr+5dFeXcOPhDZiVepyxSmi0XItYzz4rKqu6qV18YIM/nEXuYmsIBFqbAekH5FST SorZUUQOLDyfdxKYcmXJ6B6DS2UGcVoXPH4uv76xA631asqhR9P5L32fUmTjVLaGXmMC4+PuowDq AXwTcPIF6RayhsG0B9IBV+QQWPsza2tpii0PUGbfk5P2qBDsMzORavq47AjjVPaaKhUv7/lVh15a k8ysXcqv6k6NZtgWje3sWcm01w2YRLvIzt6v5X7mEYhUGMIepWcyq3Z+S7LH+LBvIyfkQBq1bEvG ZxuODZRUtKfrf//EACYRAAIBBAIBBAMBAQAAAAAAAAABEQIQITESIDADQEFhE1FxIlD/2gAIAQMB AT8B/wCaqT8aaH6bVqaB+mmVU8fcqkQmb2OlbZi0FdEZ9ukJCQyRR89a6Y9qqRU20T02as1JVTx9 mkKkg0Ni67IvUs+xgpqjYqkyZfRdZtVVAhvPn3eBatBF46OqDZU40UoYvGzZlGGcRbiyF2dmNmzQ xKELxLNtnEiCkp1flTaSRVodmM0OoppG50IXhf8Ak2QQVWo1b6PwoeMW48sC9JIdmM2QkOr9CRU/ gpXgaPpnFoTqs7enqztBSrsQxkmBIb+Cmkb+CMdticbIkyZIg3b03m7wJowkN2qtU4FZ2hDc6Eip zhd/pmVom0fskiyqEyoVLODIEVM5DzZaPmTlOzBKRmrwf0gg5JaIb3abSUVE5I4/wdRx4qWTBVVP RW/pgx4skNmLrpRVOCj1eOz86K6+WWVVT0WUTkakl0kokfhwQT+rP9GutNa+TlSV1T0k+x6Gf0he Zix4IItvryjZPn+7wZ9/i0GTJm8+1m0mDFoII6z4v//EACYRAAIBBAIBBAMBAQAAAAAAAAABEQIQ ITESIDADQEFhE1FxIlD/2gAIAQIBAT8B/wCbJyFVZ1CqE59zI7pv4vJTVPt2xvrPSiqfatk2bu7K 0GhVT7NsbJJFdismTdZXsErVUTodLREdHZDENCEptGMkeVI0TNpG5ck4JOV+RN6VJopU7G4EVeJK 2jDIaORW8WZAqRog4ycWhMkpKbOzKl4VgdtHIkqyVbEJHF3SODOJopEbFSVVCxu1S8KyaJJvXspE fkG7KqB+pZlIjRMnH9jclKnLKmNdkpEz+HKcEKzt6qyU90MpKdWyMSnJVUJRljz20NToyrSkZIGj 1KcFO7xaOlNPWXoiNjZSvl9/tGHsggm8fBV6cWXVH4xUwMez4gai0MxS8DfgTJIZKWrwQV0iN2kR TTF/geb5M/JPgkwSkM/lneJK6ItFqaY6M+BODiqskVEPxyRZfs30aHQziyimBdPoWxC+iWPxzZDz i77TbQp6cf0QPzfVskmLRaLNitvpPm30ySckYP8AJgwMQ7P2kEMyZORJyJtndo8X/8QAORAAAgEC BAQEBQIFBAIDAAAAAAERAiEQEjFBIlFhcQMygaEgMECRsUJQEzNSYsEEI3LRcOGS8PH/2gAIAQEA Bj8C/wDDViHar473RbX90sdCKS4sviNe4v4qVS/qpLPC5YuWIruiV+6cKL/kvK7nDUUJVOSlVOat /isz+7l+4WwmrFzoX0RTyo4jNW4PLPciiilL4ZVmRV5/z+4ThLKv4eX+HscTll9HqNvyUb8y7g1X xyj+5a/uKoTdyFgqfVlDp8taJzcBxqUcHFRy5F/iVVIqqf3CWpqZ1H/aP+uqw6N6bokiq07ozU6C prtV8d/K9S37dmq1P7jN/wDEVP8ATd9yko5whP8ATX7Mj7HOl6oVfh+US+OKr0fgmlyv2z+L4mv6 Vgqeep7IhfqcHZSUdh0vSq/qX1HzHPlq1WGWvX45pG40/YqYcLf5C8TxddlyOiOg6v1Mb9Cp8lC9 SObH0Z1pudyfuSh08rojdGTxdfz8b64RVr+wUpt21+GmmjzMbrbrrehxXY3gl98FSLvJVWV/YbGu X4OjIe2FtD3L8S5i+FLBWlCl/f6zqOauKSM1/wAEJufwOn9PIlXojQnQuVeM3xadjodSn74VViQ+ hHQR74Uv0ZG6FVg1yJ6jXIsRjCMtWv5Lx3KuF/klNQa3X1b2HT4fPXkUrw6G3rLfuOhaRqU1aUtc vKOme/RHbYqf2HOtVxLqMQ+bKVyuPxKtyB/bBCZVSdrDIKeqGudPwWZYTvP4IevIVLqXLozRrota ScxYeZKTVkPX6WN8KRuqyI0RVVU7svvdvqOLuq6ImevNlrvmZqv5dAySnvhShUrex2WHr8CZOz1w koZ4bKlyeCY7a+xb7E0sjp9v/RVVXD3t+UU2eXZmmhwi3Ysywj9S+iuInDqZaqc1DGnTlj3OKGji /wD0qzPzP7DqSFTvUzLRZLFPqI9MH8bR/ciBdClieDF2Lak0p5hV5sv+DZVU+wk/UcxCKnG/MqmU Xw0h8/ouIkuVTTi09YsZeVhqbo1Ln8WOJkHpgljFC+TNJOCWKGiy4hN/czc/cUQS3ZXNoKuRyNxx ZjTV0ZkSvoOLQthY46NMHGnIuKrdCjVCXoU0rZRhUVLoRyFU+5/aWNi3ykjKPGkz+GrMhxAzzCpm w6krs1JggnCF5fnxjKw7nG//AEWwnD+I/LT+cHhW8KO2DdVTjZLVleX/AE9qVNU3LUx2L/C3MUkR Sm/6iaqI5uk1nCkjGnBwPM5RwVdDhbjuL8lLI1MwxvUTMr0+d1e4oHhbDucMRtA95LqepDerEqVt gxdzvVh4fYhGapT/AIKnS3lq5E1z1bOHy7/AypV2qY81VUPXcber2JWmFJTisK++EY5U7kt+2pCO HQdIksMtWvzU2W54XP8ALM22oycGqdiRdhjwo/5YUdPh6fDc1+B9EUPrgsantVci2CbljsZqmsLR Jyf4L+2xOGf2Ovy25LnEiPbCyzVRYiodCVktSKSFbClf1WIHhUUd8KqeT+DiLfHd4+IynvjT2w6k /kWZwZZhC6e5yLDacPqOXNxF9RZLCzO50+XbYnCHznudRzsbk4QZlEFNVWoquZJOC74eIvnNjKe4 hlKwvqf28iIPMNM2UltS9X2EqdDqJKnUzP2Llil/K7amkrQnTBzKXMhuXy5CWz3ITucSnsTl4mXq IRSqvLi6fsPB/wDH51XbFHRXwSXnqJrHVhbmQzM6ty5E9sGoTjY41c2jkWbLRGxT8nMSXvH5NGRo 5gqi6HOxD2LI6kUL1ZFblk7ItqZPE81OEYpc0/itVmRc4V9y7+F4QU0U6iX3G3sVeJ6GhTGm5mpU pnATQ4ZxWZ6wOraC9NzNvzJn0L/cqqp9C5T8qVpqyGy90R78yIehmxZmNbvC6RQ6ty9iHoMsUVcn 8F/lUoReKe4q87rfY/26Ljz1WLHprg5HCNbogvsNbCVMcz3ITRQqNrmvUXL5bE1qnJ1V2W1FOxfQ srkJISicHl1Fn1kuJoUYa+iHyJKeas8c1bhEKp/Y4WmaF7I869DgfwVR5VYuSxcMXG0cmxJ6jzO7 uk8OxpbVmem2FMD5GXroQn5kU9LMvNmf9HV/Lk0O5l/SyXpvyLOxLclycG7j6CjYmotEIeNplnG+ B2eNJKptS74ed/cnUz+JTrcWOVeeoQ3cSJwRVZqBXhJCYqi+7Joe5IsqjK9Rp6QKvlyLc9xpM15E /pXzWjitI/thvgktN3grDwcmtyCxly2wzPy0kU3SF4Nbv+l88W0rbkEXE6rLqRT/AC0Tg3vyM9W5 f2JFlpmcUjSHVexPsjuPK9Ni+yJi6RbYeeENOFa3U/XHsRlsWjUSRC+bK1RI5XlIdG0lnBN3hfB7 yzQkdFmdhSSiVvoiNxykmUeJyquJrTCaS6LOrDphd3M1QuZBHoVTsZlcjccn/wBuW4U/uLbuKd7E 0VRuzifW+xdk03Y5SZsyxbc6v57aL6mojS62IootzLwzoP8AppOQidRIv3wz1bXE9VTfC4kvQv5l rhp8GaozVYPkjVpFUD2IQtx29D/JVO27LT3bFIlN+RcUOb7ifMsnrByZBOy+hZPIazQPV9WcJeBu eEc4JU+p2IFcjY1OBLNVcVTlc08FBmVvhbbgzP8AlrRGhlRA7aHLBLYz03gnTmQvtgq1KSX3w4ru jSDtqTqQ9NSKX1O8GXmKn6GYHKh6EtwTqWpVKLqRpblmLKhEFbV6h56S4lmtyEN7jIzNVHlkkib4 cKOLQQnuSzIqWupNRRVyZKMrsNUjlcsE9Kj/ALOeHux0OiKehm8S21tB2pp2XPDO/pLnudxWdxWa w8sYVVVXZ1IUmsCWsEVaELQ8p5apJbajkWIyGh5I7kUpGlyKjeRp0tQXKqSniVjoQlCPYqWvLDqT VqdS+mF7/wCRZV9hU7sVK+jgsog5kyy4iILFtBIWVwyGiqqrQqqp8p/uPQ3NRxeBJ9idh5XcV7s1 L7l9RQ8banEyqn9NQlDlnAVL1J3KqZ0wsODyprqPT1Mz1L1XM79Ppc1PmxcrTHhdxIe+woxra0b0 Ks+mx5WaYLPsQcMm5FOgnBBwozGpGE7oT3woqRJn3E9ixcj8nEWJqkSX0zdOpzND3LIvzw6kMpS+ 4lEiq3JOEvcsuGxY4lDLLclXgh0NRucyyvyOJQTBMXLwmWOEyoRDuQUqv2MpFVjNJYg6EUr6iadR wXIS0wVJOEbjuUvdozNycLynWB56uxwqUJ1Ds0KnJ6llJdRFhJLXcsh+xeIElqeXM9iWoLTKIniL L1J5nMTxsZqrIilQvqromiH0Mrpg0KnyH4n8OupdEZkmujMz1LFNN9CLk3OFyalyNj/GF2Wlcjn3 J2NTXXmZvcqibGhY64OSwtjiIVJPiRPL66KkNbiVVs9apPFzU0rw6bUxt0KfFVPFmi24o3I6kEPC 1iXMiUwZZvzROadiZZB5240LuBcROZ9inMp5Eq2yGoSp2LYTmks4w7EEQQtf2CdylT/L8OrxPUo8 KnxOGmvLmq17n+n/ANL4ibzcUkUrTDpAnSS1L1K1EQR0k7MtzgknBl8L4OmDhjSRo1sTLF2ND2E9 yF8//8QAKxABAAICAgECBgIDAQEBAAAAAQARITFBUWFxgRCRobHB8DDRQFDhIPFg/9oACAEBAAE/ If8AaVK//SdM9aj159z/AMqEoGtzjPRE6VdH/aZa+aN8qgGhkwH1lFAzxSU5Dr85ArJIqIl2+UDF z3G0RzB6z65DC2P+x4SZ+k6JcbfLgmtCeDLtFYoKHkjYiu5ha+XmPDNnMMTfsi4EyHJxkG/9ev1q KWoqymnngiOJ2IJZriBpct8A3Ja+zUezByHMFY+6WeG5BGhKuImRFsgFUNMEah/rC1L4sIyzMnXA RNTXsaSbnqFTqJh3hHiJY4h7X49JwERZ/NAtjfpMtRrx8JjAKUmmBlxqfn/VLUu+C1FymKiCix9k Mh1NQ/L8Q8RqPdHL4hgNkTh5mOfoGLhd6p+zAdsmVhloxr3jfUoY/AJG4yTR0/T/AFC1LPSKED4V zK4JptXAHM8YR/eJWznlX2llFmTXLElWO8HnwQEOGs1F4+Iw+p+ZYvsJn/6RAiQusxYxjDL+wn5g Aqx0/wCmVSzcMfBVL5RCTvxKY/08QjRbb1KKDwPzAu6yf1xLE9X9+cxTFC/aUydx8wgHDz/SYNAq mhlu048eGCruF5cuBcZEQzQV8Qv/AEaqK4gf+EkRuEqD9h5lq54llG/oQqVxg8zFzZ33Zg0Y+ozL 297QkGOniCwMRh8MsQeR5lVFlC1I4uxOpboffAcMFykbfEXs9ThmNDpuGYw9Q/0CdsiFhiX/AA6G IbSpRl6Jmje7UC4dRCrLpljq/wBM2fgp6u4i04PfP+IMbt9iXThawbKRGBr9EN/JjoRlhb+Q5hlG swnE4KdMAwlDMSVBLG8tXKCnNcQa4/8AOBheZmbruWMDLy6lS9Bab38UUG5vmtE7JjKPlAszMsrw 4UQV3vme45h2hxqYnAAcL9hGfAnzSNQ5uoLduyEell47PsgrTLA27IBbPCpqeCIulOWAcu4ylAcy g+DierLqNC7b14jCZ4hXj1/y9Yz4SoA4B/M1dubUMwH2c+r1YCVU9S8vvM4bPGvSPfiy3Fy07jyC l9D/ALNppxKldswwMWNcG5kftLOZMl7PWPIftgAVuVndxenDj5wrPBIynsIiDo8TPv0mb0o+j/2b DlAq+qYss/CXCVVXXW4vJbdez3lJL/Y9GO4GrQ089kQwfFVZCrRSmDNpXGYB6ev8gBqK6NjlhGqr T9flmYuUbXlNKyzfJ/1i+NlGSuBhWTLj+yYroytX0JgNXUMrHS6OIvJxYHFhKfERaPDDR1k9ouFa h4mRHeYnS2D5QrHvMS8w2cmpvNOSYF7VotOHPvLrUp9In6DJBs+SmBhKj3DcDmoZRbjtwxbKB23a UZAGW2vJK+l5V81+0UIATGRPHiIVF6vSw2NvcoAVuOZVosHHidE/xC1AwJ4Re9y+hS8seBBzcTUM ltymZ22/IhYKUvKhSApWdwZqdl29i40R7ffywADwdswnUKX0uLJ3b5z8OW+//flGXYyehHamYF9d m14uzGMB7xsHvGCShePFHtMIfpL8D4VobsINswhlKPDEDTkWbjeQNW/Z8QpqwNjfnAb00V4zBGin Cw15iBsVpRzMhmh3qEuvaDv3mSA82VOhsl1fwO/8Ic88EcBgYXmF8sWcRrLzCax6w6Ikrg3ynJ8L PP6Qt6UtoKjcfVjgblINcDmiFkol+JQahE2vrFXsnoz8CWjlw8TS2rK+8GJ24hA33OJMGfcgUJgl FPWc/wAsAT5J7wZX0IJPJTOMyL3JV3cA2XK0wWySk4emG1kBz29ePEoKLDNcu/SZazVA9YkUdjK/ rMKy9IEDQ4XmOysbqWCj3lqYnoh26TZ/gKrTIKg8xCRriIq4A0BwkXKss1DlhecCD5epi/8Am56V 1r5R0X3R4RIMPZrwTP7QVSFa9USnuf1DFuaiLccsAWK2yuYYizc0o9iGMoU2BN0JqFespXnNswY3 uGwjj05msVMbHWSZREcBuXk0y6ijXLyO4ncK534jnr/oYKor14mmVoEysHBalHtC4L+iOzi1Mk+s BPY/+D+OkHExWpuOK4ai6ZjrZ36wZKlZpuN7XjutTBBXCBlA6yauXIwW8LLJRe10OWHxI+Ab3iNQ 4EWhLVK35cJY6GDzKYAnLY2yFO4lmOIbBPwA5ScJJXalXbi/k4+Eng9YHhcTFI9AdhWmLwB2VmLd itU3juX94DmsSji08Zg3uBrRUuFMeflErMuMRUKItBVfLzKMh8zRihMncSXbZpYZLP5WUtfcbIdZ ZjJmooLS41buXG9q6eS5n2Y0BcZzBcB5l64rOYuOSxX4eZhDo8xgEbJ1D8+J80h9Z95nypDpwQAM vW0zAnKGsPMUFMqb1Xsyp5PJzLfgVSpjWIOTb6Shfm1ZoiNnXtKOgSx7h7lH9sSdCXHnNB8XN7vM zynRQwwysPn5hmwUEsyWVoNIOFXFvrOcXq+YBPB3nT6MEULraeP+QSgOu+pyiuYRpVw6N4P8qqEY qk4QBMqKz44YrVDu2Fh9sxKlMKaHv+/8iIAPea5/eI762tyr1/ZKdngriULg+aZQb97Po0+mTFMv Hh8IoSSuCuE5mi878xK1Wjya0ErKZdJtPhMLIpwsM13MGZ5NRKulisqxhihfKjKMbJkDjMNvqRYS HfWSK/yEOyU1NogzmoD05nj56lE5wJTuFYdMG4XzU0U4DiplUr8xN/qekrryQsBX7cyOee5RzB15 /kolcMY2QwvX6QG73KqLvGuIZWzNWbgxIjBudA89eIx5N1iIwxGa65MJl11OVG8aHmUX6YcUH7pc HkfWIogkLY5gcmDVjt8IRcsGiCQC6XHM3EmiLIlY+AzaanbcDMyrAqAwtZbbOUoL2zMeZwSzlc1V 1/8AJizXjtIUYxriCyWYxxsBTnlKsHOdPqmogPtEVozxKqs5+SCTw3/EqJa3wvEZphXMpxUVXFRF A5we6Arpq/WMdIU5Z3EddApjf5/5G3aww3aL7uJa2BwvfMxmqqISgGgqYnNvnMp/WZj8QOVZUTiM i5HtAqwPilUYWhl0sJGMS64+pWKyL58sOvR+JRft+AkKwySooHOUcneKfmBAl63UqF8lzSLSoYDq VYOSvSKgFSb1N8X0Q6GNazRCYsYY84jImnAfLMoKCt1qY3nhh/C8TN9bK9ShpSmuozY8ZBl2iJkN qYrOBV1cOazaxvf7XzhurILo/f2oMsZutQ/Xct7mFyimu4OBVsxqEVoDMHtiDB0lx5J6ZXwYLqhi mCPwKVCX4LMwCzGPEXwPEQyoi/3kxeTONvR7zxCB8L476ERY82Tep36QAOuc8HUvNk87lYLThHqi 9UVAorn9E+nxxLGV6WTF+o3x+Ib0K3T/ANRt7GdbzH9X2nkw/h3GoTlwr9XH3iV7AmuXiFNfUSiu UMXPW48P3/5KJlFfU/qemZ6pRDD4qWBWn5IHULcODDayhWv2lgrWHOoTG+jHZTDkcxo9MXqxX5Kf WOmGPwmmYpHmUM/BM9SubguDiY/h5idpjModTKPEA+o9eIblfP0HR3KC2HKsvFh4epaEp7lgbNIW DHxLFhMveV6um8sr6E0OokVdcEXhI7fSF0JbFntFcUGx1fHylLWpViW8fv2iJPLH9fxB62aykwH6 uFq64xVvQlsOAPr/AHLCrLqoEoBtZUVqTcasVYGR5RpufQlxO2G2hSpLEWuCDdVzySoWe5LIv1iq vPmI3XMRnRCXmAhyiOCclUVqOlgMCp93IBlBHpLDMUeZV8uWqPpEHgyzIJqc8O15haELiEstvo8S jgV4GNI+9U78UTXXmD0eBga4FZqEqsMg4m3U2xzAOLDW4WriUBhavwacy6tp2updqXl3dsdL1zX7 6yoW61/Df4uoPp2CD8ivmygD8iyjQYP0+UEor5b/AH+4poKeI3ovUV2YhbdRtJq+K0x8m1G+/EHP zibHpFhJddVKMp49w8NhZKAepcrsbnReWWTNQhiZPaYNx4gOZWTCLMWEm74bHa3NVxMkgqrgAjPF JpE8m4cEdKNQgNJTkzZ4EwhPWDkMmoVsC/eXvSjhmKusRpeoXN9eFP77yxYS8uPWCYZPZASH7+sx Jqo3j0/e5gCKo9EEBkNv8RtjFxooMtU78Te2BR3+5mO0wuxjCuwQ3zYwhYtEIiFywytAdQ5C/Eu4 qNEcA4cO4U4ZxqCk68RiaNXephAUM3epbokrEPI0vTVcwFQNZidRr755vV5HU+VJeYHam9TyNSiW Puj1WvTic05RxndUyw0uAldVxLlOTxENgcTioCswYXDuFjr2FsA1ri5oDPIXP7/cBmHb1Lv7/aHU bcHEG5clZ3+7hYxRwGupdAE5ZzVcTC8voTNgMGPx+6iKx5m/P73LEajAwDKcEUtnJ/HQqSxGTDfD 7GAGlmgVT+/3FxYSlelzAxFp8zIVOvDCyGZn8M3McGonSl5WWPenVRN05alWhXc79o6il3L1CG+o LVmKVpVfcYAPkjLJfBtF1GAf0CICckwsJkaVSmDOnpMHQO/jAN7wHjzNKp1BahHcWi6v0lgaZzER nDBWfjHmNXQ6ruIAyKg7mCKRugzAVAvxuWvpOv0mzN7H76yhItCi+IZrVlufL9Y2bnAwAvrC4z3C 8q9P3mGJeDPP6y1XpFXEQleg/ksB0xOc4lAdEXUDoGMPz++IbCDWuoedi8cQVye0VVH5T9/qK0Ca z6Q6QKJzWDUAU87/AOw7bPWoq1Wm63NR+cuB2qHcvaPgw8xeR3NcsVNa+nUISVMnDqCkwMyUaYEB ucrRX9RqV6zQTQt+XaFvnDM/tAQfGeHaIGdyiW6VAYLe4nUFXA28kGjbKMPjG2VZyA5S6AYLNk8G sscyzK8XzFoYOgqUFDgVz+/mDMTa77qH2VXSQmXNkZzgM0ZLMRUCWQTeCMeRzCWo/l9kKZSbznuL TwD5/v5nL3JTx/cYKNffxCkODN/eLBtL6/f3coDQahmi696gz3eW0S7oMw6VehGfrPWWXOF7jvWD nzEKt87jlkankjT9NxtjE7zZ9pfSBegiOWtM4iW7uSJtn8SlorwxlYu/MczBpLdkaO4E39EVIxp6 RnSiJnbosMNHSm/KUGBW4QuNGDFf1lg58u1GggHqpqdQ8vWJZne0aNChW+jxGMtOyNJSuQ3f7+Jd D4vEC7Gb+eIDkh4iFMMl41BWLa85+Uqr83/h/jJ9ZiZUaOI9FlvcCsVW96X9IUOXqLPMeKqYTBTV PEWaBBqptsBwaZUHIeagFr8rcKABc4zKElc5uX47vSJAHGJgd9qZ2ZIvT+3E6FYs/uCQWrRfPmWF 55amOx0IMTYR0ojqW9o5THB2w0mLg8TKual39JV8RrchRnGMy57XriogS7fWYoUQZDL+5k3kDcSw rJd9E1FBIbkg0ues6EHJXdh1EW0yRcKo2ytqFltWeIibvAXn9yxPm5axcXV5DMqFlG7X+ofP5+3/ AABRHU6nVxxN0wVCM2U+k5x3fJHV861LWo24uKdi0nJLE3bbPT8QS9Tw4IZi3Ws4Yqe8F5idaMRm +uAO3rLnoTUINTHI8S1BlcQwZnOJZuWT4avEqIYYE0GhIyh84QAz9oVb+bOYb7LoHcNhqyalDRVm riKUA1ApSnx9osFlSmXoFcA1CcXl55YyRFcWFt+kYgWNLe33h+H0Oj98S40Ta1w339PnBVFttnOM 7hFPTdJwYuw8yiDNoBG+f8HFbYpgR5HbEvAAgd4MFItv7yhGG4BqMCBQn3m9N8xu5vnO56/7wqeW 2F5qGZQ3M52dQTcJdJWi9RcSxYS0qxsxFQC/XEFVslUzcHyj6sqDXTEsWPlgxv1OCC4WtwUjrki5 ndswADfCNSgNEDao/NQ1JE0qUCXnB3E8gEGr8w7Z842wsagKvxEYHz1KVFrm5rRoqC9PL+ZbsLLb IdXBClN0P06jkXDyCFUEHEu8Br1/wgIOmKODDZcxkINwAAbxPEJjucyCqx3MTbDaPDHNGvaW1Qhq lJQVNkpm0pnO49s5YxlB2cTMWFt8zNCjeNkxLKFV4lzaPCVUaIDwLjQMslHBtKuDTS2ZDn1mwua9 oyrl0h0fibgNo+e+mMrY23KVh9USzBz84mA1R+PxEOiqVzf9QpwPXvxFVyxhFKtMl6iSaXcuTaaf LMQ2cHzE4FdXc2NWtznvdrFxsI1blTiHM3uKK3ZdogxwTUSf4Yst8S2AXackLWIVO5xvFTuLt5Yl 4HmUlfNMaij5R1Gg29xrRS7qop8hddzeudJBxhtYdYwPGal5u8gxqHgydVEWNLuWB0WxYnK5XzFM qY+0cYUoqFEbmPWYMBsx5ipaDDF5qbKMM0HMaZouYZNyjNYzCNCuq5/+Q28JZTLhTo4mDIM5GZgM /NAq/m51BXF/MDB0t7i84YqWEVnLr5Q4HDh2gFcbxb6S4KrtnmZaXLowX/FBQYdSqzSwMtrvUocB ioDJviXPPMKTV2hMi+82kcqVMM6XmPiUziQz4uYsi6ExlMn/AInv8Y5IjNh4zLDilziWrLb3iATX R0T5oMzOlPGag0SC8PEXue78Vr/kovRuA1HzAqDNQFyvljxTcVU8YLuDIbbmORpljZ/MfvdX6x8z j5ypUwKxzORvwmD74qUts/QjNrw7Vr6SrGAR5LVrcIzZtvUMRQFH+NgI2xOHw8zni17wRFsvwg1S L1Fwa09JpA3XtKm71iuCeKlsnFWpiKESar5fnF87d++439+F90rsDgHk7jFyqZCDFy4Mk3E0a5zH KvNhlOYNmBd4Vj0jg0bWlBF5WzKjLruO0jlV7mbKSsaJcZq7zUdL15i4Ah3ic4lM4EVUaeevSYoZ aVc8ShngRgFoaO4LrW3nXtMnJnNKPNTKlh2v7uDSB/5v/DAaPvlUMnDEcALxFa6O71EJhc6OZbFZ 2x6DxkgKAbIU+pRO4K6hW7Qcupfu1IdPMAeM1FWpx5feXQkOGPeFK8v/AMiG6QsO4lsmhTbGCSLp n1hppF3mmY1bH0ideeGtx65OGY10bMGN/fJgk6QhhJ7LlCzklVmDcQ8EGD6VZqBBY8xh+Dao4008 TtiaJeAdnzh846hPBCqPouWFiDoP/L/iiVdG0D2Mx5bvYzBdmuobEcJTjveg9SNOwfaWracPtLIX pu0ftFHTCCbabq40sxvJ9ISgsaiIMA6uo5mlYg7DlNFADpzO95u54HUQMpR0Ne3MpntrvpC5H0VL yJHiYs7hsAm3aAi/JDnk0bnS+sX6JqPpLeRDX5RfCdz1jxLMvTmUix0cf5y4jMC4SjpEeblsQGhb v5gOfRctwMsBE87YBvu1xWeQEvE3eNSl5/MypyKsmcsGMxLTVu4ELvA5lJqpQ8dR8B3hqKPZ7/MG LmqPHcLGlTRxHVuAfOAKyHCO1UNL3KG05PEOn2k+faWTUNxsu9+su9DVMbJcpYRqUvyvUQBphpj8 EH5OT/oOknMw6hnulthwRLYcDfJmJglgoMCRFUrEs9oGfGuYoA4L7hAT0eYykAPViFc/Vu5S8xPw Tu3gPnKNltsu5xk6lqKcbn2/8ms27iq5pzCxZYPMd7yfSBocXmapV+syOA2Eu2Ka44Z6LamRjHB4 ljXwvmW0MMLAQnmL31aoY38vf8b8bn//2gAMAwEAAgADAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABGAAAAEA MAAAAAAAAAAAAAAAAACrgzRAlqCAAAAADAIAAAAAAAAAAAAABApydpulNRfAAAAAAAAAAAAAAAAA AAABCWrzEe81dTpSAAAAAACAAAAAAAAAAABGab47UigqOiZXxAAAAAAAAAAAAAAAAG1ApPU8Jfhn eSyM1zQAAAAAAAAAAAAABhXBA2sz9jKHt+EfZ+xQACADPgAAAABkMVOWAlDnK9y1iN5Zc4mRAgCA AAAAANyMl22skrn5yQ22IOz3u2K8jgAgAAAABPPkMAp/1hc64sVJXQtw64acO00PgAAAATyZw9f4 ZL1yJqWG2VUSvRpoaTJgAKAABIHHc/DKKcUWZuK6UcvwfBh+s0xIAAJAGiE9ongDUSh6QV0OHOWg 4CKHs+NSAABEKUylzMsofg/FjhyQzhRbvNy9JbRwAAAAIsJYGn4f8l4N6t3Q7MEgV0wGFtQQAAAA AJB5SuEdfTRdzyttMNo/rf4wlaQDgAAAAABCvhW6D0uVQMgM6PQ3XIxtw4AJMCAAAAE2yMkCFaF6 AQuH9mURjDyXEACPAIAAAAAJwLrWmEJwoTjnQMMbLZGzwBNADAAAAAAAF982emwaTGpCOIdDp/Jw BPPtgwAAAAAEAAJHWwsoV7L8TxLPEowBKMAtw//EACERAQEBAQEAAgIDAQEAAAAAAAEAESExEEFR YSAwcUBQ/9oACAEDAQE/EP8AzdusYGfE59QPt+oZVj/0/cww1myeIEj9CeFlOy8vP+fPrfkumzTh POSZsEZc4wn1Jtv08/5r8kH4gDr8dgvGHxYq2A4yrv8AxBrlnZe/DT/c6w3vxkw5CepRDJvGAQSZ z+/y76TvBecy8DwvZIMhJySPgdxNhP7hrrbcSZ/a8gByDHkAutg7DAQa3TfnByyZk/CXFdsWTR34 nf6t+AQVhHYg0/Qt12EJTI8tlnrDkmXmLLFZBjJL43Ybr+lBNs8SI8ucN+trqWduh8en6u2bal42 YlwlPfk51N9WXbyQfd1/MNhzjBWkIf3L2EfchDIurkPNQrux8INnDUpuw+fu4O/E8D4OZiwNj+W4 7Cmw6Rp0kTzr2agx7PcWQSFzl4tTbO3Y5L4rVYwYlqYM5CGL7GJ5uF/IAZI08SRpGOEi9YHTacWP ll18AJYEwyJAvI82UcsUNb1W0uSDxgHdljHr/NAbyXfgGn21fLjsQvLaCSZ0t/bhJeTvJO3suWRP Ejpj4HTCBwLF42LkoY3hh/MR5Nnlv1ng9R0zMP8AYw5Lnw+ljIYb3NhZyNfszh2R2w8vsbkSEX8S 5Mhjy6nZ/nx4wHxvsRjyxesdZqqy9thTkPT2cYJHoSKNeHkufG7Pg+l9n5gWN5EtbA87JXX+k1/t j1bP0u/d1zeMt248jnsPdsUS+7xnk75b9xjYOXnM9DDfbU58Hw/qID1LX6ln+wxr7POSjD9Wlm2f ux/N/qP2v9sPVzdJH0k45PQLXBtvQu/f9Y5av3Zr23erX7uX6Rhy39Wnty08uQTudtyNO3HyHDLW Ufr+0Uh5l1vPLn2T+1n4bX18gfaxs/d/q7eWW/mX/g1mX+XUs6bDzbHx85ZcGE8Lbj6n827/AEf/ xAAiEQEBAQEBAQACAgMBAQAAAAABABEhMUEQUTBAIGFxUIH/2gAIAQIBAT8Q/wDNf0tDC2zEpH4/ ssW8nJf1MmPq3toY+H+yC/Ld9vfJU4Wj2zfLGOWDH3+su720cJNg+SyHSWWbMNWkR/pZzfxaWCUw lyGWwmSw2bHLej/Q0hz2AT5k4d9ZfkM9l2+3H4cN9CU80CMYGfygW0lXIHSV4T8WhHGrkj4ltLi6 jtvIVHEK24Lv/wCwkz3+Hb2H5O+rjkpycFin9yYJdnLSE27NsvLUwSbkal0tr+7gbLXTyAN0lrl0 /h1AjvyE8exuv1A+yEyGpdERsP8At95LL9E4WNk1kp5C8QZ1unY+j7LfT+DNOe2D2xf+o4kPyRPZ PLhyvWw8zLR1ttmkiW7e/wAfMOuWvEa3eZYO3sLSyf8ALBhIPJ52YMTjPDkMcvn/ACw1LuRbkvZY Ut/DuUMBBr7kAN2Se+yofkHybBbdP8heowfcK48ZxdY+CVeX72DNPCeXra26wvwHJPls5fNk4EYH bX0n4IKfu+BYbL/iORoEGkB8sHW94QYdtN75dGplpP7/AAYbbOwXhGmN5Y/Bo6Sgx2VOJKIPINCt j/LYH5Cutk4W3Xy8P4IIsau7B5cS4/3B+415DW+yJ9s2eH6k4Q68t1kvHxIHku/5iPIfsjwWnjHH IuRAAs057PsjqR6eWb+IfC9/5yHdseP1bNLQ6yANCENeThw/hNyFmFvx8tDy0Q1bePfZX/tu9vhv sJ5CfIOmR6TuSpBpr7fNxdEs8+WHs4S+/wAQ43jC3vYbdMeRr3Z0OkO7uTvrKjmWnqXzMt/1dfJc OF0c7cMYcUY4m+w+wU1WR6yPD+M/3AHyEDliTByeuSNdtRpJ07a8G6ntrit09v3MjcLO9ZAZOns9 7Z3WUeP8o5DDkuvYO8Yf1tZ08umpDmHRy32QzC+QTmWP1bvJWZ9t/oB9vYA7CIRwuW8No+RsxI63 I/0lUzPLFMfNlP3yfJd/g//EACoQAQACAgEDAwQCAwEBAAAAAAERIQAxQVFhcYGRobHB0fAw4RAg 8VBA/9oACAEBAAE/EP8Ax3/B/FH+SMj/AM9w/wDSgYAxtWjIyGR2nGg80LAO34/1MtzXvRg89xU+ jhz0vr46/wCHD/0X6Lnox6IHPXDiBdvLhzbLhjCDI0i8N/OdTG1HqWYBYrEZy2iXgyQlDpiMNLat xql9cmRK6mMkmpb8Dz4wiOsmH+Fj+Rw/8HcnrilCx0G3HBFBi54dIe44kKcl1PnGF1ohT4dYuUqP BiVhrsc0eVyIEn6gPGsSslYHsBI5KKZOA8pgF6ed5NyPcfJzkVkf+47ZL/g/1n/xlAl1iUpgifl6 Ybu3B3ba8HVOuBs6zmKciSLCsgSojvJ+DFRMglH3BMYGEsDY63rGkxEN56ThcalIQLkao9zFOyz8 OFNjLQkGEyqxNaB1O/b/AAf+UAVaxH26YziqMjIgNKY7IsDwAmVgyP8AYyXuL65PqOAIl0jHZD7+ 1T47d8jQg0YCwPRfSIwbu8WxlaaezIUQ8qcfYMmaS7xj3LgrVOGZjHtOkGEcisRQHPZ2ww/8gAq0 Yj7GjHC8slWzp8xGDWHcn1scYoTrETodvuckErZcfSB2I49de+IJTKWJA+Jjvj0POZAnlJjEQUkM vhp9cNGMOwm1OnPTJ0K8GcFSMV1yqMhWM31kORdcJyPZxgKbHa5HD+Zw/wDoAS0Y/b0YBLnGcgGH GknIrDjCQoaVdsVMpga8DwOXnDCM0GhXgdPsY2wKnS0B60djBpCQSOl37T8ZETrr3SHkXBqZ0lCP M5HzK5rHPH4YTmQl4e+kwwICJoTtgIo7pwk3jEYcGC5Nxkck1Bx2dzCiCkNJg/8AiiZfQxlK8GTB c2Q4iucQSuQGMlxZMBZV0HfJcXoL8Hfvm4glFE4Oxt65SYNzbO33d+MREL+k/Z7PfAtIIDpQ/Yem MhHdGSOGBFXAdeCfhMSyKEvP6/d4mmo1TXHR784irOpLXJdfrWJjAKl2ZE7ORSpnG97xBresiLyV 75LJTo2up27YacOT6dsMD/4K4I74ieXrkwd5IoOHKLiNzjpXWIViaOq9A5cAJGwt62u8e04Lidy4 7/v3xkKBldOn1xBGVwuOT6A+3fDK3xNZ9ocKOICOikHyYZ4EIu6TORTJ1uKn96Y5YVNOnnw5DPaS 0H7N+uTTkPiqTub+MXfV3LnIpACng9T8Yp5nHQuABi74syOaxhWO8mjombXwEzwwF5Kxf6n/ANQj q4bCkZkoRPidYrz64iVvEkDkIq3gJd4olqnJWVaLFwIpEKo5Y698iVAj+r67wlov4D97YiuxIuHH sYsVJmumx6BjgDWeoifIjJ2SEXaID4MkWy0Salv6mSETF+tzHzHpgKyGAvDte1eTvgqxJY+nf3J/ 7lUEk1oUh9NYIiTU6vT7++EjkaZRpHGURqaB+e2QSJkwkgxgq8nxHTBayhEAFCxjNiSSSGKQNUzT hr+V/wDgWorMdMIJCBkuo69smhVgN3l0ZVjpkSYEqiUbgyNIvrm28NMMDQT+q9gvC6HAkbxA+/TA twneOh4w9Co+3vkcignuXfzi2W1W44MFx8Aan+vtkYMzAvd2+0HrmhjDuKz7mMghdu1r+9sQDUwP dhfmsIUkg+yWT6++Q8z6iv35yaFmcVzF/vbCHStd+OV2CvJ0+DCHCp4a+MbkkhKJ3HqXgAsarPqc OQEzZfOKw8YEZ2YAC1Bk9lqQbRu+HnGTKCCiErH70cPlRZZFRMOBgKY9chfWxh55x+FlNdXj+Kf8 P84SNg0J/wCYqrgoAhaHY8+xlVEGvW4XvJRtWXJkQpnmOzS2sLRLLKQOypVTGtZJCjRSGbl44cqh AA4T065OA2iFjg6EJFnv1+gworf8R9D3zUiVuQgdpB7WfMYAtp+GHwCpPoUe7Htkht6fPL+98JaW E+s/PxhMlNK3YK9JzkyEnQ3HtjzC8kPMz9cLQL7BXyfOAO+gRT7T8ZdlsvXBB0G46NJ6fbDDc6Jz ZjHoRfBv64M3ReBn9d8KBcAduPxgGQLr3uc2FHzgoTkyBeSQCmUcDpz+MVgBeghah1DfxkCYAwJH NhcSpWyJw/UgIxaOypBtxoq4GnGGTk5poySagAkTqPOAEUg2QnTqOTIINp+f9J/0cMf5WsiBFmPX FmBkw8ecFy5EIld3fwDkk9T0QgezbA9MKVIikK8ze4OhgoCo3js3aj+zlJ7KxFKSuiN9cIXKh2pu N6HERETAaOuu/wBcn6ghNiUfKzjkMFn774NYIPjae0e+QRiJHwZIBE+W8aGCV7f2nLNElcC2MOQ2 JdD/AIY4i1jo/hOMJIRpPj/mMSZnT0xzaHsSz6Yg/QZxAK+m+H96ZbHSkOBs/e+OncKdyP8AmXp0 InfGAnzh5JPtjqd+sGRA9z0nHCMChxfWto8jCfGQCyCSGyzXtiAA0Bl09WdVyKAhPBjDTx1jeOOC UAyBUkkNL5zkKQVVMNmVmYcg7NgFTEjHXTVZJhdlEsy1Ec8dMKjEFVSv+r5MkHJCfqcCFrro/wAL /GItxUGVkrjFhUsPbCgCklvDQQkJ7QYQXRJxZN9d2fXAsAGwN+CNtRRg72yTErMrEgVHnBaRJoMt 6oiY6pxghaYhfpBuDbrAERaFidL40fGKfLpFcR3Of+5JNDP2DJHaIH4+zl+u5Pq+kZOkdgPfAm5J +r8LHisk7Evy4LyCo9ePrLjypRFeVY++LpgHPQyXhIjpk5Opp0/YwitpH75QAxBj4F+Dv+9MaSkt kOY38Q5K0iV3d/bIHPtfLkQ7FT039s1aPRn+n4wB8+2Nh6af33wLahKBT65ASyiCnl8/TGwwEOhH VgtsxxIhQsm2to6ZEFhrBYXmKemBgupGqhLbJYhipLtYiIL0IH/uHrkn5IO5/WBoBWS04h7Sc4dW wgmB4v4ya0FmSo9cAXrtg6/6P8zgMsAJtw+Uly6xcC4IJXJlwckgHdHTt7YOZNKCd6I6Bvn0ySqU C2VOqhgyAgFnqSqPYe+H5EhqDcPSOuCyGkWLS+kHrjNoSMkFJOhWp6GE9GI1Pt2JwmGFAODl7uEb 1l+h+cmzSmfX/uEcb7FlJbR+Mmez5GD6T75PsBR3VL8RlgIhDpU5yoA6rnCJ7QvvjSdW8qCNYgS6 rBVJpnCFVkJ+fn64GlKwOof1jtbGfFuP3pjZisIjIULZHznYuz974kE7A/H2yv2w+hf5wgTRfI8P 2x01JLvz07PV75IbM5gSU4HYkYrElDY7kLWnwccymAV2dUr6ZSCpIWSymiZ6zrI3UWRDTH0O/nJW iISSplTES9PGNw4QSUg9ZMiCglm54j3MAwQ1GGXDLcdISXpfGNwaXQf8uFfyTyJjjAISptfT2/OQ crIhdZMBB34wzREaCef3nFUKRgdzY9cg1oFG6Ouo4yPiasRIG+2w626rE0ksgUU3EUn2DG8PBKKW YrwOpz4yXRBhcEvWPOBCuheMllLK9SJ9YwQPIHx+y4jin7sKA8FwJDaZx0PA+mR3IYk0kVkCZQMY z9DAqEFvfGIJgoxZ7m8awbhyVONYHePSJkOO5jVn2OmRxKAOPGXjkplrJY+uWHlo8DmybBb9f7wk pIsPhMiLZIO00+jjjBwZHcPtOE2YCrpXZGxxtLiEUTQHoV6zhHI0TJINu/cxqPeD4LLwT6Yd0iTH ab7jhMm1GGIIrrNWD3xEOVQSwI7/AH0wKCSISo3G3XH94gbgoWE2Yel9OMlwITZdxLiRgJYps5rD cDmmf8uL+OybUhiiGxOHpJz65pGUl9cTCEKlxpmAyYlQ1ev1xTEVG2lhdVR+xgkiwu4kHTx09jYN llUaO+po6W4koTUIRYnrxHgw9CAJM1f3j3wFhCdYWLI++IAFBeIxhHd85i/mcZE3KfTDFACePXF3 rJGOLeiJrLchg6TiKKOgC+pwqXC8YxSwKp8ZFYDlmEZBwKyQHWT4CdYiYIjIUZerl+U6w9G9TF1E S/GPVhEDzJX0y4bJyx4PuxA6l9xkydtPkxJZWxI7jo9sASMXIEzE8XkeQSewd6xHxQGgJ1ePvmkC QQQh1+x2ySyBlTwY19S+MR3EZCFG+vmeduOYslBqbl9ov5zpBwmnXVJvWAmo1Gp78c7nxjZFSeyE Yyw0pSDyTfWsQCCJInP+HWacP4UArow4Cdxoez13rOifZLgAAliOI9dXj0r1lx5jpnICJYbCHp3/ AFcUBUQgkNldb9JqXA20FlyhYfh23vplj8Mbsxqah9FeTDQTFTWtzhqh0Sl4THlpONXt/wCDwbxd FN46HJ9/0xSywj3J+MhR+u+2XL1k93B0cXxgVoDEjpa0cHPtiEB3FBQ1joODMk6mpHHkzgqPwe2R 73nJy2mSjoLcClkQnt9HnCF6EKpsV0Tm35hCeleQ9sCOqHw/OIkzOEYaE85CLbB7n4yTyMY1AWWH ZztUT3fpiJQbr0y+REj5g384S5MsKI8OkmDxEMCSY1rXTI4SgJEbWC2eZrtlyuhRKkM/2+cjGQIq 0o5n+nzg9yQipH1k8HviVKZOBBYONOPQxhSTsWdUvEOOUgk3xxC+cVmiKKHrhaVCbieH/KYfwyMc 1k4iSiSfHMfGUSODrHTdf3igMkYG5vzV/vKR+Eo0T3qj9vOELCggifHdjrxG8Ly3qbCI7e1enXAY 7xpB5PcjrDjCoEGAYQmS1qK35YIwaz6L04ySRmY0Bl17GTg2FBouj+8DEcTzyl724Jnp/wByAuXJ Q3X6Dhs9H8n5wA1xMfOAPY/SyuBJC5HYFryQP1x2myKnIHJiktUJOg3GQdjQlCzsrZvJ4s50uNuY oDuBuBr3xCFS1BbPTBrADYYg+Cu2HPAA2QHJ17Zdwsx0XeCxIch2g+owRJ5T1h/OWyeH4PxkMH/i yPGQnjjNUUMmTRUxROr1ksAM6bBwYRUCOLq4QEQQ6oZ3vpOLNl3AEiJcee+8FOxS6QvZIHP4cl5z ptiCPLJ3JMNEgCzUIfj1eNYQGPIUzOxw65et4kItmNjE9+HFwRbZgY9USmCUWNNoXJMEUTw4/kvF QZIGCQmkkvneDZBSEJ7fDApaIs8S8Lv99Fg0bsnlrXr9sSH4RL2bhqJexjqNROKmJ6xv7WYkICBK ghpCczL5XpiIJJASOz7GD0a6R475SzJA+A5xmfdOM9WbwIKlBPtiluj9jDY6/piCOT6v5zygr6Jg BbhR8OT0z9CsdNrLUbw6lHyl4/bJ3gyKGjvqwrcKUcZZjnERcOGRt1Kwkktv0xNSS2BvGKox/EyA ug/GFhzB9QftgZD1T64Bkx9Rk4gkeAfyYUu5jDQQnHCe+IvUGD98ZIEm0NwWvpPzhrVA1IdZrp0m clUM4d5vv3fiMhIkAQWbKRiXb7YJwSouQlzH77YTxiElF11X39TGWbMIknRP73xKeZUbBr/jnWSF WU0PB5gnfbvxhSjCBO4mvjHW0IZzIavr47ZOkgA9/wDQf9gVcWsCEjR2OcYABE2YOAk245auCBFs 9Tb3rjIvJmXh0Xp4ry4BIqMREpjljpr1aDCt1Aju5Lyer4rByhEARDVG23pTD8WBoXh9IMFwQhmo DnB0B16z07YxzLbmcccHYXZ+cKUQBPTFI7EzlagPp+MiQuQ9p+zm1dt+crJ2M/ODBbVOwk/nAkZG umToYCZDoyCgGU85u74NGKEXeCBzw4q8Wb1HbOYHOVrOhCB9Ptgr6CPpgM/qvGZGAB8EnG5IPuv5 zodseQQZPFnrmm+weQtMVBgECh8cMl6krRWYNlKemR5ldgA7evf7ZHSr0JXffCM8AXtEzCH9a1hh 0QhLLqX9q8e5V9AmWAFkniBOjjKhWTNQcwHvrxjUJNSbbdX4nzlRc3VZRUjQz0MWEVMLBlk6YUrk i49MQglj/k/2EjJ1vAkNVUW7m3XrjVHuo0mUfJ+uJT1VjCxU0vHz1aYOeooMweOI9NGdvORb2Rd7 9WXRgqlgBwZ4uCWB5nKhR0T2jrhBsrEQvb3xmKCOGDTn1wQIVTBx18cYFCOhqsnHp6+yOsrpyp/e XCdgadJJwdMMvPGTk8vHOS0JnE7n64sEpx4kcvsofvlq2P7/AN4sAtmJtjMhMYJK5GByB463GQtd 5adMktGEDDkIxncJfGd+PPpg3LhhQjbvouJFoh7yI++JGR8aYY+hBPN69MalYKXK9fEYMcbKgRFB 2/rHIDIgrg8jIVs8Mp2Su1YoISpRL0etc4oyga8xtlo41NYnRas2mLCzLPJ85WgoUBAclXqa50Y0 vhOwjkOfW5pwMkCJmmyLHp8ON1MjWIA8ntPuc5oaCq6dC+nTZ4wcLoiwhRNx2wB+Gf4fGxGIYFgz MvEHSnrHTG6cCVzQJNa8c85PFEEoER03wMzwd3EQJKyu2pg8fY5wiKcjAA5heNa6AyMZHBYoovqN 8pkqMGgMSGK6TfezIHBTgVDS8fgxNSmyIRA2dcZOfDCyY+jgQnvS2z+6yEO8Eoc+uAwSEQ9MmUMR sL8OTRwnGMZMGV3OPt7Y4CUkV6mNJxIfJhxGZF6BPh+MiJ4zrsgocnSfTJjptGbpLyfvjES5OQjU lmAKMxeUoY8Yg+uMqLOJ2hA9TEpPXJEaivpnS8GKaVnlMDBI6DhBBj2Da7cecOW2g5mf3jE65RG0 OPJgmyIlE1OvpkWUdotGhY7fXJGmJGkHGQ7IIANqrn2yNEahTZ3IR8YKoE3CEREs975xdXliVl0D X34qcpyJK6sFGO/aqhzpuRVHSlubh503ihU7MUtCYEynq08ZSrFWKJKd9h2D0YXSgSIXr3afSOmK bxIr/bX+Sowj1AYT2Qi4UlTu+vGQ0MsllVbY5r75KotAkW7+/v4x1gjRIRAiY1D6J65HheE5Jom+ DoVgFXBJWVQ8yHHxjSklJsqAR6wGiMA0gs6gd+uUCBQGy8SpKBSCH7OcF5C/Q9MRhkiZWnXfCzSc VgXzGPdG9V/T4xHRL3PjKKHYDT1MdIKIRp6OP8QpBjA2B1qT6OMQmCLyY4xkzSnXDIkzkx06IbPX AVK75Jwdgr2yUrO2LPGKRaTvm/cZeydYYJiT5YxirMHqYMCLHxjgYCHN4KrK9xD6GLBDE9jJkIQ8 E4dPveDhUDUd/AfXCqSlhd641FUO2eo/bFsYkaanjs8Yu6dtHFhufth3SCpD1TpzObOaRObZT9nA emDBMAn8fOQ+RSqzLMJ+33vCEySWKFhIv6vkxAu7yWn9y9S9mLMQYISqIr38Q8OS8dGkbLuSwnuP DjkhoIjMzNadMVgKzw/gcFXgdscm1Mkbp1u8LjVAoSy/364yId3FR79/lwpmpMBRTx1gvYDnLxcB AiOo9GcJSYqolqnfd5yUtoWbTo/jC60iaIN4s6KcRprjrkiKKamT6f1jazXWOH6n64+IBCSdajJr MBNMno9OMgOCYaBr+/xlgJIEhcKZCkux8+MhrE0NRG8UNMh0OQCIKPQafhxHv1wZKnFBRdYu6XX/ AACMT3xDAHDRAMClyLaMV4BeOJPnHKrgD2ojsf250Bu93GFpEqA7r9sklaaE8b8uUieipHjAcwaQ r3X3y/qa0yr198UAEQBlJon5xJXYyTp1MukZAbjbii0TRCjZXOvVwvQXPF6X0X0jnATyyBG50/T5 yMAZG0jDY9YJvjEER+Que9D2xsICnVPdZ11HTDY1bSWbufN+Y64yTCVNwE0dYoPcw2hyhiRDC0Kj oLFJyEIBVS0eMGhnoKwII/1XJ/w4WqI4KoZKY4xQQS+AR7temSIJALdtMb/DASW1MQdfSa8DjYEZ YI+6y2d8YwEI6mXeT0rk119MHESmnxqm8LdKR2bj5xmcEmRrx/zpgiwAbI8nWPrhCSdImZV5rKdz UyF85CDBUC64ePfjH8EFrA6EJv18ZASCXxsStLpSrav7rKWM8nSep74AsLDFZquZOfUhwCoswL7l LiGNJVwBhdz3F6xhZNdEfY3gUy+hl8hXJ/VkogbAx9jGYQdCvkytREVkKOsjmBx87O/jceWcmgQF q6yYSBR3cgkAZQ9XnWQOp1s+37zj7UwiYYeOXtgzCAAGq6GClJBQFOP3jFaCkJu8Q3jsJL3574Ll ywCDgesnDrxDIwOkdbPdxYkMiNiJZW+r1MNkdNDFi90x3vI8HvIsXaqBgyNecwAlE0B2I7TkyuQ4 rMae4vqOFGzuMp6kvkfUYEA4NBM0Dd7SumASjUaTMzPTtgxQKRGjp/E5AjUIXAtBEDpuzApHJIig Ihrmq74z0YCjGiTjp0wpKJiFBiHTbD0wKa0JNNHxvEARQFrsfvXFFLMkix5/evnIxKAl8G4rsfri JROCTY8y8fnGzC2WCdPjjxhsPEX9GXEcnWTPfIOXRJr07rz6Ys1AMq7L8VkAwAg7RglsWfBo98ma C0wTDiKZDCeyuNfnBQnHWpIH0mHpOABOcEyDOsHIRgMWhkrleH8DII6yMYHSX5zUCW5V6ZNfH6wt DkBirEanj5wW4wgQzpqubHP4d8OfJhCQJNOU7K6SETEBzvBzEKgnZg9cRlhCTxo10woNia1jqQAU G4fQlyFgrpPy8v34xGCJtrS158RV5ZiGTkRqNvsD1wJ+4hBTft+MNJxZIYQa5qNsnTCCT3mdPxcM hhLbnHRtPbGuLdYuaKF08OAeRpJhmE5u45xbWjDoUPM2HVTDog2NZUe6HfLD8qITmnJPQR4nByrY aXYebxTRVo3ch/IViCHIYEGUbcUnMGoM2efxiZQAS0B9h1wigACJRLOy+C+cddAZTT9T6YkIBIHN oPxhSQQpXve3PjCK0iwptYe77mcNJAsp29O3TvgjU6aKx+/OFJl5KQb9GC7DSA0nV8awgBoQCDty 76p2wwSBGhKvPvvNtVgiCFdZOOCcYgJ9535wsDvGx5HHDA5dkr4L9TDgLJDOzCXfOURi4J1dTjqY M+BCLDDKGZVTvgsBcNr1f7Y6q3GCMgNQhEj0wgyBHbPSemSZIFAdsQ5cjTdCsKqgCOkwBwGsGgIB 7Ot4abJNpJC8RpngIqO/NYtRUuumMUEgvZ7uTAAwHpNHT91hPCTQPUzNq1Xvl1mkldpNHiqmcrxI 2Qp9Dr8vbC6QmiZkhdbT21gWXYEravnj3xMlQcBnE0b84qKZptyJD5v2xZLpQkIK6USTzOWI+ywq WC/IziaYKoBjctyJUYoiCaQkKeu2YqjEhhTYNyVE8WYVRTMNA7whYKP9J/yf7JF1z3HTI8LoLADB TLI75V5xNx5m0WSOsq3zjMqylNmYj1sfO5xaXKWr4HNvPL2xOTOdbL24FxFkxB1X4n0OuPomR1KN MxGifGGpCwOhG57a3k9ElEO0y/seXCRNTJo5uPPLHnAhZVsq3qD8yVTiJAKjYe3UxiI2VVtH3x6B TSyHT59saOqW+KPblcbnxLwCV77+MVmZKFJGF9PfDPYlHkyHKTvViyzB8A8mMEAtaOORC4Nx0wKs 7mGLhffAogDRkHVhPaxABViKBZXQ1k7UvQFpcSy0ow1yfTEAEDkL/wCYSJrXxOS91grBAw29/j9n HEEnuy0eMdWREEBFiw4gg3U7lwj9i1p6iHwQ66QXkKgCzI79flwBJP2VRS2QmTb4w8UysodTxroD l5rxLokno34xvgCiymi7tXwZGhKkNsPF0RPbMXgPZeJJ3MM+XLQGHCSVAeSrzdMsMqJXx1vxicis Qs+fVcUdAp0eHGpwINgFNscD/osn+ITo5Ac9TJ6AkHWCfqYRW4At6dfbrhuFplCNzxGDOkBonAnl Onz5yPsSUETDE0xGu3fI+UZPo36ekYIGjoIToHFPz2wRiMsoqYhYTMqcX1N8e+LtAGAY457fs4+W HsWuefUHHPRb0AJvrhwm2ITUP7XjLTRAWYJr6/TFZkG1A4174AqSGSBiY7qx4uW4kO51+nbNTJCU GZdOcLJmhMGWEfVrBaqBLp/GCyvAGB7pkRCPgyRJPzh0oGQ+xQb4AxOygaIWgeDvgRZEQtrv7YSg FjK1zfrWNWAD2Mgx7neMRBNrJaFPnJMxgpUJ6460iEk0WXr8HbD5kQCET3ZMlhOAQQT0Bd6O7lyx QKOQ9ftMtYiBJI3Jno/8rHSpMBG2wmtuoxStFOu6P6fJkh16BaLI4iTTuuuT0A0sKVUx6R+cIB6k sGhz1nsPXKM4VDfZtv6BjwUAhLShPM3bioZaRdUD1i8UiTFArLbwwmiWLpBr/R1jbh/EIqUQmWuV MIcOn/uMiWE6zmA7Dx9sSJKQQLyvh2dsJCcFmbT7k/BmmDKATByH09umCogJMBHie+vCZLl4fVM0 arnvhHQyFGZ5MiQowOTLXft19cC0PEAHNyM+kecVCRlQOvHTdeuC7USGpuPp74+ZGIEPLrofTCyT sjmcRBJVGNmj4PtjgkktDLpfH1wc9RVQdO3c37ZQUoo/j0rAnnMaSenphQVo9+z2rf4yCQ0J0y1K ZIUrDlUnDZFa/u8FqMhtxyvdyWODMUSqA748qo9dIy7HVQB3PhyJnBlSiEJ4OMeapky5gqug+2DK oBxFFmQAepQn7Hz1xkaJBMLNy5uvQyHIFoc83261Bq8EapluO59enXreHr2GZIPQyxQSe6o6T3OM kAmyQ1fj898Yik0TOlbIhgTNVESScSEb5jiMAqAwOgBBDsYBymyoDsBZLFdHGRS3UJuT4e3GACEB ILHR6fGPsUOZZj2wPQBY5f8ARwP5JM0EMTXjnF8hKuwcD6usYWQlbjovzhxzMEMk+ebk98JSkbsa cWVNaueMtCQWdoz3f0yfA0ijKyn18MmaHAwqQevxjIkO4oMb/d4xsgEAgXz++cJGxCLoCt/3Xrk8 gOqEH2xVAohbX/sn/MUFlFBwY+nYsSRCOvDTgHKIgOEtAx7eubkMbtC5879fGMxJX9HTz2xjA1Qm GU41vAOJCZbWLYm8hCk0lQuK9qcJVmmkI1v3x3CAn0icnHLbAGOiwyNd7+8M2GtGo5OvMeMAXkzu Du4iU/XBYQ4E+PbFgLxByJEe+vTnD8KnKjwvrHxh5VhiUJgIbmE8RglCyVGZSJvEwMkzuY1r1PbF PcWpXZLezPICgYWu4r2IlxpRiJa0UHNyRzHlxk3Dkv8AHBOFWRaXSC4P+YwCqVc5fZrVXlIAFqBb IHnJADUBFmRg8T4MUpmVIEhDTDFdVmcmQQSozT7WfGS/jZva1wSHfJKEZSlJ6Y7nf3T1X/tP8hpy EJjKMS4K2f1k2ij4hnmPTNEQ6EiJel0euRUFCYmyeHs6wPXGADuJama31xj2A9cH75x3GuhKd3Wd OltWdo9cIiAbBbN87/duKhAsrEOD9jJUoBBPK+v9YRlR2qydlkbFdfkwjdyNvcHLM/rki0AShOo7 P7yB1Ja46D1+2JkyeQX33m0AWvhZ1xwABW0b43hBYRlBkSu5NFOvDeHaysYvTk6bxiNQEO4SE6jT OPJFJKsRdnMpFdcEwkUE6p47P/cD6gDqPc3lhZkNPTtxhmpBLZ2HashzEoEClkTzMY2JK0sOfsoe cZO2hkahj9ROThVQUsalxJzxOBcRQJc7JeenoZyEsAwGTfn7uQFsMrYxT0Jue68mL5DWAvsePthr LCiSo6e2XUAbp25jjITxCitnTEJhCXmRK8FL6GX6ZpRTomb6erhAhRELoanxkthwbL3bwH2yuqCJ mGb9N4JkHB37/wCj/lb/AMH8RwESyZP7CSFiVlrHVDRESuzoXeSuRZcyynkSsm16ESWcx7X4cqco 0uI7YC3Bqlj1/v5xzSSzowrMG4CXJXu/XNoUlwPthJAKXhIz4wEoqoUkbfnDIhRJircVgQrJEEyb /sxkpYIaVinm9+fGDUoKJkKU9461hmYUp5ivxh05DkXakea/OBAGlbQneJEokI6TuY/ejiFkTBGC a9E/TE0mqDyBk70FfOSECRVUqbPO/rhRByZaFiPLHfrhkUNQSxk9ud6MPEizC3DFvve3jE3rNJOs XiyVOXjNeEt5/wC4AFFGthCjHYX6Yt6qPJ+/fCjAWBN6vknrqDJTPwAVH2d4PB5JOlRHtXNYrNKC SINRW+/UehjgkTa7Dp4/TLsBIkFnHtjbSuogEj3dZObCyQK56uk684VrkCRcMTq5vzjsRdZl0AdF RjXSg7+n94yYOQEGIojnjWSOggDjr9vf/Vf8u84w/jlMLWcKffIMIj0n84gESaKS9k/t5MIgCSSH l8X85XYFpanpPOFMVTynbrWsHxoNQa/fzlBmLXk2xggf2LoQs+n2yCJJA6P1wISyIbjmbyDNySTQ wxXPj8Y7hhg0zD6VXjOqRVsvo6dOJvjJOZZZCwMLrWuzrDDPFIUGyJnihyZRAAgELXpz06ZGp0W6 hEvoYzCIBihiiP8AuHRkKk02Pr07G8pI5gVNsjrnxGa0GSxpzxRU+kYL5DBjJ/wT8scW7W51qPEe nfD2CRYvVv3vvM1hupgg6+2G/JXV3eQcaEKeMQDZGitpqkkMSQ0U+mCRAqIY5F6VrHIuRZRV8z89 sC5GTDMAjeQ8wIIFrt+/fBBkyYhrLMcUR0zmCDPKGNYRqIBJEc6+8/OJRJaBsCl63/wxfIGKo2fq Ppg2AddWY/fbGSpQDsHjAOF6d0IneRRmA4D/ADH+HFyax/mlI3hxL1MGqRWEF7Z1T0waTrv983uQ Qg9u2UIZwJjnzPX64ZxkcAZOh7jhRXVIJhXzk4EQO4Lft9sUNvICon3x5UqlK5+2FIQMRwgSsefv izWyX0ev5yT1nK0wo0m+K7W4ImTxJb6fuu+WDILXFy9q9umGZiwA8qZ2MR9jJlRgELR9vXKL8hNB VeL4+MRKsmhJQYOsEvpc46WhDlrZ3+OMlRrxNkd9bm8BkJDtA3i+GNbsnGOqSFER0+IuNVgnIyWk SBK999MspCpJabn64bpAapdG8kXAH1jw38ZrI4SO51qanfGSstuBMgR7azb9KUuD840hy7bc2OGT KwMRfX13k7oM77aGMPIYol2Hzzxg6Y5DXWPfBoHMWvKemv7wUoSXkgdFx64AFFCz169clqlpFKes cGFSCDl+u18YfJkVz5/0WMbYv+J/+BUYNpxhAv5Jgez2yeuVu/Z++sKXASZJeOv7ecTD3XftiLME oVMdsOlNORtrx+cutJBDg/TBPFINbPQyqIoO6V41r7ZIJWaPCu9x+cYXCTs9h+NecQlEkYR2j0mY 7bxhv1iJ3C9fTJ+DIBhA29zvWEaFloiN+pSHZHsKSFFlE6I9oNxd5CUZUqAqMV0jrLfGJi7Wogt5 OOOMOPOPQsE8hhuWBCNsaM6hiNdXIYtEkAWZs4PGonAk6eRnz/fOIEBAq2nZ4zXBGasmUjtXfziw 5VC4k9v28NkSqiyaJOxjDRYoUpn2wycmdJ7ZoAF9IfG/bAkpBZFtKXE/eMEX3OATk9M3gA9xgh4W qcVDjKkDTPRx0jBi0lpogxoPGbXnEhz2wp1mZQE4nphrhgEB/ouTwH/Sf/gQi7ucNI3dAeHALkNQ HHKeA/rhDkhiBWXDM6EBkTBF2fjGwvSI2xk3FxxgaEgCaIT1arpp749JAGEEJ6J8Yciy1rRU8f1i kCGsNDbHtRpecVZBEyCRfo9umPTJtOuV+J1xgfCQo1RtWzz6YByVEQIPEcX+3g1sEAkiz+174EEk WCGmzjr2wEpgmGy6JXr34yQQzMRNzY8eeZxAWCEIYkRQTjveTg9hBYDB0YmOldcG5jN+ro76bvOm TImJTr7ZNp4CqRWYTuyEdpwEEJEWH515jzjkkJajbjhmNutZRNlRpuKniRxR1pDLBrI2UEkE2iJ+ mT7rdF0lesVesjTWDMyawDUBLFeh3x1mTsaRQXkpoglHT0wcJNAZXlw2YtDXRLzgAAABoP8ARzjH HH/E5P8ANP8AoXBSlJR65oZHUV2cZqTumbXqTgOudJKpYEiCYqWMLugQRibNiOJJ58uIokaDGJDv rbxGWGzrqtjGaZgIQ1/X1wIAimJuGhPtk0qbMNgTaaWvvg45zQ6M65Z51hjspQMQRfcmL4wCTGEP M+Jh78Y9BhaSFN9YnjfXHMAoMojcKblgq8gCMrsVQw7R54jCjeKXZYvsZ5yaJh1JIPQ6fOIQYgCW FhwIwxrBfEAll1onrP7WDI1JkS0e14kQws21s3s/TATSFLKQJ9yE6mFwwSIDkPVRfsbwEqdNpniH 9rLsqGK2JwEoyAiGTn7ZAFZCN1Hze8le4IQsPHbp2M7UhLp4yWotQkndxmEGSCjqzl9ZvLX8f7Lk 4uTi5OLk/wDxySB8LJGaJ3AA+YweYEvLIkGCErm8GLzSEA+bmshhtMHQ08R7YLgoUAjnlyEJUpdu E7yN4y1Mrp0rx+9slKQIjyeuQ1BX6h777Yac3SQyHV1veMWJVOlsMfXGKqJNGEuuPnECaCaQQwN/ 811xYCpHdKhU3rXGQ3LDg6ywL53vAi40tW9Hh1fMYSQ+RlqEWemu+JCEdHUacCCJSEBHH3yRJoEK RcVHf2whJ+UyTNPw4esgPcQhJHO4yUE9F0hP1m93lbBKl9QPzhyRkR4EEI+vthPMSCjQ35vCGIFi JkHJEoFJjZc4G5oooM1cecAsgBHa/H+ji/4XJxxaxf4XHH//2Q== ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Zdravie/vsa_detska_druha.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/7QB4UGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNBAQAAAAAAFwcAmcAUDUz NjE2Yzc0NjU2NDVmNWY3YmRjNzExOGU4YmQ3YWQ0NmE5YTI0MDY1MWNjN2Y2NmQ0MDNmZjNiMzNm ZDAyN2NmNDliNzYwN2YzNGE2MmMzHAIAAAIABP/bAEMABgQFBgUEBgYFBgcHBggKEAoKCQkKFA4P DBAXFBgYFxQWFhodJR8aGyMcFhYgLCAjJicpKikZHy0wLSgwJSgpKP/bAEMBBwcHCggKEwoKEyga FhooKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKP/CABEI AfQB9AMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAQUBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGB//EABoBAQADAQEBAAAA AAAAAAAAAAABAgMEBQb/2gAMAwEAAhADEAAAAfKQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACsvZ92pz 6/B7+mcuBm5ajsBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIgACYk2fbtnbyOc4X1zzCvRgh3iopZ9tXET CwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHQsXrp4vOhHaABX7F412U8XU6jo6Xl+NLluPoGfgDotrxEsO84nqr s4cSmI7wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMv1PzP063mePivpgATNMnsmZzG9t875Rr9hr6/QAs7zg7s5d 7sdrqZ8XzbH22or7gLgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdF22lu28jzwV9cASR09vsZ4b8Y+snz+Bgr7wCq mpHtGn3msv8AOefaXZ6yn0ANAAAAAAAAAAAAAAAAABIq7nYuLzN6Hjp23JdZpZ5OIdHz8epQF56v X+gzwYdGTkT5tvzbZ81HqCY7YTnq6+91/Qzyb/TbDgbeXydJT6EAAAAAAAAAAAAAAAAAADrNjxnc T52HFNpXJqxKkbGMTYs/O57OuO7o6dZkW8rP8w9J8wjtxsrrOuX4jpNjanhqqx7zGjItcHGu34ad xHr6V1uarwz0PKZ+ZR6fp08ROw17qgLAAAAAAAAAAAAFd1GOySMZtd+y5Htt1pp47eJn4aLdSpav Is4aty3ahpeuY1ZsdvzmQx7TG0u4niyOezuGdXT6jJ2Ma8RR6FLTWZ9ylyW7lzPUw8ynkJnvcLz/ ANLmuu0HR40T5pY9M4uvqacOoAAAAAAAAAADo9958c3pN3zFOXo2v4kvsdfCOnp9hxfVuS9cz8ee XX4tdtvSSvNdFaK79rKZ38mi856ruNYmt21RTF71+3slJv6viWnfchzsO6YI6mfgEet1+Sd7bydj G017l5Tl/S9FHpcgmI7wAAAAAAAAAAAAAAMjqtD07j1lu5RNKZmUq1+K1Z1vKnCU2mbFqwWy1btN r8YsRfNvauZjI0m2yIvzcdFYaaRm4TUE7zvfJt1PF1l7W6NhRpO/4GOyA6AAAAAAAAAAAAAG9sd4 47WLk1287m7e0wI67czWszKM2MqriLYU4tzAjWjEqsR0xbUNJiIWlSKlEJuVWZRmUY9aNdb3lK+k bLXtKqIlPoPn3ecG5YDrAAAAAAAXbW2VwLGdggLAAMix3DHb26LtvIv89jcpHb1u10/TsdBOyxiv KtXVJs3MWa2dfew46qLU22yiaYuQShACSBUpFU0C9exKlcS9mYq++5KuhINAAAAAAAGz1lSu70fa a5z7nie66O3J449fwI18unvLTbE6O9Yedau2+Ba41ETHq+iZN6beFVhZ3PrZlVERaMK7gtbNiuzH TTRNK8RNKyEBEpiYAgATAmaRVVbGTjq0a6Nhr2oLAAAAAAAX+p4+WXpl3y7Nnk9DvcZlsOxcZrFe 55flqY7q6B1piT1W5j1z4Gjt9Fzboy4UlnB2Wta49m5bjeiJpXiJhMRMJiQRMCAAAEJSCYlF7Ay6 zVr1lqCQAAAAAAAAAAAAPSc7m+qt4dzlOv8APItvIyZma+f2urjXBtXrTpoproi9MTCYTCQEAABA SACEgmIL2LduGsX7DUEgAAAAAAAAAAAdR3HCd/bxqOO3VuIXMXYTXndTe0dfU6HGyrLOxRXQ0piS YCYBABJCYIAAkAIBMxJVrdtq1qQ0AAAAAAAALlCICRJFfR9xPHz/AFlvCnyuP3vnnfx6MZ+FtHHx fObTVx7Fe70N1O0tZWMxpiS0RMEBIAEAgkiQARIEiYlFeJlynVJhsAAAAAAABucTE69z8b0mprX6 rb4eRbysy3Z1UU3nm1rGj057jhuvTtN1qNlPl+WWpiPcBOxyNPtGKm9aVpiYTAASiYABIAiYCQJQ kJrolFjC2+oaguAAAAAAAyMcjrdhwUubvMLkINjr4OgFnSc3sGXdL2RbxvKI2uqr7gLAZ+RqNmyi K6VYTAiYSiQAAAAJBKEglKL2n22vWxg2AAAAAAAAAAAATA7rbee95PlbTzvs8+cfI260tfZBZVSN tTrtixpi7bRETACSQiSICSSBKUiBImKkV4mXYNaHQAAAAAAAAAAAAA6DQFPRq+e3c+Vt/POw2Mx5 M2Wtr64LAZOZqspnfV0qQkIkQASRIJAkhMSTKpFVu7fV5xMOsAAAAAAAAAAAAACeq5SWfoN7n9zP mbHmNthLcha2uqj0xcWtgy8vU1KbJiXFL0V0opSIlISQSIlJEzKFcXETk2sVWNPsNe6AaAAAAAAA AAAAAAAT0POlO91ej3U8nO2+1pjTS5+NoFoDoAAuZ+slXaRhX2d6bMGROLfRUrlWhVQmurGtGyu6 OTf6PLwDHDoAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAAAAAAAlAmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//EAC8QAAEEAQIFAwQC AgMBAAAAAAEAAgMEBRESEBMgIUAGMVAUIiMwFTUyNCQzgJD/2gAIAQEAAQUC/wDR0cEkiGPnUlSa P5xh0c7JSJmUmCp3YbLrlFk6kY6N/wA5LSswNpz/AFVbMVuZB85ics2cSQRxSdnsu13VbHEd02pO 5Prys+OwQa7I5yuK9/qaS10cot1dNDm6/Oqcall1WT+Wn1r5KGQ26McoljdE/wCLxR0yPqiH8fX6 dt7JpWaFjN7Xt2v6cNMXxZKDmwfF1NfqvUDN+M6wdDjrIv02N0ff7Xuj0/8ATzQnHOp3gO9hnKn+ Kxo1v546Yr9GFqmnBG7c++/mXeiN7o5LJO0e+VG2/wDFYKHm5D1B/V9eGpc6SWTe5z+TX6R720Pf Mf2HxXpuPSP1NLpD1UMa6ZFwa1vc52Xl1Oke9oJrfuyL9974faeOLbyaefl5mQ6cLUDnPeXEJgDW 37JtWemL/stDvYkFase5+GxjWx0zMVrGpKdaYNf3sY5tieTFSaOaWu4UKMkzpfcM3oMDGZXI/U9M FOxOoMG5RU6kCDnPOft8yb4fES7onolb1vW9MkKu1hdiI0IGpbDyK41VqaOrVsW57ATYJXRVsLJJ DXo160QcxiMzitSVG3VZTKgD4itJyp3t1DugKF2hyVWN9uNzIl9WUy0rLxaozQvhkx2I1Bdo17i5 OBI2psanfFVZkcpJZQ7qLHTvTMUwJuPqhNqVWpsMCfTrSibDxlWac1f4GON0jqbJYIJOgLfsDnan VaoFMk0UUjC50nMW1do2T5mBkr85CFPmrL1snsOEEplxtbkQF3AINUcRKMX2uC1VvGxyqaJ8L/IA JXKkRglCbDK5Nx9pyrYkBMhbGyxcrxp33xnj7BztTrxCCa5RykKKcLM2Zfpa+OsTCPGQsTI4IkZS mEbtUWprFHASp7FWoruallGMyMlKRj4rUL28Jo2Tsu0X1/IxuR+jj/no0M1WK/lqhT8vVCkzTdLN yaxwx0u+Nze+iDVI7VHpCamhBB5CMpKceLQuXqn8qGOxkKlUW8vZn6KdqWpLSuw5BskeiI4XMb39 vOa4tdXuxygRaix9gPUE0Jo4FErcFuCaWKMwq/csQSXrVizJ1NcWux+YbIJIuzmpwIWQq80efDJI x0m5HpCaE0cSU8ouW5b1vXMK52okrRSKWJ8Tuqhkpqar2IrkNm9ybj2bVk4NknnUqss0llujj0BN CY1DgSnFPciVqteGq1QchMdDynJ1eJylrvZ04q19La9Rsby8deMBvxbq/m4qBk0pd2lG4OHQAmBA cCnFPciUT16rVapkhCkhbKnsczoLnOCpnm0PMoVXTzl2xbU1mqmj0JHAJrU0cCnFPcnFH9gKEpRE b06uiCDwrfhwvgxsL3zRmKT9EETppnaRMB1T5IqzGZvbHDkpLNmaHaS1AJgQ4Ep5Tiij+8FHbIJY zGakJsWc3ajPhY0f8m7/ALX6MRW5MRUY1Ofe3nLAxazPOqfGgEOBTinlFHwtQ5roE5pafBx7ttnK RaSKXCxyVpInxv6MXjtwlfuICsTNpwPcXvWLZy8aVE3UytbvHBxT3JxR8TVb9U+EHwQdDE9luu/G rEvsVV9UU7kSp+LoSqXAaqliXQzSvLiG6qzYipttWH2ZeFVzJqWzvJNHTZjnE0+DynFFHxgVM3cP AildE+vfieo9HotKCBKaSn6uUz4q4tZZxTiXHjRYP4wDv6h1MeN/0StVInI+Q0qRu13hQ2p4UzLz BDMp2akUmTtvRJJ6aEbYsapWc6rjf9I8JGpyPkkB4ews83BSc3HEKD/OgNIigtoMEo0J8oFSR6eZ 6af+d471x99AudkHaataCsk9kNPdzYj5YKlbtd5Xp3+xf7udyq1GqImnQpje+fYAaEnd4R8uQbo/ K9Pf2bvfOScrHns1QO0dmTMbg7GOQTscEfKaiND5DQXHD4uaGfT7s/PzLrvZQjvnna5BNcWujlEz T5QU4/J4LGOeemliJ51Vr16QLy5ZC2KVdzi5zDugCrDV+TfvyHCN2x7u/lvbvb4OKfsuXIuTOsRQ jvKXAaKrUr0g+YuIOqmnjqxXLL7UypndSCp9nSO3P41npw8oKw3v4DSWnSO/XlqyxmGCxuqWLmwn VBqs5KOFTzPnfwxTtaoWuyr0xS70R5Thuj8GGV0L4chG5CxCUbEDVLk42Kxcmn6cO77mjvlH8rF9 UUqcPJZ7uGjvKoy8mz7GSOK1DfpSU5OqF29p8gKwPy+XjZudWadF+OeLJUX05Olp2kEPb44Vr/Ly 6k5rzahzWuWrJoslRfTk6WuLS2Rr0R4wVr/HzMba2E9k1yGyaLI0n05eqOUtR8UKyPw+bj7e4eya 7RfjsQ3qj6k/VE/REeIEW74/Oo2+aExynjjuQTYaVqkY6N/THJotNVp4QTVei8+nd3o9lLalhibm 1kLhuTcA1xbxB0QmchMuxH7ggvqmhWLHNHn1bvZWajZU9joyquPlmOSnjig6muLS1wetOjTr0QCD UArTds3wMFiSFR3oyhYgcPq60as5F7x+lsrgucueFz1zyhKwrstFq1cyMIztRsORleUJpAmXFNJz JP8A5ef/xAAxEQACAgECBAYCAQEJAAAAAAABAgADEQQSECEwMRMiMkBBURQgI2EFJDNCUFJgcHH/ 2gAIAQMBAT8B/wCVMbvgQakqdtgx/oGouJ8lg5zRW5Gw8d6/fuHcrqQPsfprad6bh3Eqs2MH4EZ5 GNpq2+JXYan8Nvb6s/z14/W9QHOztE9I4XV+Im2eK1nqiHKg+2tPiawD6/TU6jA2J3lSbnCfojcp UMIPaNq8NgCDVj5EoZVtNjxLFf0nhq9RjyLN31NJQU87d+BYDvLNbWvIc5pajY+32uoTa+fuACbR DlDuWfkjbkQo/czQBcHPeXa1UO1ecs1Fj9zDj5lWna7t2iJXp1xDqqxDrV+omtrbvAwbmOtkTcI+ orTuY95v8qiLDMbpiERkzGrK9ppqEK77Z/d09K5n5Z+oz72yYzASumy3sOUuoeg8+0rtKHKynUiz ke/VfS1udxE/Aqi6KoQKF5CXVEHcs3ZOIo4mNNuZiMcSrTNbzJ5SrSV18+54EBhgy/RFPNX2gaaf U/DexvYbsQcCY5g5xVgWbZsiuywWj5gOe3DU6ZXG5e8WnfUHSaazenX1N+3yjvM45xWyJmM3BBAI B+mJjHaCz7gYHhpvU/8A70XO0ZinI/S6zw1zD9yjSoybnl5CPhIHzG5wCIsHQxN/LErQIuB0WG4Y ldwUbXn5NlTFT5hB/aCf5hPzKsZBj2mw7mlFBtOT24O2XOYinBfggg6fbtAc9GypbO8bRH4MbSWf UXQ2GVaRV9XPjZ62iPmnb9QRIOoDg+w1I2XETTjcrzdKQcboOr26+u/xZVla8/cbkJUn8QUwcuRg 6qdW7WJXyHMx3fUWS+vYiiWHlKhhAI6boOqDg9Jz4bbviWHcvlbEse0+Vmi1F+STT6YVc/maoeSP z5cXX5HWQ8uiRmNpVMGkT5gULyHC1dyEQMA4LRWDDI4uvz1a+/X1NW1s/BlNpoP9IrBxkcSuOovq 67oHGDLKyhwZTaaD/SKwYZHFl+R084OfYWVhxgyysryMqF6j+PtFyR5uJWbT0DMFu0rBC8/YOgcY M8J6zlZ47f7YqO53P+hXM2mbTCp4c5sYzwjK1ZTz/wCxf//EACERAAIBAwQDAQAAAAAAAAAAAAER ABBAUCAhMDECYHCA/9oACAECAQE/AflYvBwCdW460DT5d3QoaqG7MWBO03qKrmccfK6t4F5J3iiv nR4U55UHsI/G3//EAD0QAAECAgYHBQYFAwUAAAAAAAECAwAREBIhIjFRBBMgMkBBYSNQUnGBMEJi kaGxM3KCktFDosEUNICQ4f/aAAgBAQAGPwL/AJHXEExgPnEygy6d+AkT6RcShI8otS2r0gIlqnTh bYYNW47nnBSsSUO/a7jK0jOEuf1BdX/Ma9O+je6jv1LOkmq7gFclQotoSknGUKbXuqEjCm1csDmN iyLGl/KLzah6d3ICwDYcfKFVBJKhWA2wRiIbfT7wt86A8N9rHy2CtASTKVoi0Nn9MSdTqjmLRExJ KjgoYGChYkR3Zo9sr4hl7mDU9gdGcNxzDzoU2rBQqwUnEbS2Ve7eT/mK430fbuxqrjWEocPhIV7C YxgL/qJsX50P/nP32XNHdbQXMRMYiEOsXmpyKeYFDiPCZd16OPjEPdZff2OuWSHHBu5CBD6hgVnZ SpBkoYGE1sZW0Oyzn3Wg8kX4V+Yew1zo7FH9xodd8KdsUO+n27reczNWGGszWO2HHrjP1VAQ2KqB gBQhkbyzWPl7F4jxd0YUtJOO8YUOSAE7SnHmyQBNExYaStwyQm0mFOGwchkNpPnQ48fdFnn3Qlad 5WJotbb/AGiLBql5jChbitIkVGe7HYqDhywghQkRS24U9jWkbYswjrBW4QlAxJjVM2MD+7Z7Jlav SJ6S6EfCm0xcZCj4l20Bhs3G8ep7oW0cReG3NP46cPi6RbEhDbQ90fWhTiiQqUkjrADzqlAZ0KcS 2ooTiqUBbrgangCISlbTbjnNRti422nySIxpLOiH8zn8d0oXkYmLQdsOAyrCawM4uIQPSLaHGQBW VhOKjiSlUB3TLE8kczASgBKRgBE9itpCwnpzMVG+zZyz86JkBA+KL737RFoWrzMWMp9Y/Ab/AGxe ZSPy2R2LhT0VHaIu+IYdw1UAkxUcKVZdNrrtIK0pVVtE+UTFClrnVAmZQhLKS417xw+Udno6j5qi TVVofCLYrVXHCeeMasNqr5SgrWiTs5W8tqy3yo6RWYk2vLlFVxJSeJsE43FfKLW1/KLraj5CLGV+ tkA6QqZ8IiTaQhMWLrqyTCFjBQnsTPsb1sVNFbJSoXlZRWq1EeJVkdq4pZ6WR2bSPW2MYJleIlPY wjtnAVeBNpgo0calH1jxNHeTGtYVWT9qajomPtFYXm/FxBQWq0zOc5R+Cv8AdFutHpG+seaYs1iv SDq2bfiMdouzLlRqp3hhsdPZ2nZnCTpC6lYyBMWK1y8kfzEknVIyRsV2VSzGcXbj3NH8UyOEFej4 eDjwUmRESeNRefIxNNozEVeZ9rbRjFqxCRocnG6tt2dsA6QcMBKUtsFJkRAa03Hk5/MTTaDzpLjY 7QY9e4OyUpJ6GL6ipXMngpKvDrHZ3FfSJLEtuQvteAwXGgQRvJPKC1pQmwq1KuaYBSZpNoI5xrE7 qvvx4LabAcThB4SXKLzafSyLqinztieKcxsgq/DVYqGFecuojVu2sH+3rDicrw45WtBISJyiQsA5 DiZour+hi8CNgAkmWFDZPhKeNbrIVqiqRMVUgJTkImOLtR8o7NU+hiRprnI8EEpxMKQrEexS2jFR lCWm9xIkItgrdWnCxPMx/twXM52QEuoCq9gqjDi5L+cWw20DKscYRoujHsm+efBTyEO/m9j/AKhz fWLnlnS20neQLxoW8fcFnmaJjiqqrRFwzi0cEOtkBwYK+9CHNDWSopnJXOClaSFDEbIf0kdn7qfF /wCU6xW+dxOZgqUZqNpoSeazWolCwgzqmqeLkq0RNv5cDMRe/UMo7Nz90Fp0TZ5GeBo7VhtX6YsS pv8AKqOw0gHosQV6YBVTuic61PaWuckCCtw2/alssmxICT50V3VJnKaUztMKUcVLJ42uPXgayDIx Jy4r6RcUFeR2pvrCenOKuip1Y8RxiZMzsaPq8KtvnQzVSSlOK/8AED8x46XB9m4oDKL6W1ekW6On 90XGmx9Y/FIHw2RMm3aa1c74rHzoebzTH6jx0jHTjSjm2r6GgQ6nwuGlRVZLjOkTThxjzfiROgQu qspBmT1jChxsrGsVK7CV548b04sdUmh5zwoMNvEmvj6UsL94giC0few8+N8uLR5K+1FTm4r6QB0o HMQdfLC7LCUWR8YxHGy4mSRMwjSHzq5e7zNGrGDQl6wPKlQ8IAomkyMZLHGefBSQCT02gpzsW81Y /KOwTNfjONFb+qrcEFSrSYbPwigQ+r4zSFCJjA8X14JPWyFJ5cqHAt2qpPICOz0hP6hKLo1jvjV/ iMaK7vonmYLjnoMqGvlQDlClZnYqH04ytnwIIxEDkofSLUHzEBTaFg54QU6UUqH1pkz2i8+Qiu6q saSMlUPryQdqSt7PPi1DgqyDKO0mg/SPxUfOLXkxJpNc5myL6rvhGGy6jMToXm4ao26q8M+LI4tK ju4GjVPYcjlEl2pO6oc9uRxHFHjKp30WelBafFZB+keJs7qtqYiY4keXGBYw5iApJmk4UFp4VkGP E0rdVtTEZHiEHjdU4bhwOVJaeFZBiRtbO6rPbkbUxZhw3keODLpt900ll8TQfpBQu0e6rMbcjhwy k58eG3Tf5HOnVuzstChyibK0udMDBS4kpUOR2pKwiy3hdYOePHht43uSqAWUIVLenF7Rx6KgLKQm QkBSVSMhz2LIzi1MTTwO4fnASBIdwBD3oqJiKzd1eXIxJYINArConMwND0bdFqznt2RkeAPW3uK6 bMjF8FJi1xMusWEfpTFVq4M+fss4tTG79Y3Y3RGUWKEYiN4RjFiYskI3jFijF9Pygq/6vf/EACwQ AQACAQEGBgIDAQEBAAAAAAEAESExEEFRYXGBIECRobHRwfAwUOHxgJD/2gAIAQEAAT8h/wDR2lxx rEQaPKSmmb8vj+8A4I3bfNCa0MojiODX4igWgNl4DuYIgdgdX3EGNpHd/eBbD+oOGn1DUflN3d9w 6/cfI7f3hhn/AEgFOc3GlWh7QLkvVcGZD7fAPgCqFsGulzpD7K4/1wf+0gsuCgTiaF6+9+Nw6Sxn IoPDeJaACfkP6fnwJCO8qhlG8GBTl33q7z3mMBX/AFpNgr9uC4TvgXTU/P8AAXOh7v8Af1HkGsMu 8bWgj4keuvSNz4fWGoYb6739Z/0WXO6mda/P8DGiBsSJJNK+XeUHWECaHzvC3Pm7NVoPKK7bZOVh 6kuqljhnPV939X+meZ10Ps/hSYQrY5nONnasLUSHr4WDtsNzM0XXbnUUiPQj1F/1bW1ZXb/Y7yB7 /wDAWpnR9D7iIrLe36ddD3jl8OhD7CCf1OT+rundD5fxKldbtYPz48ydY/B9wroa3LYBTeyGnv8A HizPWaXSXAhZsXDtj+nBdCI6o7Stmmp+5/lThCz5fd8W8ezKv3mYMCw9hLW4hPWY4RoeIWfJ8yyd YnuVpEour/TnqZ3ea6TeG+suu0OW4NnfhqupCBuIB1Cmde8H7iEbJhIlJtLLjVpZeYl9JUdYIy41 wgiLI3uuL9eCmLFBx0esxBX626VVR5n6mQZgEDrDu+mnr/UWCy9jfFmUwUFxgoBwykYFlwflwiIC k3RiC1anCtj8veEMS+EAba4zNPRosbNNJRgSpbbcWufCUeneIXlc9s3TX1sC5OhlWcgeG/l9v6ne wZOkAHpWJvIadlwY4w1BwjeF/wBQgKTRpfrB9dwLyEIZIvosbjQQ3MrcvnR6nAhkhUKggttd8APa DuIuk5Mhr6RAUngXPW/ECqC1h4tb3XtrNQnl9s+NJ+JqC6l/MFp6KUHnGX2lyucGz1Jk04Mi7/0I db3EQcMNfXDm47DZ1fZFRW18AtvRU68O7QsztFLALbahbUzpReWeEBZPlHxBUP3C2DI1FRt3ixk9 aWXu7HIrdGWCwXEYiUSi7Bo2vMYlwRytR0ZZ+4P6iAx3PmXaZciJFp900AdXHUbOKzQl0flB1PQ+ rGgZrWPVhL+kb4wTQYEqBCt0RrGMXLiijGyLxSkEq8jzThX5hvKck9OMy3ABpNOTxFveJxo4TGzq OuEtdOkpYzGcQS1H9Dd3lzFxY2++7tEG+5X3OcJCTU3rgkUY4nIrnf0MR1PQbuvDzA0RwFkKPw/q GYNwo/mGt60/E0P0yfmZB8Lh9CJ5ndOB22Ub1deJEKbdco0RbSHgLCaSwWkdhcI1wYAYZSAebkph bhsd4ubryvV1irrtEXG80HBJRaCZHXnxRHmVQcICsI6MbCuriOnGIqkp882RViQsLkP+EfEPvLJ0 Sz02XaQh2dG1VMWUL5v1Zuy6kFfNc0jIrxwnZ42yKsRpJjB0CfrvMZgVgyMUmsiQN+gD95/oAdpx pTOYhWodh2VAg2+EXwTMK4y/GBb5bE8A3BbXKcr6lgq9nxtXCa6PbhHxLWo/xEryhj/qXeJiIfcw gENapw8+xfMuMTuLarYNqCO2bNgwxewRTAZL4HMXusfhNSvsQPA6x4bw/H8e0AdFUI5DLhLcnFwT RxRYcv8APPLVLW4vOUgzCAoJkd8qdteGZeHIWXLly5e0JRwwrBwv0qLV1zwGDDQXTZvk2O1nxHXz lzigzHPMqVjgKiNuBFxrWO4kplQbKiB4UCixfBcvbcGUwhV44M0qHjjL8h2DHQom52rd+c6rRHyI LWlEoItpr+ElLqIMQdUc5d3+cFD1WXwMQD5ovi/2WYgFU/aO4+0o8EHwXOKMf4rly5TMH9N4lFyH R4w0yqtulACII0Rj28kSVvGWzcX8N+FUA7t7ujt2IsA9WOa/eOyomK/0cLlrMuIUsMItvuKPkBqF Q/hi6meDhlEYefkiC7rDGseeiENCC5jHc7ok3aQ0leAKO1L7n9XGvlzF9TgT9KI+5Njvdl9FLXTQ +JqhXCxgKzvODsX4CFGPkbgyFFBwGA7zjmnkGNKTJGABvHEcY+pdBXvM14KQf8mc2V+9Iv1lxf8A 6a3As9CHuRyfMIC+pY2Opdljys9+BLc2gDQcDbg09JSAzMtRGZR3gd2OsZG2jxwS8xdpOKPlLlTD pcn6fIlvyiAnVtf8QjZXEGD1IEYTYsIl0L3rtBHuGf1FKkyrv8Fkzdqc2ZvSEANpYMW/4n6jlFnY edhxj5UlTnSX+5qdPJCmjBK5qWekqu61faYdRyUp99bi9trcD4x0pWq+K01NT1jfBVLvrqZPiL0/ i2CYh27tfKE0qpozXs7iedtfcvc+blTPewB9w/fSaoJaTBd96lgbLHy9zDTlbpU9Lw85U7T1A/7s FnVi8xHNzhGlh2juGppxcGtWM53FdW+GMY+Y9KaNqyebdFwftDJuYsHWsS6N6DS25iXGIkb4TOzj 5mZcZQrYIx8wSx45ebVDx+ZBblKXGOzL+IarQB7Q1maHIh0sBXS3aiQVSS5YO9c5RsPmddOjiXK3 NeZEoTABrBGHMecW/hG2EqFv8yfrtM04h9oazFn775/uwswNEjCw1Ab+cMfNak9XkkQUXQvHiFy3 cZdI6lTKvqKZZSdOBPnoRGFVq75zj+KapWOc5lUeu190JUGcLI+ZJjzTpHGvkTubrK0mu3xNjyNS rinGKsjk/wALg5EdQ06N0z6Ei9fS1eX3Esy4DQcDZeOA+hmqC00yiOao+C8vw+6UMTzBFTKgdNXX yKl0ljFApvXH9SjsNwWMCC+g0d4Cg/C6e5FUZzoGrC2r91zi1C73b+h1kOYc+f2jr4QI9bihxzHz BOUhZ5IZafMEKcSZjQe9SZDtc/EzD6C9Jiaeg8LpA9D/ALsAnuifM/Hj01vc4JUx8ycgGvNn9fDA OJKW8Q6viSv2q0R/d3j7LXMg8xrlHPz5ysTeue4y1H5elcTnKe8H7+XXxKKUk3y95wieYDPx84zG aOMQqCNqUMN7ezhzOc+1j5PPxXNpmsdPdFI+TIbB9QedPElyb/1AqURb/wCzhzOc47Keg+/H6AnC AQclox8mbFgfPGlBwu/kxylqV7uCuJMyRkNON4+f/tKvJmxxYGOsRFHXzxcBL+15xwyhgisrejhy J/VT9zVyAFJ4q2tx8IA2wctipX8pCBBMYRW/V1eeMQhRaF39fuZIXFthV66xzWvOPuFjKpnHXaIG 1qYPAitI8oHVOonBu0Mos/lCBBDmDKYMaS3rr/QEo6Y+2DVJZuSXlO8/RUe8KkgK0GYlcjM9ianB zDh4705p3RYolSpWxW2pUCGwpsAoaf0RhLOuJ33RkmUHgEch7JQKutsvr+LB3TgwO57OwuQ92F2Y 6zb5wvqe8ofZEdfXjvl6EFrPVm4+xNW7TUd903E3LzwmKKNx/wDL3//aAAwDAQACAAMAAAAQ8888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888vll88888888888888888888888888w88ocH848088888888888 88888888888U888Ou1sLM0888888888888888888888p888YE08sLl888888888888888888888d 8840x88tdV8888888888888888884vLG88JpE49mQc88888888888888888889IZHGoajFifG6Ka p8888888888888w57cY0VNtHSLL8LyPpc/8APPPPPPPPPPPD7TDe8yeAKUxT65hvPu+eNPPPPPPP PPPPPPPPKhfG+N5EejW09PLTsvPPPPPPPPPPPPPL1fTO7Xsvwuxq149SWvPPPPPPPKFfPPM8BHw4 FQbV6g8vihhzvfPPPPPPPPCpR4tqqUbE7qyxryrp/wC8/wC3V88888888rNU3OcoyPRRbHiGiSf/ AP5oux/fPPPPPPPPPPPPPIT2CMVv9qiwQ+An49/tfPPPPPPPPPPPPOamKlieyqv+or35y/3l/PPP PPPPPOfOK7mAtvNmg6ggo+7/ANFo/bTzzzzzzzwPoJZZ753zUsP/AOXe6CWybX/088888888tr2N 8tPd88ayHWSG+uGafizL8888888888888sSH288r+HO2b+3cm6fP88888888888888h2I9889rTb rLnmzPTb888888888888888YvA048InK/wC10y9yvvfPPPPPPPPPPPPPPHJP8vPPCKdrj1n84/PP PPPPPPPPPPPPPPPDPPPPPPPPDHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/EACsRAQACAQIEBQUAAwEAAAAAAAEAESEx QRAwUWEgQHGhsYGRwdHwYHDh8f/aAAgBAwEBPxD/ACliMkTOU6wRLPP6UxomjLdMmnpxEaBfr5ix WKPr4G7yfTeIA6fG8Gy4B2IRWHpLv2bPx5dgOr8ngYJuLZOhwZg07PeIBVpi534DyyBfzXwGiZav T/soLd9t+LpKkRAvQ+PKM10O8s5j3ikVd+7NzOAG7Lq9JQK1QXdexwJtUQ5W3b9wXsMvlQ6X5RBL pRYElwG1l5C1gquvfp2lJbb9Jh6joYm8rmla6v7WVC166s0xv6QeiilWIRbZzktWd2AWH0zNjP8A faWMMwhvaQJwDyJoqN19C/7MLrsd/wDv6lY1jtETXeGbHdTL1kt/3LoVNqPl6c1/lPdi2ln1mXS/ VhFNEqBY6wdCUEuJGBFmU1wqaRxpKQR2axTDuPBwFjE3L0bnpCfWI099/wB+RrhV+8wiynWW6QRk lkDETBOSbIkAWuDsKPTeVAp3OtY+81DUxz6O+9oFQd0aQmLbLXjlSpXBZXqimiaSwA0gyGnJWvRE FfAb79vWaFawgFrmVeoDMocDNUoggcK4VKlR3GsLJNPWGs3fryb3qlyqTEKo7Dc0iHvLXdrbefas dIIx/OBRRGXi2xzdMB3ms3YcQhA8aQvODN8kTDPWfsZLOh+sUtomXye32gVwF0O7A758wFZjHTiO VmtoIlnPpLRz95SLqqfmaLgr9F4Dl1BXZBEs52Bex+Y1je/Y/wDZbBL2LxErc4r5THqcq9uP2ED8 sCWZcAbQC9sShzt8EAd44cDlZh5Ti9WHt0lrkOjiatjtvGKrgdsrf9Sy3Rmmd4FFcEGQ3yb4pcup 05ICmJWKQrdmEU0cGA1gLYHMBPY8aMOF8q4sjn3whhuXqfkh17HhrGzNIN8XhfC+Kx0Oex4Sey6v U/JAD2PgAfBfhYVPIhCNcuVHoxGVFO8WuBrZEZfWXHisWKOIIENfkWLrz/dIaN7gHCGh+XwFCek7 MDtLlLQnQRU1jnZ/sX//xAAiEQEAAgICAwEBAAMAAAAAAAABABEQMSFAIDBBUVBgcHH/2gAIAQIB AT8Q/wAq4lfn8AK1E7YceD+RTWbqJZfX534qbd5VPMS1ddUvAfYn3wHLq1KjqiVgXAi+GRR/eqYu blSyL8l/sENS1i08xblMplPRpZVcuCa8LitxLipXEtEDcKdYJXtES0tgw4vBNS8cEXowNQEf9idE M1CMu5rNSsii/sT3heagVhmvOsvz3BcIoYc7jBfa+repQznpiyV8i1g1F+So9YawHFbyMdx7wWXN iEe6am3C8+99p+5QE2hHfaNwrZLrcW4QK57dy3wPyJWT2vvUeTmJXvegM4eP4BGvv8Cx3K9dkuP+ xf/EACwQAQACAQMCBgICAwEBAQAAAAEAESExQVFhcRAggZGhsUDBUPAw0eHxgJD/2gAIAQEAAT8Q /wDo7M8GU9ziWBVyFxafM1E75VETU/mxanWiR0ejHVg0GM4zj2IF5n9shj8Sr3xAmw66XcH7boFr g7P/AKuK1gdSj+cQALXBDiGtUcLS/dUFleDuk+AX3IxiiVmq0LqkOz0/lQvTzpBNSBecF9kOK64e jrS3PaW6wwaugQsUNqmimus3YgBQmR7n7PIJYjQBazJYaKfaNzvVKj1iVr/GnNcHaxMONoZx1a0A DYph51UEE2RsZUndA7ePe+EnQIRFSkGVV8g9l5Hhy2Uo2cOJ6aIPkRmCNgyzo0ITGQr0XItYR5M9 41pFJsmyO48/xl1oWB1ar1uoHbCHaw/Me7/BWwfJYMx7MdyEZW8DSx14CfuBDQ1wjT5QdSMteZ1t oOltH7TKrhTXbemp6/xl4VvnNGGpRSCRy4P8E96kKRNElbxAdgbOBnvZtG29D7mmOZ5RMxyTQDqB peEwrsxmqwsJQb0hsTOMm8HYyHccJ7QwGwd5BB/F9UvrzAdflb9f4DLUA7MxtSI3WpwPLDpSgSnP A25evKeTrNIOEjKxFAoaLa2zcaiObhiBQTkF8r/F6gTWrvGj1RFpAQReTg67+n+DfbtGBydYYejG 8sIWy0VXd5n2iNVdV8vzCbD+xFp3iEDav8WVOyn6B+yNeoJ0H7PZ5guFL1glBwXQ6scXNDhbAft3 VysKErYUk2x2728w0eR9zIXUJ8RCDVqM9apyKn1/Dqgi8BCbO6oluJTdRjNFB1t2QU1vuEH2HlIB d1noC5wgyGmvEeLL1jucxOL9KD97Bu1FgKL/AAvYy9V818aJvslhUQQEAeiPvnsMcNUtXf8Ah2i8 JmhAHYK+YO7RxkSyEVDKXXaGRDUWjZXfkr1glYOOxKE+ywNi6XiiWQUKktDgWntdxU+K5Bsjp4oG UzUBiXaBxH6ymNoNg4Jqy4m8OYdrQ/301YTC8A4J7Zxs1108KZZswEabWetUHvOc9fYF0fMMFUNt qb04ehAd1rHSlbbFN2/2fxAxEoK6rAOyD6sUcSA4GpuFL2sBKnrOloEq3fZ6cU2RVKKRj2BAG6wA QXs3WX7mYTpuOktaP6BYDBrdqaTgBNrrW71c+CYmpt77pH6RNGtGlZerCBirKC6MACjSV98aKHuE Fp5xeIvyrLegKwoA1V2JfyscTTfo87tsZVVt8alPERP4O5xCQb6E9lhCgNOQsYqEWmW8KtIwJEYI weCy68FKXrfMO+1Qaxva2+txe1bqrcSFD1Jf/wBlQBZ40S+s2doGpsjonUxHJsDtHl69LV6SnEIQ +Ag5l0d0V1tQnQwdSlGLVl6DVe7R1lj903OtudmDrrB7lUAWrMvMiz+3wmU5uh8r9QEseiPYEqu6 fbxRVfU+4VXGh0eur1GEbPb18h7McRLUj2jTs0zT+AaSlA3/AOHWA3BsxVtTkdNuZbgq9ofAwZld OvR+4uZFquseuD5jDrGyLnf0VyH91p2m9B1TkmgGXDfdAMqG9QCAtcKtzStWzOnWPnoWfgxuhxd1 PWfao+krvy6xqtCur1TY6xtIKpITou3JxUTKqsYxYqKIcKr0laXKgADSY3GK5xADgaFYcI4YAxOV avTn8dpq3THU5HROp+T0+Ii/EryOUv1A7F1wv1NdpQgexKxE5pfSLSIKtHRu+nvASHdIK5TXusNQ BrXL6vFdrlcw0u6UyX0bJkYK5dLDQfMRPl248QZeA5URKYoWsEB+wxbSzxPhIzk10U4zoGRli0OR r6CUolqb321+JQVrT5vaDWVNA0HpLzo/QG/Rczsi1ImAsdGK6MDCPpDzhJt4Qx6hAnCVWfX6vcw+ zbYx6m3VvvMQItD2yf6WR1hIVSnMNPD87HbR3I0Vdgew7vh2/INRo/uArRsx9wmVkBRZGaAe+uXJ XF7jpky8sOg+7+kr3VJHVAfS4/z2/Z4Y9XMuClKpd3KHZtrrGSMkFekVdIFvsHXr4Cw8VZgtI2IU YYkKCcM06irW46uZddZdZQpqRdTk0iEFAGsFzwYy6FkbBZgE/AelsDNwszT3XuHSIKlXnxXDp5Hv gfW1Qi1o9WJs6am/MeA0iNgpBUewdRNyWDUWa9Yezpr3jlQNIlJ+cTYC1Im80int6rGr47QRtABv UxKGMWOj/qK18LmHgMsqZzEqECjwWJQ9SK3VHp7wjUO+n+oLVBMIlZeulSlJHCJ1r9tY9fMAfC5B oiaMUUw6k7T6epvByHigHREwkRcRMd4LgYAqbSavZ899Up/PWVECjX0YlVMJWgVdzd4Ah4juSUGk IJRMGspHMa9YpvBbpXujlj9GFBN1IfmMjPoyr7+RFGzDqHI6J5xDgt69atX1McjBQrbFEsRNVTTj RxNBB8clNVoCyzw7KM3Cd7RGWqWoGN47Ovv+eU++bGRpd+xbH7hpBmJCAlksTEoDEriolBKRzLjm dfw7N49ctzF5jPWWwODB7MIpi8h9JaqXQp+h+4rYW/Q77nr5TZKKzNNxTlU+5vHV+lYgCO5br1gD mC1P6pudaYA26UHUJ0be8cP5tXvUEvBSNqbreVkJSAcAYI1gw1jviVKheXs02pUGIgSu5VeYtoMt XxhhXiY+AXMQ3lhciffjp/2PjtL2Xow9nR8lwogkOtBsQ1jo7DLuVPpNT8wwCiXEyNg19wA0aiTs Rih1HEIVhhF9iOjHWkIvZcmJjYlBFRKBjWly1Zn8cWXFjDFy4eAXdNTO/IPpNStvX9tPiCX+pAdH 4msxYKTx37t/ur5qYrX8GjgxdWJk7g7Ht/hreNwF7vQMvaWWhVYw1XVbXvKQsPcSj+upTTQ15ecQ BASkRvIS/SArQntWiuGc2+sPYaavIY60mfSUVAVFRKhlY5l6zV8BRRZcWLLly/C6nd4BkdCMQLCY P+qdJhNlHoOkNhm7QNV9AWoaow9jUB3Bed1en4RqXX96r9wDf/DeP8BmJfIFZf5NB0vkju7scQI1 g2jW2j7FPdeB2da05gfQfCIuodmEgY36TVyABUWJhlQy1ZffgOLF8Fi+W5cuXLgx1Elsz1XI7Mvu 2DUfpiDjcV+EpoGR5THyEYxRFwFJ6lPvMkhp5Rm8OALXeHF7ksRIGK6y3D4mYwHg9ewbf0xmLU40 AwBxFKZWc9wE9R9DePiTqSNq+GvA21p/uPrAsANEEhf2xCUgp8/cVRmkxMSXLlzNaOKMYx8Xznhc KzSGdhCbjBGmqZ9H9RFU4T8BZixDUSDVQBadkccj3OYxUTZi9lnwSv3ekSxm7NTnPNl9NjREG4HC bqR7AMISXdkvtK8M2T9z6lDXeTHa2bjVtGlxwmNANA4gKi7i4bWzHhf3ZdiFXQpqNoGwf9c+BhIe 1aME0zh5svWCoPfjGalDkUBmtzprFzt9ubH7iYrI4ayxfCyRxjFixlzXxfC/KsuXCFBGIAGlN/61 /BbKGHcHCbkEF0mqr319V94MZ9kfDNVDjrMkuIbweizNLXYmG+WfBHPq0dYr5MNAum3pt6xZ1qaq 5V8TWGEFGyzWfW8ehAPdjLsRxw11b3Z5io/71FEFsMqQaEessj8DGMYyvI/4L8CKphBaKR3IxmXl 5Wn4SmQ7MNDn/qrPiBih1Wb1R9RAWeQT6ZiF+rHuh8SjjlVgOlBjMEtFq9XympFF51Wi2ONCqrHE bgESq3i+wS4HA+I1sGY1UwkxUmrwsfAxj5HzsvxIR0wW7oPU/wCRSzZyh/NsfawcBT4TcwYHRA+8 4H84EA+0NRYyokEFygHqpFSKR8URix874V5a8DwJcETOMwFZGG17u1P/AD+ZYB0LkdfClT7y5VgC +8pYBChK2HDrxiNiWeiBRF1jjZlqnKuKCjneANz2icf7esqXyRj4vnfLXi+IyppysI6JD1NeX6/L UNwt8/1MjvHCyt3D5JKgPqwEEoq2xz3iXV4YMISt1dWQrfI9IBUNZ2G3qY7hEcryA+D5HxqMfMeD 4kWYODeP23/vT8sFHREvXUOiKT/UzJYMP9AeAlAsLW5KVVGAi2jXm7zdxUihEcjNOw/0PTnhjpsh rwPgxj5DwY/4whKOwLdmNrRF+SuyxMqdgNYnuXGBRQ0NO+ekvdQuGESCY6Wy+6QYXp7gIYshV+nr oV+V4IoO0ZJQ4F6Q8OOpKlIIxjGPmY+Q8XwJUIRUk45Af383+E1FDQgFrjYPKCtBcrLyL1PvPdo6 yhApVfsnQdCvWWNG4tzZmsmrP/Ro5jQR55S2rOqV+B+oYxVqCZqsGugg+Dx1bHk5Nz1IX3KHR/tQ 0x8GPmfB8DzVDxJjBLBevnpApBSYR/BwgrLcpg9wJasLqjk/13HwADyMSu8nQaMcxoiXsT1UFMTC NvZ7svWJFm+sSNW4x1o2Oy4HOg74nYagPQuD51hrGZ1d9X9JDcByA9gv9TWJT6q+QUMJbduHr9xU ElEYx8r4b+WvKeAQmEqIIWsPQP8Af+/wWIAA2Rsm00YW7om61/6Me3fku2SP2WzKXJhUSJatF9th O9suysu1QrRoDldoPxccrvq+2OrMXmtgNgNA6HjZza+OgP2PgNiUx6rD5SZLyCjZtCrCVoO7r9x0 BEhjHyvjUqHkryBA8XmbyPqR/wAv8Joo4TUHCbkItxCt7ZPmEjS7z5g2BOa/gwY6vQ9hl+ICutsG r0Ne7fluQ6KdaH4hKRQ0KboN3sD1nfzPqjhNfXuRXEzBnyMdPCvGvMeBDwPA1iKDo4e0RjVvY/h2 y3nzrKjVTYqX019ICRA5E0TmMmpdFq1/sHDAJroHpOE31Hanz5Gx5f0yfUoYkrwY/wCSpUCV4BAj oTBShHvL/LINtCXa/wBI9DmLryifZONg2w5/UNqrUWDy4G56mPNZOVjKUAPXf6ikSMY+evJpDwPE hNZK+L/Cn5g0O7NfU/Z1CBMALuMQqYQAdLqtk2GzCIqxRMH4BuepjzDEB8nDCwRynLs/pjNIjBUf GpX+CoEPCpUEEGZbwH6H83UURmF56t+HPMZjhIjMwUQ63Hsmw2ZYZugdk8Dc/SedgR5GvZGCAWG5 B41Klf4DxJUCCDMUw0X0RPzTEGiAFNGzfT6cQqjhIwUx1JIJ2b7J86OGYsFUdAPpNnzkr8mHnz2i L+5iSpXmrwCVA8KgQIQwZla/oGSEwgaR2/NFGzDBBALD3Hwd++oanDGPMxezUWFOuo4s6HEKF8lr fgfSHCdT3cD5qYXYGv8Az0nUPH7cRRtLxh8SEqVAjKgSoIPCzQWJS0Cr7MPrXv3/ADkoRpJRCK0T idf/AK5jXNEjt5QpOwoY541hPeIvskBuyioCuVlbXxQ0YElHS3QvydXFKpixOk/OsFQqctPuLq48 jwkSpUqBAgSpUrwCB4FktmNiOcK1gf6jMN8GytvzxqJ3ECM42P8Af35iUBC1WJyMpOzOgnTl8doZ EcL/ANghCsAEdErnKHuPwQEiqNunRO7eV2oDTzlajubJwwYEc1h7McpM+EgcFMJUCEC8FOIq6QGp EHSGuIAOL1+b/glstbQt9Nu5Aw3J/wCmfMAnLl9JCXhnI+tB8wfpUlj4v9M9Yqtuv+EkpHZslbI7 p/udXf8AXETte4wGQOCz9w8HwhZ7k1YHQx1R9z/uaLe1vqbwev8Aup7q5H1HYH6WfmaMen6Eu3Z0 PZhAGeW3tpGzGosug/hLefwrlv8A+Q3/2Q== ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Zdravie/Prevencia/90/dieta-injekcia-dreamstime.com.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTIK/9sAQwADAgICAgIDAgICAwMDAwQGBAQEBAQIBgYFBgkI CgoJCAkJCgwPDAoLDgsJCQ0RDQ4PEBAREAoMEhMSEBMPEBAQ/9sAQwEDAwMEAwQIBAQIEAsJCxAQ EBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQ/8AAEQgAWgBa AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A 9K0OZBdiFRhe1aPjiDVtK0P+3tGW5na35mgtyfMdP9nHOa5PSNVVJwQwLIeRntXpuma7Z3Fkqttw Rg885rwqNF0000feyqqq04u55f4Wg8XeNrqPVPDaa3pkUMgWea+Z0356gISQcY5+or2/4daT4l1r 4kWnhO70+f8Asy1gWe61LAxMdpYqvPyjopPJye2Oc7R9fs7O9/s25ZLdm2skTcGRD3X1/Cvoj4W6 UsVjLrBiK+f+7iLLglAc5HsePyrqhRjJx5V6nm43FSpU5NvyR3NnawWVvHa20flxRKFRRk4Aqf8A z0pqev8AWnf5616ex8pvqxOPWjI9aaSaF5PWgB/+elFH+etH+etABzR/npTHJAyKTcfegD8k7C+8 QaDrD6J4hiEGp2/3sH93cIDgSRk9VOPqDwea9V0a5nv9OQw3MlnPwUkjVXO7tkMMY/zkV03ij4X6 T4ss1+0rvnt282CcH5we4J/AfXA9K8n8Raf4u8OazbaRo19LBFFatcsVUYlKuDt5Bx8it0/vfSvq cbwysRWthJaPo+h8TlXiHLBYa+ZQd11jbX5Pr+B61pnijxJ4fvrU+IDpl7eBfNtI0t2VkGDh5OSM E7QFGCd2eB1+6rVAkEcaoqhVAAUYA4r8/vhr4eki8Q6GmtXct6hvi2+ZyzyhnRwWY8nrX3l4Wvhf 6BZXRbcxhVXP+0vB/UVwZrlVPLKdOENZO9337fkepk/ElbiGvVq1FyxVuWPZdfm76s2AMDvRz70n Ht+VH+eleKfRCbfrShcHPNH+elH+elAC8+9H50nHt+VH+elADX6U3afQVJ/npR/npQB8K+GL27sr 0Olw7RJ9+Pqu09R9cVd+IOkW6z6drBjV4kYKHx1BPIP1BNUdJVLdG3ty3WupWK31zw8+kX5by2+U MPvIP4WHuD/hX61Xl7KrGt8n6H864SHt8PLDX13Xqv8AM5/T40sDp6qyi4s7h2Qd2RMHj6Z/LFfS /wAH/E0Op2l3pisSY2+0Rg9QG4Yfnj86+btQgW18R2FnMqs8Bkn3AdVcBQR7EA11Wka14t0XSdXi 8FXy2erXECrZzPGjgOG3bcOCvzBSuT03Z7V42dYeOJwzkt91959Nw5jpZdibtNpaNLd+7svyPq8N gdTRvPv+deYfBHWPHl3Y39h8R75J9UV45oeAuYmQZwAq8Bsj8fpXXeNdek8PaTHc26rJczXUMEMR YgyFm+bGASdqbn6dFPSvzRY7DSw7xUaidNJvmW2m5+x4ZVcQo81NwlL7MtGr9zoQxPr+dP8A89aw vCmtjXdKS4d0+0xEpcRrn924PTnnpgitsNWtCvTxNKNak7xkrp+RpUpypTcJqzQrHA/+vSK2eKSQ 5yM496p3+6K1Z1kfcMAHOO4rUgv5HtR+VVrGRnt0YnJxj8qs5+tAH5l+HfjFp/ii4eLQdIvJ1gfZ KZNsexh1BBOQfY816Tp3iu0tooZry4W2VjjbIwGfYZ6n6V43onwp161+Odx4xfQrK10e0t2tjN5g c6lv6MUA+XaOCW5yoxkc13UWmaN4a8XTX0WmQwPqIEgbYMgqApC+g6fnXu4rjyMKVvY3l/i0/L9T 5rC+EL+stxxbUP8ADr9/Nb52+R6Hqdvd+I7BJtCnSz1CE7ra5uLfcjDvE6kqxU+xGDznGQcfxn48 174f+BLfxW+gWN9qA1y202aFpXii+eKZyxH3h/qyMZPXrWtp+sRyADeMfXpWX8XPDOqfEz4Y33g/ w9Law6pLqFnfW8txKY0LQ71ILAHHyytyfQCvisZxPmOL54+05E01ZdNOnW/mmfoOD4EyfARjz0+d qSbct3qr3tZNW6M9Z/Z++JD/ABO8/wAQ6zYW9jquk3JWOGzMnl+U8W0byfvfx/8AfIOOlP8Ajv8A FXw98N/HPh7XvF7eIhZyWM1ta/YrSKS0E7MGbLScCXYgxznbnjmsX9lzwd4t+Hfhi78IeMJ7GS8h uvtSGzmaVCkijqxUZOVPr9a6r9oT4Y6J8XPDWkeF9bvbu3ittYivVNoy+YXWGVMfMDxiQnp2ryFg sO+HXGntbmfKtZNPXTVu7Vn3Omc6KzZpr93stdlb+mebfAj4/aZ8QP2jTpHh2TVYtL1LS7pjBfCJ D5se1hgRj03Hkk8mvavit8VvFvgT4kfD7wvo2g2d5o/ii7lt9UupVcyWirJAisu1gBzNyWB/DmvF Ph3+zDL8LfjFofj7waLifTtOWdLoXk6+ZIJY2TjCjABKk8V754l8N+HvFdyt/wCIbeeWRoFiaAP+ 7UDJ4III5PODg4HFdOR0cRh8risNTs76Kfu6X1dkm11toZZpUwdXMNZNw5VstdtNXZN7X+7ck+Je pfEvS9Rj1TwjZ2l/o1rpN091Z7S1zLe+ZD5BQAfdVBOSAckkDBrzPQfjT4y8UiXTL+zltryFstbr AVkCjGCwI7k8V2F9onie28bxaz4bv4Y9HfQJrCezup3fN0siG3fb6bd6k5yAABnJx82W/wC0b4l1 LxQPC+oT2tpcmQq32WAhSFzkpnIYdcMCRXsYyoqbjeTV+xGT4f2/PHkUrdX0/M+kNF8bfE+3l+z/ APCNQXNrgss08qQ7T6OpIb8QG+gqU/G29jJjnXw3HIp2uh1dMqw6ivnjxhp97400h4tb8S6lHFjc QJ2ZSB/sk4FcDH8KfBexd2naq5wMsbtcsfU/JXHLHez0jf5v/gHqQymjVu6lk/Jf/bL8jqdJ1Nbq 3WVRtbHzBj3rhPjbreoaRZaV4hsrZ5o7O7Mdxs52ROpy34FV/OqHgnxpaanbRz2d7HLHKOGjcMjD 1B711WveINMj0ySK4aN/MXBU815fLd8rR7MWlapF/MxfDnjqC8t454puHAPWvQtK8RGSH7/LDGc1 4RZeH/GGta1/xIPA2q21gTj7TNaPChHqFIyfbiujtNS1nwxeDS9cRo2PzJvOMrnGR6iub2NSOrTs dbr0auikrntFlrU28bbt1I9HNb1hrurLt26xcsFO5VaUkA9jz3rxGXxOIsS284fHJC84zVqy8eXS 7tkFy+z722Jjj9PetYKfS5hUhTlvb5n0FF468XRhQusyHbjG9VbH5iro+JvjFABJLb3H+/FyfyxX iNv4r8RS8Q+HNakPoNPmP/svuPzrWiuviDLKsUXgzWTvG4E2zKuPdjwPxrrhPFfZcvxPOnhsG/jU PwPR9e+NWraTZmfULGwU4Kozs4QN2B+bnnt1NeS6cNMnuNq2kdhbuFmyvybcdsnJxnOATxVnVfDv xT1CQXk3gLVHhiBMUUdzbDzPlzzulGDzgZwAQea5SPwx8WLtlu/E3gfUNPgglX7HaWwFw3B4aQxk 5PH+6Pfg10OliakU6qbJpSwdC6pNJ9dT0W5vtJNuItPs572QfdkjjJUfSRuPyNUd9wONvT2NYNl4 l8avcTac/gDWNIWFnX7Tf2zESbMbmQJkFcHOdwq2P+EulHmJeIyv8wIsn5B/4HUVKM09V+BVKatp L8Td0P8AZP8AhLoyqmmaTdWiK24pBdvGjH3CkZz69a77wz8IfA/habz9M0ZDccfvp5GlfgY4LE4z 7Yrq7ckq+TnGcfmKvKBwMD/Ir6fki5c1lc+P9pOMeRPTsU/7OT7qAKCOdopreG9KlkSWbTreWRPm WSSMM2T15xxWmgAP41KoGPw/oavfczUmijDo2n2zb4LKBCQFO2JQcDoOPTsKtR2UYPyxAEcZxVmA AryOoNSgn5+eiilZCcmV1tWA5Ue/Hap47YdMAEVN796UE7Dz2FMlu4qJFtCYGABwfWnPpscp+aSH CHqCMkd/8+xqJeSc8/ITUcjMF4JHzj+VCQEjaXGJBtnh2n7zZHBzimjSrfAzdW4PcZ6U1AMH64ph Jz1NPlb6hdo//9k= ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Vztahy/90/laska-iny-muz-zmatok_dreamstime.com.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTIK/9sAQwADAgICAgIDAgICAwMDAwQGBAQEBAQIBgYFBgkI CgoJCAkJCgwPDAoLDgsJCQ0RDQ4PEBAREAoMEhMSEBMPEBAQ/9sAQwEDAwMEAwQIBAQIEAsJCxAQ EBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQ/8AAEQgAWgBa AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A /Tsn0qMs4NN3E96Nx9aoAOT1NJQaP89aYA3SmEU/rTSKAGE8Uw/54p5pjHFKwEbtUTNinMR+VQu1 KwDHOai3H1p0h7VFuFIDX84HvXm/xi+OWgfCS0tjfyK93eZEMTA4Y9OvYZIyew7Gu8EpxXg/xL13 wbqPjSZNZ0salJp9sSiizacorgghdoOC3lOcdwhPQHHFj8Q6NNKD1bPTyvCxxNZ860Sv5eRzHh39 rbxF4i1rUsW6WdvZi0migkjXDRS9c8ZBH16EYr6F+H3xH0rx3azLDiC+tMC4gJ6Z6MPb+VfH/irw lay6le+ItJtxbadeQgLEImjdij5PysATkgD8Md6t/CX4pN4S8Y6fPffduFaCZlPBGWZgfbAJHuB6 mvEoZnOjiLTk3F736Hs4rKYzovljaS2t1PuTI9aQkEdayYtXtLm2S7tZVkjmQOjA8EHkVC2qhTli K+pUk+p8tyNGyxHc1BI4xgVzus+IHtrN3t3HmEYU9cGuW+G3iW58QNqeoB3e1tZGt0Yybg3luUdh 6/MpqXUipKPVlKjKUXNbI9Fc5HFVpH2jrUNtqdpeZ+zzo5HUA8iub+Jmu3mheBPEeqaRIv8AaVnp N3PaKSMmdYmMfXj7wHWq5kle5ChKUuVLU8w+Lf7ZPwJ+D2sy+HfFHimS41O3YLc22nQG4a3J7SEY UMOpXO4DtyK5VP8Agof+yw6K/wDwsOZdwB2tpd1kex/d18/6T4H0Pw14A/s7x18P7fVrl7H+0tV1 ae3Waa6u523Om9lyzbnI3b8/LnA4rxGf4T/CK4mkuI/AV/GsrF1RZVwoJzgfvK8f+1U5NWdvkfRL h6bgpcyu99/8j9avF/iNNI06RY5AJDGXY5+4nr+PQfjXz5efGHQPC/g+OO1lguvEni2/fUJirgmz slOyIMecFo0DKv8A00J78u+N3xTtNO8JarfC5Vri4jZYlDjnjCjP6/nXhnwB+Ems6xbf2140srq1 0+3IkjE4aOS8bqCAcMIgMY6bsjt18jF46dSrKUdtl5f8FntZflkKVCKqb35n59vkmeh+J/jf4J1P xBofhiHUYb7VNSkFusNvMsi2425bzGUAKQOxweelcba6Nd3fjtPDWj26uGknufPc4igt2TazMx6Y 8z65IABrU+IPhLwqLhPEei6NbW02mSHP2aJY2Ze68Cuz+HnhuO00i5+IWtoBPqoEtuhBXeh5EjKc bSePl6DHfNeT7WM5Nnq1cPNtJ7M9U8H+Km8NxwaDL4ktdTiGFCgsskPPUblXcvrjOBz0rvJNRnk4 XcAf4lGa+Qtb1DU7vVTqNuGAV8oF9q+hPAviCfWvDNjdXytFPs2MzqV3YOM/jjrX0WVY32y9lJWt sfM5zliwzVWDvfc0/H2v/wBheFNX1aS4w1nZTTozdiqEj9cU39nOzs4Ph/otukhLfYhJMxPVpPmO fXljXmv7Sfie20X4W6wpnzJdmGyjXH3vMkUMB/wHd+VavwA8f2uj+A49TvbW6fz8QR+VCWXYgxzj /ayOnaumpiIUsbBT2SZy0sJUq4GXs1duS/L/AIJ7jqV9PaXYtobaCRBxuL7Sv6c1j6lfW95A9tf6 LHdRupV1bYwI9OapaX4s0vxQn220Z0KkK8MqFZEYccj60yWbfuOCf/116t4VY3WqZ4co1KM+WWkk c94i8D/DfxLZi11nw7MqKQQsTTJg8HH7s4I4HHTiuYb4K/ClmLf2fqnJz/rbivQ7o5iz71QDoRnI /Mf41zyw1Fu/KvuOqGPxcVaNR/ez53XwlZeOvG9h4g0eaaxj8P3CzyXtuxQeavQDHBOODkHAPvXZ +PvHFtptk6W91ulkYglmy8jt3Pckmt+2+GPiDT9At/Deh6RqOn2VumCUtnaWQ92LEcsTyTjvXL6l 8HjZyJql74O17U7q0kE0TSJNIVdeQQiccH27V8RKlXa5XGVvQ/RFiMNKfM5Rv6r8TS0v4c6T4c0t V8TanJqWqTTm6vYwQLeFiOLcDGXK4G45xuyMYqLxHL4g8Uh9M8PWDXLRoSkSnavsCelWNI8LePNe t5dW1fRbvS9JtmbzGmXZIAoBICH5uhznGK988JeBtI8NWKLBag3TqGeTOSoPbPr6/wCFeng8qni5 8048kO3Vnl47OaeChyQl7Sp36L+ux5b4Esf7N061hvbGSzuf9XNA/BjkGc5z1BwSG710ZSKS6kt5 5vJ2sV2kAjIOD/Ku18RaPb36i0nAWUwu7SqMFMfcOfXOP1riZvDXiDUtSjMbXcLqoMstsgZHccEH cCOeGx719QqapxUY9D491vayc5Pc4z4x/A4fFrw1DoMGrDT5obuG5inEZkVCrfMSuRn5C4HI5Nct 4nl0DwJp3/CMafcBbDRmTT/tEioSGSMeY7ZU5Jfdkcck9q+htI068tYWinYyYP8ArMKP0HFeReIf 2bvEXja/1dNY1230jSby9muAyxmeeUOcnC5ULyTyT+Fefj8HKsk6UdXv6HpZXjYUZP20rRW3roV/ hTrnhZdFj1fSdTt9mpMZHmfy03kMQRgADghh07V6Kl8ZYTJGLdwRkFRjI+tch8O/2XPhL8O7Gawj i1XXpJ5zK82rSI6q+ACFjVQijjuCfevRJfAfhaGwa10/To7MYx/ooEZUfVMe1ehh6c4U1GSSseXj KlOtVlUg27vqc9ql3cNZyRwQiOYxtsYOCA2OMjivJ28MeLpGMjw6sWY5JWBcE+3z1uePfCXxN0gG 68Fa8JmjJ8u3v08yKQf3WcYdT6MTj19a8Nuv2ifj3Z3MtpP8OLxZIHaNwlpMVDKcHBAIxx6muDH8 smue/wAj1cpdWEZez5XfvufonNqluv3lUe9c5rmrWUtu0suoW1pCgJLyShFA9SW4qyIZbqZIoi8M SgKqg8kevP8AM1K1lp+l2xeE+bIDgO5LO31Y8n+Veu22eAkkcdFo+oaXo15oWmLLcPrs8k11cXcz MIvMXBKjvgABQMAdsAYruNK0+WHS1sEuPNMSBPNkBDZHfBxUUNu8yma5Ughgwz0xjnNWfPKSCSIb Vbpg/wAqIxtqOTb0Kv8AYF8zl552maRt0rKoy2DwBzgAdMVchtIrC2aFI3hDEnLjOSe+a0oNRBj/ AHmd30oMqyzosi7o5lGM9jjP8qpJLUzu3ucxpDJLPdWEkUiyQy5DsuFkVvmypHBGSQe9aN3bzbdq EexqY2UMGpyXUasUSIKCOVBJOf0AptzMGZVG7B64pLRWKvdmTJZMnJXO7nKHkHrzVR4HZyZFyejH kH61tIylis/RjnIHB44NPWP96T95evXgDH86LBcwW06OWJsqSD0JrFbwnblifK6nsf8A69dxNbxk hQo6YFV/Lg/55OffbUuN9xqclsTFiGKWwJ3dT3qLEEDGe7k3yDlVB4BrfMMIiIESD/gIrLltrc5z bxn6oKfmJMzop5rydtx2pg/QA/1q4kePnPyIBgc849K0LO3txGMQRjn+6KsTww/88k/75FNBcoQT rJIYRjnOB3xS6j53kqbYquAQcnHGMYqxZ29uJJGEEYOOu0Zq1cRRFgDGh+U9h7U0yLlKzMi2ccTO BKqDew5Vm78VjSOzXzWuSqFug7fSunijjWUbY1GVGcCqtxbwefK/kR7uOdozSZSMqYpZqBIR5ecA ntU4MZQOsgIYZ7mpL63t2ZA0EZHoVFXngg2qPJjxj+6KE9bAzEmmXZujw0pbYMnHNJ5F5/dT/vsV qi2tsqPs8f3s/cHWhreAsSYI+v8AdFK9wuf/2Q== ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Celebrity2011/90/natalia_oreiro_1.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gODAK/9sAQwAGBAUGBQQGBgUGBwcGCAoQCgoJCQoUDg8MEBcU GBgXFBYWGh0lHxobIxwWFiAsICMmJykqKRkfLTAtKDAlKCko/9sAQwEHBwcKCAoTCgoTKBoWGigo KCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgo/8AAEQgAWgBa AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A 8/8AEmpR6PaGOFV3SswVTzlSfT0/nXFy63NOsCxthIjuA9Wz1Pr+PqaW8W41a/ICnblYkQHhV9uw H8qz763XTryaDcS8Lcn+8RVI05nuju/DQs5lN5rNy0l1MSq736L3Pr+X/wBem6tJ4e0y/uGtphKx TmJfnVm6de3qf8iq095pdg2l2+lF7hlQSzkElppCMKnsoPUD19q7HSvhHrXim4t7q9ij05WXLBzu c5OckDp9M1HMo/EdkbuNo9DgVsTa6ZFqN+AsVw/7lC209PvDA7EVev7ZriyFvM6LMMPHNG+VdSOR kf0r6BHwutU0ODT9RjjvUhztLDkflXlPjf4dy+E4rq90mMz2mNzQOMsg9QeuOvpUKuuazL9lFr3N TycQXNs3l88n5T6/SvRvAGqO1gbb5RHCc5z90E8j6ZP4ZrzW4v0luRJHEIh/EoOee9bei6xbaYzM s5eNj5gXaRyeqkY/DjjkfStnc4Ek9D2VJA6Kw4yM0ueuDmuc8L66msWxeNGRg3IPIx9f8810Hei9 jneg9TzT81GBTsmi4jwXQorq51GKKFnGTwE5Pr/KotZZ4tQkWdR5pXJLZbr9Se2Ku6RcQaXLJOZZ fMUc+UMbG+p7544pyx3fiB7ia4uI4LcksHkQEswH3RjuSQPx9qOtzrSvBRW5m6Deiw1e0ugu4wSr Lg/xYYcV9zadqPm2UUkB/dyIGUgdQRkV8W3GhW+n6dDNc3X+keahaJT96JsZYe46V9E+Ffil4avV g0+1eWBkVY0WRMDAGBzXNiFe0kdFCDS5Jnp32k5yWJ/GsrX0F5avE6Bw3XI60y61a3trVriVtsaj dn1rz3UPi7oxuxb2q73HBaV9iD8QDXIk56I6UlB32Pnjxros+ga7NbTqy/MSDj3/AFpujaat8u5J rZdv3hI3P5DnH4GvQ/jFG2s6Qus7bc+S6r5kDFlcNkdSB7V44SVOen0r0KUnON3uefWSp1HbY7DQ rm60fxCkMd4JLcsRLsYbdvcgdMjtXqdrrNjcELFcox4Gc8Z9M9M+1eD6fOkNwkk6s0efmCnBx7V1 tpNbWSi9QreWcjbSZIwrxMegcehBPPbqO1aNGDsz1wNxTt/tVHSmla0jLtvUjKsT8xXtn3xjNXsV JlqeFi2Fy8NvBGA0mMc/ebAI/nWjLZXEOnmWy/esmVCAf6oMOpH0yf8A9VUWKxwIsT7poRlgOMEH gg9emBx6CorXV5IbGcrKwuHf5iTw64x+fX8/zpq5205xho0epeJfBM154a06TTkUXsaKzEgAk7cE E+nA/L3q/wCHPEFppWlrD4m8MASWhLK9tCgJY8FiBjPGOcnpUPwz8dx3Gkix1A7ZbYj94ehTOefT 0/Ku1ubXStRtRfXUJksFO47Yy3HTOAPWvPlOUPckerGFOaVRGxoHiDQfF9pFb2jLOmP3sOxsp6b8 gY/+setbR8F6ZIq7YI1iWIwqFjUEIeq7sZxye9cyI/CNlb6brGlNFa3UTFd0K4MytwUZRyfXpkED 6VsXPicWHkx3Mgj85QUDnB57VHMovQiVNy2OF+Pdtb2PgQWdpEkUQljVVQYAGa+cb1V8u3wMMqFT 7/MTn9a9l+PHiEXGnW9orDe8oYA9cAcn9R+deJ7zKcHPyjoK7cN8FzzsXZVLFq3KC3MUm0eYw+Yj OOecfT+o9K7L4e2W5ZxPGr2s8KqwIyC2Scfkf1rkbKPM5iYfMVDojrlWGM/UcdxXpPguwYWYn+0S mAqQkDEEL7Zxn/8AVWzOU6HRrObTc2yyGWxAzFvPzx9Pl9x6GtPf/nNRR5A28ketSYPp+lSZs8AS VzcGTJRv6Y6fSp59LlksTdwEFAu4r7ZwcfTI/CqaboZA5VtoOM44zWxaRPc2rpbu5A5UDkqSeRj8 Afwx34t+RtFX0ZrfDPVJNA15ftSokM3ySCQfKy9wf6HsfYmvoG/0+DfDqGmpPDGf9aLJ2QsPUqpw 34jP6186La6pbWAkOZrZXChHGd27rg+ox0z6e9dd4D+JF34ZvBaajbSTaW3ChTuaLr09uOnbtxxX LVpuT5onfh63srRZ6Xc6VpX2yS90yec6g4x5hYGTp3UIOc/7VW9XurDwd4UlvNVcvcsNxeZt8sj9 hk9T+g9gKsL8TPDc1mLiGVpSwyqrEQW9uRXzp8VPEmoeIvEkst4xW2TiCEH5UH9T71jCPtJcux1Y nEOFNNIwPEWsXOvatLe3JO5zhUHIVewFVnRUto3XIcHDAjvTtIsZNQvoreLgn5iScYA5Jq3JA9rd Rp+8KOwIVW5KZPH4iu9JRVkeLdybbNHRoPNQCFG+1rc+Yd3aFEIx7jnH5V6T4Xj8iyeHhQsjHaP4 cknH4ZrifC+ktdu99bl1uIm2xt0WRQo5PqSf616QkKA5T5T27UmJ7FpXA9qd5nvUIFL+P6UiGjrN O+F2kW1vNHbQsLaVdrwyOXVvfB715f4q+E9/4ezqOl3AktlJZ12kmIZ9uSPfqP1r6lt4sQYx1rL1 OBWiZWAIbg15Mas6bumey3Gp7slsfGmsazLdyGLyUguVI3PA5/ej1znn8vr0rrtM0i11bTtPn8xz JPHuYyDJBVmDjjnqQADyc96wviBox8OeMfLtCGiRt6Bz2bnHvzmu9+F9/pll4yn0y+hgV9QVDbzJ 90SYJMeRxyCOnGR713VHzU1KBnRfJUfOQ6F4IuYULTEgJuYJ16knFaSfDy31BVN6nOOcivYRZxoM KgAFQvCEACjpxXnOpNO9ztfJJWtoeV2Xw20VXlijtR5q/dYknIIrG1XwqliJoZLONkZslgvJ+tev ywmGdZVGGqae1t76FmdQSRzVQrzWtzKpRpy0seDaFpyw2SpbtPbzKSH4JViGODg8H610vzHFW9Xg S21CWKHGxTVUc4r1IS54qR41SPLJxEVjk07cf8ikYHPAowfSrMz6MgGYgeKytSxhq1bf/UGsfV/u P9K8aWx6sPiPm3472PnX322IgNFEN/uA+B/6FXD2MFylvZ3lmxWe4eNolQ5/eh8Ljjg7gT9M+tdz 8WWJF9kk/Kw/8fgri/CBJ1/w+CeDcxZH/bXH9B+VejQdqCZFVL23qfXxYMu7cCG6VEVBXIx+FNtu YE+lP6Dj0rzG7nbaxVni35B6Vj3UxtNxzhSMGuhl6VzviL/jzc98Vm9GUux59qEm+8kbrlqgBon/ ANYfrSGvcpq0EeDN+8yVT70/NRL0pcn1qybH/9k= ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Tehotenstvo/90/tehulka-srdiecko-laska-brusko.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTIK/9sAQwADAgICAgIDAgICAwMDAwQGBAQEBAQIBgYFBgkI CgoJCAkJCgwPDAoLDgsJCQ0RDQ4PEBAREAoMEhMSEBMPEBAQ/9sAQwEDAwMEAwQIBAQIEAsJCxAQ EBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQ/8AAEQgAWgBa AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A xfg1b6jYeObnXNUCM8phNpFGeBnGR7NyOf6Zr778E2T6dpWL2UTXF1K9zOQPl3uc4HsBgD6V8HfB Ka4n8UJPvwysZJlC7tuLdw3Xp8q8epIr740O509oUj8124A54oAt6xpthd2czypGy4JKSLuUnH5g +4IrmfBngfQdAYX01ottFf2sSu0Pyxq6M3LDoCVYLnphB7V3cqabLatC6jDDFTafcaTaosLMUA74 496AM6Xwdo0MD3+m3Emwod6fKyuvevLfEP7KeieLNVtvEFl4vl0+aOBba4iFoH8x0yNx+YYPQfQC vdYotIkjdIxkSDkqNv61btVtGYOEiWUAAuudzfXHWgDz7wb8CvDPhhI5U1S/v5E4YPhFyPYDj8+9 ekWWnwWaBLW3jhAHbk/iarTa7p1vPJBNfwKY+SDIoIz+NIdd00LuN2uPXzkI/Q0AbCIg5d84rP8A FdjDrXhrVdJkxsu7KaA/RkI/rWPfeNtDsgTPfwqB2Dgk/gK5HxV8RrvUtA1Cy8MWdyLm4t5IYbp4 /khdlIV8ZBIBIOOM+ooA/NLwv8akt5mRbpZESRozhsgMCQR+dd9H8ZbVo1b7QOQD/rKg8Af8E8tH 8L3cl3rPjfWdUE7mSSEIkMbOTknA3MPwNexxfsw+B4okiXw/akIoUFhknA7k9aAPEfh9bjw1qTXi klFyC2cbmbAP4YJz/wDWr6j8MfEeymgjL3acjJA4xXzHA15DFJLBo17PCkvlF44/lZ8j7uT8xJP5 1658O/Auv69avdNpRsvLeSIRzzRrIzIcMFXdz+FAH0FpnjrTZUA85fSugstahvnEcMTSsem1c1w3 gr4dW0Omf25ffaZ2SNpFtHj8lsrnht3Pb2r0rRtX0KOxsp4IUtHvIRIsLEbwMc/h70AWr28Tw9pE mtanAVggALKvLAZx0z/WvB/H3xB8W/F3W4dK8CXraV4Z05mFzdKxVrl+hJx2HQD6nnjHSfEjxJbe JJbzwxo2vNBY7mGpXBkLbs8GFOfbnGfQYrkbvwvp1r4Wi0h9YbTNLk4hhjO2aZ8ghjjk9Dx7+wwA YuiwX80N6ba4aLSdPlKtcmTJl2feJ9ic/Xr3rvfDqxa9FF5VpMGdcgsCuR6kVk6teaN4f0+DWvFO sWWmaaqhpY2kCKdvQtnqTx+NeM+Lv27PCmg3c1h4F0xtQWM7BdFdqemVzjI96APqS18Ox2vFxgjP Q84qzd6hpWlL5TSojMOFJr5K8H/tb698Sb3+x/DWlXGqalGnmSQ2kZPPfLHCjn3rB1vXf2ktV8Wn Utc+GGtW1snEKwSxy5Uc5KhuSfQEnsAaAPrSfUTMW+zkbeoxWU19qO44LYz714JbfG3VNKg2ahbG J0Pluk2YpEcdVKPhgfbFPH7RNuBhmYEdeO9AHZ6lrPhiM6bo/hS3GozWcqSQxWzL5ZdT8pZucAHk +9ew+A9Y0TWdPDxWFvbtp0r2sxbpHNwXw7ckEnr3xXgfg/QtG8N6FtsdXGmSShrm4ulw0pjQEsoU 9QRnj275Ndn4a+JFnq3ibR7OPQ4V067hnvJb+edInt2C7o5Xj4DmT5cMo4HORjkA9n1nVP8AhHp4 9SV7i5e5kW3S1UgKRnqcg4AwScen1r50+Nn7S9z4Xu9dtb3T7S10qOMLZ3drLiedgv3MAHaO2TjH btXmHxx/bW1nStcvPCvw/wD7MvdPtd0Rv5YS5klJJZoyCBtGcA4OcE96+QfG3i7xL45vn1HxBqMk xYk7eij6AcCgD6P8JftveGpNLW1h+HUn9r22R58kwMJbGAQcA479DzVbRf2lPitfPdWl7Fol9Jd3 DS21ysDCW3Q/djAz0XtjHvmvkWDUfsOpnChEOFGB2AAFd9oPiCW3liubaUq68g5r5LN8xx2GqWpu 0emh/SXh/wAC8LZngYyxsPaVnZ6yaXpZNaHvvxT+D3jPxppumar8Rdf1yBLwi4tm8/bHt7lYx8vf 6+9emfD/APYD+G0cdrqHiHVdQ1lXVZFVpmCMpGRx6V4L/wALW8X+JU0/Rpr2W4ZGWC3VmLbcnAAF fpF4Gs5LDw3pVjcjE1vZQRyZHO4IAf1p8NYzE4idSFeTklZq/TufMeLvC+FyGGFr0oQp1J86agrJ pW5XbvZ2b6kfgX4U+BvAOnpYeEvDlnp6hcEwxBWb6nqa6K5sFKfdB45BGa1beIBAeBTJ8AkevFfW H4ocbe+FdA8RWj+FtX0bSZrW5yv+k2HnEKAcquOcjOVHIyNuMNx8U+If+CWetXmv6ld6N8QJINPn vJpLSJbhsRwlyUUZ9FIFfcuuW0ijzICUeM7lZTyCOmKnh+Idp5SfarBPO2jzMYxuxz29aAPzY8Zf HHxJpeqzxeEtPlvxcxxyqzwNi06g7iOSSQe4GAPxz7nx18Xvi44tntm3tH5beQhiUrjkO7Hpg9M1 9QX3xU0HwD8Kk1DT/ssVxcCKOWWKNR+9f7z8ewYD049K8L1P4p6TfXBfT9RjFzOCwGcbieT+NAHI 2/7Nes6jcQJqni/TreaZhlIo3l2fU8DP0q7qf7JOrLK9vB8QtIYKP+WkMiH8ua9E+FnjTQdauzp2 rzNHKzY3tyAaq/Gz4IfGSW/h8SfCbVrPV4pjiaDzvs0kbeoDMVYdB1zntQB4zf8A7JuppfQwXPj/ AEaETHh2ifAGcVxnjnwbJ8LvFjeFG1+11by4Y5vPtgQuHGQCD0OOfxFfR3gT9nn4jX1uLr4s+Pbb S0+9JY2g8yUAerk4B6dAa6ew0P8AZo+G8cl/JpFnruryzbFub8fbbiaUdAEYHkccAAAVw43BRxlN xPs+FuMsTw5XjJ3lBdNvxOR/ZV+Fd1e6pB8SPFFjIml2DbrFJEOJpezn/ZGePU198aBdrcwpIhGG /lXz94W17V9etRc60/2WCVf3djFgBEzld2Oh9h0969U8MawIAqJJ8gwMelGX4Cnl9L2cN3u+5xcV 8UYvizHvGYrRJWjHpFf1uz1uAIsQySfpVW7k+cLGud3r0qhZ6yjxqCwwaqa7dzSWUq2k5jmKHaw5 wTXcfMli5ljnDxHhxnKmuVl0yMyOdp+8e1T6BYX2nW8txqmrvfXM0jOWI2hQSTgYqVpo9xye/pQB +Vfib4i6Td/C2XT08UWs0yNHNFF5oYvsbacY4zhidpwSOgryf/hJbmUKRKfl+62eQfauLvJfDF3c uLO+MZkzjkqOfrxmpIhLYoscMpdB0Oc5oA9V0Hxxf+ekq6lHZ3cY3LM3CyEdAfQmvp34H/tKSX9l L4d8SMf7SjP+jyRDKy+x5r4at9QBIDEE13Hg3x2/hbdLaafbvMTlJ3Jyh/OgD7p1Lwz418V6t51x 4xstEtn+c+YvnSsD6JkKPxJ+lVdJ+CPgHw/rTavqPj+e+uZOXvLsISD6KVG1RweAO1fLPh3XfHHj TU1vdU+IFtolvcNlZrgPs2gZOMY9R7deeK9Osfgf4O18+Zrv7QvltKN8iWKrGJV65VmLe3SgD3jX fiB8LvArxxt4iNwzrgYlHP8Aniur8A+OrTxRp8OqWOn3FpC3CNOCpl/2gp5x796+YNJ8Lfs9eBNW DL4ruNcu1lCK93crIfwAT+le3aZ4s0tZEj0m4Z7YKph3rtYAgcEcYx0/CgD3/T9dTYq7vrk1fGrr KQC24Ht6V5NpXibIB3Ajr161vW2uRthzKMHsDQB3smqLHG4BGDWQ2rybjk859a5248QK0RIbAGQM GuefxLCGIMy5B9aAPxT4HapoL67tv9RO6j0zx+VQ9hSUAbNt4iYEC7hz/tJwfyrpNK1aCdT5M6sf 7p/qK4KnxsyMrIxUg9QcGgD13S7gSWd1pf8Abl5p9peY86KNiYnI6Er6g9OKu6X4L09N8sfjsq8c bOiSAlWxztOTxn2rldGZmtI2ZiSQOSa3IOo/CgDrvCzWFpdR3UyBpIyGBPOD617j4Y8a5RAXA6d6 +d7IkEYJruPDruNvztx7+9AH1v4a8c2N0kFr9piIUQqizY27jhSOeAucknnp712lxe2kxLjxBpks cAaT9zcLudAm4nJ5GBgYI7HmvlrSpZdq/vH+76mtgyybG/eN09fegD3nxBfadpOmzald+NdHSyhi leSc3ChUKgHGSQOjDv6/j8q6p8YdcbU7xrL4o+CktzPIYla4LEJuO0EjgnGORXO/tG3NxH8PJFSe RQ8sasAxAYY6H1FfIxJz1oA//9k= ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Deti/Skolaci/90/dreamstime_s_18544142.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTIK/9sAQwADAgICAgIDAgICAwMDAwQGBAQEBAQIBgYFBgkI CgoJCAkJCgwPDAoLDgsJCQ0RDQ4PEBAREAoMEhMSEBMPEBAQ/9sAQwEDAwMEAwQIBAQIEAsJCxAQ EBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQ/8AAEQgAWgBa AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A 1tD8UeJorybXrW9+z3TJtDhvLXZs2BQBgYUY2gdMDHSs2y8T6f8AaL06tZX02o3IlV7j+0NkVwJk ZAZIyhL7d5YEMOa19LsHWSaG9t8xW3yxxseqg8E+uRVDxZ4o8AeFrZr3xT9ntPMBEau/zSEDooH+ Fenyq12fOc13aKuWdGzPp7+H5H1i73hIbSe11FlntkwVMaPIHKIQRkJtzgAkjit6T4Aahp3gOTw5 pvhRbmxkmubnyXW3nlnllhCK5mfa0RTAI8tQ3HXkium/ZYfwbrHhnUPiF/ZCRi6kOnWsoUNljjds Pp8yjP1r2LWPgo0FjJqVv498S6fcSMJLdbe8ysJHTKOGRvpjFfKZlm86Vd0sNBNR3Z9XlWSwxFFV MRNpy2R+W3j/AOEPjbwVPNFqOmNGdjRlriAo+xup9x79K/Vb4C3j3Pg7wpcztmW48N2bP7sIo8/r mvmT4qXepahDeeE/GV7Bf3ZZ1068WDyTO204BTJAYkYOCFOVYAcivon4A3Ky+CfB0oyAdMNvz22Z XH/jteRi8dTx7w1aGjjUSa9U0ezQy+tl9Sth6mqlBtP0se1bsmlzUQb3pd/P/wBevqTxiTAPJpQc d6iL+hFNMmO4o2CxZBz3owPWqhnA7j86T7SPUUrlq5+OXij9onxJ4+jtfCfhfRZdPuNQkSF5YZjL NK5OAqYAIGT2yal8Q/BPVbC3eL4g61f/AGqIx/LFbSTiEsSSjSk4Y4B+6Dyp7Ctv9mb4e2+i/Fp/ FmqWZntfDVrLd2yvwJblgUiGPqxOf9nNfbbzWXjKFLHW3SGO3gEiwLGVafcPmnY4wAcYVeoXrjcQ PJzPNKlOr7JPU7cmyelXp+15dDw74BeN/hppWn+Ev2fNW1r7DqOn64bhZ5NyQXiOzOFVhgh2PloN wA5OMnAr6iu1+NmoeNdYtdVvNKtfDNpps0mnJbSK8k0oTK7gUDDBxnkj86+I/wBpvwZ4RuorrxN4 YWGy1HQZIpbe6tpAWG3B2nHYHp+FfSPgy98VePPhYvxKvby5vLfxDoVoJILa3la9gkVASIpI2wiM xLEBc9MkjgeFGpCs5SW7ep9MsI8PywbtZaad2fOPj+1+KnivQ7rxF4ovdPZI7hX0uaFwku8feVgF G35SQOvODzX17+z/AK2i/DDwtrOrzxwCMTNcSN8qoWZ2OfQZavj22Go2t1p2hahcSJdXFzcTJaMd xjt4lJG7d1OQgY4H3/bNfVfw+Y3fwbu7YIB5DThcemA39a8eeIdKUX2af3P/AIc9LGUKc7QV72ab 8mv+GPoC18UeHrzBtNcsJc9Atwh/rV5byGT5o5kYezA18kQNxnPapY7+eCVfJkdQP7rEfyr7JZs/ tR/E+Ulky+zP8D6yaYYznNQyXQH4V846d4u1aKJmt768jdR8u6diM9uM9K6LxJ8VNT0bwDdeJCA9 1b2vmAE5DPwAAo6kk9P/ANddEcxpuLk+hxzwFSE1Ba3PYJr9Uzkiqh1YZPIr4f8Ait+1F4h8Fy2V l4hvNQ0/U47cTXDxw4tnLH5cKW3FcY5/Suah/b6vhDGCumyEKPm81Ru464PNZLNab3i0jpWWTto1 c7D9m6DRNU8X2j39tD5R1G3aRDjbMoDkKR0+9jjvzXunizxF8MNNl8YeKfD+haPb67exPpk4N9HB cLGqkeaYjgDJyAThjjg1wP7PX7M/jHTvF5k8VX+nDR4QLm5NncOZgyZ8vadowcnr9a6f9obXdC8P aSvhzX/Dl7Laq8wsrqy2sswLH5H4zu559+RXLjHCtKWKpSThPS672S/z+ZtkbVDkwmKi4yh08r32 +75HhPjP4ZaTq/hifTfAV1qGpat4oaOFLOe48yNJSwyUPZQMknoBmvUbTw7rGifDqz8K+EtX1bSo dJdNNNtgxPcwxoqCZxwQWKk8cYNeTfCLx74hh+I0uizeHbawsINFuPsUUU3kyaeMZVgQhUO4BXBH AJ5Ga9M0Xx/Y6X410iDWyDYX0y2s8jSO7gyNtjcbgM/OVBPAwxOeK854OrTnShb+JqvPpp81b1PX lmmExNHEV4P+C0pdXHaTuvSSb7Ih8Bfs9ajd6hc+JtXZ5LuU+TbyyjIjhyfNIH5cd8V63oHgzXvB +ljS7a3jfR58eaLnJmdSoUt8uAuQBxz9a7DVPHGnRavpvgvS7eG1lZDEkfmBiIs75nb3xjP4+tc3 4g+MPh/WrjWdP0S8+0nRYDJdussRVAAeoDEqec4ODjtWNfL6cZOMdWvz3f3GOHxdbFfvHs/wWy+8 4XxFpdjp1y4sGdFQ7Wjc52nAPB7jBH6+lefaz4o1XT/Eei6XZeGb28s9RleO5vVwI7UBSQWHXkj0 x79Kp+IPjjpmrQT3Iu4Io4WS2kZ8jZICQu44AB3EV0r6hca/ra2ulaNKF+z2zRxwQ5JBiBZsDOfc 1MazTUais3p+B2rDScXJPZX/ABSNOOfggVmHUl1v4r+AvCF2zvpwmlnuYFb5Z5I4GeNHHcZYHHQ7 faszV9duNGW2nNnJcRXF5HaSbB80O9toYj0Bxn0qtounpf8Ax38Oqb6W3hlEsLzxsA1vL9ilww3A joV7d62qScYK3Vo5KcFKtr0TPXfj14d8HeObMWPi3wnY38cSlYxKArR8dnGCo4HevjK9/Za+DUl5 PIhhiVpWIjTUo9qAk8DJ6CvpHxJ4H8D+Gvh14ht38aX+rzazq5WF55GkZtrndFGR1wGwcY4X1ya8 Sf4GfBtnZpvFurRSEkvGLi5AQ9x/rO1YVJzVR/vHH0PWw9CPs1amn66f5n0f8PNXufE0yfD7xF44 1Sy0e4uWm1DUIrv7Nc3SqC62zzggpGRgHZtJ3Yz6eh+NfHvwI0LTf7EttWsb1bSIpbabYR7o0AGA AwGxQPXP5184aFeQSWBkkI23TiUE9MFVxzWB4inS2vIo7mXc2oXccKqOdsKMGc49SQB9K/o7FeHu Uz5OROFKKSUFt97u9evU/g3KfGTiLC+2o1LVK8m37WSvK1lokrK0bNpbeRleINZh8CajqfxI0y1Z 7mUCb7KWxiOTKqoJ5HyjIJ6HGe9eR+HvjR4QuNY0qWbWppZ572BHhIYzxjzVLMQemwAnJOOOM5Ge 0+Mmts0VxDCoEGoW6RqWGfmjkzz9cmvEvAPwrvPE/i+7sLG7srW7itJNRikunKrMikbVBAPzliFy eOMk189xjkOCq1qNSPuRopLTRJJ3R+g+F3FWaQwOJozvVq4pt2ercpJJ+r6H6L/HK68Aad8WdJ8W +KIRFpmr+VpBljZkSGVnAWQshBVjuHzdMIc+8PjX4l+F/C99r9jE9lZ3k1uixtqelEx3iGJlkcyR Iq5C4A3Njk8cisD4o/DrU/HfhRvDXiU20lxbWiSyRROpMboASwLDkcNyAf8AHyr4c/Gzxd4D8KTa J470WfxLp8qiMXcMm2c4GEY56gjr0IORX5HjcfRliZRpy92/6dD+iOH6vtKfsa8GpxtdPR9+vkVP F/xF0k/DE6nqMMi6dA6wrP5LRmZmKr8sZJ3YLcHJ/Q16XZ/E3Tvh/oTafJLp8V9f6bZWFs8AHmWt t5KbpZjn92Ds2hTgnYT6Z+f/AIkXWofEaKC7bTm03QPtUKR2LtmR0EqszEnocgY59eeaq/Ev9lz4 yazr1z4z+GV295fzhB9jLgo0AUBU+Y4IUjIJIIzjnrXmU3QrPklK0ns3se1mGbwwVZKdlDt36n1F 8Nbjw14g8V2mj+Kb42Wm3KFYJMpGEIUuikkffZdzHgkZUYGa3PGHw8l8D+MjqHg+O71yy1+GSJrh MObLbbk5crwEPlAB+Pm4IyRnyT9mXwRdWfiu6t/iRq39o3Xhh4ES3mZSFlmhUtLxwVLiUDrnC8nb z9Varq1tpN9FbaNboBdqJpHhuUVuMgDy2wCMehz+Va0IxpU5YaqrtPfW/wDwxpiakamIhiaL6Xtp b7z5I8ReOvh9pnhKfwx4utNT0TUxNI0kVukrW97ESSsiYOwZ74G4HIPSvDZfjp4btpXt7X4dXbwR MUjbyUG5BwDjtxX2z4+8J6Z8RNLnutatbeyGmyStZ3MFnia45AaHYc8bg2O+5iQQOG8IufBvwygu JYZ/h2nmRuyv5885k3A4O8rhS3rgAZ6VvHAuSTlqrK2tjeWLm1yw3u77PcseB5bgeH49IvlZbu03 wOjqVb5WO3g4P3cUl7aQx6pa3MyORaJLIVJyT8vGPxrv/FfwEm+JNn/wn/wD+JiXP26QSSwStFkH GCFJX5W+78rgd+ea8t8ffD79oTwPZL/wk1uzQKCxvJtKMscYHUtcWpdIxju4Ff0Rk3GGFx+FhDE+ 5WSSlF2Wq7Ju/wCZ/CnEfhjmeW5nVq4L38PNtxklJ+6+rcYuK36tHFfErX9M1iCJLNds1tIcwOMM ykcn8wK9m+Efwg8L2/wGu/ibrPhyfUNb1COWKD52WbTrEnCyIvfcy792D8pGOM55ez0Twdq3hew1 a+VNQuLmAO0rAqMsM4AB44HuQc0at8ftA8NeCLvS4fG7Wl1ZQJp503zNtwqJGAqIXBJQ44Kl8Z6J 1r5LjfMJ1qHLQTam7O3pofqvhNkFPL8X7TFtRdKLcU3fW+uumyv56nU+EPiO9/4803Sry7lne405 7Vi2d4jXgM3qTtIzWnpWgaD4h8MmO1sHU6XfzWUijDMuCCynb1w2Tk9Pm7HnxH9jaw8Q/FK/8Q/E vWtSZ73Q9RRHJyVa2dJAR3Py/K2fZvWvoDT55vC3jS706wVRZ38Meo2DKcLLMP8AWDcOMv8APk/7 Qr8OzLCfUKtpdfwP1ClnlXGY+tiKK+Fppd1HT8U2ynr3gbToPDYvbaNYxBcwqiy4/eZcKcHI5O4A e+cc17MPtDaP/wAIxo0UkYIVtTuowdwQgN5KsOmc4Y54AbGNwNY2seFdJ8XeE2uZNTubWCIrfRXM DBZA4BwOQccEg9x2IPNebTfEnxLpfhmbTL+0urC5vgbhnMvzNnABDD2/h4Iyc+tc9nC0n9pdO3/B OlxxPFFT3LR5X1von+Zyfxm03WdM+IFk3h28NpFfWAjmkhiRZSsT/u0EgGSql34Oev0x6L4b+Hfj /wAOadpl14z8SaheaXqkZk2vFHcfZGJXAYujbcjPI4GK8A8AWza74x8R+IvNEgSZLbdnO4qoGPqG Zh+FfoJHe2g0ux025cS+XaorqCDk7epr7HA4CFekpVVrZHrrEVMvUaV+azav6aHjvgW9FmdQ8H2k klwbXUme2YsOYmw5JAGCOfbnOOld/ssxw9lCWHUmIcmvMvssmheKrrXLMpb+T5s1wWXcqgs5JZQf mBBPQ9q8E1X9rvxb/ad59k0WIwefJ5e4sDs3HGRng4qvrMcHBRn8vQ9ieFli5udN6fqz5w+F3x28 VfC7VJJNF1i4thCwBy+Qw9GXofy/LHH3F4a/a98LeNvgBr8/i3W9M07XpbK+0iWzafIeZ42SORFP zbG3A+xDDJxmvzO8TIieJ9SRECqNnAGB90Vx/iWaYC1YSuCbhwTuOSPk4r67MMPCslVfxxa18r7P +tD8ryivLDydKPwTTvHpdrddn+Z9X+JfGl74O8M6VpEEwM8UTGQ553nHX8d1eCeJ9TGraxDezSBy 7qZGduwOTk/hxXoPxjZv7Ut13HHkg4z7mvINU/1cvtED+ORXbmV3p/Wx5GTUoqnzdXe/3s/Rr/gm pLo2ieFvGEd9FO4bVVjCR27ykxeUGVjtBwDvP5H3r174n6D4Ts5ybC6v4NPeUzRBrC4RrSU9TGzI AyHuuRg8ivlP/gnXeXcXxW1KGK6mSOTRIXdFcgMwmfBI7nk/nX3R4xllJhmMjGSVmV3zy4BwAT3r 8z4id4y5kmm/073KpVamDmqlJ2ae55PYa15D2+j23ie3u9PuJAbmBW2yOvXlCMgEjk8ZzXmXxy8Z xvqjafYHdK3yoo+n9K7zxK7nxNbxb22I77VzwPoK8KvP3/xWnWb94ojOA3IHJ9a+ewsEqaTP1XIJ fVcoljVrOV3+Njsv2bbOObwJpTM2+fVJPtgWdePMmlztJPCglgSfVSR1r681YyzxGKC+s2K/KCsg 3MgUFsdxwCMYNfO3wgiis/hVay2kSQOmmqVaNQpXCDGCOmK4Kw1/XZNSkik1q/ZFHyq1y5A+gzX6 TRXuXPOUHVtdn07rXg5NWuJkfWrRRcwvG5jfBD9McnkFWFeTXP7NPgx7mV5vE1qsjOxcbhw2ea1P BN5d3A02S4uppXfzAzO5YkAjGSa7ticnnvXPXo05S95XPTw1arThZSP/2Q== ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Najmama_2011/90/pink_isifa_3.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/7QGcUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNBAQYRGF0YXNldCAyIFJl Y29yZCBWZXJzaW9uAAAAAWgcAgAAAgACHAIFAAtJU18zNDE4MDYzMRwCKAANTm9uLUV4Y2x1c2l2 ZRwCUAAORXJpY2sgS2F1ZmZtYW4cAmkAOVBpbmsgYW5kIGRhdWd0aGVyIFdpbGxvdyBTYWdlIGxl YXZpbmcgU3RhcmJ1Y2tzIGluIE1hbGlidRwCbgAQaXNpZmEvQnJvYWRpbWFnZRwCdAAQaXNpZmEv QnJvYWRpbWFnZRwCeAC/UGljdHVyZWQ6IFBpbmssIFdpbGxvdyBTYWdlDQpNYW5kYXRvcnkgQ3Jl ZGl0IMKpIEVyaWNrIEthdWZmbWFuL0Jyb2FkaW1hZ2UNClBpbmsgYW5kIGRhdWd0aGVyIFdpbGxv dyBTYWdlIGxlYXZpbmcgU3RhcmJ1Y2tzIGluIE1hbGlidQ0KDQoxMi8xNC8xMSwgTWFsaWJ1LCBD YWxpZm9ybmlhLCBVbml0ZWQgU3RhdGVzIG9mIEFtZXJpY2H/2wBDAAYEBQYFBAYGBQYHBwYIChAK CgkJChQODwwQFxQYGBcUFhYaHSUfGhsjHBYWICwgIyYnKSopGR8tMC0oMCUoKSj/2wBDAQcHBwoI ChMKChMoGhYaKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgo KCj/wAARCABaAFoDASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAgMBAQEBAAAAAAAAAAAABgcDBAUIAgEA/8QAQBAA AQMDAwEFBgMEBwkAAAAAAQIDBAAFEQYSITEHEyJBURQyYXGBkSNSoQgVU8EWQkNigpKyJDRyc7HR 0vDx/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAAF/8QAJBEAAgIBAwQCAwAAAAAAAAAAAAECEQMS ITEEIkFRYaETMqL/2gAMAwEAAhEDEQA/AJr3lFrWvPQUvRI7x4YNMq9tj9zOlXQClO0+z35KR0oS 5OQWsB1xtCGBlR/SrsWY9a3iLrAZUlXAQtw78evB4rFt15MJlbqEgrHKQfL41iKurjsnvZzqlqWr wpAytZ9BTQUeWCV+ApvVmcvKTK06XDLbG4xVHJWP7h9fgetA6pM4P7pYWhQOMKGMU2dEaXvF7WlT i/3fDx7ja8OK+ZHT6fep+2Xs5Yt8O1TLOhDQWVNP7U+8vggk+uAaLcW6iHS0rYv1yVItC1rHUCsG 0Fxe5WxRys848qIlsF6ziOUkrHBrbsEJluDtLOFUMjS5FhbKEJcdEBQdyk4NCqtrtyQls7huFF96 ZPsbuxGOvSghjvWnQtCCSDniln6Gh7G/FwzZc5HCKG1XxgKIKhmsSPPutxR3DG4JPHFVVaYuhUSU qzn0qcdv2ZXJNS4HA7FTMbLC/dVxVJns4i7CpltXi5zirzF4hpdyogVsNayjsBKQUEUrypkkAupN Et2qxzrg9vS3GaU4eOuB/wB6WmiIiXHm7pcEK8a9jCiPCmuhLtfYt4tsiFJbQuPIbLa0+oIxQVpC zR7HCVbva0SiXMsqKNpSD1SeTmklkWnYpjUb3YXDVlr0zampNykBhsAABAyVn4Aday7vq6666t1v Tp6C6izvvLbcccRlW9OMdM4GOc/OqF90hCvD8ZElJSWlknZgdeuQflRbpXubK2qFGaeREZBXsUBg 48WePl1NLCdmycEtzKRozvXEo8SCs8qKeB8abOndPWKFAZjMwmHXUIG5bzQKlnzPNCiNVtXJKWLe 0lUlYJQlRwCQM4z9K2oaroZrOWU90UBZcCx4FccHnmrKdv2Y4wTWxZ1DojTl0bCJMFMYlXvxsNk/ DjilLI0LZ7fqyWxb1l63lKVI3ncUEjlOf/etO+fc2mrPIkLGUoSTg/m6Y+/FALcB9wd6ho5VzVa1 E7oBLhbIlod3Rm0gfAVKmedowhPSjJ+1LcSQ6wVVlq0+cn8Ff6VDJ08pO0xlMUrinngNlQNpf3kK zx51os2+aHPwYz2P+GrH7unx2HX5TBSy2Ctaj+UcmlUHxRKvgjt8nu2yt93uk52hS1YBPw9aNOyR FiuV7lSJVwS5OjkKjxlqCUuHnxDPKselIO43mTdJxKlbW0khKE9APSviu8RgtkpUOQocEVqWCNBT pnVt8sZlyFOsOFlZ54Gak0/AWyhX7yc71AzuRtASU/H1rmCLrjVMABEe+TQlPAC17/8AVmv1z1pq S6R1NXC9SlsqGFISoICh6EJxmprpqlZrfUrTVBo/ryJaNcynIDaHLa1JUlgt8eHp9RyadFovUqHJ dibS6GSlby1IDfdoUCUnA94EDjHwFI/sOsVquN2cuV5YbfixnEobS6cJ7zrk+R8sA10RdotseuKZ 89exTzJjlSTjegHPPIAIOMU2SMb2Extpb8Ms3pmLMYYJlKQFrSotA+Ffpx8/OrTSe7QEgDAFZc23 LlvWx61vsutNLwrv1HIRjqMcKIxXsTXkEgoCscZHNGKElRq/QVGcZ90faqLc2Qr+zr37VI/IKahT 4i0spAAbT9qF+1C3sDRNxS9IEVDiUo7wJBwSR1GRxRyHaXnbu3Kl6CdjwYr8lxbyNyWmysgDJzgf SmQE/YoezzTWmIplyNUqfuLgcSIzMJ3alSccqWCAoc/L60wdXjT0TRE+RaNMWxCGRuClhS1nBHO4 8/el12caHuiIabtcJUS3R5KihCJcgoWpsZyQ3jk7gMZIPB9acsPTEO46alw1yVvR5DZGUADggjjO eeazynNTrwenjh0v4NTvUc0u6phOK3KskL/CMfyqGRqSK7HcZTaIbe5JAUlKcg+ucZ/WvLn9GI8l 6O9Dnb2lqQo+145Bx/DqpcP6OqYWIKJbb5HgU7K3JB+I7of9a06jHpn8fyMrsFQzdw/aVNIUoSPa nUKBPeJCQAkY6EeIg+tPiXpRc9ori3dyOpnCIpTtdQcde8Ch1J9CDgCudf2dtQs2XUNziyNhXNZS ltQIz4ck4PXOD+lOfQy7hFvlwakSg9AccUpAcJKjk5Bz8OlZ3KKkMoy0nmZebxbLPODao8GYwsRn UglSXHCQB3fHhCknPPT0o2tUR5Vri+1JKH+7G9Oc4OPWg3tDvRs92cbm29lMCS2kxp6UZKXABwoj 4jz8jRdozUA1Bp6LOWyWJBG15lXVCx1H8/kapFeaJZCyuIse6o1F7M/+Y1rFzNfNx9BTkT8GsUoe 3q5SdsC0wXSypX4rrgAV14SAD8lH6U62YKljLjuPlSi/aG04+xEt99tqHXyw4lMgJ5GwZ6/MEj/7 XJoeDp2UNOX1UvQtvMa5oD8NvuVFxtskLHz9Rj70w9JuWSLpmPdrjekqRLb71SnnkpAPmB8jkVzL 2SaIvWodYR2ojshNojr7590oWlBCegOQASemOetCWv2w5q64rslunQbXuSiOw4ypBCUpA5HxIJ+t RUO5srLJtTNPUeljM1Rd34V0t647st5xpRU4CpBWSD7npWW/o2eB4ZVtWfT2pKf9WKw2oU08+zSP 8iqnxPa4Ako/zCrIS8fz9Bf2edxpO7TJV3jQ35BbCGQt4KABPKkqSSM+VH8PtCbE+MGG2mm1K2nc 8Dtz05x0+dYnY3Lgyoku23SF7RLDheC3nQnKCAP63oR+tamu9O2Keyhq0w2kFRy682pJ2/3QTj75 rJlS1bt/RoxySj2o2O0LWTFw0BdI91KGZCXUJiNlXLhzysDqRjI6eVaX7NEuXcVriSXFLj9ypQJ6 5SU45/xH70Ldm/ZFpvU0dx4XiSZbOQ40UhSQD0Uk+ePqMin3oLRtv0Uy4m2LecccQEFx4gkJHOAA B5nJ9a0Y320iE9nb5DNFrjjqCfrUnsEb+GKpmS8f7THyrx3r38U0aJk5ksp90ZryqWhSSgtgpIwQ ehrPr0mjRxFe7g5Esk1cX8FbbKy2UN7tqscYT58+VcO3G56mtkp5Ut2c0txZWoupVySeTXYPaStb ei7mpClJVtAyDj+sK5fmqKwCslR3dTzXGrp8LmnJOqBI6vvYUCZr4I89yh/Op0a5vgx/t8jP/Pc/ 8q23YcZTL5VGZJHQlAoMuLaEHwISn5DFFE5ZZp1Zp3DWV2ks7X31u4IUN7i1YP1JpzdkGmompERr lcZwnNKH+7jokkcgp9fvXOy+ldMdhA9n7IZ8lj8KQFP4dR4VjgeY5pXG3YFlk+Q87N9ARdJ3mYWX i/JIUnIOSlJOQCflj0pjJbWroDSZ0BLki/QVCQ9udB3necr8aevrTsZJwea7gSe7Iu6V+U197lf5 TVsk4TzXrNCwUf/Z ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Najmama_2011/90/jolie_pitt_tasr_3.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTIK/9sAQwADAgICAgIDAgICAwMDAwQGBAQEBAQIBgYFBgkI CgoJCAkJCgwPDAoLDgsJCQ0RDQ4PEBAREAoMEhMSEBMPEBAQ/9sAQwEDAwMEAwQIBAQIEAsJCxAQ EBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQ/8AAEQgAWgBa AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A 4O48dRWsCz3V3GkUMixmVnwu/OAg4JY5I6DHvXq3ib4qaV408EXGlQ6ffw3U+nNbiZo98TyeWQMs Pugnua+HX1y/8ZK+qX8kmm2KhjDFEoZc7shgpII5GCfpWdd+LjYmMTfat6n5Ly3v5Fdj65zgfQjF fN5rk+HzakqOIV0mmtdmup6+HqvDy547mNofw28VeEfHWjWviTS2gSa5YpKrrJE2FY8MpIz7V9KW nhyBNOaQhc4rgfCnxS0zxQq+HfEVpcy3yFXtrq4kRnYjgEOACzD0bJ7AjpXqCR3D6O6o6uFGMr64 z/UV69Nqs+Wa1RyVK1bBxvSfuv8AM4v+zfMujGCuB1NR6lYJEQMDirMQdLtlY8+lQ6mJZH8pQcn9 at4eLWxUc4xcWveLehaYlxh2Xiuphs0tEYqDgKazPD2n6osSqbWUA9CVxXaW3hm8ntJZpyVRY2Yk 9AAK8upOMHZM9vC/2lmKtTi2vwPkTRIE1Px3eI8ZYPqigoo64bNfYWl6JE9ss0mp2lvHsUgOxyAR 349q8C+HVr4V0nXb6+u2jllFw9zJLI4VFQHIznt9fbPXFes6j458VfEvTxp3g34W3us6Xb7Ue7Kl LZiDyF2qhI/D8e9b1K8MQ4xa0R5qws4Nye7OvHhzTdQhM1pqUd8pwshjBABPYEgA49qrf8K3sjz9 lk59q4zw14xvI9KW7sr0Rvaym0urCcfvLeRf+WeSQBnHy7hz0yep1T8XJUOzzbwbeMC1U4rjr0oq V4s+iyzNaGFo+zr4dSffb9GfLGp+OryUtaCwit05UiF3P5bi2f0rmLiOaSTdGco3VezZ/wA9/wA6 qSaZfRsWurVoufvMmB+Yq3Y2zKVVdRiIzjBbp+f+FeteNrxZ8z7OSdpo1tFuLRGW2vGeNVYGOVT8 8LD+Y/Ue9fRXwh1weIbyPwpd6vA91KBCjk4LnPyfUHJ78c18+6X4ch1i/Yx6zHbrDGQzGIMs0hHy xgMVAzg85GKu+B7m78OeOwsykTafOG8tSxDYIIxnnBHTPIzXJJpT5ovVHZ7BumnUj7sj641f4Raj pd+z3aAIDy6966fR9O8A+F7dbm+giublVDMX55q/d+JrjXPDNqRLvDKA0mc8AdM+vtXgerajqup+ I/slqzyRvdLCoHPGea4q+NqVHyXsb0sBQilyx17n2P4B+D2rfEiGHxLctaaVpB+aJdvzuvb2FeZf tSTr8KPCmtafCi+ZeQfZrSdOmX4Yn6LuNdfL+0iPD9rpPgHw34avbieONIpXZCqg4A9Oa+cP27fi Dr+oWel+HtQsDafZczvk5L+YpCflsf8AOr9lBpKO53YXF4nL+Zwdk01b9fU5X9mH4E6z8XdUi1PU LRv+EetpvMmLHC3Dg8Anvxz+P1r9HNGsP+Ee0eDQtE0SCK2tB5eyFAEAx7V+bfwZ0T40adDpNvpe m6rpckawtZfZ3eL7QjEE+YoXDDnncenHpX0d+0X4p+P3whsNK/sW5vBJOiSzta2nneXuHQkgj17d vfnRXhLTU5HFTik2l5M8u/az8Et4I8cSeNNNi+z2+rny7qBPlVuM7j7g9DXiQ1bW8fKzsOxLHJru Pi18ZfFvxQ8EL4e8YNNcalp+bh7lrdIz5ZXdglFA4Ck98Z69q4S31nT2gjaSIhigLYxjOKynTbbs E1ZK/UXU9L8PGzaTWL6BUQE7RJgsK4y68PDxFB/a3h3S3s9Etm2tLz5lw3qM5Owdzjr0z1HOaaJb m/t4ZleRA6LJbk7XJ7H1xnk17r4UjifQ7qymgWOJoyhRewxjirk/qlknf8jtp03mCcpqyX3v59jK 8J+DLa48OWdyzefbLeAziJvmwoOFbHUE7evofWuY8XWd1ba495BG8N+LotGMjdsyQvJ64GBXr3g/ TNO8KafeyNfmT7cylEOMRqoOPx56/Su/8M+FPB/ii4k1TWdMhuVMSxvlcsqngsPcA5/AVi6qhNyT vcdWi50FTatYqfDPVdTn8G+VqcSoXiz50ko3lxkFfUjv3xz61zdrrcWgarp2qwIrOt6XORkHmvWv HPwRvtC0rT4dI8X2EekTsUsbu9tpYIwSSPKeSIOgf037AcZFec+IPgN8SNM8N6lfXtjaSw6T/pi3 VpqNvcL5RPDFUcsoyccgVhWoOM+ZO6OfDV1omrHt+n/GjTdeube3s9Ctor11wZHiGCQOoPbpXyx+ 0VrWo+IviZBrvim6inWy1WzzZR48toEC5JPJIwrjHueOa1vD3xJ0zQdCvTrYC3ttC3le7V4B478a a7rV5Ffy3QliUAxBcEKDzjj9RXoYeM6ttTHH1IUXofqVo/xpuJ2GmeE/Bj39vokKXN6sQEckoyAI lJBA9SfRSOpGJ9Q/aGsvFjjVPE3gW+sdGuC0d5Fdxo8SoQAhB6nBDAqQPUZryL4W6tp/xg+HcXij wzFZPqbqEu7KW4eBQfLUPGzIQR8wJB64x2NdBofw68Sadol/aeIrhtJ0+ZWzENSNzHNkcbvMJGP9 1QfQ5qIOok4t6nUoYWcPaaX+d/6+R51+2LrPw80z4W58C2VpA+p3KW+IYwu1GB3dPbNfJ9s6i3iA tZzhF5CEg8V9G/Hfw1oV/wDD1mlYRDT5QyQqc53fIoyOhyRj8a+cYfD9g0MbfbHGVB5X2rLm543l p6BUcKUko6lFpNY02/lXWrWVL3Cs3mIQTGRuUgccEHI+ua63RdaE8NlPbyMreb5U65+UqRw36V9R ftZfCjRPip4w0LU/BTQ22stbvZyebGRbXCo2I1LoCY2yxAYgqe5XHPzJ4t+H+teCrT+zNWMOn38o keC3hm3swVgDk9APmOME9DWtWEJq6eosLjZaRd9dyG+8UQtcrpkV0HfOXweEHYfXH9PWvXPhrrVz BdQWmlo95JPtjMYQkEHg8Cvm/S9Jk+0v5sgi2ktK7HIH+Nez/Bv9ojwn8L5Ht9R+H11qEEmYptRg vg11tznKQsoUDgcbx65NYPD8zSTOiriWoN21Pt3QPiB4O8FeD5bDxxqVhcWbJ5N1Yz/v1VWONsxK 7DnI9vcV6D4Q+Gfw/wBX0W60F91jpl7HJH/Z0OpRTQyWzjAZWjWQ4ZT1MjFecHGK+evD3xk/Zk+I VxbXFp4keHUpyESxvrGeOaeXjZGR5bIxznlXPIA5zmvoj4W/DbxjaeE4iPF+q2t0ubm306W9Y2du Wbd9mXYFkES/d4YcDgY4rspRcfdaueFOaau3Y+Uv2uP2OLPwJ4aufG/wr0/U9R0S1RjfwyyG4kg6 nzUOxGMajhsglcBskE7fz8urN0tEgk3+dcPmNQM4yelfuL4p1b4hfDuym8Vaj4M1HWbZFEdzHp2t /amjjz80nkvHuYDsFJOOoXnHyN+0f8FfhB4ogs/jL8KtLt7KMI1zrljbqEVD8pSeKNSVj+bh9uBl gcD5jXXScad09DGsp10nv0PBfg1oMehRf8ISuoXMGpXemvfzGCZkKTB0whweSAxzXYaLqmuaas1n 4h1bUb3J8uFJJjtVieDx6da8++A8l/4t+P5+xhha6Vpd1dXG3o29FUL+BdT+Ar3u08I3OtTzaiYJ JEjl2rlf1HrXk4hS5+Z7s9bBVVGm4dEb158LH8afC6+8MWksEVxdxJPHcT5KmWNg6bscgbgMnsB0 NeEH9mr4mwEwTfDbXZJI/kd4rSWRGYcEqyghgexBwR0r1bW/2ovAvwfgn02eY67qaIY49PsnDbG9 JJOVX3HLD0ryOT9vj43iRhZeHdBht9x8qNklYon8Kk+aMkDAzgV0U8JWqrSOhwVcZCnN3ep9HWjI NNu5ZmUyLGltGSeQcbnI99zH8q+U/jjZ6/ceIrDxBfSPPaWV0bN58cr5qt5e71ztxn2GetfRk+oP NZsqDG6Z2yDjvXnnjnRLPU7XbfQGSN5Fdl6lmU5HTsMZz6A1jGWp0Q92Vzxe38NmdfJCbskblA5d z0B+g5P41vaF4KtL+X7Fb26OQ22SULld390f3m/Qe9dfZeGbe7me2tMwQbiJJBw0zH75z74xn0Hv Xbab4dg02COzsYEjlcbSuOI4+5HufWlzdEdEpc7uzsPgR4O8F+Db+LWXtYGvAdsU8iguTz909uh/ AE+1fSWifGC3srk2yNuAfnJ+9/nFfHV14mk07xPHots+1rW1UxLnhWkZiWP+6kf5sPWuih8UTxyo 1vNi5YZ+Y/6sep/z3q41HHY5p4fn1Z9pw/E3SXkVJtYto3cZMIYtIo91XJHpzXnfiO38M6D4nGvW djDLp/iAyQ3EKwjAuipJG0gZSZA4ZSMFlB6sc+YeBdeWCYB2BdsMzM3zMfWtr9o+/urz4E6pfaXc +RNYyW10ZRyYwtxHlx9AT+ZrpVRyXoc0aSp1Er6Pc+RP2hPhx47/AGQvi/eeJfhxdtZaB4zt2uNN kKLMqRHHnWrbweUJUjPO1k5yDXj/AIv/AGgPjB4k0o6LqPjG4g05hta1so0tVcHqGMQUuD6MSK+y PHOneKvjn+zDeQ6lc/b9Y8Fu2oQxlQSBGv70A9TmIucdyFr8+Jt15eMoC7VPVRXpYf2daCnbU4cZ Cphqjp30J9EtFLNd3jngZ5psmrTeY3l2/wAu4457Vdu1+w6fuQqWkIQA+prlJPE1jHI0YtfMCkrv yRux3rtb5dDhPv6PUUh08PIchmJzyD1Peo4dSvLOSO+tJGUXCS27MEBDKwAxgj8c9sda5m5ll/ss r5jY3HjPua6OyJNnpSk8bjxXykbrVH07SejLVlYW8TDbGEVRjqRn2qxPqdrp8LSeeCW6Z/LH1pmq gAxgdwoPvXn2rTS+ev71/vn+I+tSkaxVzn/E3i6Gy+JOqs/UWtuFXP3ht5Ht8yr+AatfT9fuMGWa Vi7NmQqAcn0/DNeeamBJ8Y7vzAG/cRHnnkAkH8xXYap+78MeHTH8pnjd5cceY288t6n3NW1axrHV HqfhHxI0jqFByCATivQviTq8t38C/G1lIw3PoV0wBbncIyR+oryHwAAPLIABPX35r0jxwqt8KvFw ZQQNEu8ZH/TNq1pu0kc1eKaNX9kbxnDdi3jkeN7fWLGJpFcAq7BdrAjvxivjj9on4TR/Br4wa94X toWTSnmN9pjkcNayksig99p3Jn1Q17V+yDJINK8NkSNneRnPbjitP/gpLFEL7wBciNBNJb3yPJgb mUNCQCepALHA9z6124CbhUcOhx5nFTiqj3sj4pvRJqi3DS3a25C+XbIcZYkMWY5I7KRn37Dmm/8A CmfFo4XRNacdmXSpMN7jJrlfEbM16AzE4Pc12Ed7eCNQLubGB/y0Neq/eZ4Z/9k= ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Deti/90/meno_deti_1.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTIK/9sAQwADAgICAgIDAgICAwMDAwQGBAQEBAQIBgYFBgkI CgoJCAkJCgwPDAoLDgsJCQ0RDQ4PEBAREAoMEhMSEBMPEBAQ/9sAQwEDAwMEAwQIBAQIEAsJCxAQ EBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQ/8AAEQgAWgBa AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A q+NPFsdrA1ukg6Y618h/GLWptQvDbxSfOz+v613njjxZeJds8kh8oykdeelcBoPgrXfi34pn0Xw/ D515JBM8YLBV+VCxyx4HANeZgaS9rFyeh+lVrOOuhzfw6+G3ij4q+JR4a8EacJ58hry+lBEFqndn bt7KOTX2z8OP2RfhZ4LtoZPEOnjxNqgAMtxermLd32xZ2gemcn3r0P4PfCzQPhB4KtfDGhwIZiBJ fXW3D3M5HzOe+OwHYAfWu8srIO5kcd678fmFSs+WDtE81Tcnd7GZpvg3w/BarZ6X4c06xt14EcFs iD8gK6LQvAukW0gm/s+BSORtjA/GtXTrIOQeB06cV0VlahVG1cDHY14rjd3Y3NtWRDF4a0OeAJc6 TbXCtwRJCrDH4isTXf2cvgn4wjKa18MtAmd+TKlkkUn/AH2gDfrXcQRtGuTwo5JPpWzYRkgEqK0j dPQ5nOdN80XY+aNW/wCCd/wG1V2ksLXW9HzkhbLUCy/lMHrkNa/4JmeDo7eW50r4n63ZIg3Zu7GO 6wP+AFDX3BAsYwepq/GsLA9DkV6VHGYina03b1KedY2kv3c/vVz8vPEf/BOvxzomp3Vr4J8f6Nql 9HafbzaXNu9gZoA20upYtGxU4B+YEblzgEZ4pv2R/wBpNCU/4VLey7TjfHJGyN7qQ2CD2Ir9LPFw i8dW2veF9T8CanBZhzpCak1xHbyyxyPH5jwZDHZlVPzcN5ZyOgM1t8CPhja20VsdHik8pFTeZpEL YGMlUZUXPoqhR2AHFfTwxM8PTTnVcW+nLGXRO91JWvfY8bBcf5vRnOlShCcV1fNHq9LctntutGfk t40s2uWeEjO49K91/ZD+GTaPa33jG9TDXBNtbZ6leCx/Pj8DXj11atqeswWiMoeeZUBb7qknqT6D qT6Cvrv4a3EsHgW51DT7XydMsrZ00pZEKtMkaHMzg9N7ZOOOPrXxeGvKB9nisPOUG47XS+b2X6+i MSH452V/40udF063jbTLBpYpJHz500kYJcxr/dwrYPfHvgebfFP49/EY6va2uiGXSdOJDPbQRKbq M5+UySbsHqpKIMYxyRXffAXwFpHiDwxPrGspdNcapZwSPMT5TssiPuDIPlzyeo4zVX46eEPCUeva Do3mW2mS6jG9rpyrKUNxdsyIgPf+PJJ9BmvSdB83sYwvLVPd972XR218rH1WWPI8PmapvZJNOXLZ Oyldtuzu9Ntj0fxv8StS8J/ATTPFMF1s1fWLCzhhmbGUnmiBaTPqo3N06iua/ZT1DxFbfE7xL4c1 SfdEbOWaUeYZg08csKhjK3zMMSNjJ/iNS/tA6DJaeDPA/hezLSQ2d3FEXCgnEMGA2Dx271t/so2F 7Je634nubY3H9oB0OoylVeWQTyFhtGeGUxnOcZXHOK+PnHESzGnFS92MHda6u6+X9ep9ThqWBwnB eOxcIxftpSt3S57Qt6crdt9dDa/ad/aP1b4HJpWkeFdEg1PWNSU3LLOCyxQhtoKqGXcSc9+AvTmv XPgf4y8T/ED4fad4t8VaBBpNzfqZIo4pS4li/hl2nlN3OFyeMHPNfKnxetbjx/8AGvxc1/M62vh3 ShY2iPZvJCD5fmEMyglCxaUq3YlevAP2t4O0eLQPDGkaDHnZp1jBajP/AEzjVf6V7MIuXLPb4u+u qS0emlntvfV6JHw3EWCwOVZHhqMaf7+ajJytsnHmaTT10lBNNWVtFdtvoIRlelYfi/x54W8BW9vc eKNYWyF25itk8t5HmcfwqqgknkcVj/FP4raH8JPD0Gs6nZXWoXN9craWNha4824lIJIGeAoAJJ7c eorxLxP+09ompaba+LvDcl002pR+bb2upWSgWAjBWULIqnOSrEncRjPTpXs5Jgo5tj1gY6ytflTs 7etmlvd6bfI/KeKKmO4eyH+35U2qDmoKbV1zau3LzRbuk0raXW+jtqeIfHOoaj8TLXxtoGj3nhfT VhEGoXt9EVn1hU5hhFs+QPnxh9u4AscjpWp/w0b4gf5o/AczKeVP28DI/wC+a848T/Cvx58WPBkv xT8K2X2nU9V2fZ9PDhAqAEM+6Ug5DbvU8jGcVY0P4I/tMnRdPN5qtnazm1i82BtRYmJ9gyhIyDg5 HBxxX6e8DkroQWJq0+aHuOMpNNNb3d7y7X20srH4Sq3FmLqTr4KE1Cb5k1GPvKWzSaslbotbtuV2 7nxf4ctn1bxGUimCiBfMbIJBBIXBx0BBIz/LrX1d4S1OA2K+DwHnm1SwluGmYERxo42wpwMDcgdg OoUDjmvmD4Y6NqlzZy+IrUW7Lf3M2nt5xONimE5xxkfM5IBGQuO+R9EfDzT5L6/fxlLEtvbXEnm2 wwQbpvLCC4POFXbkKvpgjAxX5HQjGnSV3q/6+R/Z9f2awCk9ld9ve1UUu7ulp0tfbf0XwB4ag8E+ HI9EgWBBHwEgjVEXkn5VA45LH6k1Z1rwZoXibXdJ1rVtNt7uXSmLW/nLnypN6srr7goP0qJdTyFy eQelXtP1LdLnjKkd/wA62eKnGftIyal36nyE+arUc5xWvSyt923obXinwhp3jjSDpGoPIi5yrxth lPYhuoIIB4rpvCWgaf4R0hNO0e0VYoI8JFGoUcDgD/PeuCl+KngTQ7uS01DxHAJ4SBJHEjztEfRh GrbTz3xXoHhbX9H8R6bHqmianb39pMTiaBw65HBBx0PqDyK8y8XLzPVrf2pQwMaNaM1h73V01Ft+ ex8+/ClLzUtev/EXiW2uotZ8SagBfX32mcQRW8p5geBiEMiiMxpsViCyZI7/AGXp01rewrcWk6zR t0ZDkHHUfUV4Hf8Awh8YaDrWpeI/h7rNjcWt27Xq6HexbNtwFBPk3AJKbmB4I2/NjjqPUvhoviY6 a2o+KtGm0u/lAE1q00UirtUYIaMkN9Tz9K3hNSSp6+6ra6/c/wAT0OLp4XMl/aGDnDlbXux92UW0 laUZO+iio3jeOitueNftFXd5qvjjUNQuLIjSvh5oDXUUpkxu1G84iO0gqwGxBjrl888V6Hov7Pfh fxF8KvA3hLWmntbPSbWO5u4LYKj3cki75I3kI3BC7sSq4z7VnfD7Qr74lWUf/CwLC5WTVpm129tr iMR7dsqrboAvVDEu3Dc/uyepBHXfHH4j3PhHRB4e8NThfEWqhUgwNwtYC2JLmTAYpGi5JcrjOBnJ GIyucsHiZZlh5tTei7rpp8rLvdehnxLRWeYLDcIcikoSXNq3D3ftN9ud1Jt7Wa0Lg+LXwZ8N+IbD 4X23i/RrPUQot7awib93FtHyxlwPLjbjAVmBJwMZIrutgPf9a/Oj4g/A7W/h1JpFpNbQXy+JtMeV 7mOAP9muo8GXacs2AjKxKkZycDAK1+gvhiW0m8NaTNYf8e0ljA0OOnlmNdv6YrPD18RXqTWIjZp/ 1697+YcYcJ5Vw9g8JiMorurCopJtpJXi0rpL4Ve6UXdrlvfU/NPQfAF38PfC+n+DPH9m6Q3N5JLH cxbhDMXLZj3cEEo3Q4PGR0zXr1vqMQgiitkVIlQLGijAVQMAAdq56y+Lvhjx3o7ad4jlttV0qVgL gHDEOhBRQByjA854YHBrW8UeH7rwNbadrwilj0XVLk2kSzS73hk2lgN38SlVbk8gr1OaFVcVeRz2 niIRpSe17K/32L1zfSRohRl+8MhjgY7/AKZrh/iT4kunvNJ8FQai2nRaxKXvLvdtKW6csFPYngZr VvNXikkiUTAg5Iwc544rxL9oC51BfEGk3MEsiqts6qwbAzv5HHsRWOJr8tPmWuq/M9vhHBxr5tTp z7Sa9VFtPzs9fkewwfCLVvE/haXRI76HSrdJCdPBtmzKobIckHPIxnJJ55AOKqWV98Rf2btc0y7u bqzutGvS0E/7s7JhkEsSMHeABjJz145Oey+G/ja28S+HNK1a2dz5tusUkZbJjdTg9ffg1rfEHw1L 8QPCFz4dLuHMscyKFVikingru6HkjqMgkZHWvzzCccQrV5wxcHSmm4pdNG2k359e/Q+9wGcYiGJ/ s/NVGWGm7Ti0tL6Np73W/wDkXpP22/CNu8o07wpqFxGqr5byTLH5j8bgBtPA5IJIz6Cu38C/tMaR 481IeHpdFt7cTwBpGTUFl2q+V28KOR39Mj8PJPAf7OHgzT4fsXiGV9c1OXLiETGOFQoIJwnzYDED cTz2682vjfH4e8E+L/Atl4H0eDTdWu8perY4ia5s1miZYpOi4LI3JBPyAdK+ryziGGNjGSs76XW1 07NLv/l948Rw9wbjsSsrynDzdSSk1UcnZcsebms3to9bLXy2+wtPsdNsbifX9oFxLAsUkpbAES5Y L6YBLHnpuPrXD3vgPUPFI1jxHrVvC+rX1u1rDAzkxC1DEpCQWK8gtlscs5bgfLXV6Bftc6JZzzfM 00COwx13AH+taaz4HAx7dq+rjPl1R+DxxlfA1Z8usr2u+y6ej6+h8h6tperal8RPC2n+MZdZtNWs 4r23eyuoX8iS0k3q0kJJ8tSFILBCRkDGeMfV/hvQo9E8O6XosF3KYtPsoLVMtztRAo/QV5D8Q4de 8T/tAeGPDsv+j6PpmkHVbe6QFZFufPKyKrgg/NGqqV5GGJwa9sDBQFAGAMVmpqcpNK2v36I+p4sz OricJgY3STp83KrNK8521tfW70d2tVdnwFov7PFheeGdX1jwhqduniXUIA9pJcfPAZFOQsiKB3+U 55GTivObj4gfEDxYIPCfj64+x3/hyUwT6eBgRTYxvySdwK42tn7p46nPVReJPHPw216XS9Rtr22+ xytHPBKpDIwOCGB5HT9K7a7tPA/x60+QWy2+m+LbeP8A0PUEULJuAyFkx/rE9Rz7YPNeY+a1pLQy pSs99DxfW9f1XR7uKO0tJruXK/KqjkZwTmm/FGyv9d8I295HETPYyrO8fUlSNpH4ZH5VYvjrfhrW 5fCvjTTzp+tWeDt3ZSWPOBJG44ZDg4PbkHBBFbCzQ3UBt5gGjkUo6n+IHinZNcqOnB4mpl2Kp4lf Zd/l1+9Fr9nzWLy50y4htoUbTEuPMd8DdFOwGR7rgfnn1r6at4orjTWmDLHPGgIYdCB2P8gRz0r4 z0HxBrvwl8UeWxik0nWP3e/A2uw4Vm/usuRnoCP0+oPAvia08R6JbzW02VcgSqTkqRyVP49q/O8z w04Y/F0cVSVSFWN4/don1TT109VqfV59RlWVPMqGkJNar9fPpr2PUdFWKzh+0TyJBCMvLI5AAQDO WY9gATXjOmWGjfEf4o3fxJZo7u3acado0QlLltvyrKQfuZ5IGMfPkgFSx6zxzqtpqOnDw3dXax2M 3N6A+GmiGP3XByFJxvPp8ozk7e2+Hfh6O0ji1q+sIrecJ5dnbiPZ9nh6AlezEDp1VcDruz9Zw7k1 PLsFToyV+VKze97b+Xf5nLhcxWRYSrmMm1VqpwjbT3Xv630v2iurlp6TpURs7C2s3cM0ESxkhcAk DHA7Cr5nxyayY7pQpwRn6UjX6qPvfXNfUXSPyiopVZub3ZrFYpXSWSNGeMnYzAErn0PapfO/3a59 9ZgQ/f8A1pv9vW5584UuZB7KVtTrP2gP2e/D/wAY9CkuILeGz8R2sbG0vVQAy4HEMp6sh7H+HqO4 P5ieKvDvjL4W+N5rWWwudI1bTpP3kMnykEjIII4IIPBGQfev2aNfE3/BSO0tV0rwnqC20QujcSw+ eEHmeXtJ2buu3POOlb4qhFxc0YZBj6iqrCy1i9vI+b9L1rw1+0NZDwp4tX7H4qsIm/s7UtuJIXx/ eB5QkDcp4P1wR5loetXCPPpOrRy22pWDmC5gkBVlde4z1B6g9CDkUnwpllXxmkqyMHDsAwPIGfWu p+O6InjrTp0RVkl0aHe4GGbEsoGT34ry7pNWPur89N37IEttG8Q6e+ka1D5sMuNpzhkbsynsRUnw +m8S/DvWb3QVFzeafcf8ebrGu1wxA3luoYbuQMng4AGKwtKZgyEMeqjrXrPhQk7ASTwOtTOnCU1O Su0duV51WwVKeGkuenPeL2v0a7P8z0zwHphAGqa4qy3LENGJFH7v0x6V6hbaoiqPnUjpya8v0N3M aZY9u/vXUxM3ldT0rpg7nz2ZYmpjKrqVH6LovQ7K31KW8m+y2FvLczt92OIFj9T6D3PFdNpvgjXL 6ENq17Bp6MTmMDzZOgxkggAjnoTXReFrW1ttHtvs1tFFvRWbYgXccdTjqa0NzFnJY/nXt0MBTa5p O58Vis0qxm4U1a3zI9K8D+HNPjTbZx3coA/e3REjZ+mNoP0ArdWyUKAotQMcDC8CsZWYyAFjj61d AGOgrsjSjDSKPKnWnUd5ts//2Q== ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Najmama_2011/90/jessica_alba_twitter_1.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTIK/9sAQwADAgICAgIDAgICAwMDAwQGBAQEBAQIBgYFBgkI CgoJCAkJCgwPDAoLDgsJCQ0RDQ4PEBAREAoMEhMSEBMPEBAQ/9sAQwEDAwMEAwQIBAQIEAsJCxAQ EBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQ/8AAEQgAWgBa AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A +QdlxFfR6faxQTXM0qmCZ96yRluMAhgMfUGuz8BW5vfHttpWqX/k36qVh1GLWHtEt2AJGCsROcij WNC0bwVrcGuyXkusaZaETGKRBbSyoCAUJVnCE5IBBPTOO1dz+yv8Fpvjd8Q73xje6dHYeH7a5e4i s42d41ZmJSEM5LMiKRyWLH5ck5Ne/jMwo0MJLEN+7bR/oc8eHcfSzB4DEQ5Zxs5K691Ozu2m1s15 nZfC/wAJ+J7rXNI8TeNby91220e5m1C1ikZpTLOfKWMlm52bIIznjlQMd6+jdI8Wyy+IYtd1DwTp 13KkLxxwM0cbRB8g7XVd4B3Hgt3NemTfDm0s9MWzsoE2InIxya41fBtxZzTzx2yhpPu+xyf/AK1f ndfO6uNlfbovRn6BgOHMujStP3npv3XU0viB408P/FPwdF4L8Q+FtU0xUmjkikt9TeHypEBCkSx4 OQGON3GcZBxXEXVhq3h7wff+ET4j1vUdL1O4UedqN9JNNb2v7pfL3Bd0uAJWyccuBwBmu4sdFnFo 5njUFvvAivDfjl4WudMtjrWk3+p2slq4ZrayeVvtCHAAEYcJ9cjoc8Yr0cpqQxFSNCbtrp11/Q8j OcteDi8TQ1S3XkV/iv8AE3W00+98GeHPFuoSaVujF7AZnR44WVRHaRkkkltm5yDxk9MLny6x8IaV 8PtZtNa8OzQf8JXfR+YTazj7Laq65GGwNpjUAs+SMhuRgk3vh4+n+GNO1nxpczT614p1a+msrRGT dHGgJTzAB952+YHgADjBDV7l4U+FXh7wnoUfirxBePfa1dsE1CFoDixZXRxGoI3L8iyRs3T5scDr 9TVdPLlyvq7f4n1+S/E+PrOWbVJVHFWertslf9Tx7Vl1PSPh/d6XpSztPeX4W8eVW869XyizFkcE IplAGzGdsILH5jWfJZeFZfC9tqnxa0i411LzUWtLSK6YwTRrFGocLslQABmwOQfmOAOlewfEr4C+ J7G3jTQvGNrrIs/kW3ubgLcS5PzndnDucfxYwOBnNeatpOq3l7Z+HLi21zSL3w1G9i7WaPJGZZJG kaSaJSSQzsxUsqjaF+Y4rwFilVnKrCW2t1v/AJ9j0qWH5MTBVI2itFdXVn9+1/Mu2nwe/Z68YeEr nwp4c1bVNDuJTLcRJLulAkZACQHALYXbgF2xjjqc+RzfsjeHY5Xj/wCFvoNrFedKjzwf+vkfyr2T UPDfi74ZaLHrNxo+jmwgRnS6iSWFllkHJkhHyD5Q3IyQTj+LnyOf403zTyNHaW5UuSpa72sRnuM8 H2rqwGJxlfmlh6jcb9bb/NGmYYbCYaUYTSfp/S/FI4DW5/BOj/AiC1nv7PU/FOs6nNMHEpDW1ogS OJNoOFyxmfpgjbxX1x/wTr1+3l+HupWXkQpLa6k0bvG2QwMaEf4fhXlukfs56JqfjWC217QoIbm+ 0i4umsvtDTpakvCudz/ecGRznAAyMDjJ90/Zj+COo/BjTdV0RNXOpLfTreq6weWqlVCMo5POMHrS z3E4bE4GVJP3rpr5vp00Ojh76xTxnvO8ZJp/La99T6yW6he0JbHtXO3vkuxBA9RWBe6/NaKIXdg2 OR6Vjvr9wxyHJB4r42jhG1c+2p0XTbsdHdzRJCxDDkV5r43FnLLZtdLp7J9oAf7erNblT2kC/MVz jpXRyagZBh5QCegJ615v8boNaj8AanqGjQvPdxqHiEabyFU7mOO+FBP4V62X0EsRCLdrtHNmLcML Udvsv8jA0mx+EVh4mj1bQ7PwLJqEsci7NN8QpA0gKHcRBNzkKSQ23PfNdXqcSRWMccOjavbmJWAl t9Wife0jHczYiwzEME7cAd+a+NdM1iwu5I7ZttgoRY1UjMaBRgAHr0A9TVu7NzMzx2HiK7URudkk NzImcHhlPBHqMgGv0Wrljk1ef33f6n49HGKP2fut/kfYOr6/o3i/UIFvE1axjhWNJISqymRVwG53 KMkDG7bSvonhO1k1O4F1fiTV3JnMdmsO1MEKqukgZdqngg/4V8P6pH4qNpLZ3GoHU4ZmRmN2BJMo RSoVZTllXaxG0EA4U9VUj0tPH/jPxXLa+EfhQ2oWL6P4DltVjSNYpjcI6tNsf725xg/K3JwOwrzs RkyopODVur6L5nbSx86ujk79j3nWbiOPSv7K0fxhcxIiCJWuYmmYp0wxMZ3dcc9R1NeUzeDNH85/ 9L8PSfMfnfwxCWbnqT5XWpf2SfhR4k8efDfVJZNZngvPEF75MN9cs8vkW0RAkaPJ4Ys0qg8cgE9M V7PZ/speKNNtINOh+LPhq4jtY1gSa80W8kuJAowGlddQUM5xliFAJyQB0rwcRjMJl1WVCU7NPtv9 yZ6NKhi8VBVI6p/13PlvwD4+g8TftoW+q6PL5tlq0D2cb4P+rFgr5wOp3R4P419z6LqPkeKbXRDf zxNf2M3ko6nyyyMpLDtuwxyOuBX5L+CbXxb/AGwfFfgiae0m03JguUuUgm5UozRhiM/KSMD1719G /s4/ET7L4707xF8SfiP4+n1TTp5NlpdHdpw8yNo/3rMxPAcnhV5xj0r083yJV4KrTekIWtu7q9jp yTN/q9ZU5LWct3tZ2ufXnxX+CvxO8Uxw3Hg74j/YHSVXfFqpDKM7gQSOenft05rSsPA3iHR9D36r cpcyQKFkk3qCzY5bAJxmtS8+KVrcJ9mtJiQepXoK89134ueHtv2CPxfNEYtyTwrb7lVs5+8FO4+x 7V8nTniqlONGysv7uvzaP06jl9V1HN7v1ei8tl8kZ8Xw412Xxy/ip/HWppYNGFj0xBtjRvXcDg+v K/j2rpPGLGPSFtoGaR2fPryO/wBP8KdpXirSrzRonspVnRssJQMZB56dvpWVc6Za+P7mbwvqF9fW lrc2775LObyXAyON2Dj1xXVGtKrVi620dNuiMcVgnQw05UnaTva7e79djz7Vrjwh4ca0m8XX+mWK Xk3lQm6wN7fj2HGT0GRnFev+F/Cngm4tIZ5vDOj3cToGRzaxSK6noQdpyDX5jePNeuL/AMW6nHbe Ib7WNPsrqa3sLm8kLu8CuQr8k43AAnHrX1B+yD8bvB3hPwlc+EvHPiWe3uJNRkntprkZt4omjT92 GGSnzKxweMtX2uOymrDDKrTk2+yX9M/IKWKi6zhNK3c+vJvBPwrlhxP8PdAPuNNhH8lrzv4keFPg 54Y8L6t4q/4QTTEk0q0luovKj8tjIqkqqlSCCWwBj1rvdN8ReG/Elo8/h3XtP1ONAN5tbhZdmc43 bSducHr6V5R8d7+0W18PeGbpsx6xrEL3KA/etbb/AEiT8C0cS/8AA68DDqq6qjJvz1e3U7KvIo3S R1PwSaz8AeA9J8OoVB02xhhmCgcTEF5W/GRm/Krt78fbW2vbi3/4Sq1i8qV02NHyuCRg89q8j8Sf EC10GO8cq8MBsEuEG7uGfePqNyfnXxRqnivXL7U7u9bWr0G4nklIErY+Zif61lHI1jqkqtXr+pp/ af1eKpwWxa0fSIrFZdTvJ5Asa5EaKWwB0AC9qu6f4pn1azSG0hjSYtiBYk2lmLlencn5a6T4oz6V Y3iadpllbxQ/ZSx8pdu8l8Zb8hXlPhHVxo3jPSrjbmK11K3kKk/wiVWIr7DAS9tTdR7nnVLU6ija 3c/Xa9+CkukfC62u7Szj/wCEstNLj+0DzWMM1yFG/d365GRjpnFfO1jqo1KB5vEHhW90bUbFit3a vsmj3L1xIvylcEEb9pweg6196Wt0LqJwCPlkI/QGuJ8TfDjwLqV99svtOjFyRuUBFKkg5GNwODlc 8f3favzLD4+MeZVVe+t1uvL0P07B5jiMPJJSd18/+D+J5Z4G8J+F/iR4JgvNJ1bUNM1GQPHPGksP mRMGIBClWUqVwcgnr1rnPj/BN8HvhXrf9kRyTarfWb22nNDmSeSSQeWXAGWLKH3H0xXs+m+F7fcL HRIAuBjccAKPw7V8Q/t5+NLeDxZpHgGO8a50+0uFmvI4vvsU4OMeu9xj1UeldmS4eWMzFRjJuF72 eui13/A482zCpSws+aV/83p+p8d3lrcacfs1zbywyKcukqFW/EHmvXvhH+zd43+Kfh1fFum+I/D2 maZJcPEWu7p/OyhwSI0Ru/qRX1jZ6l8NPh94TgisPAGoTaLdRJPHJq/2m5i8t8AHFySqjj7uBznj JNegeAvBfhLVSPFPh+y06x0OCSSRLOz0uC1hnuCAC7eUqq4UAfwgk4yTjFfT4/i6aov2MHB30bSd /K3RnHgeBPYyjXx0lKk19l636a9V9x4D4Y/Yt8e+Gnj1BPi7b2VhNl7qa0t5VnZT0CAsAcjOCSPo RX0X4c+CPwu8U+Grezkk1i51PR45LKPUrnUJJbhCwTcyqxMYB2pkBP4efWsX4jeMI9OWSbVL5ool yVYHDH0AA6mpfAOg+KtNji1zV742U9/eRGysomyUhZgFEp6biD8wGRknmvksZnGPxVNVa1Wz6WSV /u3/ACPoocMZfhqT5Ib97v5anzP+1H8HPi74Da/1STw7N4r8PGNUg1W3/etarklmni/5YnoCUUJ8 q5bPFfHz6nbb2y8wOTxs6fpX7g6rqi6PdWml6pMjPfsYYQP43xnaB3rg7z9j/wCCGp3c+pXfwj0F p7uRp5W8kLl2OScDgck8CujBcZeyh7PF0m2usevqv8vuPj8ZwzTclUoVFFPv+n/BPzC+I9xqCX8A v/svmfZmUNbuSDhgeVIyp56ZP1ryae/f7f56Eq3B+hHf9K+0tV/ZH+LXxYi0rxH4Vl8N6bo0scsK z6jeBXyrkMyoqljyAOSOlc0v/BND4zTT+ZfePfA0K9zFdXUrdeuBAB+tfTZdnmBw1NKtVSfY8bFZ diqtR+zg2ffXwK+MWnfF74caN440i68ueeFft9t2iuAoEiH6EZB7giup8VXF5q1zBbac+yaMgsxz gDPU+wP6Zr5M/Z9/ZZ+MPwH1kXcXxZ0y50acEXmmJYzmOYdmV2xtYHnOPX1r6o8P6xctriwyCyY3 ICY8wkgDqcYGeB0r4PHLDUcRJ4SanDdb6eTuuh9rhPazoqpWhyyW+36HaaVaLb6c6WMiG4dcFm52 Mf72OnPauN8Ofs8fDXw7rE3jK98O2Or+J5pHnbU9QtxK4kY5ygYHyx9OfeurbX7PSnjtjb+ZcbCW Ee0Nx1bBPAz3qtD4vurmJZZ7YRxyZEag5II5GT3HvXFDEVYxbptpP8TOWHqVntpc4jxr8PtF8Sa5 Bd3d4Hs7YiO8sBbDZIyjHDHoOORjn1FJqLafYWAs9Ngjt7S1TbHbxII0RR2CjgVs6xqZVHeVss5L MfrXCatqiG3dGYfvM5OaxVZ1LJvQ+sw0as6cYzd1FWR5v4U8KH4g/EC88Xa4xbSfDtyYrK3Y/K1y pIaQjBBx2564r0HxDra2+r6ZMcmOC9gl64GFkBP6CuXXxLpXhXSk0yxz5as7sWbJd2YszH3LEmuG 1Txxea1qcIEUhjVgxVASzKDyAB36/pW1V1MTVUvsrReh3zcZRd9rH1HaXmh614kstRupClzps0hj zMwVSeD8vTp36/nXoY1XTyARdxYP+0K+f7XVlmQ3t9hbllEhhXH7r24AJPXrUouL5wHLMpbnbxx7 dKx+r26nwlSHtGr9Dlf2bpryPQtVs7zVri6igmiEEUmNsGQzMF9mJzyTXiX7e3jfx14N1/wn/wAI h401PQ7fUrO7EyWlwYllaN4+TjuBJX1D8PtO0+xsL4WNjb24doywiiVN3y98DmvOf2g7e3k1PwzJ JBGzK9yFYqCRny84ruwNdU8epyinvp8jSdP2tLkTte35n58Qa78cPEYeWD4n6pIcZCzX8nP4jNew /B/wf+0F4Q8ZeFvH+ueIdM1SxguY5L2wGrpLcpbOCrM0QwWIVicKSQeo6ivWdajQzAlFztA6fWqO kExXIMZKHd/DxX0uIzKdSi1CEUmrPTo130JoZXShJOUptr+87fdqem6h+0d4Zsb24k1nRtXitreQ uJXtZgJCRjGMfdH647Y5674YfGOy+JulXfiDRbOW2s7e8axhR0K5KorFhnnB3DqByOnc+SahHHNK 8UyLIhiOVYZB/A16N8IbS0s/AOkJaWsMCskzsI0CgsZnyTjv718vmHsqOBcoR1ulv/XY+gwVN1MQ oyeln0Om8Qa9KyEyzFU6n2rzrxD41tQWjglL8dDxW34nZjOULHbzxnivKPEny6g4HHC9K8rBP2sl c+mnRjTp+6LePqOvzo1nI7bg2Y1TceM9h7AmuYubfx99rkstG0y8hjyFkv44m3FgTmJOflHHJzk5 x0PL7iSRFZkkZSFYgg4Irn7C8uxqrqLqYDYBjeeg6Cvq8BShK8mtj43P8TVoqNGDspb/AOR6xoGp /EbRoFs0tZo55cIWktucBfVs9q821jxt4uh1e9in8c6ysiXMquq3ZUBgxyABwB7Diuj+1XI044uJ RwR989PSvGb+WWW/uZZZGd3mdmZjkkljkk120aUG20keBTvNe8z/2Q== ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Deti/90/anorexia_tehu_3.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wBDAAYEBQYFBAYGBQYHBwYIChAKCgkJChQODwwQFxQYGBcU FhYaHSUfGhsjHBYWICwgIyYnKSopGR8tMC0oMCUoKSj/2wBDAQcHBwoIChMKChMoGhYaKCgoKCgo KCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCj/wAARCABaAFoDASIA AhEBAxEB/8QAGwAAAwEBAQEBAAAAAAAAAAAABgcIBQQDAAL/xABFEAABAwMCAwUDBwgIBwAAAAAB AgMEAAUREiEGMUEHExQiUQhhcRUjMoGRobEkM0JScnS08BYYNDViwdHhOENEY3OSwv/EABkBAAMB AQEAAAAAAAAAAAAAAAMEBQEAAv/EACgRAAICAQQBAwMFAAAAAAAAAAECAAMRBBIhMUETUWEFInEz gbHB0f/aAAwDAQACEQMRAD8AnNppZcCQjJUQAM084HCLPDPA8m+m2KuCm8x3nEkZaUR5lAnoM4GB 8aVa7LJheGeltFkO+ZAUcEj1xVE8AOXWX2UQobcFDsSSxKdeedd8ql94oaSnnv60pc542mN1BT3J pdlCa6pp/T5voqxuK4HEqadWheMg4INMm59ls5mxTryX4zAZSXER0r1535BXSl7LSXFoUoJ1qSCc euKMpzBlSs51bfoD7apeHv7Jtn2/6pX8S5U1dyvok/bVMQUkeylaARv4pX8Q5Xm7itvxPdP6qfkR QssLcWENIKlqVgAda1JvDcuPb1SlFvUhKitvUMgAZ5/bWzwbCSpMmUoAlGEjbltkn7q+4nWtqyyS kKC1+TUVcgTjlSFFQK7jKmovKttWLzhC2zLlfXWGF4ynUs+/40xJnZvJZjeKZecdWRktuKJSr4Vx 9ksAu3GXOAUVkaEIzscczimmu8SkWhwPQwHx5UM5579Tyo7Mc8QSIuPuE4PZ3SWrffmlApWmQ3kH p5VU3aV/YoFJl8ThSO7UH2ipHoSFH/OmhTNYwIhcfvMjydxjapy0rcK8pGEhxGdNavZlxUx3L9km XExwkuLgqcWQ2rWQVJO2xyMj4kUAriNthAW15SnOSKYfZF2YL45nOSJTTsS1RUa0ujYuqP0UjPMb Ek1xrATPgQVJ9NsCGt8tbknhS6QbY4Xn5LJUsdM45AUmYsBq3W6P8rsuIcUpRCloICk7YwetV/8A 0ahWiGt9aVLDSMq0JyVY9w3NTZ21zLhO4jfkwI6m7VbwIqChWEpxuVFOcjJUOnQVumQvyZuqbjiC ylWQoyh5AV6EU+Wi2r2XbV3BBbMtWCP3hyp3tkZm4toU+3qVnCinmffVFd0GvZhtbaAUhMs4B/eH K7U8Iy/E7SJixG+R/MAeFZIZlrYcICHxgZONxnb8a9+PypmwuuJCiG3AVA/q8q7rLa7fIZCpeWsM rXrGTlQSSPvxXRwzwpcOKrQ+ZMt9NtWClLSMZWkdSSDscbYqfTurAVvMq3FLiWXgjiDnY1OK7q+0 NekNpWkjkkk4P24zTJv0p+EpU2UhpMVs6lvlzYJznljnWLwLw6xwhxI7HiJcfadjl7KyNSAlQSR7 /pfca+7UYUa9R0NKcW3EQrUVNkgauhUOtFIy0xLSizS9n+4m7y+L52SUuyWlJBGMDC8fcBTfpFdh 8aVZYNwUytpMWe4hQdJ1KITqGQOQznr9lNgMgjPiZG//AHDTaDiSrrBvPmTbbrC1xPfLdaIS9Tji wlak/oNjdSv/AFBqp+DI8OyWHwsJhlpKFYDTZ2ACRtn6udSVwPfY1n4pjGXrSl5pSBhWnzHGkE9M kY+unPw1N4g4jcSywy+wlJS4h1xogHotBPI4/W99EcEoFM2mscsW67hd2p8SOcOW5yS6gfMsFwNh Yx8T65OABUc3O9sPyJoitOvB/WoKkpTrQVkZJIyVnA2zyzTd9primdKjxrVLYMdbLhCgRzwNsHG/ PPwpG2HufylyQcqI0p91FTKgAwNhVuRCbglTQS+H3Q2kI1DbmfSqGl4X7M0AgnBklQ33/PrqcuFO 6Kne8BIHIDbO9UbcFo/qzQVIGhHiFbenzy6X1ZB3Ae0a0oIKE9Zi8iXCU82xAYSjU4sMA4OrCuZ+ wmn1aYaIFqYixgG0hsJ26DFJbgaA4zdmZ81A8nmS0RunIxn44pv3e8R4lqU8HEhJQVajSC12hRvj z2VM7en+/wDsQfHLs+Nx7cHnJXhAhZU0oL8ykI2Gnfr/AJ0U3PiSFIsjEzuy6084GXBkZbO+6h8R 99YnGhtnEzzOl6S44zlKFtIStSs8wBkeXPU0OW1uXYLpH+UnWfCjIUhxJU2voAR/O9UGqDAfEmpc UJ+Ye9l09aLhJtLiCEJytsjGARsR/PpTTC14/Nmkl2XeIf7Ril8JGhSlHRkBWys7fXVEBnbn91e4 q/clizdld1v1lmcTSpTMO1RmnHAFAqW6EJJwgfVjJNVL2PXGLfOCbfPhyvFKW2kSFBOgIcAGUBPQ D7+fWp14Pv8AeZsuzQmEGTZ7cT4mKFDQ6lWUp1A7HBI2+FM259p0S3wmoDDD0JDIKVswdDZRyxkY 2HOs9Y+0YbTbuMz39qCyWCdwh8o3x9ESdCJEJYOVPKP/AC9PUHHPpjPKo1U+2g4aGkH0o67ary9d +KQoPTPCBpC22ZDpWUHGCcHkTil+20e9AO4yKNuOOoAVhOM5jD4Fta5UDvO5dUXXNLen9LHp9dUP LhLT7PFshqaWhfjtBQTuPyhec/fS+sU9TcK0eACUshCCgZCQgkDGPSmLxQ4+PZ8aU+oh/wAaolSV 5379fWpxtLMzN1iM6e31QtajBzMe0sLaQCfNk8jzr93mMp5TS20Id0nPdu5KSPqrys/EVlukdsKf 8O8UjKdWk5okaiRn2x3EwjPrg5ow1KGEbRWqcCBMpLcKOJM2G1HIBU0GjqJO+NuePjQpdxcL1omO RUxmmfMEvblWxzkA8t6ZE7hHvpj0gFLusfQS5pBV67g15T7I+zbmGm4Lo2JcUlQIz0xjn/vRBch8 wTaa0drMrsatTzl6cuT60FvuyQkJIIUcDOD0PSnX3qPUfZS87Owtt+Yh9KkLOgDXsSBnlR5rH6n3 V73ZizhlODFFwJZmbPw2zJS3rekzWl5zpw2Dj/fFdE+2W6NLnymFOrW6R3qtBUSSSAB7hkbV68RF +2SLO0ltQbwhGkAFJAwlRznbkMcuvOueTIXH4ihRI6QlkLU8UpwVFIJJA6knTn4GjoqgDIhR6gXG c5gt2idlDl2vLlxiT2GUr0NpbUnYAYA5e73UN3XsiathaHyqqU4H20PoYbBW2lQznTnnTflXCNdG FT2EvkxtRU0tOADtvgZzsNveK7ETBNiR3O57uWFoUvKR84nSdJz/AK0bap4EzDZyw67iy+SFWRDV ofLqghKO7cWnBwpIVg+mM4+qmTxTt7O8UbH8rx5eX55dDvGLjq7k1IlBAW+yFLTnbUMpH3AVu8Uq P9XGKojSfG8vT59dQ3TDPx4M7SYGpGPf+4hEuENkf4f86P8AgSFK8KqfJecDLvkZb1nAAO6j8f55 0uSrYj3H8aa/Z+0lPD8UagStanFHfmTy+rFD0aAuSZc+o2FUABhFruOWmYLqmlrUPO6cpCepOfdW vZ+I1rkFh9JLJGUuacA74yR0zWe2/FcStUxK1N5wCnkN+avdisbjXiFiNIUmzlJaWgI1JTgZBzsa falG8STXqbE8w6mTGXpLLcVA73OdQODvyxW6lErSMrbz+yf9aTfD1xcXLtbusjK9GCdgTTaTKGke UcvWvK07eMzL9RvIOID8XsePuaITUlPiEtpcCCCNIzkb43GRXDaIdxTHKWmy7JiRypp1RBJVpwPx P21u8REh4YJHkPL9k19wrsqORse4P/xVMiBV9oGBBqyRroq+yZM1h9MAshpTbygtTpyNzjbr06V3 cVRITdoaYLDzSnn8tpZISSrfb0xj6vhW7b1KNxdBUSMq5n/HQjc1qlcJwlSVKeVnm4dX6R9a4qAs PXabbgvUxL3cW59liOyFFtxgORO8zkL0n6Xx3oz4iIHsxwiF6x4r6Xr8+ugXiltDfC/D4bSlI1vf RGP0UUXT/wDhVgfviv4hypVwOWOfE5FC6vA9xEW4cgjJGxpo9nUh42BgqQ1oy4EBIIASn4+/NKxf X4H8KbHBX9zWsdPDJoWj7Mo/VBws3pKw3aW3dgTvg9fUUC3R5T0UhCcJByDnNGl52tjWNtz+JoHe /sz38+tPyNPS0SCIKCDu28kj3VyOdrV8YcU13Ub5slPM9NvWvxaP7LI/aT+NBFy/vGV/5V/ia9TD P//Z ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: application/octet-stream Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://rsz.sk/delivery/avw.php?campaignid=12728&cb=18803&n=a9ee56bc R0lGODlhAQABAPcAAP///zOZzP39/QQJJ+Xx92KMtE9UbxdPj9bq9E6n1C51r42TqMzN1BIybYXC 4AkYTSpDe2m02vL4+7vc7pKzz8rk8U6Swi0zUy9Ui3XG6xqHxw4jWlyt1v79/JLJ5K3W6yyBum90 i7a5xKequMXY5qDP53e73U214xlophx5uCeKxgsRMrPC0wkPK15mgebm6C9km0J0qDWj2ODt9IGG mySc1ymTzAIJNO/1+EGgzxIaPf7+/Nre5WW95TtCYprS7Dab0vb5+sXf7f759P/9+fr8/P///maq 0zqKwGikzHyixAACH2iXvxhCf+7y9L/h8Rxgnpefslmz3whmqvj7/LTe8Hau0v/+/T+WylBbgA9d ofz8/Pv28/38/f39/FSgziFxq6XZ8JK/3PTx7Tyr3xqAwN74/hBzt4rO7C6Wzv7+/vr7+fz9/f38 /BRvr/z8/Wt8nvDt7I7X9CKRzxwiQv7//vv///3+/fv7+z2PxPv9/P36+kat3hIWMv39/v///wjs FgDo6xYANG0YAADg/X/M+RIAAQAAACj6EgDwiPp3IBb1d/////9klPZ3hJ32dwcAAAA4AAAAIG0Y AAAAAABo6BYAuEgBAAAAFAB0+RIAAAAAAHT6EgDwiPp3iBz1d/////83kPV3Ie/ndwAAFAAAAAAA Le/nd2S81HcAAEAABQAAAAhrGAAA4P1/TwBDAAAAAAAAAAAAIAEAACBtGABE+hIAAAAAALD/EgAJ SOl3mBDpd/////8t7+d3XFdDACBtGABkvNR3AABAACAAAAAAKXVgQyvDAQAYbgbtKsMBAJcOIfAp wwEAAAAASxUAACQAAAAgAQAAb2NlYW5fc3ByYXlfAAAAAG9uLgCYTxQAAAAUANT4EgAAAAAANPsS APCI+nd4HPV3/////zqK9XfUpud3AAAUAAgAFADlpud3ZLzUdwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABE2kQA 2U8UACzZFgDdTxQAfYZIAP////+YTxQAntpEANlPFABz0EQAmE8UACH5BAEAAH8ALAAAAAABAAEA QAgEAP8EBAA7 ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.diva.sk/stories/2011/vztahy/zima/90/zimne-radovanky-zamilovany-par-vztah_2%202.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTIK/9sAQwADAgICAgIDAgICAwMDAwQGBAQEBAQIBgYFBgkI CgoJCAkJCgwPDAoLDgsJCQ0RDQ4PEBAREAoMEhMSEBMPEBAQ/9sAQwEDAwMEAwQIBAQIEAsJCxAQ EBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQ/8AAEQgAWgBa AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A +eP2rNd+Gun/ABGtfiF8Ivj1q/i/VPFE099qGpG5kiktXEyPbIqRRrtCruXGB04ReK5bUda8US6P pvivxtceKPFOqalOBq2ttPJItlo8kYzZrLOCsMm/zN2Ux8o2HBO7I1rw14e8feD7DxzcQaZ4O0XS ZLbTNalgsYSftvCl7eKBFZg8axyFZWY7vNKtjIrmfHng670K11PRF8c33iPTrG8SPTJdLtBNpl7G 6BxIJhJ+7k2FCUMZcD5W2kEDHmTbn0Z40YRlZN/gV7jxf8PvF3xN0IeLNJg0jwVbXNvY3SaFZCOc 2SNiSaR8l5bhgSxZixyxA4wK2PFEXgy+ntJfAmrW+sXEGryJFoGo6VJaXiWaRnZGHZnUoArKV83e WYED06D9mj9m/wAdeOW1TxHc+Gtbt9J0y2ja31VJUt7WwmmeP/SpjJyYVtvPYsuMYXLL1qHxF8Lv A/ge3vNM8c6pNP4o0PVL601L7LqcTQ3OyNjG9u+xtys0kDfPgnZIP4l268zS23NpShGSjFvQzfhv qfwHbXR4k+JXhHUdINrepcG30m4ebzeZy0Yg3I0USsbVf9YG2o2CxJxzfj3x2fjH4mgurL4ZeGvD 1zGq2i2fhrT5LaORc4RjFvYM3OMgZOec1gafLPa6kHsr6Qi5t5hIsYZ38p1zJvJXGNoJJyQAM+tf fn7Df7MWm6z4aPxJ+IOkwR7dWs7/AEowMCkkdusmG8xch1ZpFbgnBjAOMGsoe1xT9lBfMqco0F7S T9D4k0n4AfFfxWLiPw14J1m8S1UMyww5RyWVPkkwAwyc8dACav33wM+K3wx8MQ+O/HHw9uxpU3mQ tb3sLoUXJXLMBlOQMH3HqK/bC31jRNKiistK09CjfLGsMeVJHbI4FV7u/wBG8Z6bqOgeINHjNnIG tbiC4jVldWBBwOQeG/WvYhk84wTvqjz1nEVLkaWvr+Z/P3qWn39rdi2uoWjcBdseD8oIyB+td948 8aeN/GtronhfxVfxmTwhpsOj2UZiRI7a3hUlYgVHLEk5J5JPtX6wW37C/wABZ/ihdfE/xBHe6oLy 5+0/2VcLE1krBgyfKF3bVwqgBgNqgcjNcl+3D+yN8LPGPwsn8dfCfw5peja34eP2meHRbBYFvIj/ AKxZIUHLhdzBgASRgk8Y5qmCrU6bnLb8Dt/tChVmordfefn54Q+JOp6F8KpfCOk6trWp6rqs7QRW txd7tN0+2HJ8u3O4SzMwJBICp8pAZjlPsr4Y/tAfskaD8NvCeheIZNYGq6dodhaXwW0nYfaI7dFk wQMEbgeRXxB4s0TRvh3rNtFp/iltRh05be40+/0xsI5mRZcSEENE6rIyMoGVkBU9M1l3Et5f3Et9 LZo73DtKzfZxyWOSeFx37V5DxdSGwnFN3jszudHi8KahrC/C7xRJqHhvQZNcvrm/083gght7mQJH bl5SkjosQVUZnSQqrSEYLGvS/wBmb4XeH/CmqyeI/iveWWs/COG4e9v2h1VfsmoXdqHWCF48h2Hm SmQHZkqp42sc/MumQeK/H3iSLTdIsrjWNf1Cd5XMJae5uXYbnc85YgAscc8HPFfREOj3Hxd8T3Nj qWpNovwp+G0KWZkRQsf2eE7BtUffmmYEgdWdyT/Ea9HL8J9YblV1S/Hy/AitzRtGL+/y6ns3xe/a F8ZftGapdaT+zp4f8aado0ekroc1pBDFJpVxZxtujbysK8DAgLvEmAoxtwTn5H+I3w8TwDaWmm6x Frdn4kcO91YahZItvsxxLDcpIRIrncMbAAVIJrpPiP8AHXxN43vbf4Z/C3S5tN0GKXyNP0SxBJkP QPNt5mmIGSzcLjAwBim6/wDs/fHfTvhyfHviu0srzRIHDPbxX6SSxFsAZaLKjcMDAbJ474rTM6WG TS51GfRf0/8AgHRhMHiay56cW0t3/S/A88+E/h3V/HXjHw78O9D0tLjUNSvVAEyfIFYDeTzllCru wTjg475/a7RdCsfDGhaP8MfClxaaXLHFFZx+RCI0VsfMyqF2gD5m28Ac9BX5vfsKfBzXfEPxttfF 72Nlpuh+E7gzmB4popLrMZMcsZl+cjdsJ34GCOOw+4Nb8K+JPFPxVglsPEpsYoI/7Ut50PmRrLDL G2x1BGVPyhgDkqz8gkY6cDKGGo1K8vs6/M5MXRljsRTw1NfE9fJdT6Y0f4TaXoOkG0bUb2/uiC0l zK4QsxHO1VAVR6AD8Sea8y8e+F5PDST3NijQys4YzMN6scjnbkfTrnGetdL4S+KF7Z+KZfC2u27w 2UgDWkkqOvBHVGK7WUd1Dbl64AxnqPH9muoaPMUUM6oXT0OOaeW5nLEy9qnd9f67G+bZPHDQ9i42 VtGv8+54x4P8UW95E1teqZTKi/IpyOML398fn7V8+/t9T2Np8M7eNfE9tpN1HqsVxYxEuGugiODG pQ5D7XL7iCoKgcZ49F0u6vdN1d9NDJCvnqod8jdkuSR1O3OMcZO0j0rwH/gon4kttBsfCRHhW01g yC6CtezOkaMQnJjjYF2wo+82O2DXuZ0pUMHNx+1Hbpq1r6nxuXP61XjGW8Zb7dz5X8H/ALWvxH0e 6jsdd8MeEvEmlW8bhNH8R6NDeRPIQd0nmSDzfNPy878nAHNWLv4oeO57uaew8M6VY20kjPDa29/K sUEZOVjQedwqjAA9AK4P4bfB34kfH3xlH4V+F3hebWtWltXuAiyLBBaxoRvaSSQqqAE7cEjllxnO K7i9/Yp/avtLye1f4I+IC0MrRnyZ0kjyCR8rKSrL6EEgjkV8eqdSpFNn2sqEOlkeDWt9qNvq0erW 5lt7qBllhkjJRkIG5XB6g9CD9K+hfip8Q7W3+Bvw68IeD2+TVbWbU9YMf3pdUM8kTq465RVG0HtI SPvGvn6ezvLcebNBIpyDgglcYGBk9sED8a77wpaaz8Ptf8IX2p3CW1zd6jBqkFq8KzrZwEriaRGV gpdMkA4YKqvjlDW+CrTpxnKmrpL8tvv2NJU6dapCMna7S+X/AANz9Bf2NP2Q/CvgfwFa+OPHuhi8 8X6yPOkW5X/kHxZ+WFVP8R4Zie+B/Dk+xeKPFGg+EdJn8OaSdATTpy9pfadNbrP5kBGGjMQ6AgjJ KkY4xzmuOtPjlc+DrSyTWW+3aPcxq0d9C6llGOjAcce35Vz/AI7/AGkPhPb6DqIfxBDdJcBpFt7V 9lw8hHIwPmyT2r4eVerjayqJNyfb8LH6phKeGwEfZVLci72+93PoKy1jwvrnw8vtd+HmiWqalorR aXLbWC/u0EaINgjBwMJtUYxjCjoAK+Xrr4t6rpvxR0qe28SX9sZ/NsbrT47QGcZjeSTMTuOEKRsc 7Two5GSe6/4JdeG/Gt34S8dfE/Udc3+A/FGtTvomkXExlmtXSWQzSMSMRq28KVzklNxA4Lea/tZf FfV1+LDfFjwB4MvRY6DEmlRajBpvmW11KxJcSugw5AVVHzY2kbTnBH3darH6pKlO3NJbN6t6LRfP 5H5jh3TwuZ0qyvZS6dt/y0Pqjwh8SLrWPC7SX9re2n2QlFk1BVRpVAyJP93qOQOnpgnmbv8AbF+H vhCyuNB8e66LSIRGTTboo7m4AJGwBQTyfuHGDg9sZ8O+H3xU8eeOvDtl4v8AieuleH/DV3C9xapH aMv28xnY0S75cq28cFgwdd3ygDJoX2i6L48uE8VSaYuqzXIlEXmQrtjRJ3C4UE/cBiHB6NuPANfM UY4zL5rGxtKipcjcWnHm/luuqs7rdPRn0mNzPLc4jLB0X+8ackno0k7X6H0jZ3E6X9n4k8P21gb+ 6jWVzeLuUwsRmMDnDYLEdeV98jlf2n/AumeJPhtrt8JdHtfEunW3m+HJL8QtGLhpI8IPOBG5gwRf RmXGCAa6Dw/oGo3t9Bpb20qWs0EcqlyVaOOHBQ5B67ufU5Neaftg/DM/HXQ5PB+nRAajpUZubK4W YoHnAH7t+NrKwG085UhWHQqf1SeGqY+j7OiuaXK3+Wl/yPxtYulgavtcR7sXJLvq+tvxf/APn39n j9p79ov4feHfE/i7QfBvhLxBbWmn/wBpXd4+nLb3t6kDwCcSyxYeWUQ3AkJcthYmPO1hX0jpH/BT /wDZ3u9JsrrVtCvrO+mt45Lm2SCV1hlKgugYKAQGyMjrivy3Pi7Xbbw5P4QdXs53u1S52yMjMiK0 fklBheNzkkjJJOSawvPsBwIoyPVm5P1r4ieMnTfLDXufZKk3e/4H0j+0/wDDW81f9oH/AIVL4Ee4 vrTSILTQtLlntI0llnW3VmhlkiRUeXeWXeeSEGScV9bSeMtZ/Z48BN4n+GXwI8PQ+Lm3RSQ3mnCa /h0WDzLaWR5YgrKzSW4Lqx5DEjOM12nwA+Dd7ZfFfxh8VPE+lwXmta3qBvLOOSbdBpcRyQ7MxLTX SpKFJCqEDbcjcWqH4u/Bf4r3HxJs9bsjPq3gjxOJdI8QCzEcV1bW88TIZIvM3HajkP8ALuH3s4yT Xq5Rjcsy7Ezy3MqijVqRUlDrZPS72je6dpNNrRas+czHFV61SlUwCbUW05bLz82tLXWl9z5A+E3g vWT43vrjQPF+kS/DLWJXmga9mkvE0a5ZDLDbMGChpVDbCMruUFiAVxWx46sPiB8EtPvNR1/wP8N/ F/h7Xpvsq6rHaJDPG0nAInRlmhCkjBy6L06mvfNT/Zs+Kf7N3w01O0+Cmg6V8RtLvdS/tS803X9J Sa5jh8jYzQhZB5jjaMBVDHdwDXm/ib4a+Evj4ur6H4U8UeJPh5a2k9zq+r6X4q0SdYdOtYNrfusY Tc7M7Y3btseMHHP1uBw2U0VPE4ePLVfVXfyV9V+osXjM3rSp4fES56CtdNWfq7aPy7H2p+y54E0r 4DfsteE/DqeIbLV7eK2e8vpEi3w6hJdCSQxKTyqeZKMMVyVTkDJA5r4Pf8LM03xn4xXxpZaLZ+Fl uIh4at9KhIkKZclXJyWYIY1JJIGBj3+Xf2Qv2ifiXN8YtB+BHgbSh4o+GrW5sXjntIra4gRBmTUH 5OBu6x7iCpwBvIr9Dbr4bSaWkd5oMkj2yoqLG5LyWqAHJQ8lyff5uTyScj8k48yfHUaqqYRKcYra 3vLVPmWq7LS6V93a7j9Dh8VPE0VNK3c4/wAc/DHwZ8VraLw/450Cwu7eSUssLE7o3IIBDLgqTjPU HP0rwrxp+zQ3wY0O7sNAsL/W/A13M93OVuGfUdFdlCtMhwTNFgLuAw6gZ+YZI9/1Xxnb6PbiSEw2 dpEwCM6AySOTwDnuWPCj1xXX6B4ts9dtY7S/2RXewb0PALYwSuc5Ht19a8vw9zyjxThMRhW5VoUZ pydmotu/wysr2ad3yx3vy2ZLxccPV92SjUkmk7Ly/wCAfPbePNKtbf8AtabXrZQIY/kt5VffGoG0 jnPUnr6881yvhCa71S9uNWlkR47mZ5QQCMgnjAPSo/2g/hvovgr4j2EulWDCw8Qh5EtIEJCTJgsE UfwkHdt7YPbAG94cs7+2t0Q6HdQRhMh28v8ALG7cP++a/pfKsJhcHgI1sPJv2i62TVulj8YzjF47 F5m8Pi4cqpO+l2nfrd9LdN0fnr+1J+zbqnhrxj4r+J0/ibQbDT9S1ySXTNLMshvrwyCORzFFGjAK HlIyxUcdeRXmtr8Q/hTZ2sNpL8Dorp4I1jaeXV1DylRguw8jgnGT9a+sf2u7QeD1n8aSRsdY8Txr pT27Juj8mBkk+0xEnKOija0mFOCoGNxz8Yp8a9bhRYY9C8PbUAVd2mIxwPU9z71+V51hvqWOnTjb f131R+t5HinmWBp1LPRW7bafmj9afhb8Xfhv8OPG1h4Ol12TV77x1rsdh9is9WGqS2srRlhPOSd0 SkR/PgsqgDJwoJ+otRD7JpbiVoyBh3VSdg5Cogz94evb+f5H/wDBPLwhqWi/tP6Dr2t6fa3UF1Bd stwtwJFRTb/aGkQjPmEQiRWGcjfhsEgH9gPEGjXl1coLaLcuflA6Lk5Zj69hXwvF+Fq5p/wp04uV R6SstXZJRbtba7XTqrq7kt8HhIYOHsKXwr9fW+hwKfECXwzdW2hX1jIZLiZYra4k/wBTOWPc/wAD 8j5ff8K9Au/Bvh/xDZyR3mnRMkqPuQoNpDDkn/Pc1R/4RCWe1OnlESJ8ZLLkp6Y9SD3IrsrGKSGK MSMC6KFcgcN716vD9HG4KivrDafLFJXTUbX20Uu129+iWx6cqScrOzPEfhl+yT8Ifhj8Spvil4N0 GfStZktZbKWO2u5EtHSQqWbyM7ATsXjGAQCADzXuf+pgCAYwDUhjVJd4HDDBpfKVsGTpnoa9+tXl XlzTdwpUlSVoHz348On6f8TNRnbzrp5bKCSCFoVFvay5kEjK4GTK67Tg9ApP8VYJv5JT5pO0g8be MV7d45+F3h3xhNDqTedp+qWufIvLZsHHdZFPyyKcYIYZH8JU4I8H1qxvvDmtXHh/VovKuUG+NsfJ MnZ0PcfyPB5r67hejl1Gi6GDgoSbcpKyV293pvfd9T894opY2nWVau709o26dbPs73OO+Olzrnie Pw7qKRXN0dCnkMxtZnjm+dQFb5fvYG4EHIORkHqLnhjxPa3iRQW2qJcTsmfs8xCTj32n5j+FaWI5 LvznBbbOs0fJHIjKnPr94/pVbVrXS9cefSri4mjmREuUaFzHJCWLAMrD3Q5H59a+zp+ypUVh+WyW t/Xy/wCGPhq0sRXxDxTnd2Ss/Lz/AOAz5U/b18eaTp/9iaDJotle6pNpmoshmd43s45QFaZGVgA2 Ygu1gQ2eORX5+rpELqHNhcHcM5EowfpxX6C/tZeBrm+u5fFGrXZmtvD/AIVvVuXSF1aR5W22YIJY OpmX5j0Gz3Ir4fNz4PYlm8LTMTySNRZAT6hQmB9O1fk3E8ZUcxmpPR2t6WR+scMVYyy6HLe+t/J3 Z+i/7EHwV1P4f/tLwaPqt5pv2jw9YSrc6cwHmLDc2r72DqAssiSvHGzH+AjGR0/SLRzJPottG8hN xap9mlYnJ82M7GPuCVJHqCK+Qf2Ooo7vxzqRu41mNhFF9l8wbvI/fzp8mfu/IqrxjgAdBX13p3Gq 60BwPtUZx7+RHXDQpRpQcYev6Hq4Os6sby7tfr+ho2crOmyUDzV4OO/oatLDkHLY4rLjJGqQ4JGQ 2ffitoU56bHox1RCPmTYevTmgNxtYgke3Wkf/Wt9KRfvikMZKCfb3rgvip4It/G/h42SXX2LUIHW azvBD5jQuGBI25GVYDaRkcHPUCu/f79Z1+BlOB98f1rqwtadCqqlN2a2OXGUKeKpSpVVeLVmj5F1 ODWfDF+dJ8Q25hnQ5Rx/q5k6bkPcc8jqD15qrbSS3/ieG00+xee7vIo7W2A+VGcsxwzdAAFJ+mQM kgH1/wCP1tbv4T854I2kh1O18tioJTdIFbae2QSDjqKz9Btra28GWVxb28cUrT2LM6IFYn7VDySO a/Ro5vKeBWIcPeem+nr/AMA/LZZBCGZ/VVN8i97bW3a/6mr8QfgXo/jTwLBpF7p1je3dpB5ZjuYw 0dyuQzRODxgsMjPQ+mTXwfqv7BHwk/tS84+Idh/pEn+iwJE8UHzH92jN8xVegJ5IAzX6g6eA0bBh np1+lcLqlnaNqd2zWsJJnkJJQZJ3GvkMNKGP/d4qPNy3afVXeq9L6n2OYUHgGq2ElyuVk1a6dlo/ W2npY//Z ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.diva.sk/stories/2011/moda/zeny/90/paris-fashion-week-amy-winehouse_4%207.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD//gA8Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTAKAP/hCiVFeGlmAABJSSoACAAAAAIAMgECABQAAAAmAAAA aYcEAAEAAAA6AAAAQAAAADIwMTI6MDE6MzEgMTM6MjY6MzkAAAAAAAAAAwADAQQAAQAAAAYAAAAB AgQAAQAAAGoAAAACAgQAAQAAAKsJAAAAAAAA/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAYEBQYF BAYGBQYHBwYIChAKCgkJChQODwwQFxQYGBcUFhYaHSUfGhsjHBYWICwgIyYnKSopGR8tMC0oMCUo KSj/2wBDAQcHBwoIChMKChMoGhYaKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgo KCgoKCgoKCgoKCgoKCj/wAARCABaAFoDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAEC AwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0Kx wRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ 2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QA tREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYk NOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaH iImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq 8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD5pNQTfeqc1Xl++ak3ewgp1NHSnCmIcqljgDmtK0tboQF/ siHcBs3/AMXsKrWzJHv8whXZDtJGcd/1rorLwP4oawt9XfTdQa2kIClIWdmU98DtRdLclpvYwLjy ZLcyRRtDIr7HiZixB655HA7YrIm/1rVvyyvcpLG0QWWOM7gFxyvJJHrgVhSt856daYumpFRT8+oF GV9KCbDo6nzUMfWrPFJnRSV0Smq0v3zVmqsn32+tIl7AKeKYKkXqKZJ0PgTQv+Eg8WaXZNny5Z8S BuAVUZ69geB+NfYcWp6pp/h6WO90gpcqdscUbBiygcnC5zjHGOTxwK+Rvhndrp/jfTr1y3lRviQK cHYfl/mQfwr6L13xtPpF7B/a0tva3Dwssa7meWNOnmOAQgzjjjJ6etc1Z6nXh6b5OY+ePiW6r40v THaG0E+HdGXaVYrzx2zwcHnmuFOPNOfWuq8TNdXutajeXG/fPIZzv+8VbkH+X5VyjAljXRD4UclZ NSaZZvJYZghhgWIgYO0nB96rUgPFIOKoxSsTIe9O3n0qOM84qXcaRvB6Fo1VY5Y/WrRNUyfnP1pB LYep9a9k8E/AjX9esLfUL+5t9PtZoxIkZ/eTMpGRleAufc15BYW0t9dwWsA3SzusSD1Zjgfzr9Ad BYrYxKxMLwosbbxwdoALjHY4zXFjcRKikobscFc8O8O/C6Lw14lspy0s8MSqZmuVVAxDE4AUngbe vfis7xH4o07xFrF1Fa+VNNKdotbjTYjKByA4kGTjjPPIyMCoLj4q3viTVNX062jjW31C5+yWM0K/ vbaLeFDkAZfOc89COOld/wCH/h3oHhT4hTLYrNJcLpcUiyTNne5kZJHA7E7V/M1EXKKtVfvNXOyl XtyqPQ5LTfhtbeM9Bmju7iW01IMVsrsRk78A70dRyV6H1XP4V5f40+DvivwpY3F9d2sV1YwDdJPa Sbwi/wB5lIDAe+K+0dK0uCwupLjkzzfuznoqk52ge5+YnqT9BS+I7dNQ8O31tMgdZrSWB1PQ5G01 y0sZOnK26Ixc1iKjqW3PzmPGaTPHPWrOoWr2V9c2kn34JGibHqpI/pVcrgivcPPEU4NO3mm98Gj8 aBo0TVLPJq2TVOkjSeyJ7O8lsb63ubZyk0Eiyow7MDkH9K+p/AWo3mt6JaXbRR2014gaR4l24z94 j68+wBr5OP3jX0X8GvFFvJ4RdLm4iS4sIymwsFO0D73PsMVzYmmpJOxthGlJpnrvhbw/o7+MYLi2 0yzjm06AuJIolVg7fKvIHOBurc8VwwDXtKkjVheSRyQ7x02BlbB988/ia4f4Ja42sHWdSaOUW89y sUM23CEIvPP1Y1qeLviDoen6gsjk6hZWYmWa5jUmBJSF2R+Z0Z96rwucZPoa853lN26GkpWndHou ofukkkB6bW/EHNZMesbtOlkiQzzETLHGvJchj+mePrWD/wAJDDrOhCTSdQhvUCkzXEDZG88njqOT wDz0pIIxDpB00ud1vaIkwz/G5Z2z/wB9VzQg5T5UKMXI+LPG9xDd+LdXntY5I4pLpyFkxuBzz046 5rDY4bjtWt4s086X4l1KzxtENwyqP9nOR+hrIY5JzX0cdEjjlo2gHXnmnYPpUgWMqPm2n3pm73pi LBYMpINVU27huzipAflbPpUPakhyY5gMcU63DtIqxglmIAA6mmA9q6T4e2wuPE0DMMiBGl59QOP1 IrSnDnko9zKrU9nFz7Hufg3xrqWg+E7LR47LTGhWIIVZXVgT97ecnOcknpXIeKba98SXAm1C/CQW 52Q28ce2CHPQJHnjNbkKuen5mpXtS/zbI92Qc7euK7lkkYS5os+e/tWvazZxvhjVPE3hPVYJdJRL 2NZR5luqnEyg9GyPrj0PNd18HPHtx4m8V+JodWZYrnUCJ4Yx0UKNhX6gbf1qhMjKSckHrXlt5qFx 4V+IP9pWnDwzidR/eVvvD6HJFYYzLY0I86d2z1stzGVafLLodv8AtD+G1stTsdXiXHnr5E2O7KPl b8RkfhXjY5U5HSvpv4mNb+M/hkdR04iUhFuEA68ckfXqK+ZWYH7tcNLa3Y9XERtK66jCeKbTgODT a0MCU8IaiqZ/9X+FQ0DYV2HwxH/E/fOceXg/nXH12vww/wCQvP8A7g/ma6cJ/Gic2L/gyPbrS0s7 m3YNOkE4Xcnmx5ST2z2NVbuC6t5NjwAZHGBgYpZADaw5APFVrJ3LSKWbbycZr6C7TPmuWLWxG8bg t5hQcZ5HSvGPHoDeIJ2U8gCvbtXYm2bk8g5/KvDPF5P9tXHP8NcWYNukehlkUqrOn+F3jb+wre70 u9TzrOcExqzYCueCCewPX8PeuK12xeyvpVaIxqWJAwcYPIxnqPen+GAD4i0sEAj7VH1/3hXsP7Qk aHTrKUovmm4KF8c425xn0zXgbSPo1edPXoeFhSxwBzUwtjjqKfa9KuYptl0qUZK7P//Zzdib4efF 2HT/2wBDAAYEBQYFBAYGBQYHBwYIChAKCgkJChQODwwQFxQYGBcUFhYaHSUfGhsjHBYWICwgIyYn KSopGR8tMC0oMCUoKSj/2wBDAQcHBwoIChMKChMoGhYaKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgo KCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCj/wAARCABaAFoDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEB AQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1Fh ByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZ WmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXG x8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAEC AwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHB CSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0 dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX 2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD5pNQTfeqc1Xl++ak3ewgp1NHSnCmI cqljgDmtK0tboQF/siHcBs3/AMXsKrWzJHv8whXZDtJGcd/1rorLwP4oawt9XfTdQa2kIClIWdmU 98DtRdLclpvYwLjyZLcyRRtDIr7HiZixB655HA7YrIm/1rVvyyvcpLG0QWWOM7gFxyvJJHrgVhSt 856daYumpFRT8+oFGV9KCbDo6nzUMfWrPFJnRSV0Smq0v3zVmqsn32+tIl7AKeKYKkXqKZJ0PgTQ v+Eg8WaXZNny5Z8SBuAVUZ69geB+NfYcWp6pp/h6WO90gpcqdscUbBiygcnC5zjHGOTxwK+Rvhnd rp/jfTr1y3lRviQKcHYfl/mQfwr6L13xtPpF7B/a0tva3Dwssa7meWNOnmOAQgzjjjJ6etc1Z6nX h6b5OY+ePiW6r40vTHaG0E+HdGXaVYrzx2zwcHnmuFOPNOfWuq8TNdXutajeXG/fPIZzv+8VbkH+ X5VyjAljXRD4UclZNSaZZvJYZghhgWIgYO0nB96rUgPFIOKoxSsTIe9O3n0qOM84qXcaRvB6Fo1V Y5Y/WrRNUyfnP1pBLYep9a9k8E/AjX9esLfUL+5t9PtZoxIkZ/eTMpGRleAufc15BYW0t9dwWsA3 SzusSD1Zjgfzr9AdBYrYxKxMLwosbbxwdoALjHY4zXFjcRKikobscFc8O8O/C6Lw14lspy0s8MSq ZmuVVAxDE4AUngbevfis7xH4o07xFrF1Fa+VNNKdotbjTYjKByA4kGTjjPPIyMCoLj4q3viTVNX0 62jjW31C5+yWM0K/vbaLeFDkAZfOc89COOld/wCH/h3oHhT4hTLYrNJcLpcUiyTNne5kZJHA7E7V /M1EXKKtVfvNXOylXtyqPQ5LTfhtbeM9Bmju7iW01IMVsrsRk78A70dRyV6H1XP4V5f40+Dvivwp Y3F9d2sV1YwDdJPaSbwi/wB5lIDAe+K+0dK0uCwupLjkzzfuznoqk52ge5+YnqT9BS+I7dNQ8O31 tMgdZrSWB1PQ5G01y0sZOnK26Ixc1iKjqW3PzmPGaTPHPWrOoWr2V9c2kn34JGibHqpI/pVcrgiv cPPEU4NO3mm98Gj8aBo0TVLPJq2TVOkjSeyJ7O8lsb63ubZyk0Eiyow7MDkH9K+p/AWo3mt6JaXb RR2014gaR4l24z94j68+wBr5OP3jX0X8GvFFvJ4RdLm4iS4sIymwsFO0D73PsMVzYmmpJOxthGlJ pnrvhbw/o7+MYLi20yzjm06AuJIolVg7fKvIHOBurc8VwwDXtKkjVheSRyQ7x02BlbB988/ia4f4 Ja42sHWdSaOUW89ysUM23CEIvPP1Y1qeLviDoen6gsjk6hZWYmWa5jUmBJSF2R+Z0Z96rwucZPoa 853lN26GkpWndHouofukkkB6bW/EHNZMesbtOlkiQzzETLHGvJchj+mePrWD/wAJDDrOhCTSdQhv UCkzXEDZG88njqOTwDz0pIIxDpB00ud1vaIkwz/G5Z2z/wB9VzQg5T5UKMXI+LPG9xDd+LdXntY5 I4pLpyFkxuBzz0465rDY4bjtWt4s086X4l1KzxtENwyqP9nOR+hrIY5JzX0cdEjjlo2gHXnmnYPp UgWMqPm2n3pm73piLBYMpINVU27huzipAflbPpUPakhyY5gMcU63DtIqxglmIAA6mmA9q6T4e2wu PE0DMMiBGl59QOP1IrSnDnko9zKrU9nFz7Hufg3xrqWg+E7LR47LTGhWIIVZXVgT97ecnOcknpXI eKba98SXAm1C/CQW52Q28ce2CHPQJHnjNbkKuen5mpXtS/zbI92Qc7euK7lkkYS5os+e/tWvazZx vhjVPE3hPVYJdJRL2NZR5luqnEyg9GyPrj0PNd18HPHtx4m8V+JodWZYrnUCJ4Yx0UKNhX6gbf1q hMjKSckHrXlt5qFx4V+IP9pWnDwzidR/eVvvD6HJFYYzLY0I86d2z1stzGVafLLodv8AtD+G1stT sdXiXHnr5E2O7KPlb8RkfhXjY5U5HSvpv4mNb+M/hkdR04iUhFuEA68ckfXqK+ZWYH7tcNLa3Y9X ERtK66jCeKbTgODTa0MCU8IaiqZ/9X+FQ0DYV2HwxH/E/fOceXg/nXH12vww/wCQvP8A7g/ma6cJ /Gic2L/gyPbrS0s7m3YNOkE4Xcnmx5ST2z2NVbuC6t5NjwAZHGBgYpZADaw5APFVrJ3LSKWbbycZ r6C7TPmuWLWxG8bgt5hQcZ5HSvGPHoDeIJ2U8gCvbtXYm2bk8g5/KvDPF5P9tXHP8NcWYNukehlk UqrOn+F3jb+wre70u9TzrOcExqzYCueCCewPX8PeuK12xeyvpVaIxqWJAwcYPIxnqPen+GAD4i0s EAj7VH1/3hXsP7QkaHTrKUovmm4KF8c425xn0zXgbSPo1edPXoeFhSxwBzUwtjjqKfa9KuYptl0q UZK7P//Z ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.diva.sk/stories/2011/celebrity/ostatni/zeny/90/kate-middleton-klobuk_4%202.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTIK/9sAQwADAgICAgIDAgICAwMDAwQGBAQEBAQIBgYFBgkI CgoJCAkJCgwPDAoLDgsJCQ0RDQ4PEBAREAoMEhMSEBMPEBAQ/9sAQwEDAwMEAwQIBAQIEAsJCxAQ EBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQ/8AAEQgAWgBa AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A +1UYkhhmuS+JVxMuizIp42Gu1giBPA4rg/ixK1vo8528bD2rnbaV0e3RinNJnxbo+kSSfEz7ZIu7 MpIJ+texfFXUDb+A7zC8+URXmfg+9XUviAsSD7shzx717v458Atrvhae0muo7K1KDzrqYEpEp74H LMeyjkmtq0nJxcuh2VIRpXUep8ifszwatqnxEFppNlPdzSyb/LhQscZ5Jx0A7noK/QSL4k+HPD1u ukIbnWdTjXa1vpqiRFYdVMv3cj/Z3V4x8Ivhlp1vE3hTwPpt1YaNKV+33ZT/AEvUn6gysP8Ax2If Ig5wTlj9H+Hvh7ZeFreS2tbOOAwIpnbepkPYbj17/wD1q4sZjqUZOo3ZI56dGVlBnNWXiX4q6/K7 aX4S0fSLYLlG1GWWWRj24Qrjv1WrGrx/F2VPs6f8IrIoX5lWGcbjjkZLZHT9a9TsvDPnaHNrMQa3 wN0QlYESIB97PGM84zXMzTziJ5gmd2VVgO/1rOniozUX3V/l6E8t2+Xo7Hxh+0P8DJ/HQM+p2l34 d1UL8syMbuwlb3GPMjB45DSEf3a8N/Z78IeKfhp8RbrQfEtgYHcl4JkO6G4jzjfG/Rl4+oOQQCCK /WbSNM0S40Wey12yjuHkVXmV0yct91B+AyfrXlXjj9nK8eSXUNHgj+yQN9pETMoCZzlkDEbWxwcd cYPFerHFP2fK9V+RyOMefm2f5njXj68kk8NO6k/IOK8HbxDeKxUSHg461778UdIvdC8O3VhfwtHP Gv8AECMjHBr5SmvnE0gMnRj396+qyuyo3PPxV3UP0ot9dVQMyKPauK+K2ox3OjS5dcFCOvtWTd64 jMfIuwB9a4Tx/qtzcabIjXRYbTxmvmY0E1oes58jueXfB/Q7rWPim2m6ZF5s9zcBIx/M/QDJJ9BX 1T4o+H/iPxFdRWV3qOnaZp1lhbW3uLtRJK3QzOi5O49hjgYHqT84/A/TdWs9S1XxRp4iFw0ws4DN GHUoMPNlT1zmJfcM4719L/BuyuX8cWep6zCjPPM8vl+UFAYIzAj2BwfyrycdiYQqKhfW6X3nbGnO cHWWyR6L8P8A4XXfhLSJLPUJXSNoUWKeAlXDbhk/MBgnjt0zWytt4V+G+jX15q80d5brJ81xcMCz cbiGzwSM/qOlWta+IljHrS6K1jLc+dKkCRoV2uzZx8+7j5gPwz1rnPHOk6L4s0WLTtTsbSxtUaWe S1vpT5UrAAHcScY/EcgV8nndWFGpJ4a0qkVZXTdm/wDyXrfVpjwsalSUVibxpyabtbb8+nodN4Y8 e6N4s017SEFLSRGiMiMpAVunT7oAOPTitS20Lw9YRWtjGitaSbEghOCWcNkyZ6nrz25rw7wr4g8O +CdH1TVfDXh+zsLCZxbRSz26WUDSFNzvGOhjxHFhhhWJBGc5rC/aI/aI1X4azeAH0afS7eLVoZ9p S4VwAgi3KoIyrASDPX/HHJczr1qXNiY89SK/ls7Xtbe22pvissSr8mHfLTk9Lvra/wB/Q+j7i98P WlzfnT4lub2EbniByC23Ix6n29a+dL79o7+0PEsjXkN4NKjLI0U52FSO5Xtz25PNee6X8fb28u53 068mv7+7C4WIMsUZzu5JxnJA6Dp3rzbxDd3R8SXgvH/fvJvmUZwJDy3HY5Nfa4WarxU3p5HnVMO8 O3GTv5na/GL4kal8QNRuNRu1WKyuIvs9tEiAbCvIJ7/Nz9Pxr5Zu9PkF1MNrf6xu3vXueplpPDdx g5eFfNHXjHI/lXlM8li00jedMMsTjcPWvrsqxMIU3Tl0PKxNNtqSO8sfimk/+vuNg9CaXVvHum3F q0ZmDEj1rw5Lls9xRctP5JZM0So047E+1m9z75/Z68LWc3giHWnjBWYgjph9wEmfr+9x/wAAFetW Onm61G1SOG1LI5CfaMiMA9ifoK85/Zm1Syv/AIJ6D9hkjklSJIp9pBIkCKCD9MY/A1u+LteMCPaW rq7oPmOe561+T42o/rcqkltJ/gz7CjG9NU12/Q5H4peCNB8JpeXWseOrrSLcsZwIER1yvzLtIlzg HuQD9K+XLn9svU4vHmtw6J43urPR9wc3NxdSGzchxujSNFYZJYn5eACcdM10n7Qug+JfHv2XRNM0 y7ubdpPJAt4mZWnkPyocDBbAyAeea838QfDOx+Cup6f4X8X6ZbxXiWyFxInmROzAbuoKg5yMnA9C a7o4fDVqbrTg7y6J/idkIVo8tNzVkr6r8D6O8LfFnRvF2gX/AIk+IXxN+HWsaFp9u2ppocfiW1hl mmCHAaORWkZ3IA56ZwBnivjP9qj9peb9orUPDlro3w7tfB2h+FoJVsdPtpBM5mlI3yGQInGEQBQP 4ScnIx6pfeAfg34q0+Ga/n0PwvJEiRNcpMvnTqOn7uFirNyRlipPHJ7aNj4K+C2j6U0+hWs2sMP3 R1W7txFFHt67M8lsZwQO45Iya6srng8A70YNyffp8zkxmAxGJl+8mkl2/wAu/mfKHhn4rfEbwpNH aWniS+ito5d725fcDjryenpkc/lX2jo8mlXGipf30X2meaNXRt2WwRnkgc18jeJfDFl4p8evrOl2 T2un3M8VrCY1Kr5m05J7Ydwx9ule5/CKU6dZv4buZpXltJS5SV93lr0CL6KCOlfQYuEKijKOj3dj xaSqQ5ubVbXPSriKWTR70rASpidiSOgANfP99caub24MdpKUMr7f3nbJxX0D4j8T2umaIdNjwj3n 7p3bk7MfMQPpx9SK88efRWdmyvJJ6V05fCrNSlbQ58Q4Qsup58q91Aq+tqJ7U7MZ+tC6RNEMtn8q tWqJBy5/Ovc5bq55tzS+FXxg8a/BnXpJdJR7vSLpv9Lsmb5T6svo1fV+gfFrwn8RbMX2l3Jt7mcY e2mYb0PcD1r5AuRbSDJKn61Z0e5isZhNb3Xkv/eVsV4OZZBSx16sPdn+D9T1MHmcsPaM9Y/ij7f+ BWoeJv8AhbOqaLootJNIayW41OR4drRyg7UAcD5iwPRj0XI712f7T3w/8NeNfh7qEVzaW8+owRFr YlAX3joAeuT9a8o/ZZ+NlrdfbPBGoWmmwXgiSS3ubaLbcXmN2/zTnMjKMHPYbjXuVxpCXVwL/Upx LtbcsbHKjHTI7187iaby9Kg1739an0uEjTxc1iE7R/F+TPz08I/DYeFLHVdc8UeDXefR7cTzify4 2gUtgZWVd+MMpyOMH6VmXniTUPGd3K8+n2uieHbKEmfyiWkuB1WMOx3bc9gAOnqAfUv20/iR4ftR eeC/DkF5JrviSb7Tq18yiOOWFP3SxhjksqiLbhcDIJIJxj548P2OpPZWlrp0DXl1cyhba3Vj/pM3 RXYddinoOn48VthaUmnVm9Xt6G2MqUly0qSsktV5m1o2nRXepWNvFbCNW8RWNuiN1DNMigemQqgk Hplq09d8RWHhH9oO60xQWs72CaPaoGRKgVwMeozIK1/h/pdnF8SfD3hc3IurPwil1rmu3Wflnuki IyD32u8S/wDfNeO+ONRaf4+2C3E6tNFeCGdw2fnc85/E8/jXpULYia7NfqePi70KTTWt1+Wx6Vr2 pXWvXpnn+RF4RF6KPSqotFwOTXSTeEtQb54lU59jVc+GNaBx5a19TS5KcFCOiR8zUUqkuaW5mz6h ARhAMVmzXCOxwoOe2aoKxYgFuKuW0ILjJBrVWiidyJreSb5o4jj2qtLBPGcNGw/CuvsIbcKA7KD7 1Lc2dtKOCv4VDq3Cx1P7J+rQ6X8ZdPhvr+3s7W/s7u1nmnIXaDCzLtJ6NvRcfl3r134vfG/xXYXN zpHgjN+keI1uVjYh26cKOvNfMM+mQiZdsqR8j5ycYP8AjXZ+C/EDTa/B4Z+HyT3OrXMZNzfM264W PA3FSQNi8/w/iSOT8bxLCk5qte7S2/zd9D7TherUipQto+re3orasZ/wqvxV4muR4s+Lmr29itup VLa5mwUQuznzAD8o3OxKA7iWOcDrzfiHxh4b8N3jaN4AjmuNWvC1vNqjoB5EZIDbBj5TjPQDAGBx 1u6v4O8Z+K9eui8l3dQ2s7LGPNyi4YqOeMkkHJx2J4rQ/wCFa6VpGuafptqfOe4lRbhxwUcA7zj0 zn6AV5eGTrWdWXur7K2+fc9bFxVFv2S95/ae/qjF8KajB8NtO8V6jeJl7jSrWEtICSUZt8oPclii n/Ix856V/aWqeJ4dZu2Y3F3dvP5h5zNu3D8iQT6V9I/GLwxfa5fT6Vp9oZVnjtoHRQRvKl16++wV yPxDt7LwXH4e8FX+nWdudFaWWC9hjw90SQD5oOSGKhARnhg3oa9uhiIU3Z7y7dFY+fxWFqVVdaKO vq7nrFn4700oscp2nHp3qwfFumk5E6157pQsNThSW2aN2AG9AeVPuK2V0iLA4PT3r6eMINKSPmJO UXZnFXGn3iDesbEey5ptq0wk2EPnuK9ks4IPI/1Mff8AhFcRrUUa6mQsajnsKyhUcpWY3GyuYsE8 qybZEZR6mvW/hJ8B/HvxkuDF4UsStnCwW41C5zHbw57bsZZv9lQT9BzXLRW1ubIMYIycdSor9O/2 fLS0svgt4Pjs7WKBG0iCRliQKC7LlmIHckkk9ya58VXdKN4kvQ/O79pf4Ln4N6haaFpeqXGp3jaf ullMISISvkOU6kYxjkk4I9a1/wDgnZ8OvDlx4p8TTeLYnl1llItmdyA0bEh198Extj2r6K/a9t7e XUrVpYI3ItJiCygkcLXk3wT/AND8U6bPafuJGuolLx/KxBVsjI7V8T9anVq1Kc9dfv8AI+8hhU8u p1ouz5fx7nV+DfgzoHjn4r63pcGpLb2eju8TwBykqMGYMOCDk4PPtSeO/hR4E0+81u08H2xutYsP LdJpGJaNpNwbOf8AdA44+Y561U8C3Fxb/tu+Kre3nkiiljuzIiMVVzuQ5IHB5JNddas0vxq8WLKS 4jntAgbnbnrj0rWcYxjFRVrv9DmjWqzquUpXskz5ru9WXRNTkvmKqNPu7R5WPJjXznjbrxkFz1GO MV4p8QPDniP4i+PvFGjXxt5b/T4pLuK5jyiSRKN2VUkhevOPRj2r0/4v/J/wsLZ8uDJjHHS+bH5V wlzLLF8QNckikdGFtCNykg8pzXZQpqL9qt1e34BiKkpx9m9na6+87r9n/wCFHgj4jfDnXbjxBrN9 oXj3wih8qKBhi/j2lkDJ1ck4GR255rv7D4A+PLqxtrl9Dvd0sSOcanbryQD0MZI+mTXH/C23gm+J HhqWWCN3fRrMszKCWI+UEnvwSPocV+jejxRjSLECNf8Aj2i7f7Ir0vb1nFTjK1+h5NSjSpScJRvY /9k= ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.najmama.sk/stories/Zdravie/90/krvacanie_prst.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gODAK/9sAQwAGBAUGBQQGBgUGBwcGCAoQCgoJCQoUDg8MEBcU GBgXFBYWGh0lHxobIxwWFiAsICMmJykqKRkfLTAtKDAlKCko/9sAQwEHBwcKCAoTCgoTKBoWGigo KCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgo/8AAEQgAWgBa AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A 7gCjbT8UuMipNrlG8s0uFw3DDow7VizRSW77JB9D2NdORioJ4EmQq65B/ShOw7XMfSGe3nWOEgwO eYyfun1X/CuhChhxXOXNrJaPnkx54YVq6ZeCVdrn5/50pRvqi4TcXZl5pzJdpGw+dEBJ9ck/4Vau 3AjwTwPSuYu702/i6KInCy2wA+oZv/r1s6jc7YuMk/rXHLS56sHdIxdVkJJGTisLCeYXDLuAJ2k+ lXtQutqszFcd1YgU22to5nHlopLLk4Fc9ruxpUdomBpenPL8zDAPU1vLp8e0Yiz71sWelu5AI2rW 2umAKBjtXZCikjzKla7G4pRS0YrpOQQjNMK+lSc5opDTIHRXUqQCp6g1jXlm9q/nW5JQc47it1hU bA5xihOxdkzmdYgk1VINQsjnU7MZMX/PVRzke/tTJvENte2QxIyTY5U8EGr+rx/2epvoiyCM5bb1 HuKwtTs4NStn1PTEWRx81xCg4Yd3X39R+Nc9ZRk3y7ndQdSMVzLTo/0M+61FD5SSbiu4bmHX9RXo XhaxilhN7kOkg2x/Lg4HXP4151ZxLIoEU2EPZlz+ua9Z8OwmHRrVG6hc/gST/WsqCTmXi5tQsXNi ICcAAVVNyMmi9nydin61UxXaeYSEU0ipCKbiqIGYpaUikpMYmKjcVLTX6Ui4lLUE+2BYGXKsPn9x VcaXb2mJLQG2lHIaPj8x3q+vyyE9sc1SvpCquQcD061xVPdk5Lc9qjedGMOhgXcEXmh4oo4pd+HR ejE/xKO3uO30r0CWT7Naxwr98KF+mBXm0Fz5msQqy/KHGc/Wu8Z2kcs3U1eHfNdnFjFZpCDJ69ad SgU7FdRwM0prUNyvWqMsTIfmFbBprKrDDDNWZpmIwrlfGXjSw8MBIplea7kG5Yk7D1Nd1NaA8p19 K8m+JngHUNW1UanppV5dio0LnGcdwTx0rKo5KPunZgo0Z1VGs7Idoni8eIS5tZpUmTGYj8pH0x1r S8f+Lv8AhFrG1VYfOvrkEKCcKuMZJ/OsHwD4P1LQtY+1X1uPPnjIGwho4RkHLc9fQCu18W+FrHxN bJHfBlkjz5cqYyuev8qiPM4vudNSFCliEt4f1+pznwt8QzeIZ9RF0m2dNhPOQRzXS65EYw+WIFVv BnhCw8LSO9q8s002FeWQ849AB0q74tDAiNATu6Vzzi1HXc9KFSnOf7pWiczpKBtYi4JO8ZJru1Fc hoNoyarG2SRznIx2Ndkq9gOTWmGVos8zHy99Do1LMAByavixGBk81JZW3lAM/wB8/pVuupI81sbS dKUc8g0tWQNprxq4wwBp5pKQyhNZ4O6OqrKUbawwa2abLEkq4cfjSsUpGTtBINR6vaedJFKoyqr/ APWq+9m6n5CGH5GnJBMVKkAD3Nc9Wm5bHoYbEqnucxpUBN+5A6dK6qztfL+eQDd2HpUlpaxWwYoB vbq1Tk81VGm4xsznxdZVZ3jsH40ZpKM1uctzPs7wPgE81fVgRXMwk7xzW5ak7RzQmItmkHpQOlFA XA0UUUBcKM0UvagLhSUCloC4UUlFAXP/2Q== ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.diva.sk/stories/2011/celebrity/ostatni/zeny/150/kate-middleton-klobuk_4%202.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTIK/9sAQwADAgICAgIDAgICAwMDAwQGBAQEBAQIBgYFBgkI CgoJCAkJCgwPDAoLDgsJCQ0RDQ4PEBAREAoMEhMSEBMPEBAQ/9sAQwEDAwMEAwQIBAQIEAsJCxAQ EBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQ/8AAEQgAlgCW AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A +1dxbkGpEdhUUanGCamSM4z7VhdnqnP+Kr0rbOoPavjn46ySXDyKOQTivrzxYuYJOe1fKfxWt1nv HVl4BrSlU5amp3UaHtIHn/wesAmrK5XJDf1r6ht5YxaDP92vBPhjYpHqHyrjDHtXt+HFmevT0pYx 87ui4U3T90+Z/wBo+/UyyRLjnj09K89+Dl2YNYjTOMsDXU/tEiQXzkk/eFTfs1fB7xL43nn8UzPF ovhjT3xda1fZSAMOscY6yyY/hXp3I4rrhaOH95nFN/vtD7d+FVyHsYMtnKivXPJa2s1vb6SK1t+B 51xIIk9uWxn8K8Ej+INh4Z09PDvwp0uee4VRHJrGowBp3Y8ZhiGVQdTzk1Ja/Drxx4zY33i/xDdy +aBIgvJ2kbJPHyZwo9q8tT5fhNZR5neR6Lrfxi+GehExyeJTqE4UnytOgMvTtuYqufxNZKftAeDm njih8N+Ipo5P4/3SHt0XLE9+/al0T4OeFdPkt3vIHvpUblpR8nI/uj6/yr0Wz0yxtTGUtYI/LTYm IgMDGOOOKFO/Ulxh0PNdS+PnhgbobfwnrsqA43PNEhxjg4IJ657dq4bxN4g8C/EPTp7UeIbvw7eN GSE1K1MkJbBO3zI+e3Xaeo4r3i40rT7yZWnsopCWT5mhDdPcj3Nc9r3w58I6zFKZNMhjmZiRJbKs bE474HP4itqctbpk6LQ/Mv48fBTx/wCFfP8AEsulx6rojHcuqaXMLm3UE9ZNvzRf9tFWvGPAU7W3 iuEnjLf1Ffqh4g+CXjLwlK2raE1wsc6kKyEK0iEcqy/dceoOc56V80+Pv2ZdN8Q69J4m8KWth4f8 QxuZJtMAFtZ34Ay3kqcLBLx9zhD22859WnjOZctRWOKdCz5qbPXfhRfb9GtsNwEFdV4suWk02Qjs K4D4Xw3Vhp8djeQyQzwgxyRuNrKw6gjtyK7XX8HS5CR/DRg4L2hrXm/ZniOp6y9tdSLu/iNFYfiW ZVvXB/vGivroR91HjPc/Q8KMirGzER+lV4Johgkiri3ETL61+exSZ77VtDhvGcpigk5/hr5J+KWq CLUG3nGWNfW3jpkFs/AIINfF/wAZEZb5pEJA3UQp+/c9DDVeSJr/AAiY3mpbgeN1fQh0rFpxG33e teBfBG2CvFIw5Y19UXN/pHhXwuviXW7cTr9yzswcG7lGOD6IvBY/QDk1dVJJtkVajcrRPA/E3wY8 N6tqMfi34lTSRaDG5a202J9lzq0inhF7pFkfNJ9QvPI2IG1LxvqdnpFpaQWVhZxiCx061iEdpYwg 9FQcADuepPuabr19qfirVTq2syfaLmZ1REx8sSdkQDhVA4AFe5fCrwTpkMRhW3AMcfn3cg+8wUDj p68AV5tfENqzYlDkTk9w8J+ANI0dVntLJJrgJhrhnJdvXAHA4rsLTS0ERmeMkcZUMCWIzxUF1421 SS6s/CehaWNNiuAFYshUsW75I6V3cPhbxBqOh2tlfX0Mcilnkk5Yk9B6dB7188s2nj3OGDi24re1 lc3qUlhVGWIaSfnd276GZoGm2Gs6kLKKwljihjLyTK24K38ILdMnk4qv4k0m40O5CEmSNlJRwcAj /Gu78K2VtpultY2ziT7PI0byEYMjDGWP4/yrmPiZbaxevpsOh+c7zu+9QN8Y4ABPYdTzXo89TBYH 2025z3dvusjzqdVYjF8i0h5/mcgksiLvYtkYxgZx7nin+HLYalqn+kgC3iJllY9lAyf5frXRnwtB NBPoy7BqdvEJ+ASD6qT7gjHuPrVkeEL6w0B4YYds0+DJsGTjsP6mu+jUnJc1ipypv3bm69zp97pS XV9FE8UnCRsNwA6AD3x3rx7x98IY9ZnWWCwMyTNvjkVf3gGMAepx6da9Zs/D1zcQWwuh5UNtGqqG 46Dk4qDxF8RND8PRqjQecyZKYIABHv261386mvfVkciTg7UtWfLV58Ndc0e7aG8tLn7SmfId4iPN QfwknGSAePyrF8Qps0iVGUghSCPSvq221GPxjfR3mqyRiwgidxkAIpIGDz14zyf0r5m+MGpeFl8S anovh+6iYw8tEmflHHPPTPJHtXoZa7T5W79grSc46qzW58j+MZGXUZBnjeaKi8fbl1ElR1Y0V9je 2h5LP0Fi1FEHLk1Zj1WPs361x91eyRZ2ms2XWrmM8Mc18ZGnfY92Ukjb8ZXqNbOzSDvXyZ8XHiml YK4JJr2/xVrd3LbsDJ1HcV87+PLhmlZ3OfmzVKiyqdVR0PV/2ZvCF14x1y20q23KiKZ7mRRnyol+ 8fr0A9yK+kPEfwyttW1Yar4v8U6fptvbKsFlZLKX8iAHhQuMlj1Y9ySa+fvgxqy/D/wjp4udEl1F vEAN7fQrM0R+z4eO2jLDsSXmYdwYq7E6k3iHWpNQstEX7PLKxTDqBgH0OPT0rxsZiIJtdjrjRnOX MtD1/wAOfC7wFqGprb6RqV9ql1GN58qNQkfYMxY8e1ep+G/Aq+Erl7mCdnhljKzI6qRtHPUVB8G9 PstP8HRXaWywz3bvJcYwSCCQASPQD9a6C51qMXBiEZFuWEby5BBZiAP55/A1g6VNUFWqfI4K1WtK cqMNloU706beaR5l+0JnlOYgoUvGT02+hrmPiR8RrPwFZRG8vIEWJVRY5DwZCQoB9QM5rojpHhue 6jij1hhLbsrELKpztboeMjnivHfiz4N0jx3rlxN4ltby70h7mNFhhl2vHNGzoQMdQctlevAIBxx8 RnuLxeHw7cGouTUbxd3ZXu38z1Mow+Fr4mMcTdwV21bfsl8jZ8JfFK51+XMGt2uydiShZdjNnGPb Oa9X07xFG0Jhu4UtLhT5YjZvyxXzxoHwp8EeFNZtLjSPCX9jwXwNhJbPPIYZNzBg21u4CH5sjAya 9ZvfHHgq413T7K6ljVvLjnzC+/EiZ/dsRwQP6ZrzeHcwxNCnKVSvpdJc99b9l0sdmd4TDVqyWDpv ltfRLS3e2h2mpX9lpSi7mZPtNwpRR0ZwP8Mj86XV/Elroelx3l84SVlU+X1JyRnj8f514v8AtB/H DRvh9d6LMz2l8k+ZYoVk+eLaR+8brgcgDj19K4PXv2gj4whgntYo1Zo8iNF3kt25wCR3xj8a+7Wc Rp1pUI6vS2mj7u55VHJqtahCvJe6731/A+itQ8QXGu6JPcaUu24SJJIoGfAmLqSkZPQEgDk8DcK+ N/F3xQ8Va/q00Wq27WJtpGiFrt2+WwOCpHc54NejW/xNudB0K0fUr/bcK5u7hGdfMO0YiTaOhYn6 gAnGFFeA+N9Zk1LXpNahLwm+ZpZQv3i2eTnqM8HA969ynGNa1R9DFQlh7xWzPQV+LmuWehtoRunk uekYU/JEOuX9SDyF9TlugB8912e4sf8AieIwkd8rclvmaRWOSxJ5JB5z9fWsyCdgQfmHrxj3rdnQ XGlNDI5UvERwOQTn/P4V3U2qfvRVjGeujPH/AB9amW7WVEO1myDRU+tJcXkELRyrujYxsrdivFFf ZUcVCdOMu6PIlTcW0fSz+JhKcs6/nUEviCNlwQDXidn4485uZcf8CxW3B4ojZAWmwT6GvnFhpRPS eIT2Ow1zUUmhbao5968l1TQbjxNr1josDBX1C6jt1Y9FLsFyfYZyfpXUXfia1aMhn/Oj4fOus+K5 TbHMsFrIsR67ZJmW3Vh7gz7h7qKjES9hSlUfRDo/vaij3PadE8PDUYkvLOxVbZ0WKyBHzLbRoI4M j18pU/Emuq07wXPpcDahI6tIkbSuHbkEduQewx+FdrpPh+00y2SCGJisaCJF6AKB6fTAqaRiRKVc BMYVR6ew/L8a/L8TiJ1JPXc+rpWTsi7oHjjSfCfw/We+tNQfM8qvLGu0eYxznIIwMEDPtXmmt+PN Nv7fWLrTNWu7ZY7UTmGSUguwkVQR7jcD+Br02LQPEWtaBeWixM+lvjm3EckyyjO7Mcgwy4K9CD6V 5Jrvwa8NHNre+JzYq5IeK702aJz6gDofqDivRxdCvjMBGil7rVuxzYOph6OJlKT1v6noWmeOfhVN pOj+IU12PT7K6ifEt4WQPJFgSAuTy+485OSTnvXQSeJvt2jXGo6cvhXXbS+QlN10iEA48szEbs/N 1KgkfrXxV8aPEnhH4Y+DL3w1pXiGW/s4rlrlS2Ehi3BQ205JLEKBj3NeU/DP4iap4s0+y17wraw2 Nvb3NwrNcXscZkkVQAhL7RghgQuOcg/TynltWnTdSnC2utu/numdbw2HqzUXU16J9vvTR98eBfBG qy+L38R+I9Y1C9bT4Z5rfTZbuK4sLSUrtKxSKqNKDn5fNG5V3A9c15/ovxL1HS/G1jbWXgW6uI9O uGkm1GCzaQXErFtyrtPEYY8HBzgdq830HQPjz8RJ7aVPD5vdMttsdzbabdqhcOSVLurMD0PUYwOa 9P8Aih8fpP2L/CXh/UtX+Dt7qN5rkklkzrqi7YpFQPt3hCpB5wMA/Ka5sDlFSpXhDlcdW7pd7eXl 1NMXioYanJ8ym2kuW9rJX7PXc8r/AOCkXjKfwonw98RXXgr+zpNTa9hvCuwFiBCyEgHOcF+GweD1 rwfwb8fRdWkdnpOu22ns4CBWiZGHsWzxz715x+1R+074o/ah8bx69qttJpWhaeoTTtHW481YDtAe QttXc7EenAwB7+JOz+YBFEcBsArwc9q/SKeSUpwUqnx99P8Ahj5mnmlWlH2a+Ht/w5+hvhsW0syX Gv61BcRuN7SQXMboR14wxx+OMn8aPGd7aXl8kuiCSexjX5ZQOTgKDx6DoD3618G+HfEGq6NqsF3/ AGhdbYHB8ppDtJB5UjpyM190+Cfs8lvbXsgQRTQpJ9/HykZA5Hv+tZYijLAJO9zWFVYu/QisJSWC vv65bI7f/rrftL1JInLuxBHAC/lUWu6hYyy7IbYDI4ZSCSAcenc5P5VDbSsIzGjEhuF+Trirp1nK F3oYTp8srXPLvElylrqMy78I00uMnBzkH/2aisb4n3ksGqbVtjI/nSE44wML/hRXt4eqvZo4qlO8 2ZaX08YwHqdNYvE+7KaxlkepY3Zuua9RyW5xGnNrl8fvSHFet/srTy6r49kjMwOZrCMgjPW5D/8A tKvFJYGaPdng16b+y34ksPC3xMC6jdLClw1vMrMRj9053D/viRmx/smvFzu8sFU5ex6OWWWKgn3P 0WvwFUh5Mcfw9AKzWljjRpQgZV9Rhcjp+tWrlzPIBDIp8zkFORj1965XxNrMFqUs4nyEJ3sec4HT Hevy6V3qfTQ7MsXXxE8R6DD9j0m9S3VmdmDIHA4PPf2/GvnX9ov4z+LNPsEt7e7inu7syFlC7EUD GPuhWPJ7nFd7q7vveVpGLMpOFj4HGSD79a8L+Kfg/wAReIXutc0/Srm706ylFjJNBHuWObaHKsB/ vjr34rswVStVmqc5e6dtDD0VJzsrnyhd6f4s+KXiiRPEGoy3cEBMwgVvLROeyAY79etdHZfA6x8Q iSyuLzUdOVXJiit7dZl3kAYwsmM8dgMdyK+n/Bn7Lmt6X8OtT8e6nayWd3fqDbQuhOIQCd0seMgE k47jrxwa8Q/4TO10/UjZajaTW0gkBkkkk8yAuDgEK2CAcd69+via8ZctBqyRjQwmFcHKvq2y7pnw w/aM8H6FpWq/Dv4zeJY1s3KNpsWqXNrJbD5hlFzskTrwuSM9K8/+IWp/GL4g6xBD8U/EXiXWpLVm ihOq3Mkip0DeUjHHPHKgZr3zw/4v0SRAdb8d2VvY+XhodPtGMnPcOJdhPA6qRwffO5H8Vv2f/D0k k2k+H31e8UbJJbkGW4LDoFXCon1CqB1GTgVzUs3rwdpx5n5Kw62UYbm5oaL1PnHw7+zP4m8RXO+I LZ2+7JaeM52+y9STkdcdR0rN+IPwaPhnw3carZXGU0yGS5mEjBc4kEYYY5yXIA9kPoa+rL34meId c0j7ZpmkweGdLbdGrbR5xB+84z99/vY4PJya+fvjX4o/tUv4Q0aL/R5Y4kmUEAkR5wuTyQqgderM x7ivRwOLxVeonN6djjx2Ew1Gk+WOp80aKl1NMLa4sQDINwMa9v7w9a+tfg58Q9Y1m3/4RzVbOQT6 fCES6x+7lRdoXoMKdrL3ycH0ryTw14Sl03xJY6LcWY8nUrZ2tmYYaLBJ2jrj2Hp9K73w/NJ4P1xN PmYIWcxtHjqGTKge+MDp/Ca9fF1IVHytX7Hj4fDThDnvY9xsoFuHdmVWBwikceme/sK66w063jtn uJx5aqvDH0zjP0ArjtFuVjiSTC52hhk9D1/rUHjDxRPb6X9k+0BHuV2LtP3U/ib8uPqRXmSpzqNQ iaxcYe9I47xTYQ61qNxqMR3xzTyNGxGNyZIBwPYUU2XX7TYkcUeFQBQPQUV9NTwjhBRPKnX5pNnn QQA5J6VIg3MBTI3XoalXghlPSum12c5aMGYRzWFqH2q0njv7KZ4biBxJHIhwysOhFdPayK64KAk1 XvtKW4BIQYPUVM4X0a0YJtO6Pof9nz9rGC6s4PB3jedYbpAIobh+gHt6jGeOo5xkdPoDUrqz1gJf afqEM1uRlHjYFWB5JH4CvzZm8NxxOJFV1YHII7GvUvhv8VvEvg91tZ7mW5tjx87Fu2MsM89eo5+t fHZlw5JXq4T7v8j6HCZnCpaGI0ff/M+rdX8yUFI4wWwc4HOW/wDrZrN+EHxZ0jwD8QrrwVqWgpaH Xbk3lneQyMftDsAGV1HCnKden51zeh/FjRNWtBLdTCC4YHjOQxC9jjnvx1r0D9nf4b6/feP734ie J7O4s7WzUpZRXEDJ5pdSoI3AcKvUju1eLgsLUjUfNGzX5ntTcXSc2/d/PyR9MC3i1S1JeFSkq8qw yMH1r45/a++B2hLpsniTTtIWGWPcXeDauOnLZxxkdq+wdS1+109DtIGwdq8f+KlxH8QtPfwtDEzr dHy2YLkqD3x3r0cROFFJ394xy7DVqzeloP8AA/M/wr4M0/xDepBePD9nWYRsb69McasemTlc9PWv cbDwh8PPA1tGb+/0WzCpuT7CUdtwPIGX2k+uck8d66rxr8BrD4aeMdF8HidfEcmqwPqH2OK2dFhS N1VgzKc/MrtgjoRk+/k/7R134T0D4ozaBoESfZRvmkYAP5bg7Dx0PKn8vz5oyli66jJu3Y9meFp4 TCe3pu99n87f13K3jL4m6Vc6xBpHgbS7u8v7oiEX14xk8tCD05wMc4VBjk4wcGuY8Q+FU0wQwXNw st/f3EUTvIoyiNlpWJ6gDB+oVj6VY8B3HhHQbe58T7ZJJbdxsuXGFwFJxEhUZc/3j3PTkVna9f3O oyWl1cRifVtTmDW1sMsYkYhY1/4GxUA/3VY9DXtUkqcuSCsu58/V9+PNUd2allZw3/j3wrcKjNJe X0ghQqQqLtmQAA9vlBI/2e1S/tJQHwdrM2rwJGkiPb3ke3PzCOd0bg9iHH4Ct/QdMgT46+B/C8Ij mi0gTX1ycZJEUDDJwOm93/Me1cv+13qsV3e6tah/MggH2WJz13CfL/gMn8SPSrj79aPoRU9yhNvu ep6VrelDwva62bj9zNCsowN2dwG1R69fzNee+I9XudavWlwEXgBQfuqOg/qff6CuV+Fup3eq+ANP immZzZhrZVJ4QKeMe+D1NdCINp6c17WX4NU5OpP5Hz+KxCkuSJXgglIILZxRV6NAvJFFes5O553K jETTJF54qRbQKfmNdM1pGo+YDn0qnPbRckAfhWcEzRoo2sSoAc9KtsVZcmqkkR5xmoHE6Z2v+dV7 O4XLMiIT0606COMNWZJNMeC54pgnmBOJG496fs7bhc7LTLufTporyxnaKaJ1kRl7MpyD+Br64/Zy /aA8TeMJdS8PeN9U+1vYW8c9rcGNVKxbtrqxUc8smCfevhcajcpwsx9q9G/Z7uIrz4weG7TUtZns IZrnaZIpNnmNtJWJieCrsApHfOPevNzDCRnRlJaNLc9DL8Q6dWMZfDfY/QfU421qRVtZcxtj588U y10aDTpDMgUyA5Ld6prrVppb3Vi6i3NnL5ZXoAMZGPb09q5jxN8WtC0e3dp7+OPGRuZunqea/N51 FzOUtz9Eo0q1SKhT+Eyfiv8AEX4bfC6y1fxT4g1hItf1CEWKi1QC/aLafLijdgQvJZhwOh67a/Mn WtUl8a+KLvWIEktbXPyZk3BIlxhQx6nHOepPJ6171+0N8TfD3jvR77T4YnnvrjVI7iCVWUItskJV izfeySRwOAM9zXk3hnwXdX1guq3sdxBpMA2JuX97eyAcJGp5wD36Adc9K9zBcsIKezPJxzmpPDrV Xv8A16FmGKJ7D+0721EWl6YFIt8/IePl3Y+8xODjgsdvO0Guo+HelSrd6h8XvFym3trQNDp0Z+UA hCDJ7leMcdcjsTWnoPw81TVLm0uvE7HStE0jMrxqCwiIz8oUjl8kAnGc8cc1hfE3xsnjKZvDnh+D 7P4b0OIJ8jYDYfbjI6ksxyeudx7GrliPaz9hQ1b3fZf5mcMOqUfb19lsu7/yR1/7K8ba78RfGnxU v0YQadpBhgZlwAJHeTAz32WwP0f3rx39oma5RBZXq/vbtDKSWyd2794fxZV5/wAa+g/hZp8Oi/s+ SXrS+Tf+K9ZcZHCpEJI4ApGeE2RTH0wTXyP8XvFp8aeO9T1FXLWkM32e37fu0O0cdq9DDRdSvdbJ WPLxc1DDa7ydz0H9n2BtQ8I3UMZG+C7II+qj/CvRpfD94OVQGvOP2YJltr7UNInb5Z4EuowRjO07 WH5ivpBLa1YdB+Ve7QquMdDwakNdTyt9G1NDxEfwor1CWytQeUoro9s30M+Q8kfU9wxvHFVZbvPO +szzGB+tOXcwyDzW8UombZYebd/FTf3jnGSfxpI49xwa07SAMfuCnKaiIz/7PuG+YDr61BNY3Scl ePY118NouAdlLNZIy/cH41DqXHY4doHX7yn8q3/h5c6dY+PfDl7rE5gsbbVrOa5lBxsjWZSxz7AE /hU9zpw5GwflWZcaeqHGCMVnK1SLj3Li+Vpn3f8AG34m+GnsJrXw4UvL2cLieE5AGDg5HXrXyD4v 0nxf4jkEaw3t7PcHZFCh3MWPZQB1/CqXhbw/rGrxhbzxFNpumxvsDPM7tIw5KxRg4JA7khR3PNd5 pXjuz8MqfDfw+toIbifEUt40gkuZycDmV+FXPUKAo5+tfnGZUaeX1XafPLslt6s/TMoxFXG0FTjT 5Y929/RGR4P/AGbINNmS9+I1+olYiRtItWDYxyBcSZCoP9gEk98dK6jX9f8Ah/4KLSvLDf6vFGwX 7KqBbWLqEQj5UAyBkHrjnPNeU+OPGHiu61GfRrLVt+wH7RcRsTuJGeGPPc89ODXL6F4Y1HXbiHSY meZ7yby1XkgN0MjHuB1/A1jTp18UlKtKyfRG0/YYZ2px5mur2HfEf4veJPE5g0jRoWtdOhLZjt0O MAZxkDknjk8kn3JN3Q/Dcdt4evj5UjQwQ24ZyDlWRASc+8hbGfWrM/gGPw4J7adtr71MbMeZQSRk ZPqMYr0qy8PrZ+BdQjuY2B8yEkAA7hiWQ8HHOAvr0969qhGlhafs6St+p4Vf2uJq+1qu9unReh57 4m8YP4W+Emk6ZKHLWlpuVQxxuViR37+c2fZq+Z7bS7q7iupArPtImk4J2KTyW/MV6t8RITq+n6Zp k8zIvlQIzOeBvVAST7bSfpXc+BbHwL4P+HOt+HvF2jSReKLo3GkXouh9zADQOozlSMnnodjf7Ndt PEQwdHnlq2zz8RhqmNrqnHRJfocJ8HJTYSLqSAZt1kjDAbQ6yEHb+BB/OvYoPHLIw3DH/Aq8o8CW K6WZNJvAFcONh6rIpzhge/3SDXcHTkDc9D2Fe9g1TnDTXU8HEKcJWZ1o8YwSgE5Borm4tMVhhcgD 3orr9nFHM5M5PcFPNSRTKpwelJLazAEkHmqhVlb7360nV1FY1opomI2sBWnbXcaYOa5yFgrAVeM4 jUYU1DfNqM6aLVQABtBFTf2grgcKK560uBIQCcVt2los21FcsW4AHUmok+UY57lSOCpqjeGRGhdb bz57p9kFuBgyN7k8Ae59K+hPhP8AsffEXx7Pb6prMDeHdFZgXnvEIuJY+/lRYzn3baO/PSuF/aQ+ Gvh34b+MLqx8PXN07xQrHHLcPuZA4fbjAAyVUk46fiK8XM8x9hFQg9Wexk+Chi6r59bK9jxPxV8R 5vDqNai6Ee5REEiw5kbOcZ4+UHt36nPOfWv2YPBen+NrfUvF3iVpA1pIMQsGdpwQGHReBwc8c5Ar 5m8Q6Bd6x4jtr65ibymuJNiZ6fMCP0yK/W79lTw54UX4R6TLpFmizXth9mu2PJ86POOf908Y9K+e xOGhUjGnF+9LVs+ieYVMMpVGvdVkkfFXiPwrp02tajqOsF7azN+yAKpJ2B1BwABk/N6dQa6jRbDw VYzTarol0WmMbLaQsr744h93rwSy9eowSO9ejfFrwfb6v41XSdCkUbLvZcW6MVJYuCvQf7T5Pste 7eD/ANnrw/p2hwyeIo4p2aIBDt+4Dj5W744xgYA96zoYSpBq+p0YvM6Nk3ofCHiG+/tz7DK9rPKq xxymQQscDed7HjoCc8/412+sxwPpdto1uwQ4dGGwnfsh8kDI985xn73vXvWteG/CGl2Ws6XY2VnJ 9gtI7iCIfN8j7o5PlAxkYLckcjNeAa9aahpjXovlVbqzndVZjyqGNZARz6bufr+G8arctTKHLNOx wWj/AAuXxTqekaW7Ry+bbpKV2j50VjkjOAAFyfpn0qr+0pYafo9vf6VcBY9TjEFsjtjzZ0iLCKU+ rBSYye/B5zx19trA03VPBdwzlLa4V7Hch2mJ/kYMGHQfvVOe2DjIrxj4yar4r0H4hNoniO9TUYWI eOdl+ZkJ2rnAA3DjJHWphTrVqkZJ6f8ABKnVo0KcoyWu1zzjw14k1A6pDp93cETQ7hEGOfm54547 GvUdO8ZQR3h0nxBA1jcqQu5+jH1Pp/KvPPiD8P8AWvDc9hrsdrMFkgjnMg/u4IVxjsVUNntX3B+z T8IPhJ+0v8KzceLEeLxJYnyhcQsoYqoHLAjnnP4Yr6ehXhRhzw/pnyeJhOcrVPvPF7RYzGHjkUqR wQc0V0o+GNp4c8VeI/DNjo+p65pujXa2tvLptwYpWODu3FkZSFYMCMZB28n5qK2WbUWrsmWVVk9N Tn7XwjbTD55MjHQ1HqHgPTPKaRRhsdaKKtyfMcqirHI3GiRWlwUVsgGtOw0ZLsY3BR9KKK6r2ijH ZluTwl5X7xZ1x16V9s/se/s5+EovC+n/ABR8T28Gq6leu0unxSKTFaKjMoYqeGkLKTkjC8Y55oor hxs5Rp6MJbH1nIAiEAe3HFfEv7UXw507U/EqXasBNPv3F84ykahDx6YP50UV8bnbapxl1ufTcJt/ W5LyPmyT4babPfNYPJsP2yOJXXnBZ9g4PYNsP4H1r6j/AGbfFdx4Img8MStJLZXiJcBI8YjlCqTg HsQGB+tFFY4ecnFSb1Ppc1pQdGat0PL/ANqPxFqnw2+O1zrGkSgCWe21FIxnB+QMVYe5z09q+vvC fjOPxr8LtN19oJobbUdMhvChYGQLIgbYc5H8WMg9qKK9KEnZ/M+axUVKFJvtE+cvh9qdxqvifxNp 8VzIgeNoJDKquJj/AKtS3TGA7nuctWP+0fpkGnQ+HdRt90cmp+YjlSSeYZACc+gC8e1FFcuF+A9L EN+3sfOvjvUpLT4X+HdbiZvtEGq/O3TcsbMg79cItc18Z3/tfxNpr3g3SXKwzbu43l2Iz9SPyoor 1aCScfmcmIb975HXah4xt9Sfwppeq6cJfsUqWTkf8t7Zlb5H55IPQ46E1o/C5vGXwq+IWo+HPh5r yWlpqEgYeduO2LLBkIGQc7MZ+h60UU8M/wDaOTo73JrRTw3O91Y+5/g34bjktrnUCkUJuIkfERIA 3MzYPqc55z+FFFFbzhGMmkjzXOT1bP/Z ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.aktuality.sk/stories/NAJNOVSIE_FOTKY/OSOBNOSTI/SHOWBIZ/HERCI/ZAHRANICNI/150_112/katerina_brozova_bedari_isifa_12.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4RCCRXhpZgAASUkqAAgAAAACADIBAgAUAAAAJgAAAGmHBAAB AAAAOgAAAEAAAAAyMDEyOjAxOjMxIDE1OjAxOjE4AAAAAAAAAAMAAwEEAAEAAAAGAAAAAQIEAAEA AABqAAAAAgIEAAEAAAAIEAAAAAAAAP/Y/+AAEEpGSUYAAQEAAAEAAQAA/9sAQwAGBAUGBQQGBgUG BwcGCAoQCgoJCQoUDg8MEBcUGBgXFBYWGh0lHxobIxwWFiAsICMmJykqKRkfLTAtKDAlKCko/9sA QwEHBwcKCAoTCgoTKBoWGigoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgo KCgoKCgoKCgo/8AAEQgAcACWAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYH CAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHw JDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6 g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk 5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIB AgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEX GBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKT lJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX2 9/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A+bosnikk5aiNsNik70hjSKXHAxQaF6UmAEcUi43804800jDikM1d O5t5z1xiuksZD9iTjIAIOK5nTn2wzKO+K2rWZhac4IAz1rjrxudlF2H6WYiJ0YYzzzT9O0y6e0cA bQykDecYrK0jTdW1/UGtdHiyDwzHoAfU12uq/D/X/B2kx6mbj7RE4zMi5IT3xTjKjTny1Xv0Hy1Z xvTWx5xL4S1SMZRYZR/sSD+tZV7p13Ykfa7eSIHoSOPzr0J7wzp59u+yXq0fZqq310t7bDKZUgh0 PI969f2MJK8GeZzNO0kee1YtRkHAyc1oSaFNvHlyx7GPy5JzirFppDQzbJJ4w+cYwf51xyqRjozo jSlLVIjgDSlcgZz26UxLXeF2oOTyTWnDp08THEiqrZycZxVpdOeJF/er5ec5wSfyrB1orZnTHDye 6M9ontRE8SgZPQDrVmbfcOXy/wAx4Vjkj2p8vlrI6SSEKgAyB1zRGdzfu5cKACG75qeZvUrkS0uZ c7yKRjOPeitIxNIzPNNkk/efJJPuaK0VQxdPzMEdRinmkjFSEZzW5zjcfLTcYp8jYAFRqSaQDx6U xj+8FPXpTZBiQUhmjpvKTj2H860QdllNkjlCBkVR0YZklH+x/Wta2jWUyRnnuK5KzSep10VdaHpf wGFumgs2+L7RLKzFcjdgHA464r1mTWNH1O2k0+SZW3KVZJSEz24B5NeKfBjQZbjxHaSS3I+x2s25 I+jDGWPPoelevan4K0XUtfGp3XmO2za0aPtXGc9K8nEKHtW2z0aTl7NJI+fvH/hy88JX7SRIzacz 5R8dPauciuEBE8bL5cwxg9mr6Y8ewWeu2E2miAGBk2g+hHQivBfiFoGm+GrSzt7OTM826QjPJUYw xHbnOK9TLMdf93Lc4MdhGv3iMeKZWihhZcDkj14NNdjLOI1A+QhQfpzVS3dmdWC5CKVyfU//AKzT 0s1LDzLm43Hk44JrtxiV1Iwwrk04ouSyFXAQ8McNx0Heq95O8Qzuy2MD2+opjWyAER3VyU6bSBn9 ah8mGSR1ae4LAYHQA1xxSOqTlt+pBdTE5OR82CRUkTESoeMAKc/hVOcxtKFQsCSANx71dikS3leK QAsSqblbIHb8RXQ9Focq1epcgH2h2Bz5ajjb3PrRTpIjFH5avtZTgkfSisd9mb7aNHP5xQzhfvHF RzNgfKetQMS3JrsOElkmBIwKkhYN0NVsU5RjpSYF1RTZhyDSwPuXnqKfMOBU9SrF3RT++l5I/d9/ rWzpyZm5POOMVhaZg3BBONy45+or6S+FngrQB4QttWu4BeXN0rkyOchVDkBVXoPu9feuLFS5b+Z2 UbqKk9jzTw/dS6eLiSOOZ0wGOxsHOeMHoD1r2bw5qj3llGselrbRAZ81Jw2SevA9etMvtEhSyvEl s/PeMGOMAHAY/wB3054z14rjdW8Xa1oGsLoPkwL+6WTz0XoDx/jXmSg6i2O6niItcp13iadIIxbW /NzNwMdQPWvnn4q25Tx7JCfkjaKMLgdtuP55r3jT40O24cl7hhlpGOc1j6p4cttZ1pp5UHmGPCyY 5QhsirwU1RqGWMXPA8Lt7a4RwGSUxKd2fLPzfStJg5febeX5fSMnpXquqfDm6voXbSp2tp425QE7 DxnA9PwrzTWNA1zQi0mpRXcUDP5ayuxKMxGeD2/GvQq1HWd5Myw0qcI2iilM7FB+4lB9PKNZsyyO zCOLuBycYqzFcSx3UTySFlyOdxqO1mzNclVyzPk8cH60QXLqi6kud2ZBPprwxtCEhdt+7zfNUgjs OvHercmmLbRogaG5WVQ3yN/qz7HoanDRozyIgXYMbtxJHrgVHczyAoW3ZJ4B7elPmnIjlhHoO8mZ 2BcQOQMcnFFQSzyrggq2exA/rRT5JMXtIroc5Ku5eOtV6ucYqocbzxXcecKOadR2pB1pMZPEdrCr Ev8ADVYDirEh+VTU9SugQyFJTgcACvqr4LXyH4caUkhBWGS4XHrsct/Wvle3+dyir85OR+VfRfwg ZY/BdjDu5S5nRvxK5/nXJirNHTZqn5Hoes3q2sCGQ4it4/PlPqx6D9T+dcnrfhd7mBL6ba95JIHc jkFTxgewFaviWZZpLHT5MF9QlZmU/wBxAD+WSorS2SW8W1SxQcD0rycRNxaSOrBw0cmcfY28lpNJ avyyjKn26Vq6VatFr1mHz5c8ciZP94bWH8jWy8Ns8q3XHnYwQR05qvqMk62jT2KoJISJQWXsDkj8 RkVlCpZ3OmrT500dRFEkT5QYBH6ioXtoJ2Z5oo5YnYLIjqGVh0yQeuP8adDOsscboflbJH0IyKqS XUSaXJJcOI4RA0sjE9FAJP6CupK55V7aHyh8RLe1tfG+r2+mbY9PW+kjijT+EBsED2BziuemDRX8 ixkkE4+opt7cy3l5LeSks0s7SZbrliSf51JKGurvKlWO0YFeqly2Rb97bcss+6LanyAYzgnoKsgs x2krIVxtZiDjjOM+vSlvILcW1v8AZ3kD7AJo5NpKuT1XHJGPXp71WhhQMyTkiMZcMBg9MVCs1ctp oqy7wFLMTnsO1FWCwRRt2yZPRl4+tFbJnO0YbnaMmq7Els1LNy+PSoz1FbHOL2pF60o6UCgZNFgt gnipZT8oHpVXpmnQsWkUHnJFIe+hZVmhkhk9Rmvc/gbfef4eZNxO29lZvxWM/wA68KnPEY7jIr1z 4EzhLPUYwelwj4+qc/8AoNc9ZXg2byb2Wx6ZNcC9+L1raZBSy048f7TEMf0212V2zW8eWHymvNPD V2rfG3VXkYf6t4859FTA/Q16R4omH2GQqwztOMV4GMT9p8kenhVaCKEd5G0m0oTk9qzvHespoXha 8uWISR0McS9yxFZXg7UFl0aTWNRl8mzVSwLH+Ed/x7CvIfH/AIouvE+pTStujtEBS3g/uL6n/aPf 8qMLh5VKlnsjXEVI01pufQmiFtP8J6Ykjlnjs0y3q3l5rjvi/rI0r4e3SK5WW7CWMeOvOC/5KuPx rs7hFi0BTKQFgtlz+C4r56+Mmu/2prdlp0L5gsYyzgdDK/Lfku0fnXq0oXkeKrtnn/mKTEJc+WXG QOK23n0hV2x2rkg/fEzBh7dK5644Ze+DWoYIA7EsCNu8c9K65xTtc2jNxbSSNhZtOkQiKBo42I+Z ZGbkfh/OgLpjqXVXQc/fcnj8qzLJETzXIOYwGx7mrccMjwkADf1CjsBWTppPdg68n0RYe3tTHGYo y+4E/LnjmioZXKxKsL7OfmYcZPpRQovuS6vkcm/3z9aYw5qRx8x+tNf0FdhyiAfLSHilBwDTM80w F9adE4SQMRnmmnkcU1QxPCn8qBp2ehcnbcN+CMGvRPgncBNV1KHIy8KuB9Nw/wDZhXmzTsRteMnH HNdb8Jro2/je3jbIE0UifpuH/oNZVI3g0aSldmx441e40nx9e3lpIyzwzJOpVsZ3IDg+oOTXQa38 VGvvDm+1jZbpvkKNztP4VxfxeiktvGW//ntbI+fXG5f6CubS7h/sryFaRJ3k3MNo2KAOCD1ycnNY vDU6qjKS2LhiJ07pHSL4mv59KSzv76VrcAEQfKAu3p0Aqgl0Lm+iSFW/eyIpyc5JIFYKsVXoWOet dB8PbSXWfGmk2sanYlwk0xPRUQhj/ID8a19nGCbRMqrloz6S+J+qLo/hafJAYg5GeyjJ/lj8a+Um uJbu6kuJyWdyXYnuSea9f+OuvfakFnHIP3rFev8AApy35nA/A142CYAQNrZ6nNTRjaPqKG9+gTkF to796la9JQKIxvHG7PWqjuHYMehPArXhkQW0RIUfLg/KCTWsrLoNXlfUSzumV0kkIVjznHp0qYag FZ+ZJCwwWHGTRDJaux3x7s/eUfLz+HarbQWYgKxookYE5ySRj0qXbqiHfuU5bkyAeXCxA9KKswXA FvEFJUhcELx+NFG3QWnVnOM3zUhpHOG5qNmya0sQKTU9q2wM4AJzgZqsTxU9p8yOO4INNgi/b3ID DgA9sdqsm9ABG0cfxKOKzkTlcjK1ahtt020424yT0GKzlGO7N6bnJqMSGeQ/ayQiEEBip9avaNdf 2X4n0rUG4WO4Rm9lJwf0JqhqKeXdyqeGVs/UdP6VNMoubTDEE44Pektkazh8Uex6F8drMnUdCuIh ktbvCSPVWB/9mrziyR1eRjFE6ohJ39MdOB61614ulGsfDfR9WcFnheMuQcEbk2tz/vLXmmp3FhLq b/2XBNBYkgBJX3svGCc/Wpov3LdjBxuzGlJVRweema9h+F2nJ4a8KT69e7Y7i9QuhbjZCMhT/wAC OW+iiuK8P+Gf7d1zT7Fm+Q/PcSIOBEv3iPfsPc103xb8RwyXEeg6Uy+XEoFxs+6mPuxj6DGaJy57 RXzFyNM898SaxLretz3QDeQSEiU9VQdPxPJP1qgVfJyvB461M8fkRb+rH9Kjt2DSr13k8E1qrW0K 5eXRm3ZW8Fmh2sZHPDZAGPpmrUkm4BEkl5GD0Ax+VZqED5uhoDDzfmycfz9azdNN3ZPtZJWRLbxR x3DBiXDKfYjn/wCvVubayL5aKQpHXr6/4VVhkVr5MbgqozdOc1LOfMckAhvvfWqsSEUcbJGflUYP X6/rRVL7Q2wRrGWZSSefWinZiuf/2VvsM8TKytg7/+0AplBob3Rvc2hvcCAzLjAAOEJJTQQEGERh dGFzZXQgMiBSZWNvcmQgVmVyc2lvbgAAAABxHAIAAAIAAhwCBQALSVNfNDAzMjI3NjccAigAASAc AjcACDIwMTIwMTI1HAJQAAEgHAJpABBLYXRlcmluYSBCcm96b3ZhHAJuAA5pc2lmYS9NTC1waG90 bxwCdAAOaXNpZmEvTUwtcGhvdG8cAngAASAA/9sAQwAGBAUGBQQGBgUGBwcGCAoQCgoJCQoUDg8M EBcUGBgXFBYWGh0lHxobIxwWFiAsICMmJykqKRkfLTAtKDAlKCko/9sAQwEHBwcKCAoTCgoTKBoW GigoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgo/8AAEQgA cACWAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMC BAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYn KCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeY mZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5 +v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwAB AgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpD REVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ip qrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMR AD8A+bosnikk5aiNsNik70hjSKXHAxQaF6UmAEcUi43804800jDikM1dO5t5z1xiuksZD9iTjIAI OK5nTn2wzKO+K2rWZhac4IAz1rjrxudlF2H6WYiJ0YYzzzT9O0y6e0cAbQykDecYrK0jTdW1/UGt dHiyDwzHoAfU12uq/D/X/B2kx6mbj7RE4zMi5IT3xTjKjTny1Xv0Hy1ZxvTWx5xL4S1SMZRYZR/s SD+tZV7p13Ykfa7eSIHoSOPzr0J7wzp59u+yXq0fZqq310t7bDKZUgh0PI969f2MJK8GeZzNO0ke e1YtRkHAyc1oSaFNvHlyx7GPy5JzirFppDQzbJJ4w+cYwf51xyqRjozojSlLVIjgDSlcgZz26UxL XeF2oOTyTWnDp08THEiqrZycZxVpdOeJF/er5ec5wSfyrB1orZnTHDye6M9ontRE8SgZPQDrVmbf cOXy/wAx4Vjkj2p8vlrI6SSEKgAyB1zRGdzfu5cKACG75qeZvUrkS0uZc7yKRjOPeitIxNIzPNNk k/efJJPuaK0VQxdPzMEdRinmkjFSEZzW5zjcfLTcYp8jYAFRqSaQDx6Uxj+8FPXpTZBiQUhmjpvK Tj2H860QdllNkjlCBkVR0YZklH+x/Wta2jWUyRnnuK5KzSep10VdaHpfwGFumgs2+L7RLKzFcjdg HA464r1mTWNH1O2k0+SZW3KVZJSEz24B5NeKfBjQZbjxHaSS3I+x2s25I+jDGWPPoelevan4K0XU tfGp3XmO2za0aPtXGc9K8nEKHtW2z0aTl7NJI+fvH/hy88JX7SRIzacz5R8dPauciuEBE8bL5cwx g9mr6Y8ewWeu2E2miAGBk2g+hHQivBfiFoGm+GrSzt7OTM826QjPJUYwxHbnOK9TLMdf93Lc4Mdh Gv3iMeKZWihhZcDkj14NNdjLOI1A+QhQfpzVS3dmdWC5CKVyfU//AKzT0s1LDzLm43Hk44JrtxiV 1Iwwrk04ouSyFXAQ8McNx0Heq95O8Qzuy2MD2+opjWyAER3VyU6bSBn9ah8mGSR1ae4LAYHQA1xx SOqTlt+pBdTE5OR82CRUkTESoeMAKc/hVOcxtKFQsCSANx71dikS3leKQAsSqblbIHb8RXQ9Focq 1epcgH2h2Bz5ajjb3PrRTpIjFH5avtZTgkfSisd9mb7aNHP5xQzhfvHFRzNgfKetQMS3JrsOElkm BIwKkhYN0NVsU5RjpSYF1RTZhyDSwPuXnqKfMOBU9SrF3RT++l5I/d9/rWzpyZm5POOMVhaZg3BB ONy45+or6S+FngrQB4QttWu4BeXN0rkyOchVDkBVXoPu9feuLFS5b+Z2UbqKk9jzTw/dS6eLiSOO Z0wGOxsHOeMHoD1r2bw5qj3llGselrbRAZ81Jw2SevA9etMvtEhSyvEls/PeMGOMAHAY/wB3054z 14rjdW8Xa1oGsLoPkwL+6WTz0XoDx/jXmSg6i2O6niItcp13iadIIxbW/NzNwMdQPWvnn4q25Tx7 JCfkjaKMLgdtuP55r3jT40O24cl7hhlpGOc1j6p4cttZ1pp5UHmGPCyY5QhsirwU1RqGWMXPA8Lt 7a4RwGSUxKd2fLPzfStJg5febeX5fSMnpXquqfDm6voXbSp2tp425QE7DxnA9PwrzTWNA1zQi0mp RXcUDP5ayuxKMxGeD2/GvQq1HWd5Myw0qcI2iilM7FB+4lB9PKNZsyyOzCOLuBycYqzFcSx3UTyS FlyOdxqO1mzNclVyzPk8cH60QXLqi6kud2ZBPprwxtCEhdt+7zfNUgjsOvHercmmLbRogaG5WVQ3 yN/qz7HoanDRozyIgXYMbtxJHrgVHczyAoW3ZJ4B7elPmnIjlhHoO8mZ2BcQOQMcnFFQSzyrggq2 exA/rRT5JMXtIroc5Ku5eOtV6ucYqocbzxXcecKOadR2pB1pMZPEdrCrEv8ADVYDirEh+VTU9Sug QyFJTgcACvqr4LXyH4caUkhBWGS4XHrsct/Wvle3+dyir85OR+VfRfwgZY/BdjDu5S5nRvxK5/nX JirNHTZqn5Hoes3q2sCGQ4it4/PlPqx6D9T+dcnrfhd7mBL6ba95JIHcjkFTxgewFaviWZZpLHT5 MF9QlZmU/wBxAD+WSorS2SW8W1SxQcD0rycRNxaSOrBw0cmcfY28lpNJavyyjKn26Vq6VatFr1mH z5c8ciZP94bWH8jWy8Ns8q3XHnYwQR05qvqMk62jT2KoJISJQWXsDkj8RkVlCpZ3OmrT500dRFEk T5QYBH6ioXtoJ2Z5oo5YnYLIjqGVh0yQeuP8adDOsscboflbJH0IyKqSXUSaXJJcOI4RA0sjE9FA JP6CupK55V7aHyh8RLe1tfG+r2+mbY9PW+kjijT+EBsED2BziuemDRX8ixkkE4+opt7cy3l5LeSk s0s7SZbrliSf51JKGurvKlWO0YFeqly2Rb97bcss+6LanyAYzgnoKsgsx2krIVxtZiDjjOM+vSlv ILcW1v8AZ3kD7AJo5NpKuT1XHJGPXp71WhhQMyTkiMZcMBg9MVCs1ctpoqy7wFLMTnsO1FWCwRRt 2yZPRl4+tFbJnO0YbnaMmq7Els1LNy+PSoz1FbHOL2pF60o6UCgZNFgtgnipZT8oHpVXpmnQsWkU HnJFIe+hZVmhkhk9Rmvc/gbfef4eZNxO29lZvxWM/wA68KnPEY7jIr1z4EzhLPUYwelwj4+qc/8A oNc9ZXg2byb2Wx6ZNcC9+L1raZBSy048f7TEMf0212V2zW8eWHymvNPDV2rfG3VXkYf6t4859FTA /Q16R4omH2GQqwztOMV4GMT9p8kenhVaCKEd5G0m0oTk9qzvHespoXha8uWISR0McS9yxFZXg7UF l0aTWNRl8mzVSwLH+Ed/x7CvIfH/AIouvE+pTStujtEBS3g/uL6n/aPf8qMLh5VKlnsjXEVI01pu fQmiFtP8J6Ykjlnjs0y3q3l5rjvi/rI0r4e3SK5WW7CWMeOvOC/5KuPxrs7hFi0BTKQFgtlz+C4r 56+Mmu/2prdlp0L5gsYyzgdDK/Lfku0fnXq0oXkeKrtnn/mKTEJc+WXGQOK23n0hV2x2rkg/fEzB h7dK5644Ze+DWoYIA7EsCNu8c9K65xTtc2jNxbSSNhZtOkQiKBo42I+ZZGbkfh/OgLpjqXVXQc/f cnj8qzLJETzXIOYwGx7mrccMjwkADf1CjsBWTppPdg68n0RYe3tTHGYoy+4E/LnjmioZXKxKsL7O fmYcZPpRQovuS6vkcm/3z9aYw5qRx8x+tNf0FdhyiAfLSHilBwDTM80wF9adE4SQMRnmmnkcU1Qx PCn8qBp2ehcnbcN+CMGvRPgncBNV1KHIy8KuB9Nw/wDZhXmzTsRteMnHHNdb8Jro2/je3jbIE0Ui fpuH/oNZVI3g0aSldmx441e40nx9e3lpIyzwzJOpVsZ3IDg+oOTXQa38VGvvDm+1jZbpvkKNztP4 VxfxeiktvGW//ntbI+fXG5f6CubS7h/sryFaRJ3k3MNo2KAOCD1ycnNYvDU6qjKS2LhiJ07pHSL4 mv59KSzv76VrcAEQfKAu3p0Aqgl0Lm+iSFW/eyIpyc5JIFYKsVXoWOetdB8PbSXWfGmk2sanYlwk 0xPRUQhj/ID8a19nGCbRMqrloz6S+J+qLo/hafJAYg5GeyjJ/lj8a+UmuJbu6kuJyWdyXYnuSea9 f+OuvfakFnHIP3rFev8AApy35nA/A142CYAQNrZ6nNTRjaPqKG9+gTkFto796la9JQKIxvHG7PWq juHYMehPArXhkQW0RIUfLg/KCTWsrLoNXlfUSzumV0kkIVjznHp0qYagFZ+ZJCwwWHGTRDJaux3x 7s/eUfLz+HarbQWYgKxookYE5ySRj0qXbqiHfuU5bkyAeXCxA9KKswXAFvEFJUhcELx+NFG3QWnV nOM3zUhpHOG5qNmya0sQKTU9q2wM4AJzgZqsTxU9p8yOO4INNgi/b3IDDgA9sdqsm9ABG0cfxKOK zkTlcjK1ahtt020424yT0GKzlGO7N6bnJqMSGeQ/ayQiEEBip9avaNdf2X4n0rUG4WO4Rm9lJwf0 JqhqKeXdyqeGVs/UdP6VNMoubTDEE44Pektkazh8Uex6F8drMnUdCuIhktbvCSPVWB/9mrziyR1e RjFE6ohJ39MdOB61614ulGsfDfR9WcFnheMuQcEbk2tz/vLXmmp3FhLqb/2XBNBYkgBJX3svGCc/ Wpov3LdjBxuzGlJVRweema9h+F2nJ4a8KT69e7Y7i9QuhbjZCMhT/wACOW+iiuK8P+Gf7d1zT7Fm +Q/PcSIOBEv3iPfsPc103xb8RwyXEeg6Uy+XEoFxs+6mPuxj6DGaJy57RXzFyNM898SaxLretz3Q DeQSEiU9VQdPxPJP1qgVfJyvB461M8fkRb+rH9Kjt2DSr13k8E1qrW0K5eXRm3ZW8Fmh2sZHPDZA GPpmrUkm4BEkl5GD0Ax+VZqED5uhoDDzfmycfz9azdNN3ZPtZJWRLbxRx3DBiXDKfYjn/wCvVuba yL5aKQpHXr6/4VVhkVr5MbgqozdOc1LOfMckAhvvfWqsSEUcbJGflUYPX6/rRVL7Q2wRrGWZSSef WinZiuf/2Q== ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.cas.sk/img/21/azet_150x150/1170262-img-peru.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP ERETFhwXExQaFRERGCEYGh0dHx8fExciJCIeJBweHx7/2wBDAQUFBQcGBw4ICA4eFBEUHh4eHh4e Hh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh7/wAARCACWAJYDASIA AhEBAxEB/8QAHAAAAQQDAQAAAAAAAAAAAAAABAAFBgcBAgMI/8QAOxAAAgEDAwIEBQIEBAUFAAAA AQIDBAURABIhBjETQVFhByIycYEUkRUjQqGxwdHhCBZSYvAXJDNykv/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAA AAAAAAACAwEEBQb/xAAiEQACAgICAwEBAQEAAAAAAAAAAQIRAyESMQQTQSJhUYH/2gAMAwEAAhED EQA/AJ6E1uI9dwntrYJr6uz5pg4TWwTRATWQmizDhs0hHojZrOzRYA+zWQntojZrOz20WAPs1nZo gJrPh6LAH2aXh6J2aWz20WYD7NZ2aI2e2s7NFgDbNLZonZrPh+2iwBtmsbNE7NLZrbAG2aWiNntp aLNNBH7a2EeiRHrIj1Kx6BxHrPh6MSNMjIOddRTxkk5GM9tTeVLsosTl0ApCzdsfk62anZRkgfg5 0c9MFUZYA+Q9taLGAe+sWW9oHi46YF4ftrIj0W0Y3cdtY8PVFIk40DeHpCPRXh6z4ftrbMoG8PWR H7aJ8P21nw9FhQKI9aVDw00Dz1EiRRIMs7HAA0+dN2xLzW1FNFUxoaXYZxgkruzgffAOpMnSlFQ1 9DVbKurlR2VSpGxGYEB2X2GRnJxnONcubzIY7XbOrD4k8lP4RT4eW5eorXWXaaBlomk8OhO7a0gX 6nx6Enj7aGudFNarrBNUQ76EOUkBRtjJ/wBeRyCAe3njVkiSOCJkWllhMZBRR8qn2Hoe/B76FvNN TRxM0xAp5c7954Gf8B/rrzJeVklJuz1I+NjjGqK/qqCSnVJRLDU00vMFTCcxyr6j0I7EaG8PRlBS fw5q+gtk7z0sziaRABIgcnAx6Yxn5e49xraX9MpEc4ejq14liZWaNTn+l8cgjBBPr3416GDzE1xn 2cGfw2ncOgEx6WnYWmudBJFTtNGezw4df3GlrrWaD+o43imvjARHrIj9tFCPWfD1HmU4gyx89s41 0CYOdd0UgEDsdZEepcm3votUYrXYOU59dLw/bTk1vmA4XIPb31zlpZIW2yIVPvrYZovpi5MM47aA vD9tZEet6ualo4DPWVMNNCDgyTOEUfk8a4dH3S2dWU9RNYqtaoU8hSQAEEc43YPkfI+emllUe2JH FKXSOvh6yYivBUj76c4rbUPXGj2BZlUOyscYU5wfscHQt+eKzU0tVdZBTQQjLu54A9vX2A1izxbp MZ4JJW0C+Hpnu96p6VhT08kJnclFllyYY2Bx85XJH7ffGmzp6/3XrGeopLPQV1NS+JsluCplIU81 HH147nIx+OZ9b+gLbBRxCGjWsC8ZnqWGf/znP51HL5ajpHRi8O9yOfwvsFx6UWtuvUFyoFiuZUki XcA3JU7/AKcEE/251IfiBcFpbBUwrIyPPGyxOr4B9cHyYagXxtrDZvhtRW+nhSiE31U3iK6xAclc H5iM9mXGMe+NR74L379Za6mx3mA1dkqTyyuWNM+fq9dp9R2x99edNub5s9GKUVSJLYLl1bLU0ElZ T1tRb3IaYTE7QvqCfq8jkHucasWnuVjvcaQrURTLKSoidQd2O4IOtbRT0tgti0X6iSel3M8WIy2E POM85HPlqNUvSHTMl1asoa2sOJRIYJC2xR5jkZx+eNLal2b10OnVnSkVZapIaevioHC4STweMAgg MFIyBjRX6MVtjMclxpHXaAxWMbAoA+XDdxx37jPtoqKstpMlN/FA4QYaMtkLjj6j/rpBVjTEc8gR xlSSCw/7SfT3B1ls0h0VovdnuU7ULQTRzIrMG5OT7Hy4750tSsyPI5DNuK+elpuV9mUQjrHrfpax 9Pt1DIYZ0k2xwwREbpXPkAe3YkkjgDTTaevul66rpqedhRS1S7oTI26Fu2PnGME54Bxrzr8ULga3 q6uIpoaWGGURQxxDgKvIbPmSDknXJrjcFV6GanWNV8Ro3aID5GHZQfvnj8a61icYp2c/KMpNNHq+ 3XSxVlVPT0dZSVU1I/h1MazjKN6EZ8sHtnsdGXE0ywM8EDK3l82R+NePbJWMLeqU0sccsNRmVpTz GrHaCvsdxz9tWz8OfiAJzUU95esnpqDYyTRTBd0eduGUcOAecjnSzjOO7NgoP4XhTVK/p0JJDrjy zqEfEX4iUvTUjUhopayvMBemBAEWc4BbnOM5++NSyw3Dp++WtZbBVRVJXMbP4m6VSDyGzyOdea/i hcprr1DXVUjblimaKIY+lFJUAf3P5Ol8ePKT/g2aVRGHqy/Xnqet/VXesNRKMbIlwkaD/tQcD/H3 126Ivdb031NSXmyljNE+yWMscSqeCpx37/vqPyLLNKdsWAOAxPGMemnew2ivroqp6QtsokEsjjI8 PkDORzx34yddslHjTOSN8tHrn4dG33KgivdC89zlr1YvWPNhoNvHhYznAI7evOufWVnt3ULOb5S1 lUbe26Ckd9sLkjhyFxvPcDJwMdvXzh8OOtL301UiC3VzJEJN5icBkJPB78AHjP2Grar/AI8IKQJT 2JXnVPnlqJQFBHf5VHbv564HgnGWjrWWMlsLvt1iobJR09stU9LI0gighEZCc9wq+f289Tr4dia1 0dYt0oIbcksgkjZMqrjHJKtyp9jqhLp8Uup64P8AzYDC+GRQgUoM5BDDHt+Bpxlu/UvVNNVU1wnl meOmjMrZ2ATh9pRCOF4xz7t38tyQcVTNhJSeiYde3qnvdyeqtcH8VClo6aIoWDFePlH9QJ88emq5 uZrLbFHW24GnFYSJ6UIqtuHcEDgEc+Wc6u34NUcsNqxG1FNEpHiRA/zKeQAqR24PGffyOnzrPo7p +70VY1bbW8SZRumpUxJkdjx9RB9QfPUIyS0yr/hDPgp1vJdbYbBVuJKynh8SnZjjcucMnPcr5e3b tqwxIq7hUFmLfWN5IP415uqbfbehOqqW8Lfo5KakkSRQozJKytgqcHgjJBU848uNPPWvx0kagjfp mhh3T71aWpwWjYHH0Dtxhhknv99N63J/kVyUey744oI49qBVQDtj/wAzoOWsWPCR/LjgAeWvLx+M XXLXSlqp7oJYYnBkpY4kjjlXPIbA8+2fLU96b+MVpvF4ip56KS3xM2x5Zp1OxvLsO3vppYZR7Mjk jLou6gddpJPJ0tMCVrLwDpak0OeZutumKiotUl4it9SkqYWqRlz8mPlkGM5AwQSOMY7abbPVxXq3 QU1bV0sM1JHhd6NvLLnA3AHKkY/tq5OkuqenK+vaio62eaAIWCzx7SxO3coLfVgAg+uD5arL4mdL 1lqui3zpyEmnqCSaaljGafy2hcHggHBA9j5E9ePJyXB9/CM4cXyXRDr5069MrV9M5eiLKJZipCxM wyFYHn7fb20unr+LdvWriklhb5d+85bjgegAyTx66k3RtlkuFmqaepqar+H3SAiMyyBVimjbcA2Q Tjcc8DtuHc6B6e6E6il6i/gl1oJoaTLCSQ48Njt3KVYfWTx2PnjVFNOLUvgjg1JOP0uj/h6q5q6s krrhV0MdJBAsVLshVJJVJ7sQBx8p78nvqC/Ffpus6a6nqaaeSndaktUQPCDs2sxwMHzHpzpq6TTq emu9X09av1kqyqkAmVTF4aqc8k/Sgz27/wB9X9Z7Oa7p/wDhFZHFd6cRN481QzPkk5+UkcY8sdtS jP0zv4x5Q9sTybM8ke5XBR++ScftqW9FxV9DZLrfYK9aSNqdo44kkBl3qylTjy5J576sjqr4Txy2 wVFpopqapjgd1pixmNQVI7FuxIyR6nVbwW2X/l+spaUVkdfQyyTV1KybVjgXADHPnub6cZ8/LV3O ORaZFRcHtEeM700uQgfI+bJ5J1rV1E8lR4ShXjYZBBIX/I8dtbU1I8iS1AdQ8RDMucOQSOR6/wCW nK+bKavMNPT7FCIVAkDDLANjOT5HVeS5USrVhXTsc0tFNXzV0VK1EymOScFtwCscKOxPYYPrq3Ph LbbFeunXu9w6nFsrKiVnuES1CKJUj7ud3Kk5yW9+NVDRVkS9Jz22pEjtUv8AqEH1KGBxnIPynbuB H2489R2omlr6xYKKN3bbtAVSS3oABzj/AG1CeP2XZaM+B6g6/wCoukPh7OldZ6xJ7uiLGtLDUsxd CDjeckY7HnnGoB1J8duqJbQluiekjr6geLLLACvgRnPye5IPfuPvqk6VWSbYSxdDtYk//G3fXNRv rHYYLSMdp9hoj40fuwlnfwKubyGD5mYhn3Ebicse5+59e+uMqlnSWJZEQqAQPP8AA1zqneRBGAPq 558/TXH9RGCEaMvGoycEgZHl9tdGkRs3knTDeH6Hy5/bTv8AD6gWuuVVRTwq881MRB4jYVWyDk/j UXgkeWTaGZHZx82eBk67xrUJMGDsZN/ysrZYsPQfcaSa5RoaDqVnpPoXrOkoKAWbqqrWjrKQbEdl O10GABkZO4fbkY99LVK0lXPca55LzivqPDBUxZG1TjK8eh7+5OlrheOuzsUr6AKiSa2UsAhEa1Uc oMU8TEEhTndx35J5xqRUvUNbNH41bLI9Q5BJQkCM5+r5fx21Ep18d/EmYgucfK2Nv7cZ0RNKaYLF A7GPlldx8xH400/0EPyTmfqGu8eKCqYyiFiQy/MXyOx8vX/PUz6OiqKvwUtyzmIyL4LyfMIxuAzz 7knvqoo73C1IkdSgkkBwsvKnyxkH0/8ADp/6e6uu1lGLfVzwoXDnYueRnBKnjzOotNFVT6PTlk6U orTGypLM88ijxJHbcxPc/bOnqqf9BRTgrFT08QA8VzhQOB+5yOO+vM9o+IHVVHGkdFeKqop4nMgS TDMT32uDyVznsdSq79fV/XFILAlPBbK2oXw2Db5IZiSCAwPbkcHuDg57jS0YXBNHdbhLClWlPT0q Hlo5CzyAclSOwBOPxqrv+ILpyGO3f8126FJ5Fl8OuSNNiNEw+VpACCTuwM+47Y1MfhpapqXp1XrL vPKYyckuSibeNq57jt27409Vf8IuLtaDDJOamP5mdcxkAZwSdbCfCViyjyVHnmy9Z1lb1C9ZbLLQ 07LR/wA5IqQM0zrGASxAztJHbt2znUWnp5rvelt6RzS1qZjipVpCkg5LYYAAA5J5PYdzr1x0l09Y +kbfO0FPb6JGBeaWKMJuHuSScDy51VvWfUK2aon6nmTf4wKU5YLmaMcIzjGR7Z5P41eOZJ/lEpY7 W2Vb8QFuVgt1Hb7hJSmOFCkEMYX5SQCwIHJAPGT3xxqCUN0nt9XDUwLiZJFkzkj5vwQQNFdV3Kvv tWbhWw+GpLO8gjIBDN+2B2AHppgnnaMggfIpzj3GuyK/NM5pPdo6icRSVQQ75XbG7v8Ac/31vNHI sIfeV4AHONN0cvMk0vYnsec/vopfDlI8ec7Wj34iAYoPf00+q2LuzrE+AIzv48we5/y1xrZtkAD5 ALYbA4HsNcX2Syb0faqnABP551vWQzTOEGFRCASfU86G0lsEm2Dxh0mVpw67xnHnj1+2pP0fS001 UtRKoMSqCBv5Yj/w50y2+mmqqtI5NpijIBZm4Cg8jP78DTpQVFrpamSWGMKzEouXIAX1we/Hnrly SclSOjHFR2yzep6Wz0csdxp42jWqG5I2idnRT5YVl4yp5yf76Wo1LcFqKKlqFrGdgnhspUkjBPbH l/fnS1FSklTRZxi3dkWpYFakjQ8MowC5xnXKoRkcq+yRCoC4OSp+2ma81KU9ydbbVPTT8KYZYxHt XAA+UcfMOfXsfPTjRXWlkiEz1Xh8YKy+f7aSE22x3FUby0waQsHdVUfKAe2ddqe43OnpmpEqZUgG Sqo5xob+IUhdzJPHycqygnGPfjXWkqY6tzErRhx22vlT/mDqlutiUr0F2yvZoZJZp3Mw2+Eyn98+ vlqYdK36vo5I6uMnMbcHGCR2Iz9sjUKpkmjqVCIAN3PHcad4qlROkcZwCeQPL21LIk3opB0tl/8A TfXFJWUrW+nggeZ2UtFKFXjH9OCM/YaknQhRKiqqXUpVtI2YvEIBye+O2vNtykp6uVDAXgc4J2Ng q481OnexdRX+grYjuZo07uk2XXHnz3zqSQzPUFbRtUh6dXHjSKQsjx7gmATnJ7ffXlrrSknqq2S3 vWhVEvzsg3bsHjknsBkj76ndN8Tbq4SmqJp44pjtlZFUEj79wfbUAulVTLXs5rFYvk7FX5lGfTTw bTsSST0yF9XVszzi2+JO1HRYSJWBHbz/AHzzpjKTVQzDHJIB3KqTjU0ulVG8hZUVtxw27sw99Bvd oYIjvkSFcYCjj9tdcczUaSISxJu2yMVNPLGVVoXDhchGXnnzI0GjSx1I8P02nyB083CtqbvL4MMh hgc4eU53SccA+2hUo6enj2zTuH+p2Z8Iozg5yMDT+3W+xPWbU8UYSNG2BwdxY+vr/tptut+paZPB SdmlQ/0Ac+WCdbJXU9f41JTVkCwuTGZ5idsakYLHAzoKhpOj6aimSonqq2r3/wAh4FwJRnCrtb6c nkk5OAABk5HNLK70WUFR3i6kaaaGnSi8H5gHdiW4xyxCgngc6KlvgpgrGH9RGd30Y8QAHAJVuwP+ upL8Op4Kioa0U1gVaY70qa2Sm3mNWQjHJXbjJ5Jzxp3uvTXRkEtRcmu0EH6alVpJVjPhhmQABokJ bOQTn1YZA0nOQ/FDTAsk1As8dbHBBGwUs9NISrMNwRiq98Zxpar3qPqqorqkxU3iQUSkFYllbBbH Ld+CcnjsM/krTKb+sRpF59UdG2/qCjtdxvFY9NcJqYxmmjTCxhMhfnPLLnkk9yfTtWPV0rWClSCH 9LU1EhxI8dOQI4x27nhmIb7DVwwW+eW1tVVpllZtrom3adnOS2e2eMZ/bHfet6Xjs15Wop4QanIM r798u5lGUG7gRqD38xnGpKvpZ38KChFxkjdqu1PTKcAMVKKuVyPq8z/v56w8M1PhmyueVPbnVsdY dO0t6X9DBA814gYvNLBGP5kATh5ckbNnILEDcuwnnnUTSnnpAaaspZGZcMwkQMDx9XtkHVcWXjp9 E54+W0D2W6rUBUqZljlBwGPG4Dyz66c4zHU1G1JlRVYtvxnA9Pc6AFv2M0kdKkRJxu24x/v2/fRl PBJHGNsgdj/Rsxj20SrtGq+mP9veGF0eOJppMf1+Yzpwlqg9R4g2IpGWORwdR+irpKd3WRiDGMlP X8eR0Dc7k5L5lK4b5kdh/jqXC2U5UiVyXClif+ZsOQeUfPf20zXK7QEsu1htBBJ4H31GHr4wzESA svJO4cD31oa6KQtLmOZe5Gcqfbjy7aooJfSblZ1uV28KFkp8b2+VB37+emikE1VOd8okmfgs3zAa xeiaelkZlmeoICqAh4Hpgdh9+dHdMw1lRa5WgpRJPFGruEAxEGIGWb0yRx5apzilonxbeyPpeaqh vv6djvp45F8TwcFiMA/VnvnH7aca1K/qGoprTQFJpIo3kSKRlVpAfqeZ+FCqATliMD786UEFioXk p7rVOsayBaholBl3/wBQA9snJPpgadZ+qbLYZIZ6Dp2njd4VeGLx8lm/65mBLMeMgDHfPtqDbbtl UktDXX2GDo2gSatgFxqq+M/o6jLpCicq0iqQC5zkKxwBjOD5Nc1or6e3W2omtdRTioc/pVETLJUj I+fJ8gQAMD176kf/AKlJNcjdLlRLVVG3akTRhkiGRyoPGePPPfOPR96E6+S79V0UF0tr3YM/h/8A uqxI1WIks/zSEhfM4H+J0WZRYfRDrT2mzU9JaKenjkgd6lVDSiod0I2M8hAPvtGOSO3JqD4wdRUd 36hnFhojb6FwhmQEfzJxkFyR39BnnA99WR1B8SLj1NXPbunqaOjlqX8CiZ50p4aaJePEkbAZt5yc HHHkfOuLPf7DRR1VBfrLDVVLSsGnp4EymODtycOD/bkjk5DR/pkiA1kciyZYgg/9AOP30tWx0bc/ h69TPVVfREtUxjVNszs8I4HzAZJ3E5/A9Twta9sxLRexkq56Oe5xUfhhyY6SSZNodBx4xU9+STk+ gHtqP1FXJS1NHBTMamvt8HhS+I5PhlyTs2tksX/q4HGFAHOt+pOoapHUpUCqqEVjUSt8sNKOQBj6 S3YDkkYHnpgtnUNsosVQjD1cce1Z3hIWHuS+Scs3zHBxkk98am2i1MPttqp7LeBUUlyqqK410jmr q1YyyVOTtBCtltm4lefvxrlfaK3GWV5YhFT02EMiMpknfjJYgYwMnk++DwNNS9W0NPXLUzuRB4m9 0bmeoIHyiRx9KjvsX2Gmasu9x6iqZ5AtRFQFlWoaJQpkDHCox+lFJHHcn7aSTTGSaB6mrpqmRIKV mCROxnlZh4eewCsO+T5+4GD5h191prVWR7YoGkVW3RuxyxJIBbPY+e0YOMZIPblfbwbTsprWIJKy IbHkgBZKdyCuFLfU+P6z2PAxpiorJJM4NZVQ04dyd0h3OPXtnHf8k6VpIa2wm3XM1FwCpEY1Z/qC FyB5/L6fvp4uts6erKHeaySsePLCERkMzEHLM2RtQEDjJOiLb0hcfBMlNP8ApKaQfNLN/LLxg99p 5PbOM88aGjp47RVkU6U1a6nJmd8og47qDtxz/Ue57aI6Mls26a6et/T9sqOoLzUSXFqmJkpaRTuE 0hBAOFO75Tjk4GM59DFLb0yYbdWXi5XWSCoUqlPTU8O7czHvIchVUAHjuT6AE6mFxr56mojq6ypm lqzhYlbccjGRjtt8tqgDPGeO7HerLe1mSG4072qmIExlqxtbYf6yDzjAP501tsTiMVnqljuxWolq JxI2JJXbsGYDIyDgnI5H41MfibUWy3yS2fp9qB6SrZZXmgpwfEJBHhkkncFIDE8ZYcjjTLRWFleG 4yzCTwqhPC2pvRX+rY/PyngHB9dSqOW10VRPd65YXvdQu2OMReJFSAgbY0jxlmGQCc4ycE8Nq0Uo 7ZOVvSKomttPSxS/qzI1QRhQPlGc98f66bIqYEiABNxOdx4259dPXVdTuqpI5htq0OZdx3M7tyzM ewPPbsNM0AmdSkRQLkbpD2/fTOUf8ESYNNBIJDFjz4PrqX9C2ih/i1O1bMmcM5C4YgDtwSBycDHf GdHUnSUFse3Vdyu9EP1NKlZPGz/MiNkojDyLAA4HkRp4rrRDYKCe5JdUrkmjkij/AEcQdIHbkRuC QUbAxg+nHbmdW9FOuxzr780NjFrtApDII2/U1hpkWTae+0AAqcngjJAG0cahVDHTQVcav8yg5WMA qCPt5D9s+unMPNfK3w6TM1TUBVUuvzOyjLADsF9PYDRtx6ahiq47fRyVVbclniV0QIAC2PlGGz25 yfzjWqUl0DSfY3m4RUNLBPRSTRyZkRoYn7qSGDkqQSfL2x76WnCqKW8LQ2yj/WyRsxcQswYKWJXe RwSARjBx9R58losCxbe0FZ+gMUCfq7ps/TvJnw4QxK7yoPLEnt2AHnqF3q5uWqYZ9z1UDtGxUBER lIClSoGQec5A/OlpaVJONlG9g9vpqUCMVEHjSzO0RLSHar5wDgYyD78j30bcr3DYkvVLSUzbhNHF E27CrIq5MhXzI/p5476WlrUlxsWTdkFoKmaGlkq1CSRyFo5UlUMTwWJBIOCcatv4NxyVlJUXSX9N FHS0ofwoIArEeIkYw/JBy55GOB+NLS1lAiwr/U0DwyyU9thpyqOzkjxG2IdpAY85OCcnnt3HGqG6 1ujR3Su8BWSnp+I4wcH5eCSf/tkjz50tLSy0MtnD4QSVF662goa6YbKxjBkICVLcZBPYDOfXjUup 7O3UbTRw3arljs7/AMOVqxAXK4MhZWBJBDJgDP0n8aWlplroTsr/AKmvlZT1yGmq6p4oECwSTvul O35Mt5Z4wO+AAM6Aq5pqOAI9RJJVzIssTgbVRWJz2Pf5ftz7aWlokwQzw0clzuc0JlG5Ukmlkfku VUu35OD++mxJGGNrFATkBT20tLWWDQc0ZaL9QXMilgCpyP8APT3WVlLLSzeHaoKQTOEjaKV2aML3 7nBz6nnS0tWS3/wnYd8PaSvorlDeoJImaGbEas5BDEcNnHl6fbU+6fqajqyqhtVJI1PUCVm8aZy2 8bTkuRyxwCAOAMng6WlqN9FqQ+9c2vo3pu30HTldbrhPWxD9TNV0syxM5dQcFiDuH3A9sDjS0tLW KTGUUz//2Q== ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://img.badman.sk/stories/2011/ilustracne/ludia/150/ozrata-opita-vodka-alkohol1_2.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcg SlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTIK/9sAQwADAgICAgIDAgICAwMDAwQGBAQEBAQIBgYFBgkI CgoJCAkJCgwPDAoLDgsJCQ0RDQ4PEBAREAoMEhMSEBMPEBAQ/9sAQwEDAwMEAwQIBAQIEAsJCxAQ EBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQ/8AAEQgAlgCW AwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMF BQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkq NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqi o6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/E AB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMR BAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVG R0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKz tLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A +f8A4a+PdQ8A319DpKrcadrlqbK9hlBB2HnGfqOD+Fe4/Bz486T8ObG3bU7Z5dQtdQdkdiSk1tL/ AKxWYfx9xnviovGH7M+p39vqA0P+ybZYGQWrnektwgUZ45AOcnnHGK5//hU95o0dnZ3Pg69Myuon cS7kkUEZYfXjr714tTMcBjVeL1f3mtKdWifcnwv1bwr/AMJZqGv2lyZ77xpbw3dsyR/uo7KNRtXP 97LsT+HpUfxn16Pw54fuNWvdcGneHoVJvZ7e48uW4O07YIMDPzHAJXn0I7eVfBTx3ceEPs3hjxfp Uy2kKOthdRoGFqhyFU4OQp7dxXdeKdC+E3j+e3sPGd/Dqg0edrm0jSRxCAyqWBVTtLZznPavKc4K S9pLQ9ONbmjeO580+J/iJ44+Jlgv/CL6daeF/CMUn9nQWEdysct07d5O7s2eRzjnJ6mvTv2XtDsf CPiLxCkrzLPf2SJavJPyxVjvdAfp97ntXa67YfCfSLKeWPwxokosokurG3jwrK/t8u0DgE9+tQ/B s2Oo6lP4i8QpZ2Uhto1+0GMhzChysagemTRUzClVg40vdSunf8/MmMWpqU5XNrWNG+G3wl07UfG2 rLIuqsz7b2aSSeaTdyNxY47kY4FYukfEPxh4k8Q6dpvg6ytbe01BBPFc3f7z7TE3Rzs5TlTjnuM1 3utaD8PtflvvEeqXa6zDOp8uxmU+WZCoHKN6YrzzR4NLGtrFf2sGmQNJ/o72nyC1K/3SvOentXDU xdOyTlr69DRzp3VnY9L1TRdG8Wa3ZeF9U8eahpWsaVGLmSLTb0wySMQCVKA/MCOxB4zXh3xz1Dxv Nr82h+GvENnrccEDbbRJGju7fcMDewIU4wMqwGcn616F4xsdO8a6vNcaZaajYLFCxtryCYpNJIAA u6QHcq4B7965jw9Z+MLVbyxmgjEl/FKz3tztkEsrKwWRmwGJVNg7jipli6VS0ZNaEyknvscedK1q 1tNP1Dx5eL4cvLsi6hAwXiIttoRtuRk784+gNdCni2ws7bTtF1zxbYrLZSxzTrKwaeeLlEXnGCMZ PfHNO8W6HOdNktdX+x+IbloHfznk8lUk3x8Kq45Kpg/WuL1H4a6y+uW+s2WmaewjRY5Ugl8xkUIQ OvBYAgZ61vQr4eSak0iXX5VenqYmtpe6h441HxRard394loPIPlmJQCoyVyML8zZPU1o6jpmveKY 9I0qOJJIxam51O78hDJbR70J2O6/KTtxu961dG0LxWNRcLpV8LSSdomG8BhD5YAw5+6dwxx61p2e l6/o8GqaS9rePHd2IgjvHdS6fvCVG4cEcHIx0FaLFxhPmT6dzJPRyfUpeFfgjo+jQ6hfWmiXNp5o huoLi7aMyRRRsWK4XBYMDggj+VdTpHxniguLrwx4Us7K9uPNBEzrs27k3SbsZ4GAOozjHamWtzrl 5ZW1rJp9672bm3kuZbgYuVK9TnHHA+ma6KL4O+EZtCtf7EuLaw1Oa8mZ3YgRRhctGT64AHTqSfWs q2Ndd3cvkOGr/dPQr+FPA39veOdB+IOq+II7LVIrcyRWGnoJIxCxYAs7cktu9PX0rpG8HeE/Dd3c 27+KLuS8WUvd28ttuE/muGCrlNpLcjg45NZ3w+0fXPDWiPHLqFvezSzPcND5/wA63CSscxDI+Xbt OOQMdOTWlMdLsvEV9qD311eXWq20bBL6INCJEVh5QXAxkMQDzmhY2Su3I6/3dvePM/G3wctPGfje 58OaE91bWN/ax69IpfcIJATAiDd0UrkgdtrevBXo3grxJY2/xK1F9S0hDcf8I3pyoiMrrGPOuC4y xHcpj2orT2istSOe7Pn/AEr9obw74mtXlguEguYywkhYgLtHUg54+leM/FH483Ouy/2NoL3C2u79 5cIcs4H9wjovv3+leQaTamxQreXEP2WWUyJp0r+VK6j7pnKjIB/uZyeM476TWaySyXJWEvIckLcH H4DHA9q+mwWQYbL3zzV5/kfO061Sttt+Zo6Z4u1BLl333LBgVKyMSCD1rtvB3ifxx4bnuPFnwv1y ZryGPF3pN4ouGMfBJQPnev05Fec21u8c4Hlx8nruJ/pWxpt1fabfJeWd0bW6gOY5Yzg/y/SurE4f 2kW6dk/NaPyf9aHVTly6PY928HftvrBchvHngCznk+5LcaXJ9nfHo0T5U49MivbvBnx7/Z/8f3sC w+PRoM7FcWmrxG3BPp5gJTn6ivkK9ufA3jv5fF8H9gawcKNWtI/3MzesqDp9f17Vzut/CLxpo8P2 +wtode008x3mmN5oI9So+YfrXhzw+XVpezxEPZT7PZ+j2f3pnT+9S9180fx+a3P0qu/DN3fwC50G ePU7ZkBSaxmSaPHY5UmqFjo9xaxeVq1oIZi5AMrD5iDX5peFfiD4z8DXnn+FPFWq6NOh+YW1w8XI 7Fc4P0Ir3Lwp+3j8aNFjit/EjaZ4nt0/5/rVRKR/vpj9Qawr8MJq9FpkxrU3pJH0lfXnihphFcwW 0NkC4aIctjGAwK5zXn3ijXrq11WztoE1Bkt5cKFmKwlcY5A7fWn+Cv21/g1qkQg8deB9U0+5aRnN 1aukyLu7AcHAz6GvVtE+I37OHjLfN4Z+IumQ306eWI9QRYnwTnB3Yrwnw/iaEvaTjfyOn2tOpDkT sZur6R/xI7N2tLefz0W586MhiWOMjHp71xXjfVNX0++sBpsKWjlBs2yHlQT1UdTX0VpXgPT7rSrS LRr/AEXUYUB4tblfLIPcY9qxL74PzrqBu7rw7NceUf3EkbBwvPcA+5rl/supSalKLNYUKU+aLZ5P pnjHV4tQt9G1rQZ4wbYXUl2BmIOW27PYk9q6y4viYpB/Zk0a2ibmDAgE9+e/Wuwu9CS0tVtLHTr1 7l2WQtPbskYIzjj8euar6hDHZRRafHqbzXE/+vjZDjnnPsK0nCK05RfUlbl5jj4ZZLi3LQwS+WzA gsMDbWrd6JeLpa3YAeFgd2Tzj0qxN9uuJcytiCNQpjEWAffOPSrmn61YXwfQ5gUmbc6iTKKRnoM4 xnFY1I4dR5mc8cE4N8zOfa11KxsLa8MIO+Q+Wm7Dsvt61y+s/EWLR9bOl3OmG4e5cKAMFkHv2HFd bqPiC2cS6ZJbm3azQtE0kRxEOctuPXoeRXhni7U7Y+JoBZSwwssTsLhYuZCxOQfTjnPsK4KaVWqn DYp4Nu3K2ekjVdCuz/adgIBJIBG+/G8AZIB+hJor5n8Z6xqMOoxw6XqqfKnzTQNISRx8rAcjGepo r1Y4GUle5yzpzhK3MeIW+k2qAu97NI2cnNw5yfU/N1qeS2hRd4uJXI/6asf61PDPE6ABkBwW689O 1EqrGzAsny8EdcV+puTe5yqPYrRRAfMr9OeWOf51e3tKodZACMck8H6VUMi4Cl0yOM561NHNCwCI 6MdoOMj9fzqJalpWLSylwElZWwPTitHRNc17wvc/avDurz2bt95UbMbf7yn5T+IrFW4iJCuY8t0y wwPanC8wOGRlB6b+lY1Kca0XCok12auUrxfNF2Z6RJ8QPC/iiFbf4keCbO8lC7Rf2SCOYe5GQT+D Ae1Qf8KW8D+LWV/h14+VZZFz9j1EYdW9Oz/98q/1rgxOHUbTGysvA3+lR7sDcu0kju2QP/r15Msp lQ97A1ZU/L4o/wDgLv8Ag0dKxKnpWipfg/vLniP4RfEXwnI66j4fnuIY85msx9oTHqdvzJ/wICuR BIbayFcHkDrmvSNE+K3j3QvLittYkureL7kF4RcIo/2d+Sn1UiuxPxX8CeLohbfEbwDH554e8tlE v4nLLKP+/p+lS8dm2D/3iiqse8HZ/wDgL/RgsPhqv8Obj5P/ADPG9I8R+ItCkE2ieINQsHU5DW9y 0eP++SK9L8N/tV/tE+E9i6d8S9RmiTDeXdbLhT9d4J/Wtmb4OfCvxiVPw/8AGptriYfLavOkjA+n kymOX/vjzPxrkPEPwB+JGiXbWmnw2usSqMiGzlK3O31NvIFl/JTTocQZbipezqPkn2muV/jp+Ip4 KvTXNFXXdO57b4b/AOCj3xl0sLF4l0DQtYjX7zeW0Dn8VJH6V2L/APBRrR9RaN9U+F9qhx+9Vtsu 4/7L/KR+Rr4hvrPWNEunsNb027sZ06xXUDRsD9GANQJcxHAdFyOTg9TXrrCYeslJJNPtqjmVWcdL tM++9E/bd+CHiKZrXXPBN1okkoIF2kjSInGfujn2/GvSvCvjb9mrxSsNzpPxZ0+CcrkRX84gkDE8 534wfYZr8vv3LfMvt/nNOEW45jfj19q4cRkeErbxt8jWGLrRVm7n6+p8MvC3ijTnt4fF9hqUMrhw 0TK2V9Nyse1cv4g/ZS0jVWWW3umjki/1ckE4VgmQdhypyOO9flrZahq2nNv0/U57Z+NrRSMhH4iu v0b43/GLw7zpPxI8Q2wU8KL6QqR9GJFcS4ZoQd6dvx/4J0xzKcVZr8j7s179jZ9SvmvU1C9hZwAw jEDA4Hv0FFfI+m/tpftFafEIU+IVzOAODPbwu35lM0VL4el3/H/gB/aEH0PGv7KsEXetnFwAceWB 1H0qV9PsAgYWUZDABiEUkcHBq4ZAsbNGVUg7WjIPXn/9dMMbhlQlUEjH5sZwB+vavo3Js89RVilB penlvMFtAyZGQEUY7nP6YoWysf8AlnZ27Z7CJcY4/wDrVeAkMhgbaFUjp1zj069eKgXYHWDcrHHI G089QM5qW2UkgFnYnMjWduB3+ReO2B+tOjs9NjYq9rbl26bUU4IqeIO6As/TAz12jGOcfp+NM82N UZDBFn7uSc4x79MYx/8AWqOZvQvQadO092VGsYTk8/ugc5P9cUrWGnN+6On2rK3P+qA54x/OrMKS zIYXdUYsIdzZ2+menAHrSTETKV88bFHB2jLHtkD8P88UuZoEkysul6TKoIsLYFugEI4GfXHFNfRN KLknT4AW7CIY981cSPIQRhHViIyccb8dN3r6c9xTkKZLKxYoDlsd8cY9R7/5D55LqPlRmjw9pzyE /YowVGSFBwQM1q2mtavYNCz3rX0Fs4MVvfSNcRLjOPkckDj+7jpUUjJHgkcyHaQOBn8vpQux9zlh nGCOo9cZrKrRp4hWqxT9Ugi3D4XY78/ELwL4qNrB478LX6pCNiyWOoSTwDjn/R7hmAHqEdK6GD4V /s6+PI0tfD9wsF6eFSw1mXTrtj/173jNDIR/sSivG1KFCMbSMY4yB1/XpUUyEK0gVCAcjkj6nmvB rcPQjZ4KtOk1taTa+5/5nVHFOX8WCl6rU7zxd+yTJplwsOhfEO6tJJMeVY+IFfTXkz0Ecz7oJD/u yc4rzvxP8Bfil4NiNxrukeIba2Bytyo82Aj181Mp+td54T+K/wARfCFp5Gj6/fy6eeJLG8QXVqy4 4UxyAqAfbFd/4P8A2htEtpimq+Gbzw484y114WvDbox6ZazkLQNnJ7Cub63xJli15a8V8pfp+Uin QwNd9YP8P6+4+V30XVI8FfENxxxhs9OvalfR/Eg5XWN+MgBmYEivs+7j+D/xMK/Y5fBuu3cqrmK+ RvDupliOcSxg28z56ZUcmuT8Y/s3+F9PhN6+q+IfBhzjGv6d9oseegW9tdyBfQsBXVhuNsNzKnjK cqcuzV/wspfgYzymVuak016/0vxPln7D4tVsC6jP0kP+FFe2Tfs8/FTAm8P6dB4ktCSEvNBu472N gcH+A7l7feUdqK92PEGWyV1Xh96X4NnI8BW/lkcTvk5C53eYVIRc/wAWck444/pTgzhSZpT94gBV Jx9R+Ofxr3q+/ZitdP1G+8PWHia+1nUtPUtdXVvZxR21sdpbYxkfLkDGQpGMd64PUvg7dT+GB4p8 F+I7DxHYmVre5jtwbea2k+9tlWTp1XBz0wRnjLhi6NX4WdH1StBXcWcF5xjLZ2nzGGAWwOvoPTP+ c0y7d1k8tXwrLuO1icnnn2OD696fqNje2VykGrWbwyNt+ZgArcnIDY+bjj6etfSvwZ/Zgsb6KDxR 8Wra+jhuio03Qsus8yk/K0+3lQ3GEGGPXIGAaq1Y0FzTegqGHqYmfJTWp4j8OfhR8R/i7qk2kfDn wzcardWymW7kV1hggUkBS8rlUB9BnJwcA447rxH+yB+0T4UYXF54Ae7t2B3yafdR3WwnsQp3enRf xr9P/hd4Q0n4e+FYdFt9P0rSVU+b9gsYI4ltwQAMhACzccscknucZrnvHfjtZJm0uKPaxG0KOc5H BH4c1vQiq6TSMKt6UnG5+SOo+G/EOi3MsOpaBqNkT/rPtVo6NuBBYEHnoPzqhJPH5KmfegQ70Zic 5yOMLnn0yR1r9Frbw14juvEEs1rmBZHKks+0fj+VdyfhD8JvElvFc+NPAHhXUdSEwa8uI7ONJNqg 7UJQAlmK8seOepzz11sDGEVKErnPTxLk2pKx+WKlLSNmS4aVweGHToOvp94Zrc8LeDvFvi+6kstC szO/lNLJGMu4QNgny0BZjkjgKSMk9s1+k3hH4G/A+JLuUfDfwzbo1vLIPMsEmkAUkby0gPOUHA9O a7fxC+kCwm8MLo9nBpr2Dy2UcdtGgieO285XVQAFZGRcEAY3CuV4eSlZs39vpex+Vvw88GJ8Ttcv PD2m+JdKsNR01vKube9aaGRWUlWOPLOSCCMEgg8dSBXsbfAvwF4V0SWHxRPfalqTKtyLixuhBBHF uw2wNGS7InznI54+leEfBjV7S2+P/irxBcO/kuNVugq4XcWJeMNkcDfsNez6n4+1eJ7C9lgjizoo hkR1yNzhhkA8AhWHGOxr2sqyyGJj7Rq61PEzfMZ4Wfs4StszurH4Y/CPwXBEmoeGV1Y3MKXNpfS3 BuoJ4m+6QuFUEe6nPBBIIJtS6p4WsY1Gk+GtMt1UcCO0jQD8hXKfDzxO/iPQbvTNYvjcXuirGIlx hY7JguxV7YRyy4HTctc74j8XWenyyW8coZlyeD0r43PME8Di5UpN23Wp97w/j4Y/AxqqKT2enVHo i/EKSTUrTRrYwM93KsaxPtSM/wC9njGM14v+0Trtjp+q/vvBOnW1uNQay+3aZvViSjOhdSSrkrk8 bSMHrmuI/wCFmpa/FPwlqN40i6Xb6qDPKSUjI+42XIx8qyEmvdPjn4U0zUrO6uZIRPbu0F22W3pI FP3wATg8g4z0JHrnPLaVOE1Oa3Mc3xVWf7qm7JeR8528qBSEQSRygEMg/wAR78811/hH4tfEXwKh HhfxdeW9suA1qzebC2QMr5cmUxkjoK4nT1e1tzZyyMGtpinyqcEg4BweRwRwatyNvhLBCXbG1uwy T2+vt3Neli8FQxCdOvBSj5q549GtKNpRdmewab8c/B2pl7zx38JNJm1JuHvdFuZdMkn95BF8rd+f UUV45IAQWIbO7v0HtnP0/Wivn58KZbJ3SkvJTkl+Z2LHVl2+5H3R8KNQS58Iapr+rSxpda3dTzyx rztLAHb/AOPV5B4G8ZeBfDnh3xPpnhnw9fXOqXF5vaaafMCuuDH+7/uhCOGyTx2pfiJbfEPwCq6j 4Yi+0aOpLqEGJRgc7k6E8V4NaeJ9Q8NaTfS6fYTyG5uWmuGuJVWQyFQMASMuAFVRj6dc1ng37WLS PqalenBxfRdz0XWvFTarcatqN3ARcmbzrR0iCyR3GAVMOOmHwAB/ga+i/gJqnxF8OeD31rxhJPq2 r3r5trmZgz6eOQwU4y8hzy5J24IX1r4O8EfGS3bW9c1DUEhOraVZPLotg7bzPcEgGTgFXZVJIUEk 4OB0I/Rj4W/Fzwb8RvCmnTeH2tVt4YQkkaH54pABuR16qwPBB5rqx9V4aknJavr2/wCCLARp5jVk qWy6bX/zX6lLxr8VPF/gKaxn0Kxu50mk33DNA0gb6kc5Oep64NdpF490fXvDlp4g0+MLdzzRTCKY E+WIvMBX3wflGeyiszXfFOl2JIlMTIeCGxVLR9d8Gah8gt7fcTztx/SuXLM4jl7fMuZPzNcz4fnj 1eLs15CxeJ5LS5urm9uWluJGTYScouDyefyqhN42CTFjdsGLBsBvcHNdBd6B4G1SMxrbhpG/uSsp J/A1Dp37OnhjVkN5LfatabmBK/aN4bjp8wJx7V9PS4mwdZfC0fLVuGsXh3q0bmjeMdJlha4vL5Yj NHHC0aNzJGi7nYH1+QA+paq3iv4vaPp0Pi3xjqrRi20TwveTBGkwqlLY7kB67mb5eOeKwrj9nrUd HuJr3TfFc94GOQlzEOg5CgqRgZxnjmvn39oz4VfHzxR4Pm8E+DvC5v4dUulXVLi3uY1lFqhDFUWQ rlnIAPbGRzmt/wC1MHXj7s9fPQ5f7MxNHWcLry1Pnr4YpZa3p1xreh+DhaXupyJb2TJdz3DTyM+C oDdclgPXJrtfiXq2ix+O9U0KTXAp02UWzhYw4SREG9chscMGXgnpitNdK+L3wq8JJoOi/BzxHFq0 1p5Flerp8kkWmx4JkcSKDGZygKqA2QTx82APnHxZ4c+Ifw4u4r74h+C9c8OWMy7LeTUdOmgaU4Jw qsOpB7+9e3lecUaE1h4z91LV+Z5udcNVJYR4+StOTSjDd2tu309PvPpXwTq+h6ZbahfWt0l0txay QPNGdnDfNg5zyGCHv0rgtTjtra5nl8RaugVpW2wQNmSVQeMnqBjk47d68O1zxP8AEqfwTJ4u8KWl 3beDbbURpst8qrk3pjV9j5yy8YwcY7ZJ4rkbT4ieNRll1A7pCS7+UruxIx1YEnrn615mfSo5pOLp 7xe/dFZDGvlNOSqrSVml28z7B0+y8H+NIdIW5vbH7Po+oW15DbRbdirHIDJGQeu5C6nPrnqK+h/j TdaVofgg3q2VxqdxqpXT9Pg3gNO8q84YngKPmLcKoUnvX5cf8Jf4zaaO4XW7iOWNMLIqKrbQemQM kCvv39mnWNf+LHwjg1I+bqmt+GdPksmtV8trmdEkLYiR+rFAhbHOFH4+BDBzoTT5rroe1i8bTxMU +Wz6nzZ4y1TWbm8min8PXGk3E4jYhQ6ZZR5cozIifNuAztzjkE5Iq9oHh+w0J7248RavdPt0+WVU W/HzXShGjGXDbgwYgDpkfSvWrPxd8NfFXiZvC3xH+G09hC7GIz6gIVjGM8M5jygzwPmAGeoxWJ8e PCHwp8CaJbDwF8OYbM322QX97cLcLtzjMK7mDcnqx6ZwPT1nJu1KWh46ktZowvBHhKz8carcvea9 PomhQ2yNDJKIkAuWwTHvcYY7TnoDxxxRXjF94gfyhbXmsNJCGDCJhlFbGMhOg44GO1FNwknowjJN XZ6hqmt6/qIkttW1/U7tjhkheeZ0+YErwzYPBB4zk/nWFNoulXBe7e2WZo0XezxZ2kbQCC/HVfpg 1q3ARQLHzMyB/NKJtCq+WJwThgVxnA9R34Fd7QzQqwTerofJCna5UqxBPUbcHLjPOccduaNGEdkd ntJdWV7bRtPimhifSrOHIKBQgHXhiCB1Iyc89AB041NB1nUfCc0suganc6Y9y4Zms5Gi3gk4ZlHG eepzwB6815rhbh7S1tfs0MZk8uORBtY5fCt1JIORghckk9sVAXjTzCFhigMmR5jqVwCOeTliAzHa DzkDmpqYeFRWkro0p4idKXNB2Zt6v4v8W647rfeL9ZdJQrIVnUYB65GOv4+vYVBp934g0m4aTT/G WsxTzHEIN0SBzwMY+YjByP8ADl0S2sywrcvbWyBf9UCCZTvwGC8AnLYxyR2HykmrdXEcM0d3Jbgy QQpHmOUhlIC8Dk5+TGeASCeuK5/qNDZQX3HX/aWKvzOb+9nRWHxQ+JkU2+w8a6mpEeUkd4yEdT1+ 4cj1z37969X8D/tbfHHSDaaRP4j0vVGlkjjjN9aBWwzBSzNEQAMnHI98dq8Eu4ppGF1ezqJHcyJt RQWXLDnAxg4IAA/hY+gCJPB5Bs4iVljeRmuVUgknGSwxk/IOmcZwazllmHtpGxazbE9Zt+uv5n35 pf7Q+takGt7vxBpMdzBameUraS7ZWyD5cak534PCkjoTnoKwdS/aL8dl7u10mxeNywxO1igaHnov 7xlbPuK+H2uriztvPt9RmtzLcMsq+b5ZAwMAFTyvzds4OB1OAy4XVLqGW2fWtRYx+XA6tdSuWDfd xg4JIPQHPHpVxwdKCsoomWYVpvWTP0m/4W7q3hnwVda14o8aaQl3b2zXEaXflxb2UElGK9M8cjPW vINC/bW+FfxG0aW18X+JNS8E30kByt7ZRXtu5HPysoY5GODx+fFfFzW1jK7W9xZCeCKFi0k0si5k GxgMhs9MqcgAFj9KZdWVlbsJY7TzpYwImQiIbFAySeQDgY/HH3uRWLy2DfNs/I2o5pVoq268z0r4 8/Hj4ZXfh+fwd4Q8Q3XjOTVL22u9UuINENjbDyI/LjxGyrvkIZi0nJYqnQLivDbbxnocJGdAubXo ARbKdwzkZwOgyOfT8K6/7JMjQOtiEbYA5MRjDscbgQO3PBzz1wD0vW4uXs1byZYo7WQr54DbSMjA z6AkKSePuDAOCe6lTjSjy2OLFYiWKn7R6eRg2+p6ddArEtw7Rh/KX7HKpVTj5eV5IB6c9AO9WdG1 jXYJoJtH1fW9MuUuVPmWqSwSRtH3yQMctkjnoBxxVuHz8xzXL4FmDGxCGUggqPMVxwclsgjO4g46 1PbxWEck88t4dsjrGIQVZnXGd2R8pAbp2+Xv0qnCPQ59Xuddqfxo+Jer6ZLp/iK4tNZuLi2dF1S/ 0+D7VAdv3luIwnmMOOZN3qema8Lk8Ca6XM//AAkLeRNLJth2l4txJOAC55+Y4wAep7GvQdPjvndG F2Ut1m2xgHgNy20dMjC4GRg4x9W3EjOzyvA0km8s/kKdo+X5doIHO3ccA4HPatI8yW5DhA4Sy+Fl veuPtviMrlCyjydv8RHX5snj8Mj1or0m5lWR182IwLEqoPKKnzRj5Xy4YdARxjoKKtSl3IdKICWS W2t5JIVjdnMnmBBh1DgAq5P74A8nGV74OKg1ON9XliaSVQULTcHmRwARhieTtA47Ek5IOKZeAfZB Jdb5ltoDH5ckwSNSseCdq/xAFiM88ck5xU0RWyt1SN8yXKs0ZeLAccqxAJ+9uGMkjkHknGJa6lDG T7DZ79vmupAWOSNcyggbSVOckhj64AH4v+zTJCktxdPH5qt5Ybaz7y2ezcKpYA7c8ZGOaeNjQE28 9sXhmQSyuhMa/PlcYJ2jBckAcBT1wav2dvJqWomO11GzWW5YrHPNdiGWIpzxvOApUlsnnrjkHKQX sZ5N+krRNAUdDIjCRRKkpHCgsnBPTk46HJBqe+to/Njd5ngVwXk4G5jubbjnGcoBnjp3OTTbCZZJ Sot7maxgjWRAHZRvCj95u6sDtBxxztPBIpouNk0ptxKtvJcpLlJiY4wrfJvGM5AyMg5GSfQULUJP QkeKC6R2t7MjYRGoEvMTb2zuJ9QFweBz6Zqlb/ZVTddo0rSpG+yIZKuE+c47A4HPPCkc4Iq26PFG k0VmVkdj5syHchJIK7UY85xx/snOAKfsv7eRtSd7hQxkIQ4kx94DKYwPlZuGHPYddo3YoimisXnO ntGYmjVpIiAWTc0fCH1bAXk5+XPAPFNeK4uJo4Fktyt46RmMAvINmPkxnbnC5x/vdiCJIXdFkh1C Z/tNnEGP74kGJ2QsGHcAhflGT94kCn2Qs7O+drjTo554xK4TayKZSSASVKsSc5BBxuIGCMilYdyG xFtPG1u8mGjILwNIMTMACrYYn5gVA6DjHUnlLZbyW4a5NlseaFI4liiPmsXAUFE+9nduC56k8Y4w sGlIljcXl00jW8BD7TfBCw3AK2xuXIwCVHQH1IolfUClo8UsEm6DzMvEi+VJn5CN2MKMYAB65IGA SGkS2NuCbC2E9vIkkuGGycBWiK4U/eHGMk5wBkY9gye7vra3kh06QpDasrtHJ+8DGT5UZRgrwpID DoQQMnbl9xbadFKIo5BIhcKHuChAzliwBY7vm3NjkNx2qazGJ/t5uLa5hZt+cEvEF8zgqQE4UE4J OODgjNKwcxnWovXZnnkEQnbCu52xIFXHGOuW4yMnKHg4209IryK8uLW2hi23MSPC6vsaJWZXUkbu MhcEN2YZPSp5WvmSaeeOGSFNkfmDG1HfC7SAcglcYAH8Rx3qzfXFxPgWTxxLEC4hEgcs+PmxkkEn YSeRhV5xwaoXNYiu0kKWc93a2zmFAZY9oQAnnIxyx+VG5Jzu7dAsulx7b6z1bz/NjQzwwxYZVcS7 TuGBtTazHO08rg44NPtmt7u4S4t7B4oDGVlZyG+cYDnGAwXoSpGeWySKjubC7055ri5iuIWhRRs8 wncXUvyMgEgEgcA/MfSktNB3vqPdXimTakNu8kW6QvGZEznKgICecEHPuQeepU9lq8tsZ3tLv7Jc CTaJJrho0CHOUXGOeFJ4ORg59Slqg5irLeG5tFsrOVoQ5kW4hKfLIoclASckjKKc4BwxJPaphbNa RyriO7uTCZBayK67bfIKlSQCNq8jpx0JyDTopINSs0mtLV4kdT5n2lNphLkbSH53LtJ5faQc9etR 6rNe3s0UiT20XkERQhMbAoYFclVG8EhsdT06c1cexmyayEt5fZvRMsccylsWygRIwO1ig64w+Wxj A79oHsoftU7IkUbRMvksqOVjRnGHUYymMg4xnB4wSBV+3iklkWSO3jdo14KgDc4YFdsmcsOvykA5 /vcmo7ho7OUWNpAlyyTskrXG8m4ZsFQRgA5znAPGOp4ou9gTKzWmpWRSI3ju6DeZVbPcBjzy+em1 ecnkAda0ty7wWlo16ZI0YK6E4CuzbiGLDIbOT9MEnqBqn7LZwKFcSSGP5GRmja0IViFOEJcHnOD0 VuOc1FbvdKy2zTeWLhRMiEkKpaTYxzjqFQd+2c5NFx3CJNTfbNqBuDLHGkjszEiFAAqhiw5HzDHc 54ycilK3kNnA8V0h/tIZFuykqoVsoACSdqsAcnGc8DoaQRo4hh0/FzLdbm8lY3LMUK/IScD5sjHU A8fLjNPg821s4o3sQ7Sw+YJHiAUAL02g+hAJPc4PsvMLmfYEXupPb2qtPJkRoNrMS5JfG8454dRg c5AxxVp1WSxSOw+cWCxlt0IVmO3JRcEll4X5hkdDgEioL2xWG2/tm1EgtnUBzHC7kOsgBxg57KAM jI3EDHNXr6HVobK2vtRtZGiuLgvFNIcv8qgyxkLkoWjKEjg5K5BpNJ7AnbRmde20sqG5llNs0o2A h93mACNUwi7iAWxg9OTwApq5ZSwvYeXGj30cMr7W2/vWeIrucgE7UOEwFwSFbrUPh+S1gltrya0F 9FHIgZbktsIzvkR8EMx42gjBAzgk0y/vbORrp7ITPIfMwUOFiiUOoAJ65OOcZ4AGe5boFx8tr5Go Qfa7PyFtrVI2W4XDo0jEI5XtgtnK8njGMinXbxm8lEn7sRN5cbDKCMhgDwpwcDknPAB9jUEpN2sl vdukM7InO0lWw0Z2uQQAAyjvnAOPSopZEkhlSK0l+y5VJWmQKxkOCAgJGQRngk4OOM00rBcn062L y3GoSp9pIheS4CXe8JGqgIxIwxHzIOMZJIA5phGpvdR/a5kErxDy5ZFZ1VWjVpMA8gjcFbC9unQC ewurvTrxEuLeO2uLfy0eSSNV2jIYONjbg6gcZPbBxnitrXiaTVNQtp01KeOOUiIxsGnfDH5iGVdu 1ivIA6lee9O12DlYLufTrWVxI3nLK6Ri4uOP3oAdlCqPm+UPknI54GRxdiliv4Zje67O08zFo5p3 VojIMKAA8mQc7STgAKQSMgAR6g2s300ktvoYe505ws80MTJKFfCoSFOFK4IJK4wTuz26/wAB6ww+ LemaPq0vmaR9vu4GjlKSW277NwioR8oDEHeMZBHPBqLXGpM4aS7g0qYSB4ZQ6+WSxWUjb03bjw3O T0+9RXrP7OGqTaw/iO01qSyv7zNrcxeerSGNSZhIibQcKCI84OCWHJop2Hc8rTUYLbYXhke3uTHB cKr7WlIyyHI4GM+nXBwcVLd28sEtlpdwsJLSNE0iDLEh2G4lsjdk5yAOgoorRkBqGpKlpNZyXd3d xqSlsJflWJmILfLlhjntjJHuRVKbVtLn1ATWcVy8tzDE0nmqqBQG/epwSGBxw2ATxkcUUUkBt3Mt 3aW9vrOn3cv76/aJkdyoMi713HGc/KR+o47x3CzQaoNIupWaHaFhi3F4xM8RLE/dIUqSOO+M5oor O5SM1tswmeFWhQqsBKyfOXxu3dMYzjIx0yMd60J7p9dhs7C6YtLdlfKBA8pC2ctjqpJBzjrx3FFF MGSPDdwWcNo8qNGzNcqAMMMSOpw+MqAzZCjg455rMudQc21vZq7wx3QLL5XBADbQhJJyp3Akf7IH SiiqjsJLUdFCk2mSuYo13s0sWzcpiAjJQZB+YgDktk5+tMfUIjG95ZW0VqqM9vKgiDZGBsxk4PIO cj86KKl9S3oiXyYdQuVggu7pHfbInCqF4UFCRk7dxB4xxnilhtJENxpk10yxPK1ugCCQCUKrHO7+ ElTz1Ge+AAUUIS1EttZl1Kza7vC08c22Bopfm83AU+YzZzkbsbRxxnrQ6wRvObeHyjCxt5RG20tK GkUMrHO0Y5PBJwB70UUPQXWxFrOmS2eoTeHpZ2SfS7p4C6MXWUkvkbjgqvD5wMnd27aGnazrU817 4v8AD9rpVncwlQd9rEdvmxygbf3Z6qu0knODwaKKHsIj0nx54r8P6PaeJ7DUY9NLB9MH9n2sCOYw 29VbMZGAQx9SWoooouK5/9k= ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: text/css; charset="iso-8859-2" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://c.aimg.sk/9cc88335261be0b35fa10a8e813b6568.css/bmFqbWFtYTpsYXlvdXRfMS4zLjMsc3VwZXJLYWxlbmRhcl8yLjEuMA==.css BODY { FONT-SIZE: 14px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/skins/default/bg.jpg) = #7a5586 left top; COLOR: #000; FONT-FAMILY: Georgia; TEXT-ALIGN: left } * { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px; outline: 0 } A { CURSOR: pointer; COLOR: #7e2a59; TEXT-DECORATION: none; outline: none } A:active { TEXT-DECORATION: none! important } A:hover { TEXT-DECORATION: underline; outline: none } A IMG { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } H1 { FONT-WEIGHT: normal } H2 { FONT-WEIGHT: normal } H3 { FONT-WEIGHT: normal } H4 { FONT-WEIGHT: normal } TABLE { FONT-SIZE: 100%; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse } FIELDSET { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; TEXT-ALIGN: left; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } ADDRESS { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; TEXT-ALIGN: left; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } UL { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; TEXT-ALIGN: left; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } H1 { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; TEXT-ALIGN: left; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } H2 { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; TEXT-ALIGN: left; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } H3 { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; TEXT-ALIGN: left; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } H4 { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; TEXT-ALIGN: left; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } BUTTON { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; TEXT-ALIGN: center; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } BUTTON:hover { CURSOR: pointer } SELECT OPTION { PADDING-LEFT: 5px; BACKGROUND-COLOR: #fff } CITE { FONT-STYLE: italic } EM { FONT-STYLE: italic } Q { FONT-STYLE: italic } BLOCKQUOTE { FONT-STYLE: italic } UL { CLEAR: both; LIST-STYLE-TYPE: none; TEXT-ALIGN: left } OL { CLEAR: both; LIST-STYLE-TYPE: none; TEXT-ALIGN: left } UL UL { CLEAR: both; LIST-STYLE-TYPE: none; TEXT-ALIGN: left } OL OL { CLEAR: both; LIST-STYLE-TYPE: none; TEXT-ALIGN: left } HTML { -webkit-text-size-adjust: none } BODY { -webkit-text-size-adjust: none } FORM { -webkit-text-size-adjust: none } FIELDSET { -webkit-text-size-adjust: none } P { -webkit-text-size-adjust: none } DIV { -webkit-text-size-adjust: none } H1 { -webkit-text-size-adjust: none } H2 { -webkit-text-size-adjust: none } H3 { -webkit-text-size-adjust: none } H4 { -webkit-text-size-adjust: none } H5 { -webkit-text-size-adjust: none } H6 { -webkit-text-size-adjust: none } .dnone { DISPLAY: none } .block { DISPLAY: block! important } .nobg { BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0% } .pb0 { PADDING-BOTTOM: 0px! important } .pdt10 { PADDING-TOP: 10px } .pdl5 { PADDING-LEFT: 5px } .pdr10 { PADDING-RIGHT: 10px } .pl0 { PADDING-LEFT: 0px! important } .pr0 { PADDING-RIGHT: 0px! important } .mt0 { MARGIN-TOP: 0px! important } .mt5 { MARGIN-TOP: 5px } .mt10 { MARGIN-TOP: 10px } .mb0 { MARGIN-BOTTOM: 0px! important } .mb5 { MARGIN-BOTTOM: 5px } .mb15 { MARGIN-BOTTOM: 15px } .mb10 { MARGIN-BOTTOM: 10px } .mb20 { MARGIN-BOTTOM: 20px } .mb40 { MARGIN-BOTTOM: 40px } .mt20 { MARGIN-TOP: 15px } .mt30 { MARGIN-TOP: 30px } .ml10 { MARGIN-LEFT: 10px } .ml20 { MARGIN-LEFT: 20px } .ml40 { MARGIN-LEFT: 40px } .mr5 { MARGIN-RIGHT: 5px } .mcenter { MARGIN: 0px auto } .relative { POSITION: relative } .fleft { FLOAT: left } .fright { FLOAT: right } .tcenter { TEXT-ALIGN: center } .tleft { TEXT-ALIGN: left } .tright { TEXT-ALIGN: right } .bold { FONT-WEIGHT: bold } .black { COLOR: #000! important } .round3 { -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px } .round5 { -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } .search-box { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } .search-box BUTTON { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } #carousel { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } #carousel .ca-title { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } .articles-list .separator-article { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } .box .r { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } .box-grey .r { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } .box-blue .r { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } .box-red .r { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } .box-orange .r { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } .box-white .r { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } SPAN.red-cross { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } SPAN.blue-calendar { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } .box-birth-date-wide .r { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } A.report { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } SPAN.like { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } SPAN.unlike { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } A.fav-add { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } A.fav-rem { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } .add-recipe-box .icon { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } A.reply { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } A.report { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } .recipe-menu SPAN.arrow { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } .diva-box-health .r { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } A.share-facebook { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } A.share-twitter { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat left top } #usr-menu LI.user .arw { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-bullets.gif) = no-repeat left top } .box .list1 LI { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-bullets.gif) = no-repeat left top } .box .list2 LI { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-bullets.gif) = no-repeat left top } .box .list3 LI { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-bullets.gif) = no-repeat left top } .advisory .problem LI A { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-bullets.gif) = no-repeat left top } .box-related LI { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-bullets.gif) = no-repeat left top } .diseases-letter UL LI { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-bullets.gif) = no-repeat left top } H1 { FONT-SIZE: 24px; MARGIN-BOTTOM: 10px; COLOR: #4c4c4c } P { FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 1.4em } INPUT { BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: = #e8e8e8 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: = #e8e8e8 1px solid; COLOR: #545454; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: = #e8e8e8 1px solid; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } SELECT { BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: = #e8e8e8 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: = #e8e8e8 1px solid; COLOR: #545454; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: = #e8e8e8 1px solid; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } BUTTON { BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: = #e8e8e8 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: = #e8e8e8 1px solid; COLOR: #545454; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: = #e8e8e8 1px solid; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } SELECT { PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; = PADDING-TOP: 4px } LABEL { FONT-SIZE: 15px } INPUT.calendar-icon { BACKGROUND-IMAGE: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/calendar-icon.png); WIDTH: = 90px; CURSOR: pointer; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } BUTTON.calendar-icon { BACKGROUND-IMAGE: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/calendar-icon.png); WIDTH: = 90px; CURSOR: pointer; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .separator1 { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/separator1.png) repeat-x = left top; HEIGHT: 9px } .paging-standard { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: = 13px; COLOR: #808080; PADDING-TOP: 13px; FONT-FAMILY: arial; POSITION: = relative; TEXT-ALIGN: center } .paging-standard SPAN { BORDER-RIGHT: #fff 1px solid; PADDING-RIGHT: 7px; BORDER-TOP: #fff 1px = solid; PADDING-LEFT: 7px; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 0px 3px; = BORDER-LEFT: #fff 1px solid; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #fff 1px = solid } .paging-standard A { BORDER-RIGHT: #fff 1px solid; PADDING-RIGHT: 7px; BORDER-TOP: #fff 1px = solid; PADDING-LEFT: 7px; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 0px 3px; = BORDER-LEFT: #fff 1px solid; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #fff 1px = solid } .paging-standard A { FONT-SIZE: 12px; COLOR: #7e2a59 } .paging-standard A:hover { BORDER-RIGHT: #eee 1px solid; BORDER-TOP: #eee 1px solid; BORDER-LEFT: = #eee 1px solid; BORDER-BOTTOM: #eee 1px solid } .paging-standard .active-page { BORDER-RIGHT: #fff 1px solid; BORDER-TOP: #fff 1px solid; BORDER-LEFT: = #fff 1px solid; COLOR: #fff; BORDER-BOTTOM: #fff 1px solid; = BACKGROUND-COLOR: #7e2a59 } .pagination-box { POSITION: relative } .pagination-box .pag-btn { RIGHT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 8px } .forum .paging-standard { BORDER-TOP: #b1b1b1 1px solid; MARGIN: 10px 0px } .forum .pagination-top .paging-standard { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px } .button1 { BACKGROUND-IMAGE: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-buttons.png); = BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .button2 { BACKGROUND-IMAGE: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-buttons.png); = BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .btn { BACKGROUND-IMAGE: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-buttons.png); = BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .btn2 { BACKGROUND-IMAGE: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-buttons.png); = BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .forum-add .submit { BACKGROUND-IMAGE: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-buttons.png); = BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .add-comment-submit { BACKGROUND-IMAGE: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-buttons.png); = BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .add-thread-submit { BACKGROUND-IMAGE: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-buttons.png); = BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .dnone.btn2 { DISPLAY: none } .title-buttons { MARGIN-BOTTOM: 10px; POSITION: relative } .empty-title.title-buttons { HEIGHT: 28px } .title-buttons A.l { BACKGROUND: url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img2/button2.png) = no-repeat 0px 0px } .bord.title-buttons A.r { TOP: 15px } .title-buttons .btn2 { RIGHT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px } .title-buttons H1 { WIDTH: 490px } .button1 { BACKGROUND-POSITION: -10px -10px; WIDTH: 89px; COLOR: #0b467b; HEIGHT: = 28px } .button1:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -10px } .button2 { BACKGROUND-POSITION: -10px -290px; WIDTH: 150px; COLOR: #0b467b; = HEIGHT: 28px } .button2:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -290px } .btn { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 30px; RIGHT: = 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 26px; PADDING-TOP: 0px; = FONT-FAMILY: Arial; POSITION: absolute; TOP: 1px } .btn:hover { COLOR: #fff; TEXT-DECORATION: none } .btn2 { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; = FONT-SIZE: 13px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 8px; CURSOR: = pointer; COLOR: #7e2a59; HEIGHT: 28px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } A.btn2 { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; = LINE-HEIGHT: 26px; PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; = TEXT-DECORATION: none } .type1.btn2 { BACKGROUND-POSITION: -10px -250px; WIDTH: 110px; COLOR: #7e2a59! = important; TEXT-ALIGN: center } .type1.btn2:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -250px; COLOR: #7e2a59 } .type2.btn2 { BACKGROUND-POSITION: -10px -290px; WIDTH: 150px } .type2.btn2:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -290px } .type3.btn2 { BACKGROUND-POSITION: -10px -330px; WIDTH: 89px } .type3.btn2:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -330px } .type4.btn2 { PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-POSITION: -10px -250px; PADDING-LEFT: = 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDTH: 110px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: = center } .type4.btn2:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -250px; COLOR: #7e2a59 } .discussion.btn2 { BACKGROUND-POSITION: -10px -370px; WIDTH: 104px; HEIGHT: 27px } .discussion.btn2:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -370px } .add-theme.btn2 { BACKGROUND-POSITION: -10px -50px; PADDING-LEFT: 30px; WIDTH: 111px; = HEIGHT: 27px } .add-theme.btn2:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -50px; COLOR: #fff } .add-comment.btn2 { BACKGROUND-POSITION: -10px -130px; PADDING-LEFT: 30px; WIDTH: 104px; = HEIGHT: 27px } .add-comment.btn2:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -130px; COLOR: #fff } .add-question.btn2 { BACKGROUND-POSITION: -10px -450px; PADDING-LEFT: 30px; WIDTH: 94px; = HEIGHT: 27px } .add-question.btn2:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -450px; COLOR: #fff } .add-question-submit { BACKGROUND-POSITION: -390px -450px; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 124px; = COLOR: #fff; LINE-HEIGHT: 27px; HEIGHT: 27px } .add-question-submit:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -450px } .del-comment.btn2 { BACKGROUND-POSITION: -10px -170px; PADDING-LEFT: 30px; WIDTH: 104px; = HEIGHT: 27px } .del-comment.btn2:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -170px; COLOR: #fff } .sign-in.btn2 { BACKGROUND-POSITION: -10px -210px; PADDING-LEFT: 30px; WIDTH: 80px; = HEIGHT: 27px } .sign-in.btn2:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -210px; COLOR: #fff } .recent-threads.btn2 { BACKGROUND-POSITION: -10px -410px; PADDING-LEFT: 30px; WIDTH: 134px; = HEIGHT: 27px } .recent-threads.btn2:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -410px; COLOR: #fff } .main-content H2 { MARGIN: 25px 0px 10px; COLOR: #568fc4 } .main-content H3 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px; MARGIN: 15px 0px 2px; COLOR: #000 } .main-content UL { PADDING-LEFT: 20px; LIST-STYLE-POSITION: outside; FONT-SIZE: 16px; = MARGIN: 5px 5px 10px; LINE-HEIGHT: 1.4em; LIST-STYLE-TYPE: circle } .main-content OL { PADDING-LEFT: 20px; LIST-STYLE-POSITION: outside; FONT-SIZE: 16px; = MARGIN: 5px 5px 10px; LINE-HEIGHT: 1.4em; LIST-STYLE-TYPE: decimal } .nick { FONT-SIZE: 12px } .male.nick { COLOR: #2097e7 } .female.nick { COLOR: #ac326c } .unknown.nick { COLOR: #636363 } A.reply { BACKGROUND-POSITION: -7px -449px; PADDING-LEFT: 22px } A.report { BACKGROUND-POSITION: -7px -478px; PADDING-LEFT: 22px; COLOR: #a6a6a6 } .userphoto { BORDER-RIGHT: #a6a6a6 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: = #a6a6a6 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: = #a6a6a6 1px solid; WIDTH: 48px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #a6a6a6 = 1px solid; HEIGHT: 60px; BACKGROUND-COLOR: #fff } .small-photo.userphoto { WIDTH: 48px; HEIGHT: 60px } .male.userphoto { BORDER-LEFT-COLOR: #224676; BORDER-BOTTOM-COLOR: #224676; = BORDER-TOP-COLOR: #224676; BORDER-RIGHT-COLOR: #224676 } .female.userphoto { BORDER-LEFT-COLOR: #ac326c; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ac326c; = BORDER-TOP-COLOR: #ac326c; BORDER-RIGHT-COLOR: #ac326c } .unknown.userphoto { BORDER-LEFT-COLOR: #636363; BORDER-BOTTOM-COLOR: #636363; = BORDER-TOP-COLOR: #636363; BORDER-RIGHT-COLOR: #636363 } A.male { FONT-SIZE: 12px; COLOR: #224676 } A.female { FONT-SIZE: 12px; COLOR: #7e2a59 } A.unknown { FONT-SIZE: 12px; COLOR: #636363 } SPAN.nick-unknown { FONT-SIZE: 12px } SPAN.like { DISPLAY: inline-block; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 17px; HEIGHT: = 17px } SPAN.unlike { DISPLAY: inline-block; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 17px; HEIGHT: = 17px } SPAN.like { BACKGROUND-POSITION: -7px -507px; MARGIN-RIGHT: 5px } SPAN.voted.like { BACKGROUND-POSITION: -367px -507px; MARGIN-RIGHT: 5px } SPAN.like:hover { BACKGROUND-POSITION: -97px -507px } SPAN.unlike { BACKGROUND-POSITION: -187px -507px } SPAN.voted.unlike { BACKGROUND-POSITION: -457px -507px } SPAN.unlike:hover { BACKGROUND-POSITION: -277px -507px } #add-post-box-sub { DISPLAY: block; MARGIN-BOTTOM: 10px; OVERFLOW: hidden } #add-post-box-sub A { FLOAT: right } .box-style1 { BORDER-TOP: #f1e2e2 1px solid; BORDER-BOTTOM: #f1e2e2 1px solid; = BACKGROUND-COLOR: #fff9f9 } .box-style2 SPAN.r { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) #fff = no-repeat left top; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 7px; POSITION: absolute; = HEIGHT: 7px } .box-style3 SPAN.r { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) #fff = no-repeat left top; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 7px; POSITION: absolute; = HEIGHT: 7px } .box-style4 SPAN.r { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) #fff = no-repeat left top; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 7px; POSITION: absolute; = HEIGHT: 7px } .box-style5 SPAN.r { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) #fff = no-repeat left top; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 7px; POSITION: absolute; = HEIGHT: 7px } .box-style2 .content { PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-BOTTOM: 15px; = PADDING-TOP: 15px; POSITION: relative } .box-style3 .content { PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-BOTTOM: 15px; = PADDING-TOP: 15px; POSITION: relative } .box-style2 { BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; BORDER-TOP: #e8e8e8 1px solid; = BORDER-LEFT: #e8e8e8 1px solid; BORDER-BOTTOM: #e8e8e8 1px solid; = POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0 } .box-style2 SPAN.tl { BACKGROUND-POSITION: -547px -13px; LEFT: -1px; TOP: -1px } .box-style2 SPAN.tr { BACKGROUND-POSITION: -840px -13px; RIGHT: -1px; TOP: -1px; _right: -2px } .box-style2 SPAN.bl { BACKGROUND-POSITION: -547px -18px; LEFT: -1px; BOTTOM: -1px } .box-style2 SPAN.br { BACKGROUND-POSITION: -840px -18px; RIGHT: -1px; BOTTOM: -1px; _right: = -2px } .box-style3 { BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; BORDER-TOP: #e8e8e8 1px solid; = MARGIN-TOP: 20px; BORDER-LEFT: #e8e8e8 1px solid; BORDER-BOTTOM: #e8e8e8 = 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #fafafa } .box-style3 SPAN.tl { BACKGROUND-POSITION: -869px 0px; LEFT: -1px; TOP: -1px } .box-style3 SPAN.tr { BACKGROUND-POSITION: -876px 0px; RIGHT: -1px; TOP: -1px; _right: -2px } .box-style3 SPAN.bl { BACKGROUND-POSITION: -869px -7px; LEFT: -1px; BOTTOM: -1px } .box-style3 SPAN.br { BACKGROUND-POSITION: -876px -7px; RIGHT: -1px; BOTTOM: -1px; _right: = -2px } .box-style4 { BORDER-TOP: #f1e2e2 1px solid; BORDER-BOTTOM: #f1e2e2 1px solid; = POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #fff9f9 } .box-style4 .content { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; = PADDING-TOP: 10px } .box-style4 SPAN.tl { BACKGROUND-POSITION: -606px -26px; LEFT: -1px; TOP: -1px } .box-style4 SPAN.tr { BACKGROUND-POSITION: -615px -26px; RIGHT: -1px; TOP: -1px; _right: -2px } .box-style4 SPAN.bl { BACKGROUND-POSITION: -606px -33px; LEFT: -1px; BOTTOM: -1px } .box-style4 SPAN.br { BACKGROUND-POSITION: -615px -33px; RIGHT: -1px; BOTTOM: -1px; _right: = -2px } .box-style5 { BORDER-TOP: #e3e3e3 1px solid; BORDER-BOTTOM: #e3e3e3 1px solid; = POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #fcfcfc } .box-style5 .content { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; = OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 10px; _display: inline-block } .box-style5 SPAN.tl { BACKGROUND-POSITION: -636px -26px; LEFT: -1px; TOP: -1px; _top: 0px; = _left: -2px } .box-style5 SPAN.tr { BACKGROUND-POSITION: -645px -26px; RIGHT: -1px; TOP: -1px; _right: = -1px; _top: 0px } .box-style5 SPAN.bl { BACKGROUND-POSITION: -636px -33px; LEFT: -1px; BOTTOM: -1px } .box-style5 SPAN.br { BACKGROUND-POSITION: -645px -33px; RIGHT: -1px; BOTTOM: -1px; _right: = -2px } .box-button-br { RIGHT: 15px; BOTTOM: 15px; POSITION: absolute } #top-content { POSITION: relative; HEIGHT: 75px } A.login-h-link { DISPLAY: block; RIGHT: 35px; WIDTH: 92px; COLOR: #76378c; PADDING-TOP: = 7px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 24px; TEXT-ALIGN: center } H1.site-logo { LEFT: 0px; WIDTH: 277px; POSITION: absolute; TOP: 15px; HEIGHT: 61px } P.site-logo { LEFT: 0px; WIDTH: 277px; POSITION: absolute; TOP: 15px; HEIGHT: 61px } H1.site-logo SPAN { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/logo.png) #fff no-repeat = 0px 0px; LEFT: 0px; WIDTH: 277px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: = 61px } P.site-logo SPAN { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/logo.png) #fff no-repeat = 0px 0px; LEFT: 0px; WIDTH: 277px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: = 61px } H1.site-logo A { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; = BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 277px; HEIGHT: 61px; = BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } SPAN.site-logo A { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; = BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 277px; HEIGHT: 61px; = BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } .pokecButtonDiv { RIGHT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 6px } #pokecButton #pokecButtonContainer { BORDER-RIGHT: #fff 1px solid; BORDER-TOP: #fff 1px solid; BORDER-LEFT: = #fff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #fff 1px solid; box-shadow: none; = -moz-box-shadow: none; -webkit-box-shadow: none } #pokecButton #pokecButtonContainer:hover { BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid; BORDER-TOP: #ccc 1px solid; BORDER-LEFT: = #ccc 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ccc 1px solid } .open#pokecButton #pokecButtonOverlay { BORDER-BOTTOM: #eee 1px solid } DIV.open#pokecButton #pokecButtonContainer { box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); -moz-box-shadow: 0 2px 3px = rgba(0, 0, 0, 0.3); -webkit-box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3) } #headerBoxMagazines { FONT-SIZE: 12px; RIGHT: 180px; WIDTH: 100px; FONT-FAMILY: Arial; = POSITION: absolute; TOP: 7px } #headerBoxMagazines SPAN.sheet { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/s-magaziny.png) no-repeat = 0px 1px; LINE-HEIGHT: 16px; POSITION: relative; TOP: 5px; HEIGHT: 16px } #headerBoxMagazines SPAN.sheet A { DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 20px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/s-magaziny.png) no-repeat = right -18px; WIDTH: 70px; COLOR: #0e4eb7 } #headerBoxMagazines SPAN.sheet A:hover { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/s-magaziny.png) no-repeat = right -38px } #headerBoxMagazinesContent { DISPLAY: none; FONT-SIZE: 12px; RIGHT: 260px; WIDTH: 330px; POSITION: = relative; TOP: 9px; HEIGHT: 110px } #headerBoxMagazinesContent .column { MARGIN-TOP: 5px; FLOAT: left; MARGIN-RIGHT: 15px } #headerBoxMagazinesContent .column A { DISPLAY: block; COLOR: #13171e; LINE-HEIGHT: 20px } #headerBoxMagazinesContent .spravodajstvo { COLOR: #c33; LINE-HEIGHT: 20px } #headerBoxMagazinesContent .muzi { COLOR: #0e4eb7; LINE-HEIGHT: 20px } #headerBoxMagazinesContent .zeny { COLOR: #76378c; LINE-HEIGHT: 20px } #headerBoxMagazinesContent .ostatne { COLOR: #b2664e; LINE-HEIGHT: 20px } .action-box { BORDER-RIGHT: #999 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: #999 1px = solid; DISPLAY: none; PADDING-LEFT: 15px; FONT-SIZE: 11px; Z-INDEX: 200; = PADDING-BOTTOM: 10px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: #999 1px solid; = LINE-HEIGHT: 13px; PADDING-TOP: 10px; BORDER-BOTTOM: #999 1px solid; = FONT-FAMILY: Arial; BACKGROUND-COLOR: #fff; TEXT-ALIGN: left; = box-shadow: 0px 0px 4px #777; -moz-box-shadow: 0px 0px 4px #777; = -webkit-box-shadow: 0px 0px 4px #777 } .action-box SPAN.close { RIGHT: 5px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/s-magaziny.png) no-repeat = right -60px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 13px; CURSOR: pointer; POSITION: = absolute; TOP: 5px; HEIGHT: 13px } .action-box SPAN.close A { DISPLAY: block; TEXT-INDENT: -50px } .action-box SPAN.close:hover { BACKGROUND-POSITION: right -80px } .action-box LABEL { DISPLAY: inline-block; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 5px; COLOR: = #111; WORD-WRAP: break-word } .action-box H4 { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: = 12px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 4px; COLOR: #111; = PADDING-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial } .action-box INPUT.query { BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #ccc 1px = solid; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-BOTTOM: 7px; PADDING-BOTTOM: 5px; FONT: = 12px/12px Arial; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid; WIDTH: 199px; PADDING-TOP: = 5px; BORDER-BOTTOM: #ccc 1px solid } .action-box SPAN.info { DISPLAY: block } .ui-autocomplete { Z-INDEX: 500! important; BACKGROUND-COLOR: #fff } #cw-controls { BACKGROUND: #fff; LEFT: 0px; WIDTH: 212px; POSITION: absolute; TOP: = 25px } .action-box SPAN.all-stations { RIGHT: 25px; POSITION: absolute; TOP: 6px } .aktualityLink { RIGHT: 310px; POSITION: absolute; TOP: 12px } .aktualityLink A { FONT-SIZE: 12px; COLOR: #0e4eb7; LINE-HEIGHT: 16px; FONT-FAMILY: Arial } .search-box { BACKGROUND-POSITION: -100px 0px; Z-INDEX: 10; RIGHT: 0px; WIDTH: 175px; = POSITION: absolute; TOP: 45px; HEIGHT: 30px } .search-box INPUT { BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: 0px; PADDING-LEFT: = 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; MARGIN: 2px 0px 0px 3px; BORDER-LEFT: 0px; = WIDTH: 125px; COLOR: #bdbdbd; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: 0px; = BACKGROUND-COLOR: #fff; _padding: 4px } .search-box BUTTON { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BACKGROUND-POSITION: 2px -111px; = BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; RIGHT: 2px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: = 35px; CURSOR: pointer; POSITION: absolute; TOP: 2px; HEIGHT: 26px; = BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } .search-box BUTTON SPAN { DISPLAY: none } .search-box BUTTON:hover { BACKGROUND-POSITION: -29px -111px } .menu-main { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-mainmenu.jpg) = no-repeat left top } .menu-main LI.active A { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-mainmenu.jpg) = no-repeat left top } .menu-main LI SPAN { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-mainmenu.jpg) = no-repeat left top } UL.submenu { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-mainmenu.jpg) = no-repeat left top } .menu-main { BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; MARGIN-TOP: 15px; POSITION: relative } .menu-main .main { HEIGHT: 45px } .menu-main .with-submenu { HEIGHT: 78px; _height: 73px } .menu-main UL.main { Z-INDEX: 5; WIDTH: 960px; POSITION: relative } .menu-main #menu-first { PADDING-LEFT: 5px } .menu-main LI { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: = 0px; PADDING-TOP: 0px } .menu-main LI A { PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: = 16px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 13px; COLOR: #fff; PADDING-TOP: 13px } .menu-main LI A.last { PADDING-RIGHT: 0px } .menu-main LI SPAN.s { BACKGROUND-POSITION: -958px -185px; DISPLAY: block; FLOAT: left; WIDTH: = 3px; POSITION: relative; HEIGHT: 44px } .menu-main LI.active A { BACKGROUND-POSITION: -50px -51px; COLOR: #fff; POSITION: relative; = BACKGROUND-COLOR: #4c255b } .menu-main LI.active LI { HEIGHT: 35px } .menu-main LI.active LI A { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 15px; BACKGROUND: = none transparent scroll repeat 0% 0%; PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: #fff; = PADDING-TOP: 8px } .menu-main LI.active LI A.active { COLOR: #fff; TEXT-DECORATION: underline } .menu-main LI A.item-detsky-bazar SPAN { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 0px; = BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/detsky-bazar-logo.png) = no-repeat 4px 3px; PADDING-BOTTOM: 0px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 70px; = PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 20px; _background: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/detsky-bazar-logo-ie.png) = 4px 3px no-repeat } UL.submenu { BACKGROUND-POSITION: 0px -143px; LEFT: 0px; WIDTH: 960px; POSITION: = absolute; TOP: 43px; HEIGHT: 35px } .layout-content { MARGIN: 10px auto 20px; WIDTH: 990px; POSITION: relative; = BACKGROUND-COLOR: #fff; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: = 4px; -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.3); -webkit-box-shadow: 0 = 1px 3px rgba(0,0,0,0.3) } #container { MARGIN: 0px auto; WIDTH: 960px; POSITION: relative } .screen { MARGIN: 5px auto 0px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 960px; TEXT-ALIGN: = center } .container-pd { MARGIN: 15px 0px } #lavy { FLOAT: left; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 635px } .cl#lavy { WIDTH: 642px } .pravy { FLOAT: left; MARGIN-LEFT: 25px; WIDTH: 300px } .pravy H2 { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 22px; MARGIN-BOTTOM: 10px } SPAN.h2 { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 22px; MARGIN-BOTTOM: 10px } .catalog #lavy { WIDTH: 775px } .catalog #pravy { WIDTH: 160px; TEXT-ALIGN: right } #carousel { BACKGROUND-POSITION: -300px -105px; MARGIN-BOTTOM: 15px; OVERFLOW: = hidden; WIDTH: 635px; POSITION: relative; HEIGHT: 305px } #carousel .ca-image { LEFT: 12px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 372px; POSITION: absolute; TOP: = 7px; HEIGHT: 235px } #carousel .ca-title { BACKGROUND-POSITION: -309px -338px; LEFT: 9px; WIDTH: 375px; POSITION: = absolute; TOP: 235px; HEIGHT: 60px; TEXT-ALIGN: center } #carousel .ca-title A { FONT-SIZE: 20px; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 375px; PADDING-TOP: = 10px; POSITION: relative; TOP: 5px; HEIGHT: 60px; _display: block } #carousel SPAN.co { DISPLAY: block; Z-INDEX: 20; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 1px; POSITION: = absolute; HEIGHT: 1px } #carousel SPAN.co-tl { LEFT: 1px; TOP: 1px } #carousel SPAN.co-tr { RIGHT: 1px; TOP: 1px } #carousel SPAN.co-bl { LEFT: 1px; BOTTOM: 1px } #carousel SPAN.co-br { RIGHT: 1px; BOTTOM: 1px } #carousel .tabs { RIGHT: 1px; WIDTH: 245px; POSITION: absolute; TOP: 5px; HEIGHT: 291px; = _right: 0px; _top: 4px } #carousel .tab { POSITION: relative; HEIGHT: 97px } #carousel .tab IMG { BORDER-RIGHT: #76378c 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #76378c 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 4px; = MARGIN: 7px 0px 5px 8px; BORDER-LEFT: #76378c 1px solid; WIDTH: 75px; = PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #76378c 1px solid; HEIGHT: 75px; = BACKGROUND-COLOR: #fff } #carousel .tab H2 { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-SIZE: 16px; FLOAT: left; = PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 125px; = LINE-HEIGHT: 20px; PADDING-TOP: 0px; POSITION: absolute; TOP: 20% } #carousel .tab H2 A { VERTICAL-ALIGN: middle; COLOR: #fff; POSITION: relative; HEIGHT: 97px } #carousel .active.tab { COLOR: #fff } #carousel .active.tab H2 A { FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #fff } .recommendation { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 17px; PADDING-BOTTOM: = 10px; MARGIN: 0px 10px 20px; COLOR: #636363; PADDING-TOP: 0px; = BORDER-BOTTOM: #dcdcdc 1px solid } .recommendation IMG { MARGIN-RIGHT: 10px } .recommendation SPAN { PADDING-RIGHT: 10px; TEXT-TRANSFORM: uppercase } .recommendation A { COLOR: #76378c } .recommendation IMG.small { DISPLAY: inline-block; VERTICAL-ALIGN: middle } .box { OVERFLOW: hidden } .box .content { PADDING-RIGHT: 14px; PADDING-LEFT: 14px; PADDING-BOTTOM: 5px; = PADDING-TOP: 5px } .box .r { DISPLAY: block; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 300px; HEIGHT: 6px } .box H2 { FONT-SIZE: 22px } .box .list1 LI { PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-POSITION: 4px 11px; PADDING-LEFT: 22px; = FONT-SIZE: 16px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px } .box .list2 LI { PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-POSITION: -633px 11px; PADDING-LEFT: = 26px; FONT-SIZE: 16px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px } .box .list3 LI { PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-POSITION: -632px -228px; PADDING-LEFT: = 26px; FONT-SIZE: 16px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px } .box .list1 LI A { FONT-SIZE: 14px } .box .list2 LI A { FONT-SIZE: 14px } .box .list3 LI A { FONT-SIZE: 14px } .box-color { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-boxes.png) = no-repeat left top } .box-color .r { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-boxes.png) = no-repeat left top } .box-green .content { BACKGROUND-COLOR: #eef6ac } .box-green .rt.r { BACKGROUND-POSITION: -547px 0px } .box-green .rb.r { BACKGROUND-POSITION: -547px -6px } .box-green H2 { COLOR: #65653b } .box-green H2 A { COLOR: #65653b } .box-purple { BACKGROUND-COLOR: #f8e8f5 } .box-purple .content { =09 } .box-purple2 .content { BACKGROUND-COLOR: #f6d9d9 } .box-purple2 .rt.r { BACKGROUND-POSITION: -547px -40px } .box-purple2 .rb.r { BACKGROUND-POSITION: -547px -46px } .box-purple2 H2 { COLOR: #65653b } .box-purple2 H2 A { COLOR: #65653b } .box-blue .content { BACKGROUND-COLOR: #bdddf9 } .box-blue .rt { BACKGROUND-POSITION: -547px -27px } .box-blue .rb { BACKGROUND-POSITION: -547px -32px } .box-blue H2 A { COLOR: #2e455a } .box-blue2 .content { BACKGROUND-COLOR: #e8f2fc } .box-blue2 .rt { BACKGROUND-POSITION: 0px -16px } .box-blue2 .rb { BACKGROUND-POSITION: 0px -27px } .box-blue2 H2 { COLOR: #3b576f } .box-blue2 H2 A { COLOR: #3b576f } .box-pink .content { BACKGROUND-COLOR: #f8e8f5 } .box-pink .rt { BACKGROUND-POSITION: 0px 0px } .box-pink .rb { BACKGROUND-POSITION: 0px -10px } .box-pink H2 { COLOR: #7d2a58 } .box-pink H2 A { COLOR: #7d2a58 } .box-lightgreen .content { BACKGROUND-COLOR: #eef6ab } .box-lightgreen .rt { BACKGROUND-POSITION: 0px -33px } .box-lightgreen .rb { BACKGROUND-POSITION: 0px -44px } .box-lightgreen H2 { COLOR: #65663c } .box-lightgreen H2 A { COLOR: #65663c } .box-extra-tipy { BORDER-RIGHT: #f8e8f5 1px solid; BORDER-TOP: #d3d3d3 1px solid; = BORDER-LEFT: #f8e8f5 1px solid; BORDER-BOTTOM: #d3d3d3 1px solid; = POSITION: relative } .box-extra-tipy .content { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/najmama-motyle.png) = no-repeat 14px 98px; PADDING-BOTTOM: 12px; PADDING-TOP: 12px } .box-extra-tipy .content .left { FLOAT: left; WIDTH: 130px } .box-extra-tipy .content .left .articleTitle { DISPLAY: block; WIDTH: 120px } .box-extra-tipy .content .right { FLOAT: right; WIDTH: 135px } .box-extra-tipy .content .right IMG { BORDER-RIGHT: #7e2a59 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #7e2a59 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; BORDER-LEFT: = #7e2a59 1px solid; WIDTH: 130px; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: = #7e2a59 1px solid; HEIGHT: 130px; BACKGROUND-COLOR: #fff; = -moz-border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; border-radius: 2px } .box-extra-tipy .content .najmama-motyle { DISPLAY: block; WIDTH: 100px; BOTTOM: -18px; POSITION: absolute; = HEIGHT: 100px } .box-extra-tipy H2 { FONT-SIZE: 20px; COLOR: #2e455a; LINE-HEIGHT: 20px } .box-extra-tipy H2 A { FONT-SIZE: 20px; COLOR: #2e455a; LINE-HEIGHT: 20px } .box-articles-top .content { HEIGHT: 275px } .box-articles-top .item { CLEAR: both; MARGIN-BOTTOM: 5px; OVERFLOW: hidden } .box-articles-top .item P.text { PADDING-TOP: 5px } .box-articles-top .item IMG { BORDER-RIGHT: #d3d3d3 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: = #d3d3d3 1px solid; PADDING-LEFT: 3px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 3px; = BORDER-LEFT: #d3d3d3 1px solid; WIDTH: 50px; MARGIN-RIGHT: 10px; = PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: #d3d3d3 1px solid; HEIGHT: 50px; = BACKGROUND-COLOR: #fff } .box-articles-top H2 { MARGIN-BOTTOM: 5px } .box-first-aid .content { =09 } .box-first-aid SPAN.red-cross { BACKGROUND-POSITION: -491px 0px; DISPLAY: block; FLOAT: right; WIDTH: = 48px; HEIGHT: 35px } .box-first-aid H2 A { COLOR: #a00f0f } .box-first-aid .items { PADDING-TOP: 5px } .box-first-aid .item { HEIGHT: 100px } .box-first-aid .item IMG { BORDER-RIGHT: #d3d3d3 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: = #d3d3d3 1px solid; PADDING-LEFT: 3px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 3px; = BORDER-LEFT: #d3d3d3 1px solid; WIDTH: 75px; MARGIN-RIGHT: 7px; = PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: #d3d3d3 1px solid; HEIGHT: 75px; = BACKGROUND-COLOR: #fff } .box-first-aid .item H3 { MARGIN-TOP: -3px; FLOAT: left; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 180px; COLOR: = #76378c } .box-first-aid .item P { FONT-SIZE: 12px; FLOAT: left; WIDTH: 180px; PADDING-TOP: 5px } .box-forum-recent-active H2 { FONT-SIZE: 18px; MARGIN-BOTTOM: 5px } .box-articles H2 { FONT-SIZE: 18px; MARGIN-BOTTOM: 5px } .box-forum H2 { FONT-SIZE: 18px; MARGIN-BOTTOM: 5px } .box-grey .content { BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0 } .box-grey .rt.r { BACKGROUND-POSITION: -547px -13px } .box-grey .rb.r { BACKGROUND-POSITION: -547px -19px } .box-grey H2 { COLOR: #737373 } .box-grey H2 A { COLOR: #737373 } .box-name-calendar .content { HEIGHT: 135px } .box-name-calendar .radios { MARGIN: 12px 0px 0px 5px; HEIGHT: 20px } .box-name-calendar .radios INPUT { VERTICAL-ALIGN: middle } .box-name-calendar .radios LABEL { PADDING-RIGHT: 20px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px } .box-name-calendar .chars-title { DISPLAY: block; MARGIN: 12px 0px 5px; COLOR: #6c6c6c } .box-name-calendar .chars A { PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 4px; FONT-WEIGHT: = bold; FONT-SIZE: 10px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN: 1px; = WIDTH: 10px; COLOR: #fff; PADDING-TOP: 3px; BACKGROUND-COLOR: #4c255b; = TEXT-ALIGN: center } .box-texttip .h2 { FONT-SIZE: 16px; COLOR: #7d7d7d; HEIGHT: 20px } .box-texttip .item { CLEAR: both; DISPLAY: block; MARGIN-BOTTOM: 10px; OVERFLOW: hidden } .box-texttip .item P { FONT-SIZE: 12px; FLOAT: right; WIDTH: 195px } .box-texttip .item P A { COLOR: #6c6c6c } .box-texttip .last.item { MARGIN-BOTTOM: 0px } .box-texttip IMG { BORDER-RIGHT: #c9c9c9 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: = #c9c9c9 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 1px; = BORDER-LEFT: #c9c9c9 1px solid; WIDTH: 60px; MARGIN-RIGHT: 10px; = PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #c9c9c9 1px solid; BACKGROUND-COLOR: = #f0f0f1 } .box-zlavy-azet { MARGIN-TOP: 10px } .box-zlavy-azet .item .title { DISPLAY: block; MARGIN-BOTTOM: 8px } .box-zlavy-azet .item .buy { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/buy.png?v=3D2) no-repeat = left top; FLOAT: right; WIDTH: 49px; HEIGHT: 17px } .box-zlavy-azet .item .price { FLOAT: left; COLOR: #429f2b; PADDING-TOP: 1px } .box-zlavy-azet .item .price-old { PADDING-LEFT: 10px; FLOAT: left; COLOR: #808080; PADDING-TOP: 1px; = TEXT-DECORATION: line-through } .forum-last-threads { POSITION: relative } .forum-last-threads H2 { MARGIN-BOTTOM: 15px; COLOR: #7d7d7d } .forum-last-threads H2 A { FONT-SIZE: 18px; COLOR: #7d7d7d } .forum-last-threads .thread-box-list { MARGIN: 0px } .forum-last-threads .thread-box-list .one-box-thread { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 10px 0px 0px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 0px } .forum-last-threads .thread-box-list .one-box-thread IMG { BORDER-RIGHT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 1px solid; = PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 2px 10px = 0px 0px; BORDER-LEFT: 1px solid; WIDTH: 24px; PADDING-TOP: 0px; = BORDER-BOTTOM: 1px solid } .forum-last-threads .thread-box-list .one-box-thread IMG.male { BORDER-LEFT-COLOR: #7088a7; BORDER-BOTTOM-COLOR: #7088a7; = BORDER-TOP-COLOR: #7088a7; BORDER-RIGHT-COLOR: #7088a7 } .forum-last-threads .thread-box-list .one-box-thread .username { FONT-SIZE: 11px } .forum-last-threads .thread-box-list .one-box-thread IMG.female { BORDER-LEFT-COLOR: #a77d97; BORDER-BOTTOM-COLOR: #a77d97; = BORDER-TOP-COLOR: #a77d97; BORDER-RIGHT-COLOR: #a77d97 } .forum-last-threads .thread-box-list .one-box-thread IMG.unknown { BORDER-LEFT-COLOR: #4c4c4c; BORDER-BOTTOM-COLOR: #4c4c4c; = BORDER-TOP-COLOR: #4c4c4c; BORDER-RIGHT-COLOR: #4c4c4c } .forum-last-threads .thread-box-list .one-box-thread .thread-box-time { FONT-SIZE: 12px; COLOR: #c7c4c4 } .forum-last-threads .thread-box-list .one-box-thread P { FONT-SIZE: 14px } .recipes-random IMG { BORDER-RIGHT: #c9c9c9 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #c9c9c9 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 4px; = BORDER-LEFT: #c9c9c9 1px solid; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #c9c9c9 = 1px solid } .recipes-random H2 { PADDING-LEFT: 10px; FLOAT: left } .recipes-random H3 { PADDING-LEFT: 10px; FLOAT: left; WIDTH: 150px } .box-catalog H2 { FONT-SIZE: 18px } .box-catalog UL { WIDTH: 280px } .box-catalog LI.region { FLOAT: left; WIDTH: 140px; HEIGHT: 80px } .box-catalog LI A { FONT-SIZE: 12px } .box-catalog UL.district { COLOR: #845382; LIST-STYLE-TYPE: disc } .box-catalog UL.district LI { MARGIN-LEFT: 20px } .box-catalog UL.district LI A { =09 } .box-catalog H3 { MARGIN-BOTTOM: 3px } .box-catalog H3 A { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 13px; PADDING-BOTTOM: = 0px; COLOR: #845382; PADDING-TOP: 0px } .box-white .content { BACKGROUND-COLOR: #fff } .box-white .rt.r { BACKGROUND-POSITION: -547px -81px } .box-white .rb.r { BACKGROUND-POSITION: -547px -88px } .box-white H2 { COLOR: #737373 } .box-white H2 A { COLOR: #737373 } .add-recipe-box { POSITION: relative } .add-recipe-box P { POSITION: relative } .add-recipe-box .icon { BACKGROUND-POSITION: -417px 0px; DISPLAY: inline-block; LEFT: -10px; = WIDTH: 60px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 35px } .add-recipe-box SPAN.h2 { FONT-SIZE: 20px; MARGIN-BOTTOM: 5px; COLOR: #568fc4 } .add-recipe-box P { HEIGHT: 35px } .add-recipe-box P A { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 60px; FONT-SIZE: = 14pt; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 5px } .box-birth-date .content { HEIGHT: 85px } .box-birth-date H2 { FONT-SIZE: 18px; MARGIN-BOTTOM: 15px } .box-birth-date SPAN.blue-calendar { BACKGROUND-POSITION: -374px 0px; DISPLAY: block; FLOAT: right; WIDTH: = 31px; HEIGHT: 31px } .box-birth-date LABEL { DISPLAY: block; PADDING-BOTTOM: 3px; COLOR: #456881 } .box-birth-date INPUT { BACKGROUND-POSITION: 119px 5px; BORDER-LEFT-COLOR: #7999b0; = BORDER-BOTTOM-COLOR: #7999b0; WIDTH: 130px; BORDER-TOP-COLOR: #7999b0; = BORDER-RIGHT-COLOR: #7999b0 } .box-birth-date BUTTON { BORDER-LEFT-COLOR: #7999b0; BORDER-BOTTOM-COLOR: #7999b0; = PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN-LEFT: 5px; WIDTH: 100px; BORDER-TOP-COLOR: = #7999b0; PADDING-TOP: 4px; BACKGROUND-COLOR: #f1f7fd; = BORDER-RIGHT-COLOR: #7999b0 } .box-red .content { BACKGROUND-COLOR: #f4d7d7 } .box-red .rt.r { BACKGROUND-POSITION: -547px -40px } .box-red .rb.r { BACKGROUND-POSITION: -547px -46px } .box-red H2 A { COLOR: #a00f0f } .box-first-aid-small .content { HEIGHT: 35px } .box-first-aid-small SPAN.red-cross { BACKGROUND-POSITION: -491px 0px; DISPLAY: block; FLOAT: right; WIDTH: = 48px; HEIGHT: 35px } .box-first-aid-small H2 { POSITION: relative; TOP: 5px } .box-orange .content { BACKGROUND-COLOR: #f7edcb } .box-orange .rt.r { BACKGROUND-POSITION: -547px -67px } .box-orange .rb.r { BACKGROUND-POSITION: -547px -73px } .box-orange H2 { COLOR: #65433b } .box-related-theme H2 { FONT-SIZE: 18px; MARGIN-BOTTOM: 5px } .box-child-diseases { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/child-diseases-box-bg.png) = no-repeat 0px 0px; WIDTH: 300px; HEIGHT: 140px } .box-child-diseases H2 { LEFT: 15px; COLOR: #7e2a59; POSITION: relative; TOP: 20px } .box-child-diseases P { LEFT: 15px; POSITION: relative; TOP: 20px } .box-child-diseases P A { COLOR: #585858 } .box-pregnancy { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/pregnancy-box-bg.png) = no-repeat 0px 0px; WIDTH: 300px; HEIGHT: 102px } .box-pregnancy H2 { LEFT: 15px; COLOR: #624e29; POSITION: relative; TOP: 10px } .box-pregnancy LABEL { DISPLAY: block; LEFT: 15px; COLOR: #817645; POSITION: relative; TOP: = 7px } .box-pregnancy SELECT { LEFT: 15px; WIDTH: 150px; POSITION: relative; TOP: 12px } .box-pregnancy BUTTON { LEFT: 13px; MARGIN-LEFT: 5px; WIDTH: 70px; POSITION: relative; TOP: = 12px; BACKGROUND-COLOR: #fcf9e9 } .box-child-development { WIDTH: 300px; POSITION: relative; HEIGHT: 150px } .box-child-development H2 { LEFT: 15px; WIDTH: 300px; TOP: 15px; HEIGHT: 150px } .box-child-development SPAN { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/vyvoj_dietata-v2.jpg) = no-repeat 0px 0px; LEFT: 0px; WIDTH: 300px; POSITION: absolute; TOP: = 0px; HEIGHT: 150px } .box-child-development A.ext { DISPLAY: block; Z-INDEX: 10; LEFT: 0px; WIDTH: 300px; POSITION: = absolute; TOP: 50px; HEIGHT: 100px } .box-gey-wide { BORDER-TOP: #e3e3e3 1px solid; BORDER-BOTTOM: #e3e3e3 1px solid; = POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #fcfcfc } .box-gey-wide SPAN.r { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) #fff = no-repeat left top; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 7px; POSITION: absolute; = HEIGHT: 7px } .box-gey-wide .content { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; = OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 10px; _display: inline-block } .box-gey-wide SPAN.tl { BACKGROUND-POSITION: -868px -50px; LEFT: -1px; TOP: -1px; _top: 0px; = _left: -2px } .box-gey-wide SPAN.tr { BACKGROUND-POSITION: -877px -50px; RIGHT: -1px; TOP: -1px; _right: = -1px; _top: 0px } .box-gey-wide SPAN.bl { BACKGROUND-POSITION: -868px -57px; LEFT: -1px; BOTTOM: -1px } .box-gey-wide SPAN.br { BACKGROUND-POSITION: -877px -57px; RIGHT: -1px; BOTTOM: -1px; _right: = -2px } .box-pink-wide { BORDER-TOP: #eee1f0 1px solid; BORDER-BOTTOM: #eee1f0 1px solid; = POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #fef7ff } .box-pink-wide SPAN.r { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) #fff = no-repeat left top; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 7px; POSITION: absolute; = HEIGHT: 7px } .box-pink-wide .content { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; = OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 10px; _display: inline-block } .box-pink-wide SPAN.tl { BACKGROUND-POSITION: -868px -33px; LEFT: -1px; TOP: -1px; _top: 0px; = _left: -2px } .box-pink-wide SPAN.tr { BACKGROUND-POSITION: -877px -33px; RIGHT: -1px; TOP: -1px; _right: = -1px; _top: 0px } .box-pink-wide SPAN.bl { BACKGROUND-POSITION: -868px -40px; LEFT: -1px; BOTTOM: -1px } .box-pink-wide SPAN.br { BACKGROUND-POSITION: -877px -40px; RIGHT: -1px; BOTTOM: -1px; _right: = -2px } .box-related H4 { FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #568fc4 } .box-related UL { PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 8px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: = 0px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none } .box-related UL LI { PADDING-RIGHT: 10px; BACKGROUND-POSITION: 0px -76px; PADDING-LEFT: = 26px; FONT-SIZE: 16px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px } .box-top-articles H4 { MARGIN-BOTTOM: 10px } .box-top-articles H4 A { FONT-SIZE: 20px; COLOR: #568fc4 } .box-top-articles .item { PADDING-RIGHT: 10px; FLOAT: left; MARGIN-BOTTOM: 10px; VERTICAL-ALIGN: = middle; WIDTH: 292px; HEIGHT: 54px } .box-top-articles IMG { BORDER-RIGHT: #d3d3d3 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: = #d3d3d3 1px solid; PADDING-LEFT: 3px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 3px; = BORDER-LEFT: #d3d3d3 1px solid; WIDTH: 50px; MARGIN-RIGHT: 10px; = PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: #d3d3d3 1px solid; HEIGHT: 50px } .box-top-articles H3 { VERTICAL-ALIGN: middle; HEIGHT: 50px } .box-top-articles H3 A { FONT-WEIGHT: normal } .box-diva { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/diva-box-bg.png) no-repeat = 0px 0px; HEIGHT: 246px } .box-diva .diva-hp { DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 5px; WIDTH: 95px; HEIGHT: 35px } .box-diva .content { MARGIN-TOP: 5px } .box-diva .item { CLEAR: both; MARGIN-BOTTOM: 5px; OVERFLOW: hidden } .box-diva .item P.text { FONT-SIZE: 15px; PADDING-TOP: 6px } .box-diva .item P.text A { COLOR: #fff; FONT-FAMILY: Georgia; text-shadow: 0 1px 0 #8A4967 } .box-diva .item IMG { BORDER-RIGHT: #8a4967 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: = #8a4967 1px solid; PADDING-LEFT: 3px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 3px; = BORDER-LEFT: #8a4967 1px solid; WIDTH: 50px; MARGIN-RIGHT: 10px; = PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: #8a4967 1px solid; HEIGHT: 50px; = BACKGROUND-COLOR: #fff } .box-advisory { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/advisory-box-bg.jpg) = no-repeat 0px 0px; HEIGHT: 106px } .box-advisory H2 { LEFT: 15px; POSITION: relative; TOP: 10px } .box-advisory H2 A { COLOR: #568fc4 } .box-advisory .advisory-cats { LEFT: 15px; LINE-HEIGHT: 1.4em; POSITION: relative; TOP: 4px } .box-your-stories { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 15px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/your-stories-box-bg.jpg) = no-repeat 0px 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 10px; HEIGHT: 145px } .box-your-stories H2 { MARGIN: 5px 0px 10px; COLOR: #7e2a59 } .box-your-stories P { FONT-SIZE: 13px; WIDTH: 400px; COLOR: #6c6c6c } .box-advisory-diva { FONT-FAMILY: arial; POSITION: relative } .box-advisory-diva .title { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-box-poradne-diva.gif= ) no-repeat 0px 0px; HEIGHT: 35px } .box-advisory-diva .title A { DISPLAY: block; LEFT: 0px; WIDTH: 300px; POSITION: absolute; TOP: 0px; = HEIGHT: 35px } .box-advisory-diva UL { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-box-poradne-diva.gif= ) repeat-y -300px 0px; PADDING-TOP: 3px } .box-advisory-diva LI { PADDING-RIGHT: 3px; MARGIN-TOP: 3px; PADDING-LEFT: 3px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/poradne-diva-box-item.png) = repeat-y 3px 0px; PADDING-BOTTOM: 3px; WIDTH: 297px; PADDING-TOP: 3px; = HEIGHT: 45px } .box-advisory-diva LI IMG { BORDER-RIGHT: #ede8ea 1px solid; BORDER-TOP: #ede8ea 1px solid; FLOAT: = left; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #ede8ea 1px solid; WIDTH: 34px; = BORDER-BOTTOM: #ede8ea 1px solid; HEIGHT: 42px } .box-advisory-diva LI P { PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: left; WIDTH: 245px; PADDING-TOP: 1px; HEIGHT: = 44px } .box-advisory-diva LI P A { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14px } .box-advisory-diva LI P SPAN { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #888 } .box-advisory-diva .bottom { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-box-poradne-diva.gif= ) no-repeat -600px -38px; HEIGHT: 7px } .box-catalog-category { MARGIN-TOP: 10px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/catalog/new/s-ktlg-box.png)= no-repeat left top; WIDTH: 300px; HEIGHT: 155px } .box-catalog-category H2 { MARGIN: 0px 0px 10px } .box-catalog-category H2 A { FONT-SIZE: 14pt } .box-catalog-category .content { PADDING-RIGHT: 14px; PADDING-LEFT: 14px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 8px } .box-catalog-category .cats { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 90px; FONT-SIZE: 14px; = PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; WORD-WRAP: break-word } .box-catalog-category .cats A { LINE-HEIGHT: 20px } .diva-box-health { MARGIN-TOP: 15px; BACKGROUND-COLOR: #fff9f9 } .diva-box-health .content { BORDER-RIGHT: #54233c 1px solid; PADDING-RIGHT: 14px; PADDING-LEFT: = 14px; PADDING-BOTTOM: 9px; BORDER-LEFT: #54233c 1px solid; PADDING-TOP: = 9px } .diva-box-health .content H3 A { FONT-SIZE: 18px; COLOR: #880015 } .diva-box-health .r { DISPLAY: block; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 100%; HEIGHT: 10px } .diva-box-health .rt.r { BACKGROUND-POSITION: 0px -695px } .diva-box-health .rb.r { BACKGROUND-POSITION: 0px -705px } .diva-box-health .thumb { FLOAT: left; MARGIN-RIGHT: 15px } .diva-box-health .thumb IMG { BORDER-RIGHT: #d3d3d3 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #d3d3d3 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; BORDER-LEFT: = #d3d3d3 1px solid; WIDTH: 148px; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: = #d3d3d3 1px solid; HEIGHT: 148px; BACKGROUND-COLOR: #fff } .diva-box-health H3 { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 20px; COLOR: #880015 } .diva-box-health H3 A { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 20px; COLOR: #880015 } .diva-box-health H3 { MARGIN: 0px 0px 3px } .diva-box-health .item H3 { MARGIN-BOTTOM: 8px } .diva-box-health .date { COLOR: #777; MARGIN-RIGHT: 20px } .diva-box-health P.text { FONT-SIZE: 15px; MARGIN-BOTTOM: 10px; WIDTH: 430px; _width: 435px } .diva-box-health .meta { FONT-SIZE: 15px; OVERFLOW: hidden; POSITION: relative } .diva-box-health A.discussion { PADDING-LEFT: 20px } .diva-box-health .meta { FLOAT: right; WIDTH: 430px } .diva-box-health .meta A { FONT-SIZE: 12px; COLOR: #0b467b } .diva-box-health .separator-article { BACKGROUND-POSITION: 0px -68px; DISPLAY: block; MARGIN-BOTTOM: 10px; = MARGIN-LEFT: 165px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 428px; LINE-HEIGHT: normal; = BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; HEIGHT: 4px } .moderator-main { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; = PADDING-TOP: 10px; POSITION: relative } .moderator-main .moderator-submain { BORDER-RIGHT: #fbebee 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: = #fbebee 1px solid; MARGIN-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 10px; FLOAT: left; = PADDING-BOTTOM: 10px; BORDER-LEFT: #fbebee 1px solid; WIDTH: 40%; = MARGIN-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 10px; BORDER-BOTTOM: #fbebee 1px solid } .moderator-main .moderator-submain H2 { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN-BOTTOM: 10px; COLOR: #777 } .moderator-main .moderator-submain A { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 5px } .moderator-main .moderator-info { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 12pt; PADDING-BOTTOM: = 0px; MARGIN: 20px 10px 10px; COLOR: #4c4c4c; PADDING-TOP: 0px; = TEXT-ALIGN: center } .moderator-main .moderator-content { BORDER-TOP: #aba8a8 1px solid } .moderator-main .one-noticed { PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: = 0px 0px 5px; PADDING-TOP: 10px; BORDER-BOTTOM: #aba8a8 1px solid; = POSITION: relative } .moderator-main .one-noticed .userphoto { FLOAT: left; WIDTH: 48px } .moderator-main .one-noticed .rest-data { MARGIN-LEFT: 65px; WIDTH: 545px } .moderator-main .one-noticed-end { CLEAR: both; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 1px; = PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: auto; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: = 1px } .moderator-main .one-noticed .comment { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 10px 0px 5px } .moderator-main .one-noticed .comment IMG { PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px; POSITION: relative; TOP: 3px } .moderator-main .one-noticed .qtime { LEFT: 10px; COLOR: #aba8a8; POSITION: relative } .moderator-main .one-noticed .qcount { LEFT: 20px; COLOR: #272626; POSITION: relative } .moderator-main .one-noticed .moderator-ref { RIGHT: 0px; POSITION: absolute } .moderator-main .one-noticed .controls { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 10px 0px 5px; PADDING-TOP: 5px; POSITION: relative; HEIGHT: 20px } .moderator-main .one-noticed .controls .ctrl-confirm { PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-ok.gif) no-repeat = left top; LEFT: 0px; COLOR: #1b9f30; MARGIN-RIGHT: 25px; POSITION: = relative } .moderator-main .one-noticed .controls .ctrl-hide { PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-alert.gif) no-repeat = left top; LEFT: 0px; COLOR: #a77407; POSITION: relative } .moderator-main .one-noticed .controls .ctrl-delete { PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: 10pt; RIGHT: 10px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-delete.gif) no-repeat = left top; COLOR: #db4d2c; POSITION: absolute } .moderator-main .one-noticed .controls .ajx-loading { DISPLAY: none; RIGHT: 0px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/ajax-loader.gif) no-repeat = center center; WIDTH: 40px; POSITION: absolute; TOP: 2px; HEIGHT: 20px } .moderator-main .one-noticed-notpublished { FILTER: alpha(opacity =3D 60); opacity: 0.6 } .moderator-main .refresh_btn { PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: 11pt; RIGHT: 10px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/refresh.gif) no-repeat = left 2px; COLOR: #2b81be; POSITION: absolute; TOP: 17px } .moderator-main .comment-confirmed { COLOR: #1b9f30 } .moderator-main .comment-hidden { COLOR: #a77407 } .moderator-main .comment-deleted { COLOR: #db4d2c } .moderator-main .moderator-search-user { BORDER-RIGHT: #aba8a8 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: = #aba8a8 1px solid; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: = 10px 0px 15px; BORDER-LEFT: #aba8a8 1px solid; PADDING-TOP: 10px; = BORDER-BOTTOM: #aba8a8 1px solid; -moz-border-radius: 4px; = -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px } .moderator-main .moderator-search-user SPAN { POSITION: relative; TOP: -2px } .moderator-main .moderator-search-user .searchNick { BORDER-RIGHT: #e3e3e3 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: = #e3e3e3 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; FONT-SIZE: 12pt; PADDING-BOTTOM: = 2px; MARGIN-LEFT: 10px; BORDER-LEFT: #e3e3e3 1px solid; WIDTH: 150px; = PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #e3e3e3 1px solid; TEXT-ALIGN: center } .moderator-main .moderator-search-user .submitSearch { BORDER-RIGHT: #e3e3e3 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: = #e3e3e3 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; FONT-SIZE: 10pt; PADDING-BOTTOM: = 2px; MARGIN-LEFT: 10px; BORDER-LEFT: #e3e3e3 1px solid; WIDTH: 80px; = PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #e3e3e3 1px solid; BACKGROUND-COLOR: = #f3f3f3; TEXT-ALIGN: center } .moderator-main .moderator-action-toall { BORDER-RIGHT: #aba8a8 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: = #aba8a8 1px solid; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: = 10px 0px 15px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: #aba8a8 1px solid; = PADDING-TOP: 10px; BORDER-BOTTOM: #aba8a8 1px solid; BACKGROUND-COLOR: = #f7efef; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; = border-radius: 4px } .moderator-main .moderator-action-toall .ctrl-hide { MARGIN-TOP: 10px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: = 10pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-alert.gif) no-repeat = left top; COLOR: #a77407 } .moderator-main .moderator-action-toall .ctrl-delete { MARGIN-TOP: 10px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: = 10pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-delete.gif) no-repeat = left top; COLOR: #db4d2c } .moderator-main .moderator-action-toall .ctrl-block { MARGIN-TOP: 10px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: = 10pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-block.gif) no-repeat = left top; COLOR: #db4d2c } .moderator-main .moderator-action-toall .ctrl-unblock { MARGIN-TOP: 10px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: = 10pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-ok.gif) no-repeat = left top; COLOR: #1b9f30 } .moderator-main .moderator-action-toall .block-info { MARGIN-TOP: 5px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: = 12pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-block.gif) no-repeat = left top; MARGIN-LEFT: 20px; COLOR: red } .moderator-main .moderator-action-toall .block-info SMALL { FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4c4c4c } .moderator-main .moderator-action-toall .block-info STRONG { FONT-WEIGHT: bold } .moderator-main .moderator-action-toall .unblock-info { PADDING-LEFT: 20px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-ok.gif) no-repeat = left top; COLOR: #1b9f30! important } .moderator-main .moderator-action-toall IMG { BORDER-RIGHT: #a6a6a6 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: = #a6a6a6 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 1px; = BORDER-LEFT: #a6a6a6 1px solid; WIDTH: 88px; MARGIN-RIGHT: 15px; = PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #a6a6a6 1px solid } .moderator-main .moderator-action-toall A.srchNick { FONT-SIZE: 13pt } .moderator-main .moderator-action-toall .mod-toall-actions { MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 5px; OVERFLOW: hidden } .all-data-user { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14px; COLOR: #3f1818; MARGIN-RIGHT: = 20px; TEXT-DECORATION: none } .all-data-user:hover { COLOR: #f31e1e; TEXT-DECORATION: none } .forum-thread-moderator { BORDER-RIGHT: #c71818 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: = #c71818 1px solid; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: = 10px 0px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: #c71818 1px solid; PADDING-TOP: = 10px; BORDER-BOTTOM: #c71818 1px solid; POSITION: relative; = BACKGROUND-COLOR: #ffefef; -moz-border-radius: 4px; = -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px } .forum-thread-moderator .delete-thread { MARGIN-TOP: 5px; FLOAT: left } .forum-thread-moderator .delete-thread A { PADDING-LEFT: 25px; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-delete.gif) no-repeat = left top; COLOR: #db4d2c } .forum-thread-moderator .move-thread { FLOAT: right } .forum-thread-moderator .move-thread A { PADDING-LEFT: 25px; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/refresh.gif) no-repeat 2px = top; COLOR: #2b81be } .forum-thread-moderator SELECT { BORDER-RIGHT: #2b81be 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: = #2b81be 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: = #2b81be 1px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #2b81be 1px solid } .forum-thread-moderator .move-btn { PADDING-LEFT: 10px } .forum-thread-moderator .actual-thread { COLOR: #afacac } .forum-post-moderator { BORDER-RIGHT: #c71818 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: = #c71818 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 5px; = MARGIN: 10px 0px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: #c71818 1px solid; = WIDTH: 160px; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #c71818 1px solid; = POSITION: relative; HEIGHT: 17px; BACKGROUND-COLOR: #fff7f7; TEXT-ALIGN: = center; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; = border-radius: 4px } .forum-post-moderator .ctrl-hide { PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-alert.gif) no-repeat = left top; COLOR: #a77407 } .forum-post-moderator .ctrl-revert { PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-ok.gif) no-repeat = left top; COLOR: #1b9f30 } .original-comment { BORDER-RIGHT: #fff3f3 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: = #fff3f3 1px solid; MARGIN-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-BOTTOM: = 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #fff3f3 1px solid; PADDING-TOP: = 5px; BORDER-BOTTOM: #fff3f3 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #fffbfb; = -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px } .original-title { FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #fbbcbc } .articles-list { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 5px } .articles-list .item { MARGIN-BOTTOM: 30px } .articles-list .thumb { FLOAT: left; MARGIN-RIGHT: 15px } .articles-list .thumb IMG { BORDER-RIGHT: #d3d3d3 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #d3d3d3 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; BORDER-LEFT: = #d3d3d3 1px solid; WIDTH: 148px; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: = #d3d3d3 1px solid; HEIGHT: 148px; BACKGROUND-COLOR: #fff } .articles-list H3 { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 20px; COLOR: #76378c } .articles-list H3 A { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 20px; COLOR: #76378c } .articles-list-mosaic H3 A { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 20px; COLOR: #76378c } .articles-list H3 { MARGIN: 0px 0px 3px } .articles-list .date { COLOR: #777 } .articles-list P.text { FONT-SIZE: 15px; MARGIN-BOTTOM: 10px; WIDTH: 435px; _width: 435px } .articles-list .meta { FONT-SIZE: 12px; OVERFLOW: hidden; POSITION: relative } .articles-list .meta-left { FONT-SIZE: 12px; OVERFLOW: hidden; POSITION: relative } .articles-list A.discussion { PADDING-LEFT: 20px } .articles-list .section-link { PADDING-LEFT: 20px; RIGHT: 0px; POSITION: absolute } .articles-list .meta { FLOAT: right; WIDTH: 440px } .articles-list .meta-left A { COLOR: #7e2a59 } .articles-list .separator-p { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0px } .articles-list .separator-article { BACKGROUND-POSITION: 0px -80px; DISPLAY: block; MARGIN-BOTTOM: 10px; = MARGIN-LEFT: 165px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 440px; LINE-HEIGHT: normal; = BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; HEIGHT: 4px; _width: 435px } .articles-list .without-img.separator-article { BACKGROUND-POSITION: -2px -89px; BACKGROUND-REPEAT: repeat-x } .section H1 { MARGIN: 0px 10px 10px } .section H1.hospital { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 48px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat -750px -499px; PADDING-BOTTOM: 2px; MARGIN: 0px 10px 10px; = PADDING-TOP: 6px } .section .recommendation { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 10px; = PADDING-TOP: 0px } .articles-list-mosaic { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 15px; = PADDING-TOP: 5px } .articles-list-mosaic .item { FLOAT: left; MARGIN: 0px 5px 10px; WIDTH: 148px; HEIGHT: 205px; = _margin: 0px=0A= 2px 10px 2px } .articles-list-mosaic .item .thumb { WIDTH: 145px; HEIGHT: 145px } .articles-list-mosaic .item .thumb IMG { BORDER-RIGHT: #d3d3d3 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #d3d3d3 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; BORDER-LEFT: = #d3d3d3 1px solid; WIDTH: 135px; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: = #d3d3d3 1px solid; HEIGHT: 135px } .articles-list-mosaic .item H3 { FONT-SIZE: 16px; MARGIN: 5px 0px } .articles-list-mosaic .item H3 A { FONT-SIZE: 16px } .article-box { MARGIN: 0px; POSITION: relative } .article-box H2 { MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 15px } .article-box H2 A { FONT-SIZE: 20px; COLOR: #76378c } .article-box .item { FLOAT: left; MARGIN: 0px 17px 0px 0px; WIDTH: 140px } .article-box .last.item { MARGIN-RIGHT: 0px } .article-box .item A.thumb { MARGIN-BOTTOM: 5px; MARGIN-RIGHT: 0px } .article-box .item IMG { BORDER-RIGHT: #76378c 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #76378c 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; BORDER-LEFT: = #76378c 1px solid; WIDTH: 130px; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: = #76378c 1px solid; HEIGHT: 130px } .article-box .item H3 { MARGIN: 5px 0px 0px } .article-box .item H3 A { FONT-SIZE: 15px; FLOAT: left; COLOR: #456898 } .diva.article-box H2 A { COLOR: #880015 } .diva.article-box .last.item { MARGIN-RIGHT: 0px } .diva.article-box .item IMG { BORDER-LEFT-COLOR: #7e2a59; BORDER-BOTTOM-COLOR: #7e2a59; = BORDER-TOP-COLOR: #7e2a59; BORDER-RIGHT-COLOR: #7e2a59 } .diva.article-box .item H3 A { COLOR: #7e2a59 } .article-box-border { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat -3px -594px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 619px; HEIGHT: = 5px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } .top.article-box-border { RIGHT: 0px; WIDTH: 395px; POSITION: absolute; TOP: -5px } .top.diva.article-box-border { WIDTH: 475px } .recipes { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } .head-info { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 15px; = PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: 10px 0px; COLOR: #4c4c4c; PADDING-TOP: = 10px; BACKGROUND-COLOR: #fcfcfc; TEXT-ALIGN: center; -moz-border-radius: = 5px; -webkit-border-radius: 5px } .head-info-important { FONT-WEIGHT: bold } .recipes .head-warning { BORDER-RIGHT: #880015 1px solid; BORDER-TOP: #880015 1px solid; = BORDER-LEFT: #880015 1px solid; COLOR: #880015; BORDER-BOTTOM: #880015 = 1px solid } .recipes .missing-value { BACKGROUND-COLOR: #fff3f3 } .recipes .info-box { BORDER-RIGHT: #7e2a59 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: = #7e2a59 1px solid; PADDING-LEFT: 40px; FONT-SIZE: 13pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/book_gray.gif) #fcfcfc = no-repeat 35px center; PADDING-BOTTOM: 40px; MARGIN: 25px 10px 30px; = BORDER-LEFT: #7e2a59 1px solid; WIDTH: auto; COLOR: #76378c; = LINE-HEIGHT: 1.5em; PADDING-TOP: 40px; BORDER-BOTTOM: #7e2a59 1px solid; = TEXT-ALIGN: center; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } .recipes .info-box SPAN { COLOR: #979292 } .recipes .recipe-head H1 { MARGIN-LEFT: 10px } .recipes .recipe-head .subtitle { FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #979292; POSITION: relative } .recipes .recipe-head .subtitle A { FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #979292 } .recipes .recipe-head .subtitle SPAN { COLOR: #d3d0d0 } .recipes .cooking-star { POSITION: relative; TOP: 1px } .recipes .recipes-tags-box { BORDER-RIGHT: #f6e9ef 1px solid; PADDING-RIGHT: 15px; BORDER-TOP: = #f6e9ef 1px solid; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: = 10px; BORDER-LEFT: #f6e9ef 1px solid; LINE-HEIGHT: 2em; PADDING-TOP: = 10px; BORDER-BOTTOM: #f6e9ef 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #fcfcfc; = TEXT-ALIGN: center; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } .recipes .recipes-tags-box A { PADDING-RIGHT: 5px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 5px; = FONT-SIZE: 12pt; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: #b2527e; = PADDING-TOP: 0px } .recipes .recipes-tags-box A.selected-tag { COLOR: #fff! important; BACKGROUND-COLOR: #973b72; -moz-border-radius: = 5px; -webkit-border-radius: 5px } .recipes .recipes-tags-box SPAN { PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: = #efbed6; PADDING-TOP: 0px } .recipe { POSITION: relative } .recipe H1.pdleft { PADDING-RIGHT: 190px! important } .recipe .fav-recipe-lnk { PADDING-LEFT: 25px; RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 5px; POSITION: absolute; = TOP: 5px; HEIGHT: 25px } .recipe .add-fav.fav-recipe-lnk { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-fav-add.gif) = no-repeat left 2px } .recipe .remove-fav.fav-recipe-lnk { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-fav-remove.gif) = no-repeat left 2px } .recipe .favorite-loading { DISPLAY: none; RIGHT: 175px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/ajax-loader.gif) no-repeat = left center; WIDTH: 30px; POSITION: absolute; TOP: 10px; HEIGHT: 15px } .recipe .article-content UL { CLEAR: none; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-BOTTOM: = 10px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none } .recipe .article-content UL LI { LIST-STYLE-TYPE: none } .recipe .article-content .fulltext { MARGIN: 15px 0px } .recipe .article-content .cooking-star { PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px; POSITION: relative; TOP: 3px } .recipe .article-content P { PADDING-BOTTOM: 15px } .recipe .article-content .introtext IMG { BORDER-RIGHT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 4px; = MARGIN: 10px 0px 10px 20px; BORDER-LEFT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-TOP: = 4px; BORDER-BOTTOM: #f3e4ec 1px solid; -moz-border-radius: 2px; = -webkit-border-radius: 2px } .recipe .recipe-assign { BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: = #e8e8e8 1px solid; PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 11pt; PADDING-BOTTOM: = 10px; MARGIN: 10px 0px; BORDER-LEFT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-TOP: = 10px; BORDER-BOTTOM: #e8e8e8 1px solid; POSITION: relative; = BACKGROUND-COLOR: #f7f7f7; TEXT-ALIGN: center; -moz-border-radius: 5px; = -webkit-border-radius: 5px } .recipe .recipe-assign A { PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: = #880015; PADDING-TOP: 0px } .recipe .recipe-assign SPAN { COLOR: #818181 } .recipe .recipe-assign SPAN.bull { PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; FONT-SIZE: 16pt; PADDING-BOTTOM: = 0px; PADDING-TOP: 0px; POSITION: relative; TOP: 2px } .recipe .recipe-assign SPAN.raquo { PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; FONT-SIZE: 16pt; PADDING-BOTTOM: = 0px; PADDING-TOP: 0px; POSITION: relative; TOP: 1px } .recipe-send SELECT { PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; WIDTH: = 400px; PADDING-TOP: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: = 5px } .recipe-send INPUT[type=3Dtext] { WIDTH: 270px } .recipe-send SELECT { WIDTH: 282px } .recipe-send TD { PADDING-BOTTOM: 20px; VERTICAL-ALIGN: top } .recipe-send TD.left { PADDING-TOP: 5px } .recipe-send TD.last { PADDING-BOTTOM: 0px } .recipe-send TEXTAREA { PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-BOTTOM: 5px; WIDTH: = 450px; PADDING-TOP: 5px; HEIGHT: 150px } .recipe-menu { WIDTH: auto } .recipe-menu .title { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 38px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/recipe-book-small.gif) = no-repeat left 8px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 10px; = BORDER-BOTTOM: #880015 1px solid; POSITION: relative } .recipe-menu .purple.title { BORDER-BOTTOM: #76378c 1px solid } .recipe-menu .title H2 { COLOR: #880015 } .recipe-menu .title H2 A { DISPLAY: inline-block; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #880015; TEXT-ALIGN: = center } .recipe-menu .title H2 A.purple { COLOR: #76378c } .recipe-menu .menu-cols { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 10px 0px 0px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 0px } .recipe-menu .menu-cols .menu-col1 { DISPLAY: block; FLOAT: left; WIDTH: 170px } .recipe-menu .menu-cols .menu-col2 { DISPLAY: block; FLOAT: left; WIDTH: 110px } .recipe-menu .recipe-menu-item { PADDING-RIGHT: 4px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 4px; = FONT-SIZE: 12pt; PADDING-BOTTOM: 4px; MARGIN: 1px; PADDING-TOP: 4px } .recipe-menu .menu-item-selected { COLOR: #fff! important; BACKGROUND-COLOR: #973b72; -moz-border-radius: = 3px } .recipe-menu .title SPAN.arrow { BACKGROUND-POSITION: -20px -151px; DISPLAY: block; Z-INDEX: 5; LEFT: = 40px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 15px; POSITION: absolute; TOP: 37px; = HEIGHT: 7px } .recipe-menu .title SPAN.purple.arrow { BACKGROUND-POSITION: -36px -152px } .recipe-active .title SPAN.arrow { LEFT: 70px } .magazines-box { CLEAR: both; MARGIN-BOTTOM: 30px; OVERFLOW: hidden } .magazines-box H3 { FONT-SIZE: 24px } .magazines-box H4 { FONT-SIZE: 10pt } .magazines-box .magazine { BORDER-RIGHT: #bebebe 1px solid; PADDING-RIGHT: 20px; PADDING-LEFT: = 20px; PADDING-BOTTOM: 0px; VERTICAL-ALIGN: top; WIDTH: 240px; = PADDING-TOP: 0px } .magazines-box .magazine UL { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 23px; FONT-SIZE: 16px; = PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 10px; LIST-STYLE-TYPE: disc } .magazines-box .separator1 { MARGIN-BOTTOM: 15px } .magazines-box .first-image-magazine { MARGIN-TOP: 10px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 199px } .magazines-box .first-image-magazine A { COLOR: #0b467b; HEIGHT: 150px } .magazines-box .first-image-magazine H4 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 11pt } .magazines-box .first-image-magazine H4.crop { MIN-HEIGHT: 44px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/magazines-box-img-cut.png) = #fff no-repeat left top; PADDING-TOP: 6px; POSITION: relative; TOP: = -44px; HEIGHT: 44px } .magazines-box .first-image-magazine IMG { BORDER-RIGHT: #0b467b 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: = #0b467b 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px = 10px 3px 0px; BORDER-LEFT: #0b467b 1px solid; WIDTH: 150px; PADDING-TOP: = 1px; BORDER-BOTTOM: #0b467b 1px solid } .magazines-box .next-magazine-articles-crop { POSITION: relative; TOP: -53px } .magazines-box H4.next-magazine-article { BACKGROUND-POSITION: 5px 7px; MARGIN: 5px 0px; WIDTH: 200px; = LINE-HEIGHT: 1.5em } .magazines-box .first-image-magazine P { MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; MARGIN-BOTTOM: 5px; LINE-HEIGHT: = 1.3em } .magazines-box H4.next-magazine-article A { FLOAT: left; WIDTH: 170px; COLOR: #0b467b; _width: 180px } .magazines-box .mgz-bull { PADDING-RIGHT: 10px; FONT-SIZE: 12pt; FLOAT: left } .magazines-box .last { BORDER-RIGHT: 0px } .diva.magazine H3 { COLOR: #880015 } .diva.magazine H3 A { COLOR: #880015 } .aktuality.magazine H3 { COLOR: #3e79d2 } .aktuality.magazine H3 A { COLOR: #3e79d2 } .cestovanie.magazine H3 { COLOR: #e1a642 } .cestovanie.magazine H3 A { COLOR: #e1a642 } .badman.magazine H3 { COLOR: #000 } .badman.magazine H3 A { COLOR: #000 } .article-content { FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 1.4em } .advisory-tip .content { FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 1.4em } .article H1 { MARGIN: 0px 0px 20px; COLOR: #76378c } .article H1.vacsi { FONT-SIZE: 250% } .article H1.nizsie { MARGIN-BOTTOM: 15px } .article-content H2 { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 21px; MARGIN: 10px 0px; COLOR: #568fc4 } .article-content H3 { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 21px; MARGIN: 10px 0px; COLOR: #568fc4 } .article-content H4 { MARGIN-BOTTOM: 10px; COLOR: #880015 } .article-content P { PADDING-BOTTOM: 15px } .article-content P A { TEXT-DECORATION: none } .article-content UL { CLEAR: none; PADDING-LEFT: 25px; LIST-STYLE-POSITION: outside; MARGIN: = 5px 5px 15px; LIST-STYLE-TYPE: circle } .article-content OL { CLEAR: none; PADDING-LEFT: 25px; LIST-STYLE-POSITION: outside; MARGIN: = 5px 5px 10px; LIST-STYLE-TYPE: decimal } .article-content .introtext { MARGIN-BOTTOM: 10px } .article-content .fulltext { MARGIN-BOTTOM: 15px; LINE-HEIGHT: 1.4em! important } .article-content .fulltext P { LINE-HEIGHT: 1.4em! important } .photogallery-box { DISPLAY: inline-block; MARGIN: 15px 0px 20px } .photogallery-box .images { PADDING-LEFT: 20px } .photogallery-box .images A { BORDER-RIGHT: #b3b2b3 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: = #b3b2b3 1px solid; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 2px; FLOAT: left; = PADDING-BOTTOM: 2px; MARGIN: 0px 0px 2px 2px; OVERFLOW: hidden; = BORDER-LEFT: #b3b2b3 1px solid; WIDTH: 90px; PADDING-TOP: 2px; = BORDER-BOTTOM: #b3b2b3 1px solid; HEIGHT: 90px; BACKGROUND-COLOR: = #f9f9f9 } .photogallery-box .images .article-gallery-move { DISPLAY: block; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 24px; FLOAT: left; WIDTH: = 15px; CURSOR: pointer; COLOR: #b3b2b3; POSITION: relative; TOP: 30px; = HEIGHT: 50px } .photogallery-box .images .article-gallery-move:hover { COLOR: #8b898b } .photogallery-box .images .article-gallery-move-off { COLOR: #e7e7e7 } .article .options { BORDER-TOP: #e3e3e3 1px solid; MARGIN: 10px 0px 20px; BORDER-BOTTOM: = #e3e3e3 1px solid; POSITION: relative; HEIGHT: 40px } .article .options .voting-loader { DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/ajax-loader.gif) no-repeat = center center; WIDTH: 30px } .options #print { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 21px; RIGHT: 0px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/ico-tlacit.gif) no-repeat = 0px 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; POSITION: absolute; TOP: = 10px; HEIGHT: 16px; TEXT-ALIGN: right } .article .fb-like { MARGIN-TOP: 10px; OVERFLOW: visible; WIDTH: 300px } .options #article-rating { RIGHT: 75px; WIDTH: 200px; POSITION: absolute; TOP: 10px } .options #rating-title { DISPLAY: inline-block; FLOAT: left; WIDTH: 110px } .options .fb_share { LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 10px } .share-buttons { DISPLAY: inline; RIGHT: 0px; COLOR: #000; POSITION: absolute; TOP: 0px } .share-buttons SPAN { DISPLAY: inline-block; VERTICAL-ALIGN: top; MARGIN-RIGHT: 10px } .share-buttons A { DISPLAY: inline-block; WIDTH: 15px; MARGIN-RIGHT: 2px; HEIGHT: 15px } .share-buttons A.share-facebook { BACKGROUND-POSITION: 0px -720px } .share-buttons A.share-twitter { BACKGROUND-POSITION: 0px -739px } .extra-tipy .options #fcbk-share-link { LEFT: 0px } .extra-tipy .article-source { FONT-SIZE: 12px; MARGIN-BOTTOM: 15px; COLOR: #636563 } .facebook_menu { BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: #ccc 1px = solid; MARGIN-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; = BORDER-LEFT: #ccc 1px solid; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #ccc 1px = solid; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; = border-radius: 4px } A#email { PADDING-LEFT: 20px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/ico-poslat.gif) no-repeat = 0px 2px } .article-ad620 { MARGIN: 20px auto } .article .info { MARGIN-BOTTOM: 15px; COLOR: #b2b2b2; POSITION: relative } .article .info .date { PADDING-RIGHT: 15px; DISPLAY: inline-block; VERTICAL-ALIGN: top } .article .info .autor { DISPLAY: inline-block; WIDTH: 375px } .styl1 { PADDING-RIGHT: 20px; BORDER-TOP: #e7cad9 1px solid; PADDING-LEFT: 20px; = PADDING-BOTTOM: 15px; PADDING-TOP: 15px; BORDER-BOTTOM: #e7cad9 1px = solid; BACKGROUND-COLOR: #fff3f9 } .styl1 H2 { MARGIN: 0px; TEXT-ALIGN: center } .styl1 H3 { MARGIN: 0px; TEXT-ALIGN: center } .important-numbers.ramcek1 { FONT-SIZE: 15px; WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: Arial; BORDER-COLLAPSE: = collapse } .important-numbers.ramcek1 TR { COLOR: #000; BACKGROUND-COLOR: #fcfcfc } .important-numbers.ramcek1 TD { BORDER-RIGHT: #d6c9db 1px solid; PADDING-RIGHT: 7px; BORDER-TOP: = #d6c9db 1px solid; PADDING-LEFT: 7px; PADDING-BOTTOM: 3px; BORDER-LEFT: = #d6c9db 1px solid; PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: #d6c9db 1px solid } .important-numbers.ramcek1 TD:first-child { FONT-WEIGHT: bold; WIDTH: 150px } .inoculation-types .ino-type { BORDER-RIGHT: #eaeaea 1px solid; BORDER-TOP: #eaeaea 1px solid; FLOAT: = left; MARGIN: 0px 10px 20px 0px; BORDER-LEFT: #eaeaea 1px solid; WIDTH: = auto; BORDER-BOTTOM: #eaeaea 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9; = -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; border-radius: 3px } .inoculation-types .ino-type SPAN { BORDER-RIGHT: #e7e6e0 1px solid; DISPLAY: inline-block; VERTICAL-ALIGN: = bottom; WIDTH: 5px; HEIGHT: 25px; BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0 } .inoculation-types .ino-type A { PADDING-RIGHT: 12px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 8px; = FONT-SIZE: 16px; PADDING-BOTTOM: 4px; COLOR: #76378c; PADDING-TOP: 3px } .inoculation-types .active.ino-type { BORDER-LEFT-COLOR: #adadad; BORDER-BOTTOM-COLOR: #adadad; = BORDER-TOP-COLOR: #adadad; BORDER-RIGHT-COLOR: #adadad } .inoculation-types .active.ino-type SPAN { BORDER-RIGHT-COLOR: #adadad } .inoculation-types .active.ino-type A { FONT-WEIGHT: bold } .inoculation.article .ramcek1 { FONT-SIZE: 15px; WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: Arial; BORDER-COLLAPSE: = collapse } .inoculation.article .ramcek1 TR { COLOR: #000; BACKGROUND-COLOR: #fcfcfc } .inoculation.article .ramcek1 TD { BORDER-RIGHT: #d6c9db 1px solid; PADDING-RIGHT: 7px; BORDER-TOP: = #d6c9db 1px solid; PADDING-LEFT: 7px; PADDING-BOTTOM: 3px; BORDER-LEFT: = #d6c9db 1px solid; PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: #d6c9db 1px solid; = TEXT-ALIGN: center } .inoculation.article .ramcek1 TD:first-child { FONT-WEIGHT: bold; WIDTH: 175px; TEXT-ALIGN: left; BORDER-RIGHT-WIDTH: = 2px } .inoculation.article .ramcek1 TH { BORDER-RIGHT: #d6c9db 1px solid; PADDING-RIGHT: 7px; BORDER-TOP: = #d6c9db 1px solid; PADDING-LEFT: 7px; PADDING-BOTTOM: 3px; BORDER-LEFT: = #d6c9db 1px solid; PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: #d6c9db 2px solid; = TEXT-ALIGN: center } .inoculation.article .ramcek1 TH:first-child { BORDER-RIGHT-WIDTH: 2px } BLOCKQUOTE { PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-POSITION: left top; PADDING-LEFT: 40px; = BACKGROUND-IMAGE: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/article-cite.png); = PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 5px 10px 25px; OVERFLOW: hidden; = PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat; POSITION: relative; = TEXT-ALIGN: justify } BLOCKQUOTE DIV { PADDING-RIGHT: 40px; BACKGROUND-POSITION: right bottom; DISPLAY: block; = BACKGROUND-IMAGE: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/article-cite.png); = BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } .article-content .box-left { FLOAT: left } .article-content .box-right { FLOAT: right } .article-content .box-article P { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } .article-content .styled-box-1 P { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } .article-content .box-article2 P { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } .article-content .styled-box-2 P { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } .article-content .styled-box-3 P { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } .box-article P A { TEXT-DECORATION: none } .box-article2 P A { TEXT-DECORATION: none } .styled-box-3 { FONT-SIZE: 96%; FONT-STYLE: italic } .styled-box-4 { FONT-SIZE: 96%; FONT-STYLE: italic } .box-article { BORDER-RIGHT: #76378c 1px solid; PADDING-RIGHT: 15px; BORDER-TOP: = #76378c 1px solid; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: = 10px 0px 20px; BORDER-LEFT: #76378c 1px solid; COLOR: #000; PADDING-TOP: = 15px; BORDER-BOTTOM: #76378c 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #fff7ff; = -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } .styled-box-1 { BORDER-RIGHT: #76378c 1px solid; PADDING-RIGHT: 15px; BORDER-TOP: = #76378c 1px solid; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: = 10px 0px 20px; BORDER-LEFT: #76378c 1px solid; COLOR: #000; PADDING-TOP: = 15px; BORDER-BOTTOM: #76378c 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #fff7ff; = -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } .box-left.styled-box-1 { WIDTH: 300px; MARGIN-RIGHT: 20px } .box-right.styled-box-1 { MARGIN-LEFT: 20px; WIDTH: 300px } .box-article2 { BORDER-RIGHT: #e3e3e3 1px solid; PADDING-RIGHT: 15px; BORDER-TOP: = #e3e3e3 1px solid; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: 5px = 0px 15px; BORDER-LEFT: #e3e3e3 1px solid; COLOR: #568fc4; PADDING-TOP: = 15px; BORDER-BOTTOM: #e3e3e3 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #fafafa; = -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } .box-article2 H3 { MARGIN: 0px 0px 10px; COLOR: #808080 } .box-article2 H4 { MARGIN: 0px 0px 10px; COLOR: #808080 } .styled-box-2 { BORDER-RIGHT: #d1d1d1 1px solid; PADDING-RIGHT: 15px; BORDER-TOP: = #d1d1d1 1px solid; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-BOTTOM: 15px; MARGIN: 5px = 0px 10px; BORDER-LEFT: #d1d1d1 1px solid; COLOR: #555; PADDING-TOP: = 15px; BORDER-BOTTOM: #d1d1d1 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #fafafa; = -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } .styled-box-2 H3 { FONT-WEIGHT: bold; MARGIN: 0px 0px 10px; COLOR: #808080 } .styled-box-2 H4 { FONT-WEIGHT: bold; MARGIN: 0px 0px 10px; COLOR: #808080 } .box-left.styled-box-2 { WIDTH: 300px; MARGIN-RIGHT: 20px } .box-right.styled-box-2 { MARGIN-LEFT: 20px; WIDTH: 300px } .styled-box-3 { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 32px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/article-leaf.png) = no-repeat 0px 14px; PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: 0px 25px 15px; = PADDING-TOP: 10px } .box-left.styled-box-3 { WIDTH: 300px } .box-right.styled-box-3 { WIDTH: 300px } .styled-box-4 { PADDING-RIGHT: 58px; PADDING-LEFT: 58px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/article-sep1.png) = no-repeat center top; PADDING-BOTTOM: 25px; MARGIN: 10px 0px; = PADDING-TOP: 25px } .box-left.styled-box-4 { WIDTH: 300px } .box-right.styled-box-4 { WIDTH: 300px } .styled-box-4 DIV { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/article-sep1.png) = no-repeat center bottom; PADDING-BOTTOM: 12px } .styled-box-5 { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } .box-left.styled-box-5 { WIDTH: 200px; BORDER-TOP-STYLE: none; MARGIN-RIGHT: 20px; = BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: = none } .box-right.styled-box-5 { MARGIN-LEFT: 20px; WIDTH: 200px; BORDER-TOP-STYLE: none; = BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: = none } .OPP-div-around-poll { LINE-HEIGHT: 1em } .OPP-poll-choice-div { OVERFLOW: hidden } .OPP-choice-button { BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: = none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none; border-radius: none } .ie7 .OPP-poll-choice-text { MARGIN-LEFT: 0px! important; LINE-HEIGHT: 14px! important } UL.star_rating { CLEAR: none; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: = 0px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-stars.png) repeat-x = 0px 0px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 80px; = PADDING-TOP: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none; POSITION: relative; HEIGHT: = 16px } UL.star_rating LI { FLOAT: left; HEIGHT: 16px } UL.star_rating LI A { DISPLAY: block; Z-INDEX: 20; WIDTH: 16px; TEXT-INDENT: -9000px; = POSITION: absolute; HEIGHT: 16px } UL.star_rating LI A:hover { Z-INDEX: 2; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-stars.png) 0px = -32px; LEFT: 0px } UL.star_rating A.one_star { LEFT: 0px } UL.star_rating A.one_star:hover { WIDTH: 16px } UL.star_rating A.two_stars { LEFT: 16px } UL.star_rating A.two_stars:hover { WIDTH: 32px } UL.star_rating A.three_stars { LEFT: 32px } UL.star_rating A.three_stars:hover { WIDTH: 48px } UL.star_rating A.four_stars { LEFT: 48px } UL.star_rating A.four_stars:hover { WIDTH: 64px } UL.star_rating A.five_stars { LEFT: 64px } UL.star_rating A.five_stars:hover { WIDTH: 80px } UL.star_rating LI.current_rating { DISPLAY: block; Z-INDEX: 1; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-stars.png) 0px = -16px; LEFT: 0px; TEXT-INDENT: -9000px; POSITION: absolute; HEIGHT: 16px } UL.disabled.star_rating LI A { CURSOR: default } UL.disabled.star_rating LI A:hover { BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; CURSOR: default } #rating-title { _float: left } .top-articles-box H4 { FONT-SIZE: 16pt } .top-articles-box H4 A { COLOR: #936 } .releated H4 { MARGIN-BOTTOM: 10px } .top-articles-box H4 { MARGIN-BOTTOM: 10px } .discussion-box H4 { MARGIN-BOTTOM: 10px } .discussion-box H4 { FONT-SIZE: 14pt } .releated H4 { FONT-SIZE: 14pt } .discussion-box H4 A { FONT-SIZE: 20px; COLOR: #568fc4 } .releated { MARGIN-BOTTOM: 15px; POSITION: relative } .releated LI { PADDING-LEFT: 26px; FONT-SIZE: 11pt; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-layout.gif) = no-repeat -703px -549px; LINE-HEIGHT: 16px; LIST-STYLE-TYPE: none } .releated LI A { LINE-HEIGHT: 24px } .discussion-box { MARGIN-BOTTOM: 30px! important; OVERFLOW: hidden; POSITION: relative } .discussion-box .comment { CLEAR: both; PADDING-RIGHT: 3px; PADDING-LEFT: 3px; MARGIN-BOTTOM: 5px; = PADDING-BOTTOM: 7px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 7px } .discussion-box IMG.avatar { FLOAT: left; POSITION: relative; TOP: 5px } .discussion-box .nick-date { DISPLAY: block; FLOAT: left; MARGIN-LEFT: 10px; WIDTH: 120px; = LINE-HEIGHT: 16px; FONT-FAMILY: Tahoma } .discussion-box .date { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #b2b2b2 } .discussion-box .last.comment { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; MARGIN-BOTTOM: 15px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } .discussion-box .text { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 11pt; FLOAT: right; WIDTH: 450px } .discussion-box .more { PADDING-LEFT: 182px; FONT-SIZE: 11pt; TEXT-DECORATION: underline } .discussion-box .btn2 { RIGHT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px } .article-discussion { POSITION: relative } .article-discussion H1 A { COLOR: #76378c } .article-discussion .add-btn-box { POSITION: relative; HEIGHT: 27px } .article-discussion .add-btn-box .btn2 { RIGHT: 0px; BOTTOM: 0px; POSITION: absolute } .article-discussion .box-style2 .btn2 { RIGHT: 13px; BOTTOM: 13px; POSITION: absolute } .article-discussion .article-content { MARGIN-BOTTOM: 10px } .discussion .top-articles-box { MARGIN-TOP: 25px } .serial-box { MARGIN: 0px 0px 20px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 300px; BACKGROUND-COLOR: = #f9f9f9 } .serial-box .serial-box-top { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-serialbox.png) = #f9f9f9 no-repeat 0px 0px; WIDTH: 300px; HEIGHT: 7px } .serial-box .serial-box-around { BORDER-RIGHT: #a98598 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; = PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #a98598 1px solid; = PADDING-TOP: 5px } .serial-box .serial-box-bottom { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-serialbox.png) = #f9f9f9 no-repeat -300px 0px; WIDTH: 300px; HEIGHT: 7px } .serial-box H2 { FONT-SIZE: 22px; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; COLOR: #3c7ebb } .serial-box .serial-articles { DISPLAY: block; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; OVERFLOW: hidden } .serial-box .serial-articles DIV.one-article-lnk { DISPLAY: block; MARGIN: 8px 0px 0px 5px; OVERFLOW: hidden } .serial-box .serial-articles DIV.one-article-lnk A { PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: 14px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-serialbox.png) = #f9f9f9 no-repeat -620px -28px } .serial-box .serial-articles DIV.one-article-lnk SPAN.current-serial { PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: 14px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-serialbox.png) = #f9f9f9 no-repeat -620px -1px; COLOR: #5c5b5b } .serial-box .serial-articles .too-mach { DISPLAY: none } .serial-box .more-less-div { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: = 0px; MARGIN: 5px 5px 0px 10px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 0px; = HEIGHT: 20px } .serial-box .more-less-div A { DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 18px; FONT-SIZE: 11pt; MARGIN: 0px; = OVERFLOW: hidden; WIDTH: auto; COLOR: #3c7ebb } .serial-box .more-less-div A.show-all-serial { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-serialbox.png) = #f9f9f9 no-repeat -620px -48px } .serial-box .more-less-div A.hide-toomuch-serial { DISPLAY: none; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-serialbox.png) = #f9f9f9 no-repeat -620px -73px } .prev-next A { COLOR: #6d6d6d } .article .article-image { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN-BOTTOM: 1.2em; TEXT-ALIGN: center } .article .article-image IMG { BORDER-RIGHT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; BORDER-LEFT: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #f3e4ec 1px solid; = -moz-border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; border-radius: 2px } .article .article-image SPAN { FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000 } .article .article-image .img-title { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 9pt; MARGIN: 0px auto; COLOR: #878585; = LINE-HEIGHT: 1.6em; PADDING-TOP: 5px; TEXT-ALIGN: center } .article .to-right { FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 5px 20px } .article .to-left { FLOAT: left; MARGIN: 0px 20px 5px 0px; TEXT-ALIGN: left } .article .to-right .img-title { MARGIN: 0px; TEXT-ALIGN: right } .article .to-left .img-title { MARGIN: 0px; TEXT-ALIGN: left } .article-content .box-article H2 { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 5px 0px } .article-content .box-article2 H2 { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 5px 0px } .article-content .box-article3 H2 { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 5px 0px } .article-content .box-article UL { PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; LIST-STYLE-POSITION: outside; = PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 10px; LIST-STYLE-TYPE: = disc } .top-articles-box .item { PADDING-RIGHT: 10px; FLOAT: left; MARGIN-BOTTOM: 10px; VERTICAL-ALIGN: = middle; WIDTH: 292px; HEIGHT: 54px } .top-articles-box IMG { FLOAT: left; WIDTH: 50px; MARGIN-RIGHT: 10px; HEIGHT: 50px } .top-articles-box H3 { FONT-SIZE: 12pt; VERTICAL-ALIGN: middle; HEIGHT: 50px } .polling { BORDER-RIGHT: #b2b2b2 2px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: = #b2b2b2 1px solid; PADDING-LEFT: 10px; Z-INDEX: 999; PADDING-BOTTOM: = 10px; BORDER-LEFT: #b2b2b2 1px solid; WIDTH: 180px; PADDING-TOP: 10px; = BORDER-BOTTOM: #b2b2b2 2px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: = #fafafa } .polling .poll-loading { DISPLAY: none; FONT-SIZE: 10pt; Z-INDEX: 1000; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/ajax-loader.gif) no-repeat = center 30px; WIDTH: 170px; COLOR: #b75880; POSITION: absolute; TOP: 50%; = HEIGHT: 60px; TEXT-ALIGN: center } .right-poll.polling { FLOAT: right; MARGIN: 5px 5px 5px 15px } .left-poll.polling { FLOAT: left; MARGIN: 5px 15px 5px 5px } .polling .poll-head { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px = 0px 5px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: left } .polling .poll-head STRONG { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #535353; LINE-HEIGHT: = 1.2em } .polling UL { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 15px; LIST-STYLE-POSITION: outside; = PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px } .polling UL LI { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/dot.png); PADDING-BOTTOM: = 0px; MARGIN: 2px; PADDING-TOP: 0px } .polling UL LI A { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 10pt; PADDING-BOTTOM: = 0px; COLOR: #7e2a59; LINE-HEIGHT: 1.2em; PADDING-TOP: 0px } .polling .warning { PADDING-RIGHT: 5px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 11pt; = PADDING-BOTTOM: 5px; COLOR: #880015; PADDING-TOP: 5px; TEXT-ALIGN: = center } .polling .result { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 10px 0px 0px; PADDING-TOP: 0px } .polling .result .one-option { MARGIN: 0px 0px 10px; OVERFLOW: hidden; POSITION: relative } .polling .result P { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: left; = PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 145px; PADDING-TOP: 0px } .polling .result .option-title { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 10pt; = MARGIN-BOTTOM: 2px; PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: #456898; LINE-HEIGHT: = 1em; PADDING-TOP: 0px } .polling .result .option-around { MARGIN-TOP: 4px; DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/poll_progress_bg.png) = #e3efff no-repeat right top; WIDTH: 100%; POSITION: relative } .polling .result .option-around .option-progress { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/poll_progress.png) = no-repeat right top; HEIGHT: 5px } .polling .result .option-weight { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 9pt; = RIGHT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 3px; WIDTH: 30px; = COLOR: #456898; PADDING-TOP: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; = TEXT-ALIGN: right } .polling .voters { PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: = 9pt; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDTH: auto; COLOR: #608fc7; LINE-HEIGHT: 1em; = PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: center } .polling NOSCRIPT { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 10pt; = PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: #880015; LINE-HEIGHT: 1.2em; PADDING-TOP: = 5px; TEXT-ALIGN: center } .extra-tipy { POSITION: relative } .extra-tipy H2.h2-as-h1 { FONT-SIZE: 20pt; MARGIN-BOTTOM: 20px } .extra-tipy-content { MARGIN-BOTTOM: 10px; OVERFLOW: hidden; POSITION: relative } .extra-tipy-content DIV.desc { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN-BOTTOM: 20px } .extra-tipy-content .extra-tipy-list-item { FLOAT: left; MARGIN: 5px 10px 0px 0px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 145px; = POSITION: relative; HEIGHT: 180px; TEXT-ALIGN: center } .extra-tipy-content .extra-tipy-list-item IMG { MARGIN-BOTTOM: 5px; WIDTH: 130px; HEIGHT: 130px } .extra-tipy-content .extra-tipy-list-item H2 { DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; PADDING-TOP: 5px } .extra-tipy-content .extra-tipy-list-item H2 A { FONT-SIZE: 10pt } .extra-tipy-content .extra-tipy-list-item A.no-under { TEXT-DECORATION: none } .navi { RIGHT: 5px; POSITION: absolute; TOP: 5px } .navi .arrow { FONT-SIZE: 17px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/arrows.png) no-repeat 0px = 0px } .navi .arrow-left.arrow { BACKGROUND-POSITION: left 4px; PADDING-LEFT: 20px } .navi .arrow-left-blind.arrow { BACKGROUND-POSITION: left -26px; PADDING-LEFT: 20px; COLOR: #a3a7b3 } .navi .arrow-right.arrow { PADDING-RIGHT: 20px; BACKGROUND-POSITION: right -55px } .navi .arrow-right-blind.arrow { PADDING-RIGHT: 20px; BACKGROUND-POSITION: right -85px; COLOR: #a3a7b3 } .article .progress_count { MARGIN-TOP: -18px; FONT-SIZE: 16px; COLOR: #606060; HEIGHT: 20px; = TEXT-ALIGN: center } .article .progress_count STRONG { FONT-WEIGHT: bold } .photo-img #photogallery_image { BORDER-RIGHT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; MAX-WIDTH: 600px; PADDING-BOTTOM: = 4px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-TOP: 4px; = BORDER-BOTTOM: #f3e4ec 1px solid; -moz-border-radius: 2px; = -webkit-border-radius: 2px; border-radius: 2px } .photo-img .nav-toolbar { MARGIN-BOTTOM: 20px; POSITION: relative; HEIGHT: 20px } .photo-img .nav-toolbar .buttons { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px; RIGHT: 0px; POSITION: absolute; = TOP: -6px } .photo-img #photogallery_image_link { Z-INDEX: 20; POSITION: relative } .photo-img #gallery-zoom { Z-INDEX: 20; RIGHT: 15px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/ico-zoom.png) no-repeat = left top; WIDTH: 30px; BOTTOM: 15px; POSITION: absolute; HEIGHT: 30px } .photo-img #gallery-zoom:hover { BACKGROUND-POSITION: 0px -50px } #lightbox-container-image-data-box { DISPLAY: none! important } .gallery-image { MARGIN-BOTTOM: 20px; POSITION: relative; TEXT-ALIGN: center } .photo-img .image_nav { DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/arrows.png) no-repeat 0px = 0px; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px } .photo-img .image_nav_prev { BACKGROUND-POSITION: left 4px } .photo-img .image_nav_prev:hover { BACKGROUND-POSITION: left -26px } .photo-img .image_nav_next { BACKGROUND-POSITION: right -56px } .photo-img .image_nav_next:hover { BACKGROUND-POSITION: right -86px } .photo-img .nav-toolbar .sep { DISPLAY: inline-block; WIDTH: 10px; POSITION: relative; TOP: 1px; = HEIGHT: 20px; TEXT-ALIGN: center } .article .img-description { FONT-SIZE: 16px; MARGIN-BOTTOM: 15px; TEXT-ALIGN: center } .article .gal-dis { PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 14px; RIGHT: 10px; = PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px; POSITION: absolute; TOP: 5px } .article .gal-dis A { PADDING-LEFT: 25px } .gallery-thumb-box-div { =09 } .gallery-thumb-box IMG { BORDER-RIGHT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; MARGIN: 3px; = BORDER-LEFT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #f3e4ec = 1px solid; -moz-border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; = border-radius: 2px } .gallery-thumb-box IMG.active { BORDER-RIGHT: #f3e4ec 3px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: = #f3e4ec 3px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; MARGIN: 1px; = BORDER-LEFT: #f3e4ec 3px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #f3e4ec = 3px solid } .gallery-thumb-box IMG:hover { BORDER-RIGHT: #f3e4ec 3px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: = #f3e4ec 3px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; MARGIN: 1px; = BORDER-LEFT: #f3e4ec 3px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #f3e4ec = 3px solid } .extra-tipy-box { PADDING-RIGHT: 5px; MARGIN-TOP: 20px; PADDING-LEFT: 10px; = PADDING-BOTTOM: 10px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 7px } .extra-tipy-box .content { BACKGROUND-IMAGE: none; BACKGROUND-COLOR: #fff } .extra-tipy-box H2 { FONT-SIZE: 14pt; MARGIN-BOTTOM: 5px; COLOR: #880015 } .extra-tipy-box H2 A { FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #880015 } .extra-tipy-box IMG { BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: #ccc 1px = solid; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: = #ccc 1px solid; WIDTH: 140px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #ccc 1px = solid; -moz-border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; = border-radius: 2px } .extra-tipy-box H3 { FONT-SIZE: 13pt; MARGIN-BOTTOM: 10px } .extra-tipy-box H3 A { COLOR: #527ead } .extra-tipy-box .cnt-lft { FLOAT: right; WIDTH: 135px } .extra-tipy-box .starshit-rate { BACKGROUND-POSITION: -853px 0px; DISPLAY: block; FONT-SIZE: 18pt; = MARGIN: 0px auto; WIDTH: 75px; COLOR: #880015; POSITION: relative; = HEIGHT: 75px; TEXT-ALIGN: center } .extra-tipy-box .starshit-rate SPAN { POSITION: relative; TOP: 17px } .extra-tipy-box .rate-it-lnk { MARGIN-TOP: 5px; DISPLAY: block; FONT-SIZE: 10pt; MARGIN-BOTTOM: 5px; = COLOR: #527ead; TEXT-ALIGN: center } .extra-tipy-box .rb.r { BACKGROUND-POSITION: -547px -16px } .extra-tipy-list-box A.next { FLOAT: right } .extra-tipy-list-box-item { FLOAT: left; MARGIN-BOTTOM: 5px; MARGIN-RIGHT: 5px } .extra-tipy-list-box-item IMG { BORDER-RIGHT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; BORDER-LEFT: = #f3e4ec 1px solid; WIDTH: 80px; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #f3e4ec = 1px solid; -moz-border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; = border-radius: 2px } SPAN.rating { DISPLAY: block; RIGHT: 0px; WIDTH: 150px; POSITION: absolute; TOP: 0px; = HEIGHT: 16px; TEXT-ALIGN: right } SPAN.rating SPAN.rating-value { DISPLAY: inline-block; WIDTH: 25px; TEXT-ALIGN: right } .discuss-back-link { MARGIN-TOP: 10px; DISPLAY: inline-block } .discussion .comment { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 11pt; PADDING-BOTTOM: = 10px; PADDING-TOP: 10px; POSITION: relative } .discussion .top-level { BORDER-TOP: #b1b1b1 1px solid } .discussion .sub-level { PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #b1b1b1 1px solid; PADDING-LEFT: 0px; = BACKGROUND: url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sublevel.png) = no-repeat 20px -1px; PADDING-BOTTOM: 5px; MARGIN-LEFT: 20px; = PADDING-TOP: 5px } .discussion .comment .data { MARGIN-LEFT: 65px } .discussion .rating { TOP: 10px } .discussion .comment-text { MARGIN: 5px 0px } .discussion .comment .userphoto { FLOAT: left } .discussion .comment .userphoto A { DISPLAY: block } .discussion .comment .userphoto IMG { WIDTH: 48px; HEIGHT: 60px } .discussion .comment .comment-text IMG { PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px; POSITION: relative; TOP: 3px } .thread .comment IMG { PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px; POSITION: relative; TOP: 3px } .discussion .comment .date { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: = 5px; COLOR: #a6a6a6; PADDING-TOP: 5px } .discussion .comment-add TD.nick-input { PADDING-BOTTOM: 0px! important } .discussion .comment-add TD.comment-smiles { PADDING-BOTTOM: 5px; VERTICAL-ALIGN: bottom; PADDING-TOP: 5px } .discussion .comment-add .smiles-list { PADDING-BOTTOM: 15px } .discussion .comment-add .close-add-btn { DISPLAY: block; RIGHT: 10px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/close-button.gif) = no-repeat center center; WIDTH: 30px; POSITION: absolute; TOP: 10px; = HEIGHT: 30px } .discussion .comment-add TD.add-box-title-head { PADDING-BOTTOM: 25px } .discussion .comment-add .comment-add-title { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px; LEFT: 15px; COLOR: #456898; = POSITION: absolute } .discussion .comment A.reply { FONT-SIZE: 9pt; LEFT: 20px; POSITION: relative } .discussion .comment A.report { FONT-SIZE: 9pt; LEFT: 35px; POSITION: relative } .discussion .banned-text { COLOR: #979595 } .discussion .hidden-comment { COLOR: #979595 } .discussion .hidden-comment A { COLOR: #4c4c4c; TEXT-DECORATION: none } .discussion .hidden-comment A:hover { COLOR: #000; TEXT-DECORATION: underline } .discussion #reply-text-inbox IMG { PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px; POSITION: relative; TOP: 3px } .forum-add INPUT.disable-input { BACKGROUND-COLOR: #fbfbfb } .discussion .floating-box { Z-INDEX: 999; WIDTH: 640px; POSITION: absolute } DIV.discussion .moderator-controls { PADDING-RIGHT: 10px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 34px; = PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 10px; LINE-HEIGHT: 1em; = PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: right } DIV.discussion .moderator-controls A { DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 15px; FONT-SIZE: 12px; = MARGIN-LEFT: 15px; COLOR: #888 } DIV.discussion .moderator-controls A.ctrl-hide { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/icon-alert-small.gif) = no-repeat 0px 3px; COLOR: #db4d2c } .sorting-box { MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 14px; Z-INDEX: 10; MARGIN-BOTTOM: 0px; = PADDING-BOTTOM: 10px; COLOR: #636363; POSITION: relative; TOP: 1px } .sorting-box A { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: = #7e2a59; PADDING-TOP: 0px } .sorting-box A.active { Z-INDEX: 5; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sort-arrow.png) no-repeat = center bottom; PADDING-BOTTOM: 12px } .sorting-box SPAN.active { Z-INDEX: 5; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sort-arrow.png) no-repeat = center bottom; PADDING-BOTTOM: 12px } .sorting-box SPAN.active { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px } .sorting-box #fav-action-box { MARGIN-LEFT: 20px } .forum .add-box { MARGIN-TOP: 20px; POSITION: relative; HEIGHT: 27px } .forum .add-box .add-theme { RIGHT: 125px; POSITION: absolute; TOP: 0px } .forum A.sign-in { RIGHT: 10px; POSITION: absolute; TOP: 8px } .forum .categories { MARGIN-TOP: 35px } .forum .categories .cat { PADDING-LEFT: 25px; FLOAT: left; MARGIN: 0px 0px 20px; WIDTH: 270px; = COLOR: #a6a6a6 } .forum .categories .cat H2 { FONT-SIZE: 17px; FLOAT: left; MARGIN: 0px 15px 0px 0px } .forum .categories .cat A { COLOR: #7e2a59 } .forum .categories .cat SPAN { FONT-SIZE: 14px; COLOR: #a6a6a6; PADDING-TOP: 1px } .forum .categories .cat P { CLEAR: both; FONT-SIZE: 15px; COLOR: #a6a6a6; LINE-HEIGHT: 1.3em; = PADDING-TOP: 3px; HEIGHT: 50px } .forum P { FONT-SIZE: 14px; MARGIN: 0px } .forum .themes TABLE { WIDTH: 100% } .forum .themes TH { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: normal; = PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: #a6a6a6; LINE-HEIGHT: 30px; PADDING-TOP: = 0px; TEXT-ALIGN: left } .forum .themes TR:hover TD { BACKGROUND-COLOR: #f7f7f7 } .forum .themes .theme TD { PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: #b1b1b1 1px solid; PADDING-LEFT: 10px; = PADDING-BOTTOM: 10px; VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-TOP: 10px } .forum .themes .theme .theme-cat { COLOR: #568fc4 } .forum .themes .col1 { WIDTH: 54% } .forum .themes .col2 { WIDTH: 23% } .forum .themes .col3 { WIDTH: 23% } .forum .themes .col1 SELECT { BORDER-RIGHT: #dfdfdf 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: = #dfdfdf 1px solid; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN-LEFT: = 5px; BORDER-LEFT: #dfdfdf 1px solid; PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: = #dfdfdf 1px solid; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } .forum .themes H3 { MARGIN-TOP: 0px; FONT-SIZE: 12px; MARGIN-BOTTOM: 3px; COLOR: #636363 } .forum .themes H3 A { PADDING-RIGHT: 5px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px; COLOR: #7e2a59; = FONT-FAMILY: Arial } .forum .box-style2 .btn2 { RIGHT: 9px; POSITION: absolute; TOP: 9px } .forum .box-style2 { MARGIN-BOTTOM: 20px } .forum #fb_share_box { MARGIN-TOP: 10px; OVERFLOW: visible } .forum .kedy { FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #7f7d7d } .thread { PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: #b1b1b1 1px solid; DISPLAY: = inline-block; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 20px; OVERFLOW: = hidden; PADDING-TOP: 20px; POSITION: relative } .thread .userphoto { FLOAT: left; MARGIN-RIGHT: 15px } .thread .data { FLOAT: right; WIDTH: 545px; POSITION: relative } .thread .username { PADDING-RIGHT: 20px } .thread .reply { PADDING-RIGHT: 20px } .thread .date { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 5px; COLOR: = #a6a6a6; PADDING-TOP: 5px } .thread .comment { FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 1.3em } .thread .comment .newline-comment { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: = 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: auto; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 3px } .thread .hidden-post { COLOR: #979595 } .thread .post-object-thumb { MARGIN: 10px 0px 0px; OVERFLOW: hidden; POSITION: relative } .thread .post-object-thumb IMG { BORDER-RIGHT: #b1b1b1 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: = #b1b1b1 1px solid; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 1px; = BORDER-LEFT: #b1b1b1 1px solid; CURSOR: pointer; MARGIN-RIGHT: 10px; = PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #b1b1b1 1px solid } .thread .post-object-thumb .object-title { FONT-SIZE: 13px; COLOR: #a6a6a6 } .thread .post-object-thumb .object-title STRONG { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14px; COLOR: #7f7d7d } .thread .post-object-thumb .play-overlay { DISPLAY: block; Z-INDEX: 555; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/play_overlay.png) = no-repeat center center; LEFT: 0px; WIDTH: 150px; CURSOR: pointer; = POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 120px } .thread .post-object { MARGIN: 10px 0px 5px; OVERFLOW: hidden } .thread .post-object .close_btn { FONT-SIZE: 14px } .forum .new-postes-count { COLOR: #880015 } .forum .new-whole-post { COLOR: #730c1f } .forum .already-read { COLOR: #b7b4b5 } .forum .my-postes-count { =09 } .forum .no-news-post { COLOR: #90afd7! important } .forum .no-news-post A { COLOR: #90afd7! important } .forum .cnt-divide { PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: = #e0e5eb; PADDING-TOP: 0px } .forum .forum-path { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN-LEFT: 2px; COLOR: #7e2a59 } .forum .forum-path A { COLOR: #7e2a59 } .forum .first-post { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 10px; = PADDING-TOP: 10px; POSITION: relative } .forum .first-post .comment { FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 1.3em } .forum .first-post-around { BORDER-RIGHT: #d3e6ff 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: = #d3e6ff 1px solid; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 10px; = PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: #d3e6ff 1px solid; = PADDING-TOP: 10px; BORDER-BOTTOM: #d3e6ff 1px solid; BACKGROUND-COLOR: = #f3f8ff; -moz-border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px } .forum .topic-post { FONT-SIZE: 13pt; RIGHT: 120px; COLOR: #e7bfd5; POSITION: absolute; TOP: = -2px } .forum .topic-text-preview { MARGIN-TOP: 5px; FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #a6a6a6 } .forum .postes { MARGIN-TOP: 10px; OVERFLOW: hidden } .forum .themes { MARGIN-TOP: 15px; OVERFLOW: hidden } .forum .deleted-post { COLOR: #747c87; FONT-STYLE: italic } .forum .changed { COLOR: #747c87; FONT-STYLE: italic } .forum .forum-box-info { TEXT-ALIGN: center } .forum .forum-box-info P.content { FONT-SIZE: 13pt; MARGIN: 10px; TEXT-ALIGN: center } .info-add-najmama { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-forum.png) = no-repeat left top; MARGIN-BOTTOM: 20px; WIDTH: 603px; COLOR: #636363; = HEIGHT: 63px } .info-add-najmama P { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 60px; FONT-SIZE: 14px; = PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 17px; PADDING-TOP: 12px } .forum-add TD { PADDING-BOTTOM: 15px; VERTICAL-ALIGN: top } .advisory-add TD { PADDING-BOTTOM: 15px; VERTICAL-ALIGN: top } .forum-add TD.last { PADDING-BOTTOM: 0px } .forum-add TD.left { WIDTH: 17%; PADDING-TOP: 5px } .advisory-add TD.left { WIDTH: 17%; PADDING-TOP: 5px } .forum-add TD P { FONT-SIZE: 12px; MARGIN-BOTTOM: 5px; LINE-HEIGHT: 17px } .forum-add LABEL { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; COLOR: #636363 } .advisory-add LABEL { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; COLOR: #636363 } .forum-add TD .light { COLOR: #a6a6a6 } .forum-add INPUT.text { WIDTH: 270px } .forum-add INPUT { BORDER-RIGHT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-TOP: #c0c0c0 1px solid; = BORDER-LEFT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0 1px solid; = BACKGROUND-COLOR: #fff; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: = 5px; border-radius: 5px } .forum-add TEXTAREA { BORDER-RIGHT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-TOP: #c0c0c0 1px solid; = BORDER-LEFT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0 1px solid; = BACKGROUND-COLOR: #fff; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: = 5px; border-radius: 5px } .forum-add SELECT { BORDER-RIGHT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-TOP: #c0c0c0 1px solid; = BORDER-LEFT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0 1px solid; = BACKGROUND-COLOR: #fff; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: = 5px; border-radius: 5px } .advisory-add INPUT[type=3D'text'] { BORDER-RIGHT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-TOP: #c0c0c0 1px solid; = BORDER-LEFT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0 1px solid; = BACKGROUND-COLOR: #fff; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: = 5px; border-radius: 5px } .advisory-add SELECT { BORDER-RIGHT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-TOP: #c0c0c0 1px solid; = BORDER-LEFT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0 1px solid; = BACKGROUND-COLOR: #fff; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: = 5px; border-radius: 5px } .recipe-send SELECT { BORDER-RIGHT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-TOP: #c0c0c0 1px solid; = BORDER-LEFT: #c0c0c0 1px solid; BORDER-BOTTOM: #c0c0c0 1px solid; = BACKGROUND-COLOR: #fff; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: = 5px; border-radius: 5px } .forum-add SELECT { PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; = PADDING-TOP: 5px } .forum-add INPUT[type=3Dtext] { PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-BOTTOM: 5px; WIDTH: = 270px; PADDING-TOP: 5px } .forum-add TD.smiles-list { PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 3px; = PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: right } .forum-add TEXTAREA { PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-BOTTOM: 5px; WIDTH: = 486px; PADDING-TOP: 5px; HEIGHT: 100px } .forum-add .rulles { POSITION: relative } .forum-add .submit { BACKGROUND-POSITION: -10px -330px; RIGHT: 0px; WIDTH: 90px; COLOR: = #fff; BOTTOM: 0px; POSITION: absolute; HEIGHT: 27px } .add-comment-submit { PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-POSITION: -390px -130px; PADDING-LEFT: = 19px; RIGHT: 0px; PADDING-BOTTOM: 7px; WIDTH: 134px; COLOR: #fff; = BOTTOM: -10px; PADDING-TOP: 4px; FONT-FAMILY: arial; POSITION: absolute; = HEIGHT: 27px } .add-comment-submit:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -130px } .add-thread-submit { PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-POSITION: -392px -50px; PADDING-LEFT: = 24px; RIGHT: 0px; PADDING-BOTTOM: 4px; WIDTH: 140px; COLOR: #fff; = BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; POSITION: absolute; HEIGHT: 27px } .add-thread-submit:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -50px } .forum-add .submit:hover { BACKGROUND-POSITION: -200px -330px } A.fav-add { BACKGROUND-POSITION: -5px -537px; PADDING-LEFT: 22px } A.fav-rem { BACKGROUND-POSITION: -5px -567px; PADDING-LEFT: 22px } A.fav-add-btn { BACKGROUND-POSITION: -5px -535px; DISPLAY: block; WIDTH: 20px; = POSITION: relative; HEIGHT: 20px } A.fav-rem-btn { BACKGROUND-POSITION: -5px -565px; DISPLAY: block; WIDTH: 20px; = POSITION: relative; HEIGHT: 20px } .name-calendar { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 5px } .name-calendar .text-box-grey { CLEAR: both; BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-RIGHT: 8px; = BORDER-TOP: #e8e8e8 1px solid; MARGIN-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 8px; = PADDING-BOTTOM: 8px; BORDER-LEFT: #e8e8e8 1px solid; WIDTH: 605px; = PADDING-TOP: 8px; BORDER-BOTTOM: #e8e8e8 1px solid; BACKGROUND-COLOR: = #f7f7f7; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } .name-calendar .text-box-grey LABEL { MARGIN-RIGHT: 10px } .name-calendar .text-box-grey INPUT.text { WIDTH: 200px } .name-calendar .text-box-grey SELECT { WIDTH: 150px } .name-calendar .text-box-grey BUTTON { FLOAT: right } .name-calendar .text-box-grey .checkboxes { FLOAT: left; MARGIN: 5px 0px 5px 10px; WIDTH: 500px } .name-calendar .text-box-grey .otherboxes { FLOAT: left; MARGIN: 10px 0px 0px 10px; WIDTH: 600px } .name-calendar .text-box-grey .otherboxes LABEL { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 5px; = PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 140px; PADDING-TOP: 10px; = HEIGHT: 20px } .name-calendar .text-box-grey .otherboxes LABEL INPUT { PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } .name-calendar .text-box-grey .otherboxes LABEL SPAN { DISPLAY: inline-block; PADDING-BOTTOM: 10px } .name-calendar .text-box-grey .otherboxes LABEL.title { PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 15px; WIDTH: 150px } .name-calendar .chars { WIDTH: 625px } .name-calendar .char { BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: = #e8e8e8 1px solid; MARGIN-TOP: 2px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 0px; = FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #e8e8e8 1px solid; WIDTH: = 20px; COLOR: #545454; MARGIN-RIGHT: 2px; PADDING-TOP: 2px; = BORDER-BOTTOM: #e8e8e8 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #f7f7f7; TEXT-ALIGN: = center; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px } .name-calendar .active.char { BORDER-LEFT-COLOR: #898787; BORDER-BOTTOM-COLOR: #898787; COLOR: #fff; = BORDER-TOP-COLOR: #898787; BACKGROUND-COLOR: #afafaf; = BORDER-RIGHT-COLOR: #898787 } .name-calendar .calendar-result { MARGIN-TOP: 20px; MARGIN-LEFT: 10px; WIDTH: 610px } .m1 { FLOAT: left; WIDTH: 190px } .m2 { FLOAT: left; WIDTH: 150px; COLOR: #888 } .m3 { FLOAT: right; WIDTH: 150px; COLOR: #888; TEXT-ALIGN: right } .n1 { FLOAT: left; WIDTH: 100px; COLOR: #888 } .n2 { FLOAT: left; WIDTH: 50px; COLOR: #888; MARGIN-RIGHT: 20px; TEXT-ALIGN: = right } .n3 { FLOAT: left; WIDTH: 440px; CURSOR: pointer; COLOR: #7e2a59 } .woman.m1 A { COLOR: #c63c89 } .woman.n1 A { COLOR: #c63c89 } .woman.m1 SPAN { COLOR: #c63c89 } .man.m1 A { COLOR: #3c83c6 } .man.n1 A { COLOR: #3c83c6 } .man.m1 SPAN { COLOR: #3c83c6 } .fname { BORDER-RIGHT: rgb(229,200,237) 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; = BORDER-TOP: rgb(229,200,237) 1px solid; PADDING-LEFT: 10px; = PADDING-BOTTOM: 10px; BORDER-LEFT: rgb(229,200,237) 1px solid; COLOR: = #555; PADDING-TOP: 10px; BORDER-BOTTOM: rgb(229,200,237) 1px solid; = POSITION: relative } .fname H4 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 20px; MARGIN-BOTTOM: 5px } .fname P { FONT-SIZE: 15px } .fb-like-frame { RIGHT: 5px; FLOAT: right; POSITION: absolute; TOP: 10px; HEIGHT: 16px } .pinkBox { MARGIN-BOTTOM: 10px; MARGIN-LEFT: -5px; BACKGROUND-COLOR: = rgb(246,226,247); -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; = border-radius: 5px } .blueBox { BORDER-RIGHT: rgb(113,208,240) 1px solid; BORDER-TOP: rgb(113,208,240) = 1px solid; MARGIN-BOTTOM: 10px; MARGIN-LEFT: -5px; BORDER-LEFT: = rgb(113,208,240) 1px solid; COLOR: rgb(0,117,148)! important; = BORDER-BOTTOM: rgb(113,208,240) 1px solid; BACKGROUND-COLOR: = rgb(217,234,241); -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; = border-radius: 5px } .diseases .char-list { _width: 645px } .diseases .char-list STRONG { FONT-WEIGHT: 500; FONT-SIZE: 14px; FLOAT: left; WIDTH: 115px; COLOR: = #929292 } .diseases .char-list .chars A { BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: = #e8e8e8 1px solid; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 3px; FONT-SIZE: 12px; = FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 1px; BORDER-LEFT: #e8e8e8 1px = solid; WIDTH: 10px; COLOR: #7e2a59; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: = #e8e8e8 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #f7f7f7; TEXT-ALIGN: center; = -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; border-radius: 3px } .diseases .diseases-cats A { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-diseases.gif) = no-repeat; FLOAT: left; MARGIN: 20px 0px 15px 25px; WIDTH: 280px; = HEIGHT: 116px; TEXT-DECORATION: none } .diseases .diseases-cats SPAN { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 22px; LEFT: 30px; WIDTH: 110px; COLOR: = #3c7ebb; POSITION: relative; TOP: 30px } .diseases .diseases-cats .cat1 { BACKGROUND-POSITION: 0px 0px } .diseases .diseases-cats .cat2 { BACKGROUND-POSITION: -320px 0px } .diseases .diseases-cats .cat3 { BACKGROUND-POSITION: 0px -134px } .diseases .diseases-cats .cat4 { BACKGROUND-POSITION: -320px -134px } .diseases .cat-title { BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: = #e8e8e8 1px solid; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 18px; = PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #e8e8e8 1px solid; COLOR: #568fc4; = PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #e8e8e8 1px solid; BACKGROUND-COLOR: = #f7f7f7; -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; = border-radius: 3px } .diseases .diseases-letter H3 { DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 5px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: = 22px; WIDTH: 100%; COLOR: #76378c; BORDER-BOTTOM: #e9e9e9 1px solid } .diseases .diseases-letter UL { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 5px = 0px 0px 15px; PADDING-TOP: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none } .diseases .diseases-letter UL LI { BACKGROUND-POSITION: -641px -73px; PADDING-LEFT: 14px; FONT-SIZE: 15px; = COLOR: #76378c } .search .query { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: = 0px 5px 7px 0px; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 508px; PADDING-TOP: 10px } .search .find { PADDING-RIGHT: 9px; PADDING-LEFT: 9px; FONT-SIZE: 14px; PADDING-BOTTOM: = 9px; COLOR: #5b5454; PADDING-TOP: 9px; POSITION: relative; TOP: -2px; = BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0 } .search .options { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px } .search .options INPUT { VERTICAL-ALIGN: middle; MARGIN-RIGHT: 2px } .extended INPUT { VERTICAL-ALIGN: middle; MARGIN-RIGHT: 2px } .search .options LABEL { CURSOR: pointer; MARGIN-RIGHT: 8px; POSITION: relative; TOP: 1px } .extended LABEL { CURSOR: pointer; MARGIN-RIGHT: 8px; POSITION: relative; TOP: 1px } .search .highlight { BACKGROUND-COLOR: #ff6 } .search .extended { PADDING-RIGHT: 10px; MARGIN-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 10px; = PADDING-BOTTOM: 10px; WIDTH: 330px; LINE-HEIGHT: 18px; PADDING-TOP: = 10px; BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0 } .search .options .extendedSearchLink { FONT-SIZE: 13px; RIGHT: 18px; BOTTOM: 8px; POSITION: absolute } .search A:hover .highlight { TEXT-DECORATION: underline } .search .search-stats { MARGIN-BOTTOM: 20px } .advisory H1 { COLOR: #4c4c4c } .advisory .send-question H1 { FLOAT: left; POSITION: relative } .advisory .send-question A { FLOAT: right; POSITION: relative; TOP: 5px } .advisory .problem { MARGIN: 0px 0px 10px; OVERFLOW: hidden } .advisory .problem-display { OVERFLOW: hidden } .advisory .problem .pix { FLOAT: left; WIDTH: 130px } .advisory .problem-display .pix { FLOAT: left; WIDTH: 130px } .advisory .problem .pix IMG { BORDER-RIGHT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; BORDER-LEFT: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #f3e4ec 1px solid } .advisory .problem-display .pix IMG { BORDER-RIGHT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; BORDER-LEFT: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #f3e4ec 1px solid } .advisory .problem-display .text P { FONT-SIZE: 15px } .advisory .question.problem-display .text P { PADDING-BOTTOM: 35px } .advisory .problem H2 { MARGIN-TOP: 0px; FONT-SIZE: 1.6em } .advisory .problem H2 A { COLOR: #568fc4 } .advisory .diva.problem H2 A { COLOR: #880015 } .advisory .problem .text { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/borderik.png) repeat-x = center bottom; FLOAT: left; MARGIN-BOTTOM: 10px; PADDING-BOTTOM: 15px; = WIDTH: 500px; COLOR: #636363; PADDING-TOP: 0px } .advisory .last.problem .text { BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0% } .advisory .problem .text P.info { MARGIN: 10px 0px 15px } .advisory .problem .text IMG { FLOAT: right; MARGIN: 5px 0px 5px 10px } .advisory .problem-display .text IMG { FLOAT: right; MARGIN: 5px 0px 5px 10px } .advisory .problem-display H3 { MARGIN-TOP: 0px; FONT-WEIGHT: bold; MARGIN-BOTTOM: 10px; COLOR: #568fc4 } .advisory .problem UL { MARGIN-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 0px; LINE-HEIGHT: 20px; LIST-STYLE-TYPE: = none } .advisory .problem LI { FONT-SIZE: 14px; COLOR: #636363 } .advisory .problem LI A { BACKGROUND-POSITION: -634px -160px; PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: = 12px; COLOR: #456898 } .advisory .diva.problem LI A { COLOR: #0b467b } .advisory .question { MARGIN: 0px 0px 20px } .advisory .question-img { FLOAT: left; WIDTH: 130px } .advisory .question-img IMG { BORDER-RIGHT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; BORDER-LEFT: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #f3e4ec 1px solid } .advisory .question-desc { FLOAT: left } .advisory .question H2 { MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px } .advisory .question A { COLOR: #568fc4 } .advisory .full.question-desc { BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0% } .advisory .question-text { FONT-SIZE: 15px; MARGIN-BOTTOM: 10px } .advisory .question-text P { FONT-SIZE: 15px } .advisory .question .date { FONT-SIZE: 15px; MARGIN: 0px 0px 10px; COLOR: #777 } .advisory .question-desc .sub-links { MARGIN-TOP: 10px } .advisory .question-desc .sub-links A { PADDING-RIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px; COLOR: #7e2a59 } .advisory .answer-text P { FONT-SIZE: 15px } .advisory .notice { MARGIN-TOP: 15px } .advisory .notice P { FONT-SIZE: 15px } .advisory-search { COLOR: #880015; POSITION: relative } .advisory-search .btn2 { DISPLAY: inline-block; MARGIN-LEFT: 5px } .advisory-search A.send { RIGHT: 14px; POSITION: absolute; TOP: 10px } .advisory-search #advisory-search-input { WIDTH: 200px } .advisory-search H2 { FONT-SIZE: 20px; MARGIN: 0px; COLOR: #880015 } .advisory-add SELECT { PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; = PADDING-TOP: 5px } .advisory-add INPUT[type=3Dtext] { PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-BOTTOM: 5px; WIDTH: = 270px; PADDING-TOP: 5px } .advisory-add TD { PADDING-BOTTOM: 20px } .advisory-add TD.last { PADDING-BOTTOM: 0px } .advisory-add TEXTAREA { PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-BOTTOM: 5px; WIDTH: = 450px; PADDING-TOP: 5px; HEIGHT: 100px } .advisory-add .error { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 5px; FONT-WEIGHT: = bold; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 0px; COLOR: #ad0000; PADDING-TOP: = 2px } .advisory-tip { MARGIN-BOTTOM: 15px } .advisory-tip .content { TEXT-ALIGN: center } .advisory-themes-box { MARGIN-TOP: 10px } .advisory-themes-box LI { PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 0px; = LINE-HEIGHT: 18px; PADDING-TOP: 10px } .advisory-themes-box LI.last { PADDING-BOTTOM: 0px } .advisory-themes-box IMG.author-image { BORDER-RIGHT: #440a1f 1px solid; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: = #440a1f 1px solid; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 1px; FLOAT: left; = PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 0px 10px 5px 0px; BORDER-LEFT: #440a1f 1px = solid; WIDTH: 30px; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #440a1f 1px solid } .advisory-themes-box UL LI { CLEAR: left; FONT-SIZE: 11px; PADDING-BOTTOM: 0px; OVERFLOW: hidden } .advisory-themes-box UL LI A { FONT-SIZE: 14px } .advisory .advisory-note { LINE-HEIGHT: 1.5em; PADDING-TOP: 10px } .advisory .related-advices { MARGIN-BOTTOM: 15px } .advisory .related-advices .related-advices-title { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 18px; MARGIN-BOTTOM: 10px } .advisory .related-advices .one-related-advice { DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: 16px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-bullets.gif) = no-repeat -633px -155px; MARGIN: 4px 0px } .birth-date-calc .other-links { MARGIN-TOP: 20px } .box-birth-date-wide { MARGIN: 40px auto; WIDTH: 400px } .box-birth-date-wide .content { BACKGROUND-COLOR: #bdddf9 } .box-birth-date-wide H2 { FONT-SIZE: 20px; MARGIN: 0px; COLOR: #2e455a } .box-birth-date-wide SPAN.blue-calendar { BACKGROUND-POSITION: -374px 0px; DISPLAY: block; FLOAT: right; WIDTH: = 31px; HEIGHT: 31px } .box-birth-date-wide .rt.r { BACKGROUND-POSITION: -447px -54px; WIDTH: 400px } .box-birth-date-wide .rb.r { BACKGROUND-POSITION: -447px -59px; WIDTH: 400px } .box-birth-date-wide FORM { MARGIN-TOP: 15px; PADDING-LEFT: 30px } .box-birth-date-wide LABEL { DISPLAY: block; PADDING-BOTTOM: 3px; COLOR: #456881 } .box-birth-date-wide INPUT { PADDING-RIGHT: 7px; BACKGROUND-POSITION: 119px 5px; PADDING-LEFT: 7px; = BORDER-LEFT-COLOR: #7999b0; BORDER-BOTTOM-COLOR: #7999b0; = PADDING-BOTTOM: 7px; WIDTH: 160px; BORDER-TOP-COLOR: #7999b0; = PADDING-TOP: 7px; BORDER-RIGHT-COLOR: #7999b0 } .box-birth-date-wide BUTTON { PADDING-RIGHT: 7px; PADDING-LEFT: 7px; BORDER-LEFT-COLOR: #7999b0; = BORDER-BOTTOM-COLOR: #7999b0; PADDING-BOTTOM: 7px; MARGIN-LEFT: 5px; = WIDTH: 100px; BORDER-TOP-COLOR: #7999b0; PADDING-TOP: 7px; = BACKGROUND-COLOR: #f1f7fd; BORDER-RIGHT-COLOR: #7999b0 } .box-birth-date-wide INPUT.calendar-icon { BACKGROUND-POSITION: 150px center } .birth-date-calc-result { MARGIN: auto; WIDTH: 530px; PADDING-TOP: 25px; POSITION: relative } .birth-date-calc-result .result-img { PADDING-RIGHT: 15px; FLOAT: left; WIDTH: 160px; HEIGHT: 300px } .birth-date-calc-result .result-txt { FLOAT: left; WIDTH: 350px; PADDING-TOP: 3px } .birth-date-calc-result P { MARGIN-BOTTOM: 15px } .birth-date-calc-result SPAN { COLOR: #3c7ebb } .pregnancy-calendar H1 { MARGIN-BOTTOM: 20px } .pregnancy-calendar .term { CLEAR: both; MARGIN-BOTTOM: 20px; WIDTH: 635px; HEIGHT: 122px } .pregnancy-calendar .term-img { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-pregnancy-calendar.g= if) no-repeat; FLOAT: left; WIDTH: 132px; MARGIN-RIGHT: 15px; HEIGHT: = 122px } .pregnancy-calendar .term1.term-img { BACKGROUND-POSITION: 0px 0px } .pregnancy-calendar .term2.term-img { BACKGROUND-POSITION: -134px 0px } .pregnancy-calendar .term3.term-img { BACKGROUND-POSITION: -268px 0px } .pregnancy-calendar .term-weeks { FLOAT: left; WIDTH: 485px } .pregnancy-calendar .term-weeks A { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 16px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-pregnancy-calendar.g= if) no-repeat -400px 0px; FLOAT: left; MARGIN: 0px 0px 6px 5px; WIDTH: = 85px; HEIGHT: 37px } .pregnancy-calendar .term-weeks A.last { BACKGROUND-POSITION: -400px -37px; COLOR: #fff } .pregnancy-calendar .term-weeks A SPAN { DISPLAY: block; PADDING-TOP: 8px; TEXT-ALIGN: center } .child-development .head { MARGIN-TOP: 15px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-child-development.pn= g) no-repeat; WIDTH: 575px; COLOR: #fff; HEIGHT: 221px } .child-development .head-year { DISPLAY: block; FLOAT: left; WIDTH: 189px; MARGIN-RIGHT: 3px; HEIGHT: = 221px } .child-development .head-year H2 { MARGIN: 0px; COLOR: #fff; PADDING-TOP: 10px; TEXT-ALIGN: center } .child-development .last.head-year { MARGIN-RIGHT: 0px } .child-development .head-year A { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 16px; COLOR: #fff; POSITION: relative; = TEXT-ALIGN: center } .child-development .head-year A.newborn { TOP: 124px } .child-development .head-year A.first-month { TOP: 140px } .child-development .months { MARGIN-TOP: 5px } .child-development .month { PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-child-development.pn= g) no-repeat -575px 0px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 3px; WIDTH: 190px; = PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 35px } .child-development .month A { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 40px; FONT-SIZE: = 15px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px } .boy-development .matiasko-box { MARGIN-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #c9e5fb } .boy-development .matiasko-box .head { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-boy-development.jpg)= no-repeat left top; WIDTH: 635px; HEIGHT: 160px } .boy-development .matiasko-box H2 { PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 20px; COLOR: #2e455a; = PADDING-TOP: 15px; FONT-FAMILY: Georgia } .boy-development .matiasko-box .months { MARGIN-BOTTOM: 20px } .boy-development .matiasko-box .month { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-boy-development.jpg)= no-repeat 0px -332px; FLOAT: left; MARGIN-LEFT: 10px; WIDTH: 200px; = HEIGHT: 35px } .boy-development .matiasko-box .month A { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 35px; FONT-WEIGHT: = 400; FONT-SIZE: 20px; PADDING-BOTTOM: 8px; COLOR: #2e455a; PADDING-TOP: = 8px; FONT-FAMILY: Georgia } .boy-development .matiasko-box .foot { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-boy-development.jpg)= no-repeat 0px -300px; WIDTH: 635px; HEIGHT: 20px } .boy-development P { FONT-SIZE: 16px; PADDING-BOTTOM: 15px; LINE-HEIGHT: 1.4em } .boy-development .image-right { FLOAT: right; MARGIN: 3px 0px 5px 20px } .boy-development .image-right IMG { BORDER-RIGHT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; BORDER-LEFT: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #f3e4ec 1px solid; = border-radius: 2px 2px 2px 2px } .boy-development .image-right .img-title { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 9pt; MARGIN: 0px; COLOR: #878585; = LINE-HEIGHT: 1.6em; PADDING-TOP: 5px; TEXT-ALIGN: right } .development-matiasko { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/development-matiasko-box-bg= .jpg) no-repeat; WIDTH: 300px; HEIGHT: 206px } .development-matiasko H3 { MARGIN-TOP: 5px; FONT-SIZE: 24px; LEFT: 0px; COLOR: #2e455a; POSITION: = relative; TOP: 0px } .development-matiasko P.actual-age { FONT-SIZE: 17px; WIDTH: 272px; POSITION: relative; TOP: 161px; = TEXT-ALIGN: center } .development-matiasko A { DISPLAY: block; Z-INDEX: 10; LEFT: 0px; WIDTH: 300px; POSITION: = relative; TOP: -68px; HEIGHT: 230px; BACKGROUND-COLOR: transparent } .girl-development .sofinka-box { MARGIN-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #f8e8f5 } .girl-development .sofinka-box .head { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-girl-development.jpg= ) no-repeat left top; WIDTH: 635px; HEIGHT: 160px } .girl-development .sofinka-box H2 { PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 20px; COLOR: #2e455a; = PADDING-TOP: 15px; FONT-FAMILY: Georgia } .girl-development .sofinka-box .col { FLOAT: left; WIDTH: 200px } .girl-development .sofinka-box .months { MARGIN-BOTTOM: 20px } .girl-development .sofinka-box .month { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-girl-development.jpg= ) no-repeat 0px -332px; MARGIN-LEFT: 10px; HEIGHT: 35px } .girl-development .sofinka-box .month A { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: block; PADDING-LEFT: 35px; FONT-WEIGHT: = 400; FONT-SIZE: 20px; PADDING-BOTTOM: 8px; COLOR: #2e455a; PADDING-TOP: = 8px; FONT-FAMILY: Georgia } .girl-development .sofinka-box .foot { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/sprite-girl-development.jpg= ) no-repeat 0px -300px; WIDTH: 635px; HEIGHT: 16px } .girl-development P { FONT-SIZE: 16px; PADDING-BOTTOM: 15px; LINE-HEIGHT: 1.4em } .girl-development .image-right { FLOAT: right; MARGIN: 3px 0px 5px 20px } .girl-development .image-right IMG { BORDER-RIGHT: #f3e4ec 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; BORDER-LEFT: = #f3e4ec 1px solid; PADDING-TOP: 4px; BORDER-BOTTOM: #f3e4ec 1px solid; = border-radius: 2px 2px 2px 2px } .girl-development .image-right .img-title { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 9pt; MARGIN: 0px; COLOR: #878585; = LINE-HEIGHT: 1.6em; PADDING-TOP: 5px; TEXT-ALIGN: right } .development-sofinka { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/development-sofinka-box-bg.= png) no-repeat; WIDTH: 300px; HEIGHT: 205px } .development-sofinka H3 { MARGIN-TOP: 5px; FONT-SIZE: 24px; LEFT: 0px; COLOR: #2e455a; POSITION: = relative; TOP: 0px } .development-sofinka P.actual-age { FONT-SIZE: 17px; WIDTH: 272px; POSITION: relative; TOP: 161px; = TEXT-ALIGN: center } .development-sofinka A { DISPLAY: block; Z-INDEX: 10; LEFT: 0px; WIDTH: 300px; POSITION: = relative; TOP: -68px; HEIGHT: 230px; BACKGROUND-COLOR: transparent } .user-bubble { DISPLAY: none; Z-INDEX: 9999; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/bubble-sprite.gif) = no-repeat left top; WIDTH: 296px; FONT-FAMILY: Arial; POSITION: = absolute; HEIGHT: 127px } .user-bubble A.photo { DISPLAY: block; LEFT: 17px; FLOAT: left; WIDTH: 88px; POSITION: = relative; TOP: 8px; HEIGHT: 110px } .user-bubble .data { FLOAT: right; MARGIN: 10px 0px; WIDTH: 180px } .user-bubble P A { COLOR: #224676 } .user-bubble P SPAN { DISPLAY: block } .user-bubble P A { DISPLAY: block } .user-bubble .nick { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 11pt; MARGIN-BOTTOM: 10px; WORD-WRAP: = break-word } .user-bubble .sex { FONT-SIZE: 12px; COLOR: #2f2f2f; LINE-HEIGHT: normal } .user-bubble .city { FONT-SIZE: 12px; COLOR: #2f2f2f; LINE-HEIGHT: normal } .user-bubble .city { MARGIN-BOTTOM: 5px } .user-bubble A.dnone { DISPLAY: none } .female.user-bubble { BACKGROUND-POSITION: left bottom } .male.user-bubble A { COLOR: #224676 } .user-bubble .user-box { BORDER-TOP: 1px solid; RIGHT: 11px; WIDTH: 173px; POSITION: absolute; = TOP: 97px; HEIGHT: 24px } .male.user-bubble .user-box { BORDER-LEFT-COLOR: #7088a7; BORDER-BOTTOM-COLOR: #7088a7; = BORDER-TOP-COLOR: #7088a7; BORDER-RIGHT-COLOR: #7088a7 } .female.user-bubble .user-box { BORDER-LEFT-COLOR: #a77d97; BORDER-BOTTOM-COLOR: #a77d97; = BORDER-TOP-COLOR: #a77d97; BORDER-RIGHT-COLOR: #a77d97 } .user-bubble .user-box LI { FLOAT: left; MARGIN-RIGHT: 5px; PADDING-TOP: 1px; POSITION: relative; = HEIGHT: 22px } .user-bubble .user-box A { POSITION: relative; TEXT-DECORATION: none } .user-bubble .user-box .text { DISPLAY: none } .user-bubble SMALL { FONT-SIZE: 11px } .user-bubble .user-box LI SMALL { PADDING-RIGHT: 3px; POSITION: relative; TOP: -7px } .user-bubble .icon { DISPLAY: inline-block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/pokec_sprite_32px.gif) = no-repeat 0px 0px; WIDTH: 16px; CURSOR: pointer; HEIGHT: 22px } .user-bubble .fot .icon { BACKGROUND-POSITION: -8px -293px } .user-bubble .vid .icon { BACKGROUND-POSITION: -7px -389px } .user-bubble .fri-add .icon { BACKGROUND-POSITION: -7px -199px } .user-bubble .user-box .fri-add { FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 5px } .user-bubble .user-box .rp { FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 5px } #ie6 { PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 0px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/ie_warning.png) #fff = no-repeat center center; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; = POSITION: relative; HEIGHT: 56px; TEXT-ALIGN: center } #ie6 SPAN.ie6text { FONT-SIZE: 10pt; LEFT: 28px; POSITION: relative; TOP: 15px } #ie6 SPAN.ie6text A { PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px } #ie6 SPAN.bull { PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; FONT-SIZE: 13pt; PADDING-BOTTOM: = 0px; COLOR: #0b467b; PADDING-TOP: 0px } .skin_ad_zone { DISPLAY: block; POSITION: absolute } .skin_ad_zone A.link_ad { DISPLAY: block; HEIGHT: 100% } #skin_ad_left { LEFT: -165px; WIDTH: 160px; TOP: 0px; HEIGHT: 500px } #skin_ad_right { RIGHT: -165px; WIDTH: 160px; TOP: 0px; HEIGHT: 500px } .contact ADDRESS { MARGIN-TOP: 20px; FONT-SIZE: 16px; LINE-HEIGHT: 1.2em; FONT-STYLE: = normal } #pata { PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-SIZE: 11px; = PADDING-BOTTOM: 20px; OVERFLOW: hidden; PADDING-TOP: 25px; FONT-FAMILY: = "Arial",Helvetica,sans-serif } .css_pataV .c_produktova { PADDING-RIGHT: 16px; BORDER-TOP: #e7e5e3 1px solid; PADDING-LEFT: 16px; = PADDING-BOTTOM: 0px; OVERFLOW: hidden; LINE-HEIGHT: 32px; PADDING-TOP: = 0px; BORDER-BOTTOM: #e7e5e3 1px solid; HEIGHT: 32px } .css_pataV .c_produktova .c_casti { FONT-SIZE: 11px; FLOAT: left; WIDTH: 80%; COLOR: #67686e; LINE-HEIGHT: = 32px } .css_pataV .c_produktova .c_copy { FONT-SIZE: 11px; FLOAT: right; WIDTH: 20%; LINE-HEIGHT: 32px; = TEXT-ALIGN: right } .css_pataV .c_produktova .c_casti A.c_akt { FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #262830 } .css_pataV .c_produktova .c_casti A:first-child { MARGIN-LEFT: 0px } .css_pataV .c_produktova .c_casti A { MARGIN: 0px 4px } .css_pataV .c_azetova { PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-BOTTOM: 0px; OVERFLOW: = hidden; LINE-HEIGHT: 20px; PADDING-TOP: 20px; POSITION: relative } .css_pataV .c_azetova .c_stlpec { FLOAT: left; WIDTH: 120px } .css_pataV .c_azetova .c_stlpec H6 { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-BOTTOM: 8px } .css_pataV .c_azetova H6 A { COLOR: #262830 } .css_pataV .c_azetova .c_stlpec UL { LIST-STYLE-TYPE: none } .css_pataV A { COLOR: #186abe } .css_pataV .c_azetova .c_logo { DISPLAY: block; RIGHT: 15px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/azet_footer_logo.gif) = no-repeat 0px 0px; WIDTH: 62px; BOTTOM: 0px; TEXT-INDENT: -2000px; = POSITION: absolute; HEIGHT: 24px } .clearfix:unknown { CLEAR: both; DISPLAY: block; VISIBILITY: hidden; LINE-HEIGHT: 0; = HEIGHT: 0px; content: "." } .clearfix { DISPLAY: inline-block } HTML[xmlns] .clearfix { DISPLAY: block } * HTML .clearfix { HEIGHT: 1% } #login-overlay { DISPLAY: none; Z-INDEX: 1000; LEFT: 0px; WIDTH: 100%; POSITION: fixed; = TOP: 0px; HEIGHT: 100%; BACKGROUND-COLOR: transparent; _position: static } .info-msg { BORDER-RIGHT: #e7e5e3 1px solid; PADDING-RIGHT: 16px; BORDER-TOP: = #e7e5e3 1px solid; PADDING-LEFT: 16px; FONT-SIZE: 12px; Z-INDEX: 20; = LEFT: 40%; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 16px; BORDER-LEFT: #e7e5e3 1px = solid; WIDTH: auto; PADDING-TOP: 16px; BORDER-BOTTOM: #e7e5e3 1px solid; = POSITION: absolute; TOP: 15%; -moz-border-radius: 10px; = -webkit-border-radius: 10px; border-radius: 10px } .info-msg .border { Z-INDEX: 1; BACKGROUND: #f9f7f3 0px 0px; LEFT: 0px; WIDTH: 100%; = POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 100%; -moz-border-radius: 10px; = -webkit-border-radius: 10px; box-shadow: 0 0 24px rgba(0, 0, 0, 0.2); = -moz-box-shadow: 0 0 24px rgba(0, 0, 0, 0.2); border-radius: 10px; = opacity: 0.90 } .info-msg .content { BORDER-RIGHT: #ddd 1px solid; PADDING-RIGHT: 15px; BORDER-TOP: #ddd 1px = solid; PADDING-LEFT: 15px; Z-INDEX: 2; BACKGROUND: #fff 0px 0px; = PADDING-BOTTOM: 15px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: #ddd 1px solid; = WIDTH: 350px; PADDING-TOP: 15px; BORDER-BOTTOM: #ddd 1px solid; = POSITION: relative; outline: 0=0A= solid; -moz-border-radius: 7px; -webkit-border-radius: 7px; = border-radius: 7px; outline-color: #FFF; outline-offset: -2px } .info-msg H2 { MARGIN-BOTTOM: 10px; COLOR: #76378c } .info-msg .info { FONT-SIZE: 11pt; MARGIN-BOTTOM: 20px } .info-msg A.close { DISPLAY: block; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px; Z-INDEX: 20; RIGHT: = 22px; TEXT-TRANSFORM: uppercase; WIDTH: 21px; POSITION: absolute; TOP: = 22px; HEIGHT: 21px; TEXT-ALIGN: center; TEXT-DECORATION: none; = -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; border-radius: 5px } .info-msg A.close:hover { BACKGROUND-COLOR: #eee } .info-msg .buttons { FLOAT: right } .info-msg .buttons .yes { MARGIN-RIGHT: 10px } .info-msg A.button { PADDING-RIGHT: 8px; DISPLAY: inline-block; PADDING-LEFT: 8px; = BORDER-LEFT-COLOR: #67686e; BORDER-BOTTOM-COLOR: #67686e; = PADDING-BOTTOM: 6px; CURSOR: pointer; BORDER-TOP-COLOR: #67686e; = PADDING-TOP: 6px; TEXT-ALIGN: center; BORDER-RIGHT-COLOR: #67686e; = outline: 1px=0A= solid #EEE; text-shadow: 0 1px 0 #FFF; outline-color: #FFF; = outline-offset: -2px } .box-zlavy-azet { POSITION: relative } .box-zlavy-azet .zlavy-bull { PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: = 0px; COLOR: #ccc; PADDING-TOP: 0px; POSITION: relative; TOP: -1px } .box-zlavy-azet .zlavy-city { FONT-SIZE: 12px; POSITION: relative; TOP: -1px } .box-zlavy-azet .box-zlavy-azet-inside { POSITION: relative } .box-zlavy-azet .box-zlavy-azet-inside .box-zlavy-azet-change { RIGHT: 20px; COLOR: #646464; POSITION: absolute; TOP: 8px } .box-zlavy-azet .box-zlavy-azet-settings { Z-INDEX: 999; FILTER: alpha(opacity =3D 95); LEFT: 0px; POSITION: = absolute; TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: #6f6f6f; TEXT-ALIGN: center; = -moz-border-radius: 4px; border-radius: 4px; opacity: 0.95; = -wekbit-border-radius: 4px } .box-zlavy-azet .box-zlavy-azet-settings SELECT { BORDER-RIGHT: #a5a5a5 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: = #a5a5a5 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; = VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: #a5a5a5 1px solid; PADDING-TOP: = 2px; BORDER-BOTTOM: #a5a5a5 1px solid; POSITION: relative; TOP: 40%; = -moz-border-radius: 4px; box-shadow: 0px 0px 10px #CCC; -moz-box-shadow: = 0px 0px 10px #CCC; -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px #CCC; border-radius: = 4px; -wekbit-border-radius: 4px } .box-zlavy-azet .box-zlavy-azet-settings .zlavy-loading { VERTICAL-ALIGN: middle; COLOR: #ddd; POSITION: relative; TOP: 45%; = text-shadow: 0px 2px 5px #000 } .box-zlavy-azet .box-zlavy-azet-settings .box-zlavy-azet-close { RIGHT: 20px; COLOR: #fff; POSITION: absolute; TOP: 14px } .pic-vote { MARGIN: 0px } .pic-vote .headinf { DISPLAY: block; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/crazy_photo_header.jpg) = no-repeat 0px 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 610px; POSITION: relative; = HEIGHT: 115px } .pic-vote .headinf H2 { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: = 30px; LEFT: 230px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: #fff; = PADDING-TOP: 0px; POSITION: absolute; TOP: 40px } .pic-vote .headinf .read-more-pic-vote { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 12px; RIGHT: 110px; = PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: #fff; BOTTOM: 18px; = PADDING-TOP: 0px; POSITION: absolute } .pic-vote .pic-vote-head-sub { DISPLAY: block; FONT-SIZE: 14px; MARGIN-BOTTOM: 10px; COLOR: #7d7d7d; = TEXT-ALIGN: center } .pic-vote .photos { MARGIN-TOP: 25px; MARGIN-LEFT: 10px } .pic-vote .photos .one-photo { FLOAT: left; MARGIN: 0px 0px 25px; WIDTH: 305px; TEXT-ALIGN: center } .pic-vote .photos .one-photo IMG { BORDER-RIGHT: #ac74bb 3px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: = #ac74bb 3px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: = #ac74bb 3px solid; WIDTH: 240px; CURSOR: pointer; PADDING-TOP: 2px; = BORDER-BOTTOM: #ac74bb 3px solid; -moz-border-radius: 4px; = -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px } .pic-vote .photos .one-photo LABEL { MARGIN-TOP: 5px; DISPLAY: inline-block; FONT-SIZE: 16px; MARGIN-LEFT: = 2px; CURSOR: pointer; COLOR: #5ea2d1 } .pic-vote .photos .one-photo .big-foto-link { MARGIN-TOP: 5px; DISPLAY: block } .pic-vote .photos .one-photo-voted IMG { CURSOR: default } .pic-vote .photos .one-photo-voted LABEL { CURSOR: default } .pic-vote .pic-vote-endline { CLEAR: both; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: = 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: auto; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 1px } .pic-vote .pic-vote-submit { MARGIN: 20px 0px 10px; WIDTH: auto; POSITION: relative; TEXT-ALIGN: = center } .pic-vote .pic-vote-submit INPUT { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; = FONT-SIZE: 16px; BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/crazy_photo_button.png) = no-repeat center 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 140px; CURSOR: = pointer; COLOR: #fff; HEIGHT: 50px; TEXT-ALIGN: center; = BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } .pic-vote .pic-vote-submit INPUT:hover { BACKGROUND-POSITION: 0px -60px } .pic-vote .pic-vote-submit INPUT:active { BACKGROUND-POSITION: 0px -120px } .pic-vote .pic-vote-submit .center-line1 { BORDER-TOP: #a45aaf 1px solid; DISPLAY: block; LEFT: 10px; MARGIN: 0px; = WIDTH: 220px; POSITION: absolute; TOP: 25px; HEIGHT: 1px } .pic-vote .pic-vote-submit .center-line2 { BORDER-TOP: #a45aaf 1px solid; DISPLAY: block; RIGHT: 10px; MARGIN: = 0px; WIDTH: 220px; POSITION: absolute; TOP: 25px; HEIGHT: 1px } .pic-vote .pic-vote-voted { PADDING-RIGHT: 15px; BORDER-TOP: #f0d5f2 1px solid; DISPLAY: block; = PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; PADDING-BOTTOM: = 15px; MARGIN: 10px 0px; COLOR: #7e5287; LINE-HEIGHT: 1.4em; PADDING-TOP: = 15px; BORDER-BOTTOM: #f0d5f2 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #fcf6dc; = TEXT-ALIGN: center; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; = border-radius: 4px } .pic-vote .pic-vote-voted SPAN { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14px; COLOR: #000; PADDING-TOP: 5px } .pic-vote .stats-lnk { DISPLAY: inline-block; FONT-SIZE: 12pt } .pic-vote .pic-vote-warning { PADDING-RIGHT: 15px; BORDER-TOP: #f0d5f2 1px solid; DISPLAY: block; = PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px; PADDING-BOTTOM: = 15px; MARGIN: 10px 0px; COLOR: #7e5287; LINE-HEIGHT: 1.4em; PADDING-TOP: = 15px; BORDER-BOTTOM: #f0d5f2 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #fcf6dc; = TEXT-ALIGN: center; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; = border-radius: 4px } .pic-vote .miss-voted { BORDER-RIGHT: #efd1d1 0px solid; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: = #efd1d1 1px solid; PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12pt; PADDING-BOTTOM: = 10px; MARGIN: 10px 0px; BORDER-LEFT: #efd1d1 0px solid; COLOR: #880015; = LINE-HEIGHT: 1.4em; PADDING-TOP: 10px; BORDER-BOTTOM: #efd1d1 0px solid; = TEXT-ALIGN: center } .pic-vote .miss-voted SPAN { FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #777; FONT-FAMILY: Tahoma } .pic-vote .stats-lnk { DISPLAY: inline-block; FONT-SIZE: 12pt } .pic-vote TABLE.table1 { BORDER-RIGHT: #880015 1px solid; BORDER-TOP: #880015 1px solid; = FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 20px auto; BORDER-LEFT: #880015 1px solid; = WIDTH: 350px; BORDER-BOTTOM: #880015 1px solid } .pic-vote TABLE.table1 .table1-head { COLOR: #880015; BACKGROUND-COLOR: #fff7f7 } .pic-vote TABLE.table1 TD { PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-BOTTOM: 5px; = PADDING-TOP: 5px } .pic-vote TABLE.table1 .table1-col1 { WIDTH: 250px; TEXT-ALIGN: left } .pic-vote TABLE.table1 .table1-col2 { WIDTH: 100px; TEXT-ALIGN: right } .box-crazy-foto { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/projects/css/najmama/img/crazy_hlasovanie.jpg) = no-repeat left top; WIDTH: 300px; HEIGHT: 80px } .box-crazy-foto A { DISPLAY: block; LEFT: 0px; WIDTH: 300px; POSITION: relative; TOP: 0px; = HEIGHT: 80px } .box-crazy-foto A SPAN { DISPLAY: none } .articleFb { BORDER-RIGHT: #ccc 1px solid; BORDER-TOP: #ccc 1px solid; = MARGIN-BOTTOM: 20px; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ccc = 1px solid } .tiny-clear { CLEAR: both; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 1px; = PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 1px } .clearfix:unknown { CLEAR: both; DISPLAY: block; VISIBILITY: hidden; LINE-HEIGHT: 0; = HEIGHT: 0px; content: "." } .clearfix { DISPLAY: inline-block } HTML[xmlns] .clearfix { DISPLAY: block } * HTML .clearfix { HEIGHT: 1% } * { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } .c_kal.c_zrnko { BORDER-RIGHT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 7px; BORDER-TOP: 1px solid; = PADDING-LEFT: 7px; Z-INDEX: 1300; PADDING-BOTTOM: 7px; FONT: 12px/16px = "Helvetica CE",Arial,sans-serif; BORDER-LEFT: 1px solid; WIDTH: auto; = PADDING-TOP: 7px; BORDER-BOTTOM: 1px solid; POSITION: absolute } .c_kal.c_zrnko .c_konvexnyobal { Z-INDEX: 1; RIGHT: 0px; LEFT: 0px; BOTTOM: 0px; POSITION: absolute; = TOP: 0px } .c_kal.c_zrnko .c_jadro { BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; Z-INDEX: 2; = BORDER-LEFT: 1px solid; WIDTH: 280px; BORDER-BOTTOM: 1px solid; = POSITION: relative; HEIGHT: 192px; outline: 0px=0A= solid; outline-offset: -2px } .css_superkalendar { BORDER-RIGHT: 0px solid; BORDER-TOP: 0px solid; Z-INDEX: 1400; LEFT: = 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; WIDTH: 220px; BORDER-BOTTOM: 0px solid; = POSITION: relative; TOP: 0px; HEIGHT: 192px } .c_zrnko .css_superkalendar UL.css_posunvcase { MARGIN: 0px; WIDTH: 100%; LINE-HEIGHT: 24px; LIST-STYLE-TYPE: none; = POSITION: relative; TOP: 8px; HEIGHT: 24px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI { FLOAT: left; WIDTH: 16px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI A { TEXT-DECORATION: none } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI { DISPLAY: block; LINE-HEIGHT: 24px; HEIGHT: 24px; TEXT-ALIGN: center } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI A { DISPLAY: block; LINE-HEIGHT: 24px; HEIGHT: 24px; TEXT-ALIGN: center } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_stred { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; MARGIN-LEFT: 8px; WIDTH: 130px; TEXT-ALIGN: left; = BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_stred A { DISPLAY: inline; PADDING-LEFT: 16px; FONT-WEIGHT: bold } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_smer { FONT-SIZE: 10px; WIDTH: 16px; TEXT-ALIGN: center } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_smer A { OVERFLOW: hidden; WIDTH: 16px; CURSOR: pointer; POSITION: relative } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_l.css_smer A { TEXT-ALIGN: left } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_r.css_smer A { TEXT-ALIGN: left } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_smer A SPAN { DISPLAY: block; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 16px; TEXT-INDENT: -2000px; = POSITION: absolute; TOP: 5px; HEIGHT: 15px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_l.css_smer A SPAN { LEFT: 0px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_r.css_smer A SPAN { RIGHT: 0px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_dnes.css_smer { WIDTH: 32px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_dnes.css_smer A { WIDTH: 32px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_dnes.css_smer A SPAN { LEFT: 4px; WIDTH: 24px; TOP: 8px; HEIGHT: 9px } .css_superkalendar TABLE { BORDER-RIGHT: 0px dotted; BORDER-TOP: 0px dotted; MARGIN: 16px 11px = 11px; BORDER-LEFT: 0px dotted; WIDTH: 164px; BORDER-BOTTOM: 0px dotted; = POSITION: absolute; BORDER-COLLAPSE: collapse } .css_superkalendar TABLE CAPTION { PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: none; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 10px; = PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px } .css_superkalendar TABLE TR TH { PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: right } .css_superkalendar TABLE TR TD { PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: right } .css_superkalendar TABLE TR TD A { DISPLAY: block; ZOOM: 100%; TEXT-DECORATION: none } .css_rok.css_superkalendar TABLE TR TD A { LINE-HEIGHT: 24px; HEIGHT: 24px; TEXT-ALIGN: center } .css_dodekada.css_superkalendar TABLE TR TD A { LINE-HEIGHT: 24px; HEIGHT: 24px; TEXT-ALIGN: center } .css_centuria.css_superkalendar TABLE TR TD A { HEIGHT: 32px; TEXT-ALIGN: left } .css_superkalendar UL.css_posunvcase { =09 } .css_superkalendar TABLE { POSITION: absolute } .css_superkalendar TABLE TR TH { PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: left } .css_superkalendar TABLE TR TD { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px } .css_superkalendar TABLE TR TD.css_last { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } .css_superkalendar TABLE TR TH.css_last { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } .css_superkalendar TABLE TR TD.css_5thborder { BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 0px dashed; BORDER-LEFT: 0px = dashed; BORDER-BOTTOM: 0px dashed } .css_superkalendar TABLE TR TH.css_5thborder { BORDER-RIGHT: 1px dashed; BORDER-TOP: 0px dashed; BORDER-LEFT: 0px = dashed; BORDER-BOTTOM: 0px dashed } .css_superkalendar TABLE.css_month TR TD A { PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-BOTTOM: 0px; = PADDING-TOP: 0px } .css_superkalendar TABLE.css_year TR TD A { PADDING-RIGHT: 14px; PADDING-LEFT: 14px; PADDING-BOTTOM: 4px; = PADDING-TOP: 4px } .css_superkalendar TABLE.css_decade TR TD A { PADDING-RIGHT: 14px; PADDING-LEFT: 14px; PADDING-BOTTOM: 4px; = PADDING-TOP: 4px } .css_superkalendar TABLE.css_year TR TD { TEXT-ALIGN: left } .css_superkalendar TABLE.css_decade TR TD { TEXT-ALIGN: left } .css_superkalendar TABLE.css_month { FONT-SIZE: 12px } .css_superkalendar TABLE.css_year { MARGIN-TOP: 32px; FONT-SIZE: 14px; MARGIN-LEFT: 22px; MARGIN-RIGHT: = 22px } .css_superkalendar TABLE.css_decade { MARGIN-TOP: 32px; FONT-SIZE: 15px; MARGIN-LEFT: 16px; MARGIN-RIGHT: = 16px } .css_superkalendar TABLE TR TH { BORDER-RIGHT: #efefef 1px solid; PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-LEFT: 6px; = PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; TEXT-ALIGN: left } .css_superkalendar TABLE TR TD { BORDER-RIGHT: #efefef 1px solid; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; = PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px } .css_superkalendar TABLE TR TD.css_last { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } .css_superkalendar TABLE TR TH.css_last { BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } .css_superkalendar TABLE TR TD.css_5thborder { BORDER-RIGHT: #bfbfbf 1px dashed; BORDER-TOP: #bfbfbf 0px dashed; = BORDER-LEFT: #bfbfbf 0px dashed; BORDER-BOTTOM: #bfbfbf 0px dashed } .css_superkalendar TABLE TR TH.css_5thborder { BORDER-RIGHT: #bfbfbf 1px dashed; BORDER-TOP: #bfbfbf 0px dashed; = BORDER-LEFT: #bfbfbf 0px dashed; BORDER-BOTTOM: #bfbfbf 0px dashed } .css_superkalendar TABLE TR TD A { COLOR: #3f3f3f } .css_superkalendar TABLE.css_month TR TD A { PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-BOTTOM: 2px; = PADDING-TOP: 2px } .css_superkalendar TABLE.css_year TR TD A { PADDING-RIGHT: 14px; PADDING-LEFT: 14px; PADDING-BOTTOM: 1px; = PADDING-TOP: 1px } .css_superkalendar TABLE.css_decade TR TD A { PADDING-RIGHT: 14px; PADDING-LEFT: 14px; PADDING-BOTTOM: 1px; = PADDING-TOP: 1px } .css_superkalendar TABLE.css_year TR TD { TEXT-ALIGN: left } .css_superkalendar TABLE.css_decade TR TD { TEXT-ALIGN: left } UNKNOWN { BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0% } UNKNOWN { BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: = none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none } UNKNOWN { BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: = none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none } UNKNOWN { BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: = none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none } UNKNOWN { BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: = none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none } .c_kal.c_zrnko { BORDER-LEFT-COLOR: #e7e5e3; BORDER-BOTTOM-COLOR: #e7e5e3; = BORDER-TOP-COLOR: #e7e5e3; BORDER-RIGHT-COLOR: #e7e5e3 } .c_kal.c_zrnko .c_konvexnyobal { BACKGROUND: #f9f7f3; FILTER: alpha(opacity=3D40); box-shadow: 0 0 24px = rgba(0,0,0,.8); -moz-box-shadow: 0 0 24px rgba(0,0,0,.8); = -webkit-box-shadow: 0 0 24px rgba(0,0,0,.8); opacity: .4 } .c_kal.c_zrnko .c_jadro { BORDER-LEFT-COLOR: #67686e; BACKGROUND: #fff; BORDER-BOTTOM-COLOR: = #67686e; BORDER-TOP-COLOR: #67686e; BORDER-RIGHT-COLOR: #67686e; = outline-color: #fff } .css_superkalendar { BORDER-LEFT-COLOR: #b7ceea; BACKGROUND: #fff; BORDER-BOTTOM-COLOR: = #b7ceea; BORDER-TOP-COLOR: #b7ceea; BORDER-RIGHT-COLOR: #b7ceea; = box-shadow: 0 0 16px rgba(0,0,0,.15); -moz-box-shadow: 0 0 16px = rgba(0,0,0,.15); -webkit-box-shadow: 0 0 16px rgba(0,0,0,.15) } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_smer A { BORDER-LEFT-COLOR: #fff; BORDER-BOTTOM-COLOR: #fff; COLOR: #fff; = BORDER-TOP-COLOR: #fff; BORDER-RIGHT-COLOR: #fff } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_l.css_smer A { =09 } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_l.css_smer A SPAN { BACKGROUND: url(http://s.aimg.sk/common/css/kabaty/kabat1/arrows.gif) = no-repeat left 0px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_l.css_smer A:hover SPAN { BACKGROUND-POSITION: left -15px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_smer A SPAN { =09 } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_stred A { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/common/css/kabaty/kabat1/sprite_32px.gif?v=3D1.1) = no-repeat -32px -2914px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_stred A:hover { BACKGROUND-POSITION: -32px -2926px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_r.css_smer A { =09 } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_r.css_smer A SPAN { BACKGROUND: url(http://s.aimg.sk/common/css/kabaty/kabat1/arrows.gif) = no-repeat right 0px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_r.css_smer A:hover SPAN { BACKGROUND-POSITION: right -15px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_dnes.css_smer A { =09 } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_dnes.css_smer A SPAN { BACKGROUND: = url(http://s.aimg.sk/common/css/kabaty/kabat1/sprite_32px.gif?v=3D1.1) = no-repeat -68px -1988px } .css_superkalendar UL.css_posunvcase LI.css_dnes.css_smer A:hover SPAN { BACKGROUND-POSITION: -68px -2003px } .css_superkalendar TABLE { =09 } UNKNOWN { BACKGROUND: #e9e9e9 } .css_superkalendar TABLE TR TD.c_milnik A { BACKGROUND: #fdd0f0; text-shadow: 0 1px 0 #fff } .css_superkalendar TABLE TR TD.css_dnes A { BACKGROUND: #dfeeff; COLOR: #3878c0; text-shadow: 0 1px 0 #fff } .css_superkalendar TABLE TR TD A:hover { BACKGROUND: rgb(215,255,145); text-shadow: 0 1px 0 #fff } .css_superkalendar TABLE TR TD.css_bolo A { COLOR: #cdcecc } .css_superkalendar TABLE TR TD.css_bude A { COLOR: #cdcecc } .css_superkalendar TABLE TR TD.css_bolo A:hover { BACKGROUND: #dfeeff; COLOR: #000 } .css_superkalendar TABLE TR TD.css_bude A:hover { BACKGROUND: #dfeeff; COLOR: #000 } ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: application/octet-stream Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://c.aimg.sk/ca258d9d73d332a83ca7e72439df8935.js/bmFqbWFtYTpqcXVlcnlfMS4wLjEsbmFqbWFtYTptYWluXzEuMS40.js /*=0A= * jQuery JavaScript Library v1.4.4=0A= * http://jquery.com/=0A= *=0A= * Copyright 2010, John Resig=0A= * Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.=0A= * http://jquery.org/license=0A= *=0A= * Includes Sizzle.js=0A= * http://sizzlejs.com/=0A= * Copyright 2010, The Dojo Foundation=0A= * Released under the MIT, BSD, and GPL Licenses.=0A= *=0A= * Date: Thu Nov 11 19:04:53 2010 -0500=0A= */=0A= (function(E,B){function = ka(a,b,d){if(d=3D=3D=3DB&&a.nodeType=3D=3D=3D1){d=3Da.getAttribute("data-= "+b);if(typeof = d=3D=3D=3D"string"){try{d=3Dd=3D=3D=3D"true"?true:d=3D=3D=3D"false"?false= :d=3D=3D=3D"null"?null:!c.isNaN(d)?parseFloat(d):Ja.test(d)?c.parseJSON(d= ):d}catch(e){}c.data(a,b,d)}else d=3DB}return d}function U(){return = false}function ca(){return true}function la(a,b,d){d[0].type=3Da;return = c.event.handle.apply(b,d)}function Ka(a){var = b,d,e,f,h,l,k,o,x,r,A,C=3D[];f=3D[];h=3Dc.data(this,this.nodeType?"events= ":"__events__");if(typeof = h=3D=3D=3D"function")h=3Dh.events;if(!(a.liveFired=3D=3D=3Dthis||!h||!h.l= ive||a.button&&a.type=3D=3D=3D"click")){if(a.namespace)A=3DRegExp("(^|\\.= )"+a.namespace.split(".").join("\\.(?:.*\\.)?")+"(\\.|$)");a.liveFired=3D= this;var = J=3Dh.live.slice(0);for(k=3D0;kd)bre= ak;a.currentTarget=3Df.elem;a.data=3Df.handleObj.data;a.handleObj=3Df.han= dleObj;A=3Df.handleObj.origHandler.apply(f.elem,arguments);if(A=3D=3D=3Df= alse||a.isPropagationStopped()){d=3Df.level;if(A=3D=3D=3Dfalse)b=3Dfalse;= if(a.isImmediatePropagationStopped())break}}return b}}function = Y(a,b){return(a&&a!=3D=3D"*"?a+".":"")+b.replace(La,"`").replace(Ma,"&")}= function ma(a,b,d){if(c.isFunction(b))return = c.grep(a,function(f,h){return!!b.call(f,h,f)=3D=3D=3Dd});else = if(b.nodeType)return c.grep(a,function(f){return = f=3D=3D=3Db=3D=3D=3Dd});else if(typeof b=3D=3D=3D"string"){var = e=3Dc.grep(a,function(f){return = f.nodeType=3D=3D=3D1});if(Na.test(b))return c.filter(b,e,!d);else = b=3Dc.filter(b,e)}return c.grep(a,function(f){return = c.inArray(f,b)>=3D0=3D=3D=3Dd})}function na(a,b){var = d=3D0;b.each(function(){if(this.nodeName=3D=3D=3D(a[d]&&a[d].nodeName)){v= ar e=3Dc.data(a[d++]),f=3Dc.data(this,e);if(e=3De&&e.events){delete = f.handle;f.events=3D{};for(var h in e)for(var l in = e[h])c.event.add(this,h,e[h][l],e[h][l].data)}}})}function = Oa(a,b){b.src?c.ajax({url:b.src,async:false,dataType:"script"}):c.globalE= val(b.text||b.textContent||b.innerHTML||"");b.parentNode&&b.parentNode.re= moveChild(b)}function oa(a,b,d){var = e=3Db=3D=3D=3D"width"?a.offsetWidth:a.offsetHeight;if(d=3D=3D=3D"border")= return = e;c.each(b=3D=3D=3D"width"?Pa:Qa,function(){d||(e-=3DparseFloat(c.css(a,"= padding"+this))||0);if(d=3D=3D=3D"margin")e+=3DparseFloat(c.css(a,"margin= "+this))||0;else = e-=3DparseFloat(c.css(a,"border"+this+"Width"))||0});return e}function = da(a,b,d,e){if(c.isArray(b)&&b.length)c.each(b,function(f,h){d||Ra.test(a= )?e(a,h):da(a+"["+(typeof = h=3D=3D=3D"object"||c.isArray(h)?f:"")+"]",h,d,e)});else = if(!d&&b!=3Dnull&&typeof = b=3D=3D=3D"object")c.isEmptyObject(b)?e(a,""):c.each(b,function(f,h){da(a= +"["+f+"]",h,d,e)});else e(a,b)}function S(a,b){var = d=3D{};c.each(pa.concat.apply([],pa.slice(0,b)),function(){d[this]=3Da});= return d}function qa(a){if(!ea[a]){var b=3Dc("<"+=0A= a+">").appendTo("body"),d=3Db.css("display");b.remove();if(d=3D=3D=3D"non= e"||d=3D=3D=3D"")d=3D"block";ea[a]=3Dd}return ea[a]}function = fa(a){return = c.isWindow(a)?a:a.nodeType=3D=3D=3D9?a.defaultView||a.parentWindow:false}= var t=3DE.document,c=3Dfunction(){function = a(){if(!b.isReady){try{t.documentElement.doScroll("left")}catch(j){setTim= eout(a,1);return}b.ready()}}var b=3Dfunction(j,s){return new = b.fn.init(j,s)},d=3DE.jQuery,e=3DE.$,f,h=3D/^(?:[^<]*(<[\w\W]+>)[^>]*$|#(= [\w\-]+)$)/,l=3D/\S/,k=3D/^\s+/,o=3D/\s+$/,x=3D/\W/,r=3D/\d/,A=3D/^<(\w+)= \s*\/?>(?:<\/\1>)?$/,C=3D/^[\],:{}\s]*$/,J=3D/\\(?:["\\\/bfnrt]|u[0-9a-fA= -F]{4})/g,w=3D/"[^"\\\n\r]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?= \d+)?/g,I=3D/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g,L=3D/(webkit)[ = \/]([\w.]+)/,g=3D/(opera)(?:.*version)?[ \/]([\w.]+)/,i=3D/(msie) = ([\w.]+)/,n=3D/(mozilla)(?:.*? = rv:([\w.]+))?/,m=3Dnavigator.userAgent,p=3Dfalse,q=3D[],u,y=3DObject.prot= otype.toString,F=3DObject.prototype.hasOwnProperty,M=3DArray.prototype.pu= sh,N=3DArray.prototype.slice,O=3DString.prototype.trim,D=3DArray.prototyp= e.indexOf,R=3D{};b.fn=3Db.prototype=3D{init:function(j,s){var = v,z,H;if(!j)return = this;if(j.nodeType){this.context=3Dthis[0]=3Dj;this.length=3D1;return = this}if(j=3D=3D=3D"body"&&!s&&t.body){this.context=3Dt;this[0]=3Dt.body;t= his.selector=3D"body";this.length=3D1;return this}if(typeof = j=3D=3D=3D"string")if((v=3Dh.exec(j))&&(v[1]||!s))if(v[1]){H=3Ds?s.ownerD= ocument||s:t;if(z=3DA.exec(j))if(b.isPlainObject(s)){j=3D[t.createElement= (z[1])];b.fn.attr.call(j,s,true)}else = j=3D[H.createElement(z[1])];else{z=3Db.buildFragment([v[1]],[H]);j=3D(z.c= acheable?z.fragment.cloneNode(true):z.fragment).childNodes}return = b.merge(this,j)}else{if((z=3Dt.getElementById(v[2]))&&z.parentNode){if(z.= id!=3D=3Dv[2])return = f.find(j);this.length=3D1;this[0]=3Dz}this.context=3Dt;this.selector=3Dj;= return this}else = if(!s&&!x.test(j)){this.selector=3Dj;this.context=3Dt;j=3Dt.getElementsBy= TagName(j);return b.merge(this,j)}else = return!s||s.jquery?(s||f).find(j):b(s).find(j);else = if(b.isFunction(j))return = f.ready(j);if(j.selector!=3D=3DB){this.selector=3Dj.selector;this.context= =3Dj.context}return = b.makeArray(j,this)},selector:"",jquery:"1.4.4",length:0,size:function(){= return this.length},toArray:function(){return = N.call(this,0)},get:function(j){return = j=3D=3Dnull?this.toArray():j<0?this.slice(j)[0]:this[j]},pushStack:functi= on(j,s,v){var = z=3Db();b.isArray(j)?M.apply(z,j):b.merge(z,j);z.prevObject=3Dthis;z.cont= ext=3Dthis.context;if(s=3D=3D=3D"find")z.selector=3Dthis.selector+(this.s= elector?" ":"")+v;else = if(s)z.selector=3Dthis.selector+"."+s+"("+v+")";return = z},each:function(j,s){return = b.each(this,j,s)},ready:function(j){b.bindReady();if(b.isReady)j.call(t,b= );else q&&q.push(j);return this},eq:function(j){return = j=3D=3D=3D-1?this.slice(j):this.slice(j,+j+1)},first:function(){return = this.eq(0)},last:function(){return this.eq(-1)},slice:function(){return = this.pushStack(N.apply(this,arguments),"slice",N.call(arguments).join(","= ))},map:function(j){return = this.pushStack(b.map(this,function(s,v){return = j.call(s,v,s)}))},end:function(){return = this.prevObject||b(null)},push:M,sort:[].sort,splice:[].splice};b.fn.init= .prototype=3Db.fn;b.extend=3Db.fn.extend=3Dfunction(){var = j,s,v,z,H,G=3Darguments[0]||{},K=3D1,Q=3Darguments.length,ga=3Dfalse;if(t= ypeof G=3D=3D=3D"boolean"){ga=3DG;G=3Darguments[1]||{};K=3D2}if(typeof = G!=3D=3D"object"&&!b.isFunction(G))G=3D{};if(Q=3D=3D=3DK){G=3Dthis;--K}fo= r(;K0= ))if(q){var = s=3D0,v=3Dq;for(q=3Dnull;j=3Dv[s++];)j.call(t,b);b.fn.trigger&&b(t).trigg= er("ready").unbind("ready")}}},bindReady:function(){if(!p){p=3Dtrue;if(t.= readyState=3D=3D=3D"complete")return = setTimeout(b.ready,1);if(t.addEventListener){t.addEventListener("DOMConte= ntLoaded",u,false);E.addEventListener("load",b.ready,false)}else = if(t.attachEvent){t.attachEvent("onreadystatechange",u);E.attachEvent("on= load",b.ready);var = j=3Dfalse;try{j=3DE.frameElement=3D=3Dnull}catch(s){}t.documentElement.do= Scroll&&j&&a()}}},isFunction:function(j){return = b.type(j)=3D=3D=3D"function"},isArray:Array.isArray||function(j){return = b.type(j)=3D=3D=3D"array"},isWindow:function(j){return j&&typeof = j=3D=3D=3D"object"&&"setInterval"in j},isNaN:function(j){return = j=3D=3Dnull||!r.test(j)||isNaN(j)},type:function(j){return = j=3D=3Dnull?String(j):R[y.call(j)]||"object"},isPlainObject:function(j){i= f(!j||b.type(j)!=3D=3D"object"||j.nodeType||b.isWindow(j))return = false;if(j.constructor&&!F.call(j,"constructor")&&!F.call(j.constructor.p= rototype,"isPrototypeOf"))return false;for(var s in j);return = s=3D=3D=3DB||F.call(j,s)},isEmptyObject:function(j){for(var s in = j)return false;return true},error:function(j){throw = j;},parseJSON:function(j){if(typeof j!=3D=3D"string"||!j)return = null;j=3Db.trim(j);if(C.test(j.replace(J,"@").replace(w,"]").replace(I,""= )))return E.JSON&&E.JSON.parse?E.JSON.parse(j):(new Function("return = "+j))();else b.error("Invalid JSON: = "+j)},noop:function(){},globalEval:function(j){if(j&&l.test(j)){var = s=3Dt.getElementsByTagName("head")[0]||t.documentElement,v=3Dt.createElem= ent("script");v.type=3D"text/javascript";if(b.support.scriptEval)v.append= Child(t.createTextNode(j));else = v.text=3Dj;s.insertBefore(v,s.firstChild);s.removeChild(v)}},nodeName:fun= ction(j,s){return = j.nodeName&&j.nodeName.toUpperCase()=3D=3D=3Ds.toUpperCase()},each:functi= on(j,s,v){var = z,H=3D0,G=3Dj.length,K=3DG=3D=3D=3DB||b.isFunction(j);if(v)if(K)for(z in = j){if(s.apply(j[z],v)=3D=3D=3Dfalse)break}else = for(;H
a";var = f=3Dd.getElementsByTagName("*"),h=3Dd.getElementsByTagName("a")[0],l=3Dt.= createElement("select"),k=3Dl.appendChild(t.createElement("option"));if(!= (!f||!f.length||!h)){c.support=3D{leadingWhitespace:d.firstChild.nodeType= =3D=3D=3D3,tbody:!d.getElementsByTagName("tbody").length,htmlSerialize:!!= d.getElementsByTagName("link").length,style:/red/.test(h.getAttribute("st= yle")),hrefNormalized:h.getAttribute("href")=3D=3D=3D"/a",opacity:/^0.55$= /.test(h.style.opacity),cssFloat:!!h.style.cssFloat,checkOn:d.getElements= ByTagName("input")[0].value=3D=3D=3D"on",optSelected:k.selected,deleteExp= ando:true,optDisabled:false,checkClone:false,scriptEval:false,noCloneEven= t:true,boxModel:null,inlineBlockNeedsLayout:false,shrinkWrapBlocks:false,= reliableHiddenOffsets:true};l.disabled=3Dtrue;c.support.optDisabled=3D!k.= disabled;b.type=3D"text/javascript";try{b.appendChild(t.createTextNode("w= indow."+e+"=3D1;"))}catch(o){}a.insertBefore(b,a.firstChild);if(E[e]){c.s= upport.scriptEval=3Dtrue;delete E[e]}try{delete = b.test}catch(x){c.support.deleteExpando=3Dfalse}a.removeChild(b);if(d.att= achEvent&&d.fireEvent){d.attachEvent("onclick",function = r(){c.support.noCloneEvent=3Dfalse;d.detachEvent("onclick",r)});d.cloneNo= de(true).fireEvent("onclick")}d=3Dt.createElement("div");d.innerHTML=3D"<= input type=3D'radio' name=3D'radiotest' = checked=3D'checked'/>";a=3Dt.createDocumentFragment();a.appendChild(d.fir= stChild);c.support.checkClone=3Da.cloneNode(true).cloneNode(true).lastChi= ld.checked;c(function(){var = r=3Dt.createElement("div");r.style.width=3Dr.style.paddingLeft=3D"1px";t.= body.appendChild(r);c.boxModel=3Dc.support.boxModel=3Dr.offsetWidth=3D=3D= =3D2;if("zoom"in = r.style){r.style.display=3D"inline";r.style.zoom=3D1;c.support.inlineBloc= kNeedsLayout=3Dr.offsetWidth=3D=3D=3D2;r.style.display=3D"";r.innerHTML=3D= "
";c.support.shrinkWrapBlocks=3Dr.offsetWidth!=3D= =3D2}r.innerHTML=3D"
t
";var = A=3Dr.getElementsByTagName("td");c.support.reliableHiddenOffsets=3DA[0].o= ffsetHeight=3D=3D=3D0;A[0].style.display=3D"";A[1].style.display=3D"none"= ;c.support.reliableHiddenOffsets=3Dc.support.reliableHiddenOffsets&&A[0].= offsetHeight=3D=3D=3D0;r.innerHTML=3D"";t.body.removeChild(r).style.displ= ay=3D"none"});a=3Dfunction(r){var = A=3Dt.createElement("div");r=3D"on"+r;var C=3Dr in = A;if(!C){A.setAttribute(r,"return;");C=3Dtypeof = A[r]=3D=3D=3D"function"}return = C};c.support.submitBubbles=3Da("submit");c.support.changeBubbles=3Da("cha= nge");a=3Db=3Dd=3Df=3Dh=3Dnull}})();var = ra=3D{},Ja=3D/^(?:\{.*\}|\[.*\])$/;c.extend({cache:{},uuid:0,expando:"jQu= ery"+c.now(),noData:{embed:true,object:"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444= 553540000",applet:true},data:function(a,b,d){if(c.acceptData(a)){a=3Da=3D= =3DE?ra:a;var = e=3Da.nodeType,f=3De?a[c.expando]:null,h=3Dc.cache;if(!(e&&!f&&typeof = b=3D=3D=3D"string"&&d=3D=3D=3DB)){if(e)f||(a[c.expando]=3Df=3D++c.uuid);e= lse h=3Da;if(typeof b=3D=3D=3D"object")if(e)h[f]=3Dc.extend(h[f],b);else = c.extend(h,b);else = if(e&&!h[f])h[f]=3D{};a=3De?h[f]:h;if(d!=3D=3DB)a[b]=3Dd;return typeof = b=3D=3D=3D"string"?a[b]:a}}},removeData:function(a,b){if(c.acceptData(a))= {a=3Da=3D=3DE?ra:a;var = d=3Da.nodeType,e=3Dd?a[c.expando]:a,f=3Dc.cache,h=3Dd?f[e]:e;if(b){if(h){= delete h[b];d&&c.isEmptyObject(h)&&c.removeData(a)}}else = if(d&&c.support.deleteExpando)delete a[c.expando];else = if(a.removeAttribute)a.removeAttribute(c.expando);else if(d)delete = f[e];else for(var l in a)delete = a[l]}},acceptData:function(a){if(a.nodeName){var = b=3Dc.noData[a.nodeName.toLowerCase()];if(b)return!(b=3D=3D=3Dtrue||a.get= Attribute("classid")!=3D=3Db)}return = true}});c.fn.extend({data:function(a,b){var d=3Dnull;if(typeof = a=3D=3D=3D"undefined"){if(this.length){var = e=3Dthis[0].attributes,f;d=3Dc.data(this[0]);for(var = h=3D0,l=3De.length;h-1)return = true;return false},val:function(a){if(!arguments.length){var = b=3Dthis[0];if(b){if(c.nodeName(b,"option")){var = d=3Db.attributes.value;return!d||d.specified?b.value:b.text}if(c.nodeName= (b,"select")){var e=3Db.selectedIndex;d=3D[];var = f=3Db.options;b=3Db.type=3D=3D=3D"select-one";if(e<0)return null;var = h=3Db?e:0;for(e=3Db?e+1:f.length;h=3D0;else if(c.nodeName(this,"select")){var = A=3Dc.makeArray(r);c("option",this).each(function(){this.selected=3Dc.inA= rray(c(this).val(),A)>=3D0});if(!A.length)this.selectedIndex=3D-1}else = this.value=3Dr}})}});c.extend({attrFn:{val:true,css:true,html:true,text:t= rue,data:true,width:true,height:true,offset:true},attr:function(a,b,d,e){= if(!a||a.nodeType=3D=3D=3D3||a.nodeType=3D=3D=3D8)return B;if(e&&b in = c.attrFn)return c(a)[b](d);e=3Da.nodeType!=3D=3D1||!c.isXMLDoc(a);var = f=3Dd!=3D=3DB;b=3De&&c.props[b]||b;var h=3DTa.test(b);if((b in = a||a[b]!=3D=3DB)&&e&&!h){if(f){b=3D=3D=3D"type"&&Ua.test(a.nodeName)&&a.p= arentNode&&c.error("type property can't be = changed");if(d=3D=3D=3Dnull)a.nodeType=3D=3D=3D1&&a.removeAttribute(b);el= se a[b]=3Dd}if(c.nodeName(a,"form")&&a.getAttributeNode(b))return = a.getAttributeNode(b).nodeValue;if(b=3D=3D=3D"tabIndex")return(b=3Da.getA= ttributeNode("tabIndex"))&&b.specified?b.value:Va.test(a.nodeName)||Wa.te= st(a.nodeName)&&a.href?0:B;return = a[b]}if(!c.support.style&&e&&b=3D=3D=3D"style"){if(f)a.style.cssText=3D""= +d;return = a.style.cssText}f&&a.setAttribute(b,""+d);if(!a.attributes[b]&&a.hasAttri= bute&&!a.hasAttribute(b))return = B;a=3D!c.support.hrefNormalized&&e&&h?a.getAttribute(b,2):a.getAttribute(= b);return a=3D=3D=3Dnull?B:a}});var = X=3D/\.(.*)$/,ia=3D/^(?:textarea|input|select)$/i,La=3D/\./g,Ma=3D/ = /g,Xa=3D/[^\w\s.|`]/g,Ya=3Dfunction(a){return = a.replace(Xa,"\\$&")},ua=3D{focusin:0,focusout:0};c.event=3D{add:function= (a,b,d,e){if(!(a.nodeType=3D=3D=3D3||a.nodeType=3D=3D=3D8)){if(c.isWindow= (a)&&a!=3D=3DE&&!a.frameElement)a=3DE;if(d=3D=3D=3Dfalse)d=3DU;else = if(!d)return;var = f,h;if(d.handler){f=3Dd;d=3Df.handler}if(!d.guid)d.guid=3Dc.guid++;if(h=3D= c.data(a)){var = l=3Da.nodeType?"events":"__events__",k=3Dh[l],o=3Dh.handle;if(typeof = k=3D=3D=3D"function"){o=3Dk.handle;k=3Dk.events}else = if(!k){a.nodeType||(h[l]=3Dh=3Dfunction(){});h.events=3Dk=3D{}}if(!o)h.ha= ndle=3Do=3Dfunction(){return typeof = c!=3D=3D"undefined"&&!c.event.triggered?c.event.handle.apply(o.elem,argum= ents):B};o.elem=3Da;b=3Db.split(" ");for(var = x=3D0,r;l=3Db[x++];){h=3Df?c.extend({},f):{handler:d,data:e};if(l.indexOf= (".")>-1){r=3Dl.split(".");l=3Dr.shift();h.namespace=3Dr.slice(0).sort().= join(".")}else{r=3D[];h.namespace=3D""}h.type=3Dl;if(!h.guid)h.guid=3Dd.g= uid;var = A=3Dk[l],C=3Dc.event.special[l]||{};if(!A){A=3Dk[l]=3D[];if(!C.setup||C.s= etup.call(a,e,r,o)=3D=3D=3Dfalse)if(a.addEventListener)a.addEventListener= (l,o,false);else = a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+l,o)}if(C.add){C.add.call(a,h);if(!h.ha= ndler.guid)h.handler.guid=3Dd.guid}A.push(h);c.event.global[l]=3Dtrue}a=3D= null}}},global:{},remove:function(a,b,d,e){if(!(a.nodeType=3D=3D=3D3||a.n= odeType=3D=3D=3D8)){if(d=3D=3D=3Dfalse)d=3DU;var = f,h,l=3D0,k,o,x,r,A,C,J=3Da.nodeType?"events":"__events__",w=3Dc.data(a),= I=3Dw&&w[J];if(w&&I){if(typeof = I=3D=3D=3D"function"){w=3DI;I=3DI.events}if(b&&b.type){d=3Db.handler;b=3D= b.type}if(!b||typeof = b=3D=3D=3D"string"&&b.charAt(0)=3D=3D=3D"."){b=3Db||"";for(f in = I)c.event.remove(a,f+b)}else{for(b=3Db.split(" = ");f=3Db[l++];){r=3Df;k=3Df.indexOf(".")<0;o=3D[];if(!k){o=3Df.split(".")= ;f=3Do.shift();x=3DRegExp("(^|\\.)"+=0A= c.map(o.slice(0).sort(),Ya).join("\\.(?:.*\\.)?")+"(\\.|$)")}if(A=3DI[f])= if(d){r=3Dc.event.special[f]||{};for(h=3De||0;h=3D0){a.type=3Df=3Df.slice(0,-1);a.exclusive=3Dtrue}if(!d){a= .stopPropagation();c.event.global[f]&&c.each(c.cache,function(){this.even= ts&&this.events[f]&&c.event.trigger(a,b,this.handle.elem)})}if(!d||d.node= Type=3D=3D=3D3||d.nodeType=3D=3D=3D8)return = B;a.result=3DB;a.target=3Dd;b=3Dc.makeArray(b);b.unshift(a)}a.currentTarg= et=3Dd;(e=3Dd.nodeType?c.data(d,"handle"):(c.data(d,"__events__")||{}).ha= ndle)&&e.apply(d,b);e=3Dd.parentNode||d.ownerDocument;try{if(!(d&&d.nodeN= ame&&c.noData[d.nodeName.toLowerCase()]))if(d["on"+f]&&d["on"+f].apply(d,= b)=3D=3D=3Dfalse){a.result=3Dfalse;a.preventDefault()}}catch(h){}if(!a.is= PropagationStopped()&&e)c.event.trigger(a,b,e,true);else = if(!a.isDefaultPrevented()){var l;e=3Da.target;var = k=3Df.replace(X,""),o=3Dc.nodeName(e,"a")&&k=3D=3D=3D"click",x=3Dc.event.= special[k]||{};if((!x._default||x._default.call(d,a)=3D=3D=3Dfalse)&&!o&&= !(e&&e.nodeName&&c.noData[e.nodeName.toLowerCase()])){try{if(e[k]){if(l=3D= e["on"+k])e["on"+k]=3Dnull;c.event.triggered=3Dtrue;e[k]()}}catch(r){}if(= l)e["on"+k]=3Dl;c.event.triggered=3Dfalse}}},handle:function(a){var = b,d,e,f;d=3D[];var = h=3Dc.makeArray(arguments);a=3Dh[0]=3Dc.event.fix(a||E.event);a.currentTa= rget=3Dthis;b=3Da.type.indexOf(".")<0&&!a.exclusive;if(!b){e=3Da.type.spl= it(".");a.type=3De.shift();d=3De.slice(0).sort();e=3DRegExp("(^|\\.)"+=0A= d.join("\\.(?:.*\\.)?")+"(\\.|$)")}a.namespace=3Da.namespace||d.join(".")= ;f=3Dc.data(this,this.nodeType?"events":"__events__");if(typeof = f=3D=3D=3D"function")f=3Df.events;d=3D(f||{})[a.type];if(f&&d){d=3Dd.slic= e(0);f=3D0;for(var l=3Dd.length;f-1?c.map(a.options,fun= ction(e){return e.selected}).join("-"):"";else = if(a.nodeName.toLowerCase()=3D=3D=3D"select")d=3Da.selectedIndex;return = d},Z=3Dfunction(a,b){var = d=3Da.target,e,f;if(!(!ia.test(d.nodeName)||d.readOnly)){e=3Dc.data(d,"_c= hange_data");f=3Dxa(d);if(a.type!=3D=3D"focusout"||d.type!=3D=3D"radio")c= .data(d,"_change_data",f);if(!(e=3D=3D=3DB||f=3D=3D=3De))if(e!=3Dnull||f)= {a.type=3D"change";a.liveFired=3DB;return = c.event.trigger(a,b,d)}}};c.event.special.change=3D{filters:{focusout:Z,b= eforedeactivate:Z,click:function(a){var = b=3Da.target,d=3Db.type;if(d=3D=3D=3D"radio"||d=3D=3D=3D"checkbox"||b.nod= eName.toLowerCase()=3D=3D=3D"select")return = Z.call(this,a)},keydown:function(a){var = b=3Da.target,d=3Db.type;if(a.keyCode=3D=3D=3D13&&b.nodeName.toLowerCase()= !=3D=3D"textarea"||a.keyCode=3D=3D=3D32&&(d=3D=3D=3D"checkbox"||d=3D=3D=3D= "radio")||d=3D=3D=3D"select-multiple")return = Z.call(this,a)},beforeactivate:function(a){a=3Da.target;c.data(a,"_change= _data",xa(a))}},setup:function(){if(this.type=3D=3D=3D"file")return = false;for(var a in V)c.event.add(this,a+".specialChange",V[a]);return = ia.test(this.nodeName)},teardown:function(){c.event.remove(this,".special= Change");return = ia.test(this.nodeName)}};V=3Dc.event.special.change.filters;V.focus=3DV.b= eforeactivate}t.addEventListener&&c.each({focus:"focusin",blur:"focusout"= },function(a,b){function d(e){e=3Dc.event.fix(e);e.type=3Db;return = c.event.trigger(e,null,e.target)}c.event.special[b]=3D{setup:function(){u= a[b]++=3D=3D=3D0&&t.addEventListener(a,d,true)},teardown:function(){--ua[= b]=3D=3D=3D0&&t.removeEventListener(a,d,true)}}});c.each(["bind","one"],f= unction(a,b){c.fn[b]=3Dfunction(d,e,f){if(typeof = d=3D=3D=3D"object"){for(var h in d)this[b](h,e,d[h],f);return = this}if(c.isFunction(e)||e=3D=3D=3Dfalse){f=3De;e=3DB}var = l=3Db=3D=3D=3D"one"?c.proxy(f,function(o){c(this).unbind(o,l);return = f.apply(this,arguments)}):f;if(d=3D=3D=3D"unload"&&b!=3D=3D"one")this.one= (d,e,f);else{h=3D0;for(var = k=3Dthis.length;h0){F=3Dy;break}}y=3Dy[g]}m[p]=3DF}}}var = d=3D/((?:\((?:\([^()]+\)|[^()]+)+\)|\[(?:\[[^\[\]]*\]|['"][^'"]*['"]|[^\[= \]'"]+)+\]|\\.|[^ = >+~,(\[\\]+)+|[>+~])(\s*,\s*)?((?:.|\r|\n)*)/g,e=3D0,f=3DObject.prototype= .toString,h=3Dfalse,l=3Dtrue;[0,0].sort(function(){l=3Dfalse;return = 0});var k=3Dfunction(g,i,n,m){n=3Dn||[];var = p=3Di=3Di||t;if(i.nodeType!=3D=3D1&&i.nodeType!=3D=3D9)return[];if(!g||ty= peof g!=3D=3D"string")return n;var = q,u,y,F,M,N=3Dtrue,O=3Dk.isXML(i),D=3D[],R=3Dg;do{d.exec("");if(q=3Dd.exe= c(R)){R=3Dq[3];D.push(q[1]);if(q[2]){F=3Dq[3];break}}}while(q);if(D.lengt= h>1&&x.exec(g))if(D.length=3D=3D=3D2&&o.relative[D[0]])u=3DL(D[0]+D[1],i)= ;else = for(u=3Do.relative[D[0]]?[i]:k(D.shift(),i);D.length;){g=3DD.shift();if(o= .relative[g])g+=3DD.shift();u=3DL(g,u)}else{if(!m&&D.length>1&&i.nodeType= =3D=3D=3D9&&!O&&o.match.ID.test(D[0])&&!o.match.ID.test(D[D.length-1])){q= =3Dk.find(D.shift(),i,O);i=3Dq.expr?k.filter(q.expr,q.set)[0]:q.set[0]}if= (i){q=3Dm?{expr:D.pop(),set:C(m)}:k.find(D.pop(),D.length=3D=3D=3D1&&(D[0= ]=3D=3D=3D"~"||D[0]=3D=3D=3D"+")&&i.parentNode?i.parentNode:i,O);u=3Dq.ex= pr?k.filter(q.expr,q.set):q.set;if(D.length>0)y=3DC(u);else = N=3Dfalse;for(;D.length;){q=3DM=3DD.pop();if(o.relative[M])q=3DD.pop();el= se M=3D"";if(q=3D=3Dnull)q=3Di;o.relative[M](y,q,O)}}else = y=3D[]}y||(y=3Du);y||k.error(M||g);if(f.call(y)=3D=3D=3D"[object = Array]")if(N)if(i&&i.nodeType=3D=3D=3D1)for(g=3D0;y[g]!=3Dnull;g++){if(y[= g]&&(y[g]=3D=3D=3Dtrue||y[g].nodeType=3D=3D=3D1&&k.contains(i,y[g])))n.pu= sh(u[g])}else = for(g=3D0;y[g]!=3Dnull;g++)y[g]&&y[g].nodeType=3D=3D=3D1&&n.push(u[g]);el= se n.push.apply(n,y);else C(y,n);if(F){k(F,p,n,m);k.uniqueSort(n)}return = n};k.uniqueSort=3Dfunction(g){if(w){h=3Dl;g.sort(w);if(h)for(var = i=3D1;i0};k.find=3Dfunction(g,i,n){var = m;if(!g)return[];for(var p=3D0,q=3Do.order.length;p":function(g,i){var n,m=3Dtypeof = i=3D=3D=3D"string",p=3D0,q=3Dg.length;if(m&&!/\W/.test(i))for(i=3Di.toLow= erCase();p=3D0))n||m.push(u);else = if(n)i[q]=3Dfalse;return false},ID:function(g){return = g[1].replace(/\\/g,"")},TAG:function(g){return = g[1].toLowerCase()},CHILD:function(g){if(g[1]=3D=3D=3D"nth"){var = i=3D/(-?)(\d*)n((?:\+|-)?\d*)/.exec(g[2]=3D=3D=3D"even"&&"2n"||g[2]=3D=3D= =3D"odd"&&"2n+1"||!/\D/.test(g[2])&&"0n+"+g[2]||g[2]);g[2]=3Di[1]+(i[2]||= 1)-0;g[3]=3Di[3]-0}g[0]=3De++;return = g},ATTR:function(g,i,n,m,p,q){i=3Dg[1].replace(/\\/g,"");if(!q&&o.attrMap= [i])g[1]=3Do.attrMap[i];if(g[2]=3D=3D=3D"~=3D")g[4]=3D" "+g[4]+" = ";return = g},PSEUDO:function(g,i,n,m,p){if(g[1]=3D=3D=3D"not")if((d.exec(g[3])||"")= .length>1||/^\w/.test(g[3]))g[3]=3Dk(g[3],null,null,i);else{g=3Dk.filter(= g[3],i,n,true^p);n||m.push.apply(m,g);return false}else = if(o.match.POS.test(g[0])||o.match.CHILD.test(g[0]))return true;return = g},POS:function(g){g.unshift(true);return = g}},filters:{enabled:function(g){return = g.disabled=3D=3D=3Dfalse&&g.type!=3D=3D"hidden"},disabled:function(g){ret= urn g.disabled=3D=3D=3Dtrue},checked:function(g){return = g.checked=3D=3D=3Dtrue},selected:function(g){return = g.selected=3D=3D=3Dtrue},parent:function(g){return!!g.firstChild},empty:f= unction(g){return!g.firstChild},has:function(g,i,n){return!!k(n[3],g).len= gth},header:function(g){return/h\d/i.test(g.nodeName)},text:function(g){r= eturn"text"=3D=3D=3Dg.type},radio:function(g){return"radio"=3D=3D=3Dg.typ= e},checkbox:function(g){return"checkbox"=3D=3D=3Dg.type},file:function(g)= {return"file"=3D=3D=3Dg.type},password:function(g){return"password"=3D=3D= =3Dg.type},submit:function(g){return"submit"=3D=3D=3Dg.type},image:functi= on(g){return"image"=3D=3D=3Dg.type},reset:function(g){return"reset"=3D=3D= =3Dg.type},button:function(g){return"button"=3D=3D=3Dg.type||g.nodeName.t= oLowerCase()=3D=3D=3D"button"},input:function(g){return/input|select|text= area|button/i.test(g.nodeName)}},setFilters:{first:function(g,i){return = i=3D=3D=3D0},last:function(g,i,n,m){return = i=3D=3D=3Dm.length-1},even:function(g,i){return = i%2=3D=3D=3D0},odd:function(g,i){return = i%2=3D=3D=3D1},lt:function(g,i,n){return = in[3]-0},nth:function(g,i,n){return = n[3]-=0A= 0=3D=3D=3Di},eq:function(g,i,n){return = n[3]-0=3D=3D=3Di}},filter:{PSEUDO:function(g,i,n,m){var = p=3Di[1],q=3Do.filters[p];if(q)return q(g,n,i,m);else = if(p=3D=3D=3D"contains")return(g.textContent||g.innerText||k.getText([g])= ||"").indexOf(i[3])>=3D0;else = if(p=3D=3D=3D"not"){i=3Di[3];n=3D0;for(m=3Di.length;n=3D0}},ID:function(g,i){return= = g.nodeType=3D=3D=3D1&&g.getAttribute("id")=3D=3D=3Di},TAG:function(g,i){r= eturn = i=3D=3D=3D"*"&&g.nodeType=3D=3D=3D1||g.nodeName.toLowerCase()=3D=3D=3Di},= CLASS:function(g,i){return(" "+(g.className||g.getAttribute("class"))+" = ").indexOf(i)>-1},ATTR:function(g,i){var = n=3Di[1];n=3Do.attrHandle[n]?o.attrHandle[n](g):g[n]!=3Dnull?g[n]:g.getAt= tribute(n);var m=3Dn+"",p=3Di[2],q=3Di[4];return = n=3D=3Dnull?p=3D=3D=3D"!=3D":p=3D=3D=3D"=3D"?m=3D=3D=3Dq:p=3D=3D=3D"*=3D"= ?m.indexOf(q)>=3D0:p=3D=3D=3D"~=3D"?(" "+m+" = ").indexOf(q)>=3D0:!q?m&&n!=3D=3Dfalse:p=3D=3D=3D"!=3D"?m!=3D=3Dq:p=3D=3D= =3D"^=3D"?m.indexOf(q)=3D=3D=3D0:p=3D=3D=3D"$=3D"?m.substr(m.length-q.len= gth)=3D=3D=3Dq:p=3D=3D=3D"|=3D"?m=3D=3D=3Dq||m.substr(0,q.length+1)=3D=3D= =3Dq+"-":false},POS:function(g,i,n,m){var = p=3Do.setFilters[i[2]];if(p)return = p(g,n,i,m)}}},x=3Do.match.POS,r=3Dfunction(g,i){return"\\"+(i-0+1)},A;for= (A in = o.match){o.match[A]=3DRegExp(o.match[A].source+/(?![^\[]*\])(?![^\(]*\))/= .source);o.leftMatch[A]=3DRegExp(/(^(?:.|\r|\n)*?)/.source+o.match[A].sou= rce.replace(/\\(\d+)/g,r))}var = C=3Dfunction(g,i){g=3DArray.prototype.slice.call(g,0);if(i){i.push.apply(= i,g);return i}return = g};try{Array.prototype.slice.call(t.documentElement.childNodes,0)}catch(J= ){C=3Dfunction(g,i){var n=3D0,m=3Di||[];if(f.call(g)=3D=3D=3D"[object = Array]")Array.prototype.push.apply(m,g);else if(typeof = g.length=3D=3D=3D"number")for(var p=3Dg.length;n";n.insertBefore(g,n.firstChild);if(t.getElementById(i)){= o.find.ID=3Dfunction(m,p,q){if(typeof = p.getElementById!=3D=3D"undefined"&&!q)return(p=3Dp.getElementById(m[1]))= ?p.id=3D=3D=3Dm[1]||typeof = p.getAttributeNode!=3D=3D"undefined"&&p.getAttributeNode("id").nodeValue=3D= =3D=3Dm[1]?[p]:B:[]};o.filter.ID=3Dfunction(m,p){var q=3Dtypeof = m.getAttributeNode!=3D=3D"undefined"&&m.getAttributeNode("id");return = m.nodeType=3D=3D=3D1&&q&&q.nodeValue=3D=3D=3Dp}}n.removeChild(g);n=3Dg=3D= null})();(function(){var = g=3Dt.createElement("div");g.appendChild(t.createComment(""));if(g.getEle= mentsByTagName("*").length>0)o.find.TAG=3Dfunction(i,n){var = m=3Dn.getElementsByTagName(i[1]);if(i[1]=3D=3D=3D"*"){for(var = p=3D[],q=3D0;m[q];q++)m[q].nodeType=3D=3D=3D1&&p.push(m[q]);m=3Dp}return = m};g.innerHTML=3D"";if(g.firstChild&&typeof = g.firstChild.getAttribute!=3D=3D"undefined"&&g.firstChild.getAttribute("h= ref")!=3D=3D"#")o.attrHandle.href=3Dfunction(i){return = i.getAttribute("href",2)};g=3Dnull})();t.querySelectorAll&&function(){var= g=3Dk,i=3Dt.createElement("div");i.innerHTML=3D"

";if(!(i.querySelectorAll&&i.querySelectorAll(".TEST")= .length=3D=3D=3D0)){k=3Dfunction(m,p,q,u){p=3Dp||t;m=3Dm.replace(/\=3D\s*= ([^'"\]]*)\s*\]/g,"=3D'$1']");if(!u&&!k.isXML(p))if(p.nodeType=3D=3D=3D9)= try{return C(p.querySelectorAll(m),q)}catch(y){}else = if(p.nodeType=3D=3D=3D1&&p.nodeName.toLowerCase()!=3D=3D"object"){var = F=3Dp.getAttribute("id"),M=3DF||"__sizzle__";F||p.setAttribute("id",M);tr= y{return C(p.querySelectorAll("#"+M+" = "+m),q)}catch(N){}finally{F||p.removeAttribute("id")}}return = g(m,p,q,u)};for(var n in g)k[n]=3Dg[n];i=3Dnull}}();(function(){var = g=3Dt.documentElement,i=3Dg.matchesSelector||g.mozMatchesSelector||g.webk= itMatchesSelector||g.msMatchesSelector,n=3Dfalse;try{i.call(t.documentEle= ment,"[test!=3D'']:sizzle")}catch(m){n=3Dtrue}if(i)k.matchesSelector=3Dfu= nction(p,q){q=3Dq.replace(/\=3D\s*([^'"\]]*)\s*\]/g,"=3D'$1']");if(!k.isX= ML(p))try{if(n||!o.match.PSEUDO.test(q)&&!/!=3D/.test(q))return = i.call(p,q)}catch(u){}return = k(q,null,null,[p]).length>0}})();(function(){var = g=3Dt.createElement("div");g.innerHTML=3D"
";if(!(!g.getElementsByClassName||g.getElementsByCla= ssName("e").length=3D=3D=3D0)){g.lastChild.className=3D"e";if(g.getElemen= tsByClassName("e").length!=3D=3D1){o.order.splice(1,0,"CLASS");o.find.CLA= SS=3Dfunction(i,n,m){if(typeof = n.getElementsByClassName!=3D=3D"undefined"&&!m)return = n.getElementsByClassName(i[1])};g=3Dnull}}})();k.contains=3Dt.documentEle= ment.contains?function(g,i){return = g!=3D=3Di&&(g.contains?g.contains(i):true)}:t.documentElement.compareDocu= mentPosition?function(g,i){return!!(g.compareDocumentPosition(i)&16)}:fun= ction(){return = false};k.isXML=3Dfunction(g){return(g=3D(g?g.ownerDocument||g:0).document= Element)?g.nodeName!=3D=3D"HTML":false};var L=3Dfunction(g,i){for(var = n,m=3D[],p=3D"",q=3Di.nodeType?[i]:i;n=3Do.match.PSEUDO.exec(g);){p+=3Dn[= 0];g=3Dg.replace(o.match.PSEUDO,"")}g=3Do.relative[g]?g+"*":g;n=3D0;for(v= ar u=3Dq.length;n0)for(var h=3Dd;h0},closest:function(a,b){var = d=3D[],e,f,h=3Dthis[0];if(c.isArray(a)){var = l,k=3D{},o=3D1;if(h&&a.length){e=3D0;for(f=3Da.length;e-1:c(h).is(e))d.push({selector:l,elem:= h,level:o})}h=3Dh.parentNode;o++}}return = d}l=3Dcb.test(a)?c(a,b||this.context):null;e=3D0;for(f=3Dthis.length;e-1:c.find.matchesSelector(h,a)){d.= push(h);break}else{h=3Dh.parentNode;if(!h||!h.ownerDocument||h=3D=3D=3Db)= break}d=3Dd.length>1?c.unique(d):d;return = this.pushStack(d,"closest",a)},index:function(a){if(!a||typeof = a=3D=3D=3D"string")return = c.inArray(this[0],a?c(a):this.parent().children());return = c.inArray(a.jquery?a[0]:a,this)},add:function(a,b){var d=3Dtypeof = a=3D=3D=3D"string"?c(a,b||this.context):c.makeArray(a),e=3Dc.merge(this.g= et(),d);return = this.pushStack(!d[0]||!d[0].parentNode||d[0].parentNode.nodeType=3D=3D=3D= 11||!e[0]||!e[0].parentNode||e[0].parentNode.nodeType=3D=3D=3D11?e:c.uniq= ue(e))},andSelf:function(){return = this.add(this.prevObject)}});c.each({parent:function(a){return(a=3Da.pare= ntNode)&&a.nodeType!=3D=3D11?a:null},parents:function(a){return = c.dir(a,"parentNode")},parentsUntil:function(a,b,d){return = c.dir(a,"parentNode",d)},next:function(a){return = c.nth(a,2,"nextSibling")},prev:function(a){return = c.nth(a,2,"previousSibling")},nextAll:function(a){return = c.dir(a,"nextSibling")},prevAll:function(a){return = c.dir(a,"previousSibling")},nextUntil:function(a,b,d){return = c.dir(a,"nextSibling",d)},prevUntil:function(a,b,d){return = c.dir(a,"previousSibling",d)},siblings:function(a){return = c.sibling(a.parentNode.firstChild,a)},children:function(a){return = c.sibling(a.firstChild)},contents:function(a){return = c.nodeName(a,"iframe")?a.contentDocument||a.contentWindow.document:c.make= Array(a.childNodes)}},function(a,b){c.fn[a]=3Dfunction(d,e){var = f=3Dc.map(this,b,d);Za.test(a)||(e=3Dd);if(e&&typeof = e=3D=3D=3D"string")f=3Dc.filter(e,f);f=3Dthis.length>1?c.unique(f):f;if((= this.length>1||ab.test(e))&&$a.test(a))f=3Df.reverse();return = this.pushStack(f,a,bb.call(arguments).join(","))}});c.extend({filter:func= tion(a,b,d){if(d)a=3D":not("+a+")";return = b.length=3D=3D=3D1?c.find.matchesSelector(b[0],a)?[b[0]]:[]:c.find.matche= s(a,b)},dir:function(a,b,d){var = e=3D[];for(a=3Da[b];a&&a.nodeType!=3D=3D9&&(d=3D=3D=3DB||a.nodeType!=3D=3D= 1||!c(a).is(d));){a.nodeType=3D=3D=3D1&&e.push(a);a=3Da[b]}return = e},nth:function(a,b,d){b=3Db||1;for(var = e=3D0;a;a=3Da[d])if(a.nodeType=3D=3D=3D1&&++e=3D=3D=3Db)break;return = a},sibling:function(a,b){for(var = d=3D[];a;a=3Da.nextSibling)a.nodeType=3D=3D=3D1&&a!=3D=3Db&&d.push(a);ret= urn d}});var za=3D/ = jQuery\d+=3D"(?:\d+|null)"/g,$=3D/^\s+/,Aa=3D/<(?!area|br|col|embed|hr|im= g|input|link|meta|param)(([\w:]+)[^>]*)\/>/ig,Ba=3D/<([\w:]+)/,db=3D/\s]+\/)>/g,P=3D= {option:[1,""],legend:[1,"
","
"= ],thead:[1,"","
"],tr:[2,"","
= "],td:[3,"","
"],col:[2,"","
"],area:[1,"",""],= _default:[0,"",""]};P.optgroup=3DP.option;P.tbody=3DP.tfoot=3DP.colgroup=3D= P.caption=3DP.thead;P.th=3DP.td;if(!c.support.htmlSerialize)P._default=3D= [1,"div
","
"];c.fn.extend({text:function(a){if(c.isFunction(a))= return this.each(function(b){var = d=3Dc(this);d.text(a.call(this,b,d.text()))});if(typeof = a!=3D=3D"object"&&a!=3D=3DB)return = this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||t).createTextNode(a)= );return c.text(this)},wrapAll:function(a){if(c.isFunction(a))return = this.each(function(d){c(this).wrapAll(a.call(this,d))});if(this[0]){var = b=3Dc(a,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(true);this[0].parentNode&&b.in= sertBefore(this[0]);b.map(function(){for(var = d=3Dthis;d.firstChild&&d.firstChild.nodeType=3D=3D=3D1;)d=3Dd.firstChild;= return d}).append(this)}return = this},wrapInner:function(a){if(c.isFunction(a))return = this.each(function(b){c(this).wrapInner(a.call(this,b))});return = this.each(function(){var = b=3Dc(this),d=3Db.contents();d.length?d.wrapAll(a):b.append(a)})},wrap:fu= nction(a){return = this.each(function(){c(this).wrapAll(a)})},unwrap:function(){return = this.parent().each(function(){c.nodeName(this,"body")||c(this).replaceWit= h(this.childNodes)}).end()},append:function(){return = this.domManip(arguments,true,function(a){this.nodeType=3D=3D=3D1&&this.ap= pendChild(a)})},prepend:function(){return = this.domManip(arguments,true,function(a){this.nodeType=3D=3D=3D1&&this.in= sertBefore(a,this.firstChild)})},before:function(){if(this[0]&&this[0].pa= rentNode)return = this.domManip(arguments,false,function(b){this.parentNode.insertBefore(b,= this)});else if(arguments.length){var = a=3Dc(arguments[0]);a.push.apply(a,this.toArray());return = this.pushStack(a,"before",arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[= 0].parentNode)return = this.domManip(arguments,false,function(b){this.parentNode.insertBefore(b,= this.nextSibling)});else if(arguments.length){var = a=3Dthis.pushStack(this,"after",arguments);a.push.apply(a,c(arguments[0])= .toArray());return a}},remove:function(a,b){for(var = d=3D0,e;(e=3Dthis[d])!=3Dnull;d++)if(!a||c.filter(a,[e]).length){if(!b&&e= .nodeType=3D=3D=3D1){c.cleanData(e.getElementsByTagName("*"));c.cleanData= ([e])}e.parentNode&&e.parentNode.removeChild(e)}return = this},empty:function(){for(var = a=3D0,b;(b=3Dthis[a])!=3Dnull;a++)for(b.nodeType=3D=3D=3D1&&c.cleanData(b= .getElementsByTagName("*"));b.firstChild;)b.removeChild(b.firstChild);ret= urn this},clone:function(a){var = b=3Dthis.map(function(){if(!c.support.noCloneEvent&&!c.isXMLDoc(this)){va= r = d=3Dthis.outerHTML,e=3Dthis.ownerDocument;if(!d){d=3De.createElement("div= ");d.appendChild(this.cloneNode(true));d=3Dd.innerHTML}return = c.clean([d.replace(za,"").replace(fb,'=3D"$1">').replace($,"")],e)[0]}els= e return = this.cloneNode(true)});if(a=3D=3D=3Dtrue){na(this,b);na(this.find("*"),b.= find("*"))}return b},html:function(a){if(a=3D=3D=3DB)return = this[0]&&this[0].nodeType=3D=3D=3D1?this[0].innerHTML.replace(za,""):null= ;else if(typeof = a=3D=3D=3D"string"&&!Ca.test(a)&&(c.support.leadingWhitespace||!$.test(a)= )&&!P[(Ba.exec(a)||["",""])[1].toLowerCase()]){a=3Da.replace(Aa,"<$1>");try{for(var = b=3D0,d=3Dthis.length;b0||e.cacheable||this.length>1?h.= cloneNode(true):h)}k.length&&c.each(k,Oa)}return = this}});c.buildFragment=3Dfunction(a,b,d){var = e,f,h;b=3Db&&b[0]?b[0].ownerDocument||b[0]:t;if(a.length=3D=3D=3D1&&typeo= f = a[0]=3D=3D=3D"string"&&a[0].length<512&&b=3D=3D=3Dt&&!Ca.test(a[0])&&(c.s= upport.checkClone||!Da.test(a[0]))){f=3Dtrue;if(h=3Dc.fragments[a[0]])if(= h!=3D=3D1)e=3Dh}if(!e){e=3Db.createDocumentFragment();c.clean(a,b,e,d)}if= (f)c.fragments[a[0]]=3Dh?e:1;return{fragment:e,cacheable:f}};c.fragments=3D= {};c.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",in= sertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(a,b){c.fn[a]=3Dfunct= ion(d){var e=3D[];d=3Dc(d);var = f=3Dthis.length=3D=3D=3D1&&this[0].parentNode;if(f&&f.nodeType=3D=3D=3D11= &&f.childNodes.length=3D=3D=3D1&&d.length=3D=3D=3D1){d[b](this[0]);return= this}else{f=3D0;for(var h=3Dd.length;f0?this.clone(true):this).get();c(d[f])[b](l);e=3De.concat(l)}retur= n = this.pushStack(e,a,d.selector)}}});c.extend({clean:function(a,b,d,e){b=3D= b||t;if(typeof = b.createElement=3D=3D=3D"undefined")b=3Db.ownerDocument||b[0]&&b[0].owner= Document||t;for(var f=3D[],h=3D0,l;(l=3Da[h])!=3Dnull;h++){if(typeof = l=3D=3D=3D"number")l+=3D"";if(l){if(typeof = l=3D=3D=3D"string"&&!eb.test(l))l=3Db.createTextNode(l);else if(typeof = l=3D=3D=3D"string"){l=3Dl.replace(Aa,"<$1>");var = k=3D(Ba.exec(l)||["",""])[1].toLowerCase(),o=3DP[k]||P._default,x=3Do[0],= r=3Db.createElement("div");for(r.innerHTML=3Do[1]+l+o[2];x--;)r=3Dr.lastC= hild;if(!c.support.tbody){x=3Ddb.test(l);k=3Dk=3D=3D=3D"table"&&!x?r.firs= tChild&&r.firstChild.childNodes:o[1]=3D=3D=3D""&&!x?r.childNodes:[= ];for(o=3Dk.length-=0A= 1;o>=3D0;--o)c.nodeName(k[o],"tbody")&&!k[o].childNodes.length&&k[o].pare= ntNode.removeChild(k[o])}!c.support.leadingWhitespace&&$.test(l)&&r.inser= tBefore(b.createTextNode($.exec(l)[0]),r.firstChild);l=3Dr.childNodes}if(= l.nodeType)f.push(l);else = f=3Dc.merge(f,l)}}if(d)for(h=3D0;f[h];h++)if(e&&c.nodeName(f[h],"script")= &&(!f[h].type||f[h].type.toLowerCase()=3D=3D=3D"text/javascript"))e.push(= f[h].parentNode?f[h].parentNode.removeChild(f[h]):f[h]);else{f[h].nodeTyp= e=3D=3D=3D1&&f.splice.apply(f,[h+1,0].concat(c.makeArray(f[h].getElements= ByTagName("script"))));d.appendChild(f[h])}return = f},cleanData:function(a){for(var = b,d,e=3Dc.cache,f=3Dc.event.special,h=3Dc.support.deleteExpando,l=3D0,k;(= k=3Da[l])!=3Dnull;l++)if(!(k.nodeName&&c.noData[k.nodeName.toLowerCase()]= ))if(d=3Dk[c.expando]){if((b=3De[d])&&b.events)for(var o in = b.events)f[o]?c.event.remove(k,o):c.removeEvent(k,o,b.handle);if(h)delete= k[c.expando];else = k.removeAttribute&&k.removeAttribute(c.expando);delete e[d]}}});var = Ea=3D/alpha\([^)]*\)/i,gb=3D/opacity=3D([^)]*)/,hb=3D/-([a-z])/ig,ib=3D/(= [A-Z])/g,Fa=3D/^-?\d+(?:px)?$/i,jb=3D/^-?\d/,kb=3D{position:"absolute",vi= sibility:"hidden",display:"block"},Pa=3D["Left","Right"],Qa=3D["Top","Bot= tom"],W,Ga,aa,lb=3Dfunction(a,b){return = b.toUpperCase()};c.fn.css=3Dfunction(a,b){if(arguments.length=3D=3D=3D2&&= b=3D=3D=3DB)return this;return = c.access(this,a,b,true,function(d,e,f){return = f!=3D=3DB?c.style(d,e,f):c.css(d,e)})};c.extend({cssHooks:{opacity:{get:f= unction(a,b){if(b){var d=3DW(a,"opacity","opacity");return = d=3D=3D=3D""?"1":d}else return = a.style.opacity}}},cssNumber:{zIndex:true,fontWeight:true,opacity:true,zo= om:true,lineHeight:true},cssProps:{"float":c.support.cssFloat?"cssFloat":= "styleFloat"},style:function(a,b,d,e){if(!(!a||a.nodeType=3D=3D=3D3||a.no= deType=3D=3D=3D8||!a.style)){var = f,h=3Dc.camelCase(b),l=3Da.style,k=3Dc.cssHooks[h];b=3Dc.cssProps[h]||h;i= f(d!=3D=3DB){if(!(typeof = d=3D=3D=3D"number"&&isNaN(d)||d=3D=3Dnull)){if(typeof = d=3D=3D=3D"number"&&!c.cssNumber[h])d+=3D"px";if(!k||!("set"in = k)||(d=3Dk.set(a,d))!=3D=3DB)try{l[b]=3Dd}catch(o){}}}else{if(k&&"get"in = k&&(f=3Dk.get(a,false,e))!=3D=3DB)return f;return = l[b]}}},css:function(a,b,d){var = e,f=3Dc.camelCase(b),h=3Dc.cssHooks[f];b=3Dc.cssProps[f]||f;if(h&&"get"in= h&&(e=3Dh.get(a,true,d))!=3D=3DB)return e;else if(W)return = W(a,b,f)},swap:function(a,b,d){var e=3D{},f;for(f in = b){e[f]=3Da.style[f];a.style[f]=3Db[f]}d.call(a);for(f in = b)a.style[f]=3De[f]},camelCase:function(a){return = a.replace(hb,lb)}});c.curCSS=3Dc.css;c.each(["height","width"],function(a= ,b){c.cssHooks[b]=3D{get:function(d,e,f){var = h;if(e){if(d.offsetWidth!=3D=3D0)h=3Doa(d,b,f);else = c.swap(d,kb,function(){h=3Doa(d,b,f)});if(h<=3D0){h=3DW(d,b,b);if(h=3D=3D= =3D"0px"&&aa)h=3Daa(d,b,b);if(h!=3Dnull)return = h=3D=3D=3D""||h=3D=3D=3D"auto"?"0px":h}if(h<0||h=3D=3Dnull){h=3Dd.style[b= ];return h=3D=3D=3D""||h=3D=3D=3D"auto"?"0px":h}return typeof = h=3D=3D=3D"string"?h:h+"px"}},set:function(d,e){if(Fa.test(e)){e=3DparseF= loat(e);if(e>=3D0)return e+"px"}else return = e}}});if(!c.support.opacity)c.cssHooks.opacity=3D{get:function(a,b){retur= n = gb.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||"")?par= seFloat(RegExp.$1)/100+"":b?"1":""},set:function(a,b){var = d=3Da.style;d.zoom=3D1;var = e=3Dc.isNaN(b)?"":"alpha(opacity=3D"+b*100+")",f=3Dd.filter||"";d.filter=3D= Ea.test(f)?f.replace(Ea,e):d.filter+" = "+e}};if(t.defaultView&&t.defaultView.getComputedStyle)Ga=3Dfunction(a,b,= d){var = e;d=3Dd.replace(ib,"-$1").toLowerCase();if(!(b=3Da.ownerDocument.defaultV= iew))return = B;if(b=3Db.getComputedStyle(a,null)){e=3Db.getPropertyValue(d);if(e=3D=3D= =3D""&&!c.contains(a.ownerDocument.documentElement,a))e=3Dc.style(a,d)}re= turn e};if(t.documentElement.currentStyle)aa=3Dfunction(a,b){var = d,e,f=3Da.currentStyle&&a.currentStyle[b],h=3Da.style;if(!Fa.test(f)&&jb.= test(f)){d=3Dh.left;e=3Da.runtimeStyle.left;a.runtimeStyle.left=3Da.curre= ntStyle.left;h.left=3Db=3D=3D=3D"fontSize"?"1em":f||0;f=3Dh.pixelLeft+"px= ";h.left=3Dd;a.runtimeStyle.left=3De}return = f=3D=3D=3D""?"auto":f};W=3DGa||aa;if(c.expr&&c.expr.filters){c.expr.filte= rs.hidden=3Dfunction(a){var b=3Da.offsetHeight;return = a.offsetWidth=3D=3D=3D0&&b=3D=3D=3D0||!c.support.reliableHiddenOffsets&&(= a.style.display||c.css(a,"display"))=3D=3D=3D"none"};c.expr.filters.visib= le=3Dfunction(a){return!c.expr.filters.hidden(a)}}var = mb=3Dc.now(),nb=3D/)<[^<]*)*<\/script>/gi,o= b=3D/^(?:select|textarea)/i,pb=3D/^(?:color|date|datetime|email|hidden|mo= nth|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,qb=3D/^(?:GET= |HEAD)$/,Ra=3D/\[\]$/,T=3D/\=3D\?(&|$)/,ja=3D/\?/,rb=3D/([?&])_=3D[^&]*/,= sb=3D/^(\w+:)?\/\/([^\/?#]+)/,tb=3D/%20/g,ub=3D/#.*$/,Ha=3Dc.fn.load;c.fn= .extend({load:function(a,b,d){if(typeof a!=3D=3D"string"&&Ha)return = Ha.apply(this,arguments);else if(!this.length)return this;var = e=3Da.indexOf(" ");if(e>=3D0){var = f=3Da.slice(e,a.length);a=3Da.slice(0,e)}e=3D"GET";if(b)if(c.isFunction(b= )){d=3Db;b=3Dnull}else if(typeof = b=3D=3D=3D"object"){b=3Dc.param(b,c.ajaxSettings.traditional);e=3D"POST"}= var = h=3Dthis;c.ajax({url:a,type:e,dataType:"html",data:b,complete:function(l,= k){if(k=3D=3D=3D"success"||k=3D=3D=3D"notmodified")h.html(f?c("
").ap= pend(l.responseText.replace(nb,"")).find(f):l.responseText);d&&h.each(d,[= l.responseText,k,l])}});return this},serialize:function(){return = c.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return = this.map(function(){return = this.elements?c.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return = this.name&&!this.disabled&&(this.checked||ob.test(this.nodeName)||pb.test= (this.type))}).map(function(a,b){var d=3Dc(this).val();return = d=3D=3Dnull?null:c.isArray(d)?c.map(d,function(e){return{name:b.name,valu= e:e}}):{name:b.name,value:d}}).get()}});c.each("ajaxStart ajaxStop = ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" = "),function(a,b){c.fn[b]=3Dfunction(d){return = this.bind(b,d)}});c.extend({get:function(a,b,d,e){if(c.isFunction(b)){e=3D= e||d;d=3Db;b=3Dnull}return = c.ajax({type:"GET",url:a,data:b,success:d,dataType:e})},getScript:functio= n(a,b){return c.get(a,null,b,"script")},getJSON:function(a,b,d){return = c.get(a,b,d,"json")},post:function(a,b,d,e){if(c.isFunction(b)){e=3De||d;= d=3Db;b=3D{}}return = c.ajax({type:"POST",url:a,data:b,success:d,dataType:e})},ajaxSetup:functi= on(a){c.extend(c.ajaxSettings,a)},ajaxSettings:{url:location.href,global:= true,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded",processDa= ta:true,async:true,xhr:function(){return new = E.XMLHttpRequest},accepts:{xml:"application/xml, = text/xml",html:"text/html",script:"text/javascript, = application/javascript",json:"application/json, = text/javascript",text:"text/plain",_default:"*/*"}},ajax:function(a){var = b=3Dc.extend(true,{},c.ajaxSettings,a),d,e,f,h=3Db.type.toUpperCase(),l=3D= qb.test(h);b.url=3Db.url.replace(ub,"");b.context=3Da&&a.context!=3Dnull?= a.context:b;if(b.data&&b.processData&&typeof = b.data!=3D=3D"string")b.data=3Dc.param(b.data,b.traditional);if(b.dataTyp= e=3D=3D=3D"jsonp"){if(h=3D=3D=3D"GET")T.test(b.url)||(b.url+=3D(ja.test(b= .url)?"&":"?")+(b.jsonp||"callback")+"=3D?");else = if(!b.data||!T.test(b.data))b.data=3D(b.data?b.data+"&":"")+(b.jsonp||"ca= llback")+"=3D?";b.dataType=3D"json"}if(b.dataType=3D=3D=3D"json"&&(b.data= &&T.test(b.data)||T.test(b.url))){d=3Db.jsonpCallback||"jsonp"+mb++;if(b.= data)b.data=3D(b.data+"").replace(T,"=3D"+d+"$1");b.url=3Db.url.replace(T= ,"=3D"+d+"$1");b.dataType=3D"script";var = k=3DE[d];E[d]=3Dfunction(m){if(c.isFunction(k))k(m);else{E[d]=3DB;try{del= ete = E[d]}catch(p){}}f=3Dm;c.handleSuccess(b,w,e,f);c.handleComplete(b,w,e,f);= r&&r.removeChild(A)}}if(b.dataType=3D=3D=3D"script"&&b.cache=3D=3D=3Dnull= )b.cache=3Dfalse;if(b.cache=3D=3D=3Dfalse&&l){var = o=3Dc.now(),x=3Db.url.replace(rb,"$1_=3D"+o);b.url=3Dx+(x=3D=3D=3Db.url?(= ja.test(b.url)?"&":"?")+"_=3D"+o:"")}if(b.data&&l)b.url+=3D(ja.test(b.url= )?"&":"?")+b.data;b.global&&c.active++=3D=3D=3D0&&c.event.trigger("ajaxSt= art");o=3D(o=3Dsb.exec(b.url))&&(o[1]&&o[1].toLowerCase()!=3D=3Dlocation.= protocol||o[2].toLowerCase()!=3D=3Dlocation.host);if(b.dataType=3D=3D=3D"= script"&&h=3D=3D=3D"GET"&&o){var = r=3Dt.getElementsByTagName("head")[0]||t.documentElement,A=3Dt.createElem= ent("script");if(b.scriptCharset)A.charset=3Db.scriptCharset;A.src=3Db.ur= l;if(!d){var = C=3Dfalse;A.onload=3DA.onreadystatechange=3Dfunction(){if(!C&&(!this.read= yState||this.readyState=3D=3D=3D"loaded"||this.readyState=3D=3D=3D"comple= te")){C=3Dtrue;c.handleSuccess(b,w,e,f);c.handleComplete(b,w,e,f);A.onloa= d=3DA.onreadystatechange=3Dnull;r&&A.parentNode&&r.removeChild(A)}}}r.ins= ertBefore(A,r.firstChild);return B}var = J=3Dfalse,w=3Db.xhr();if(w){b.username?w.open(h,b.url,b.async,b.username,= b.password):w.open(h,b.url,b.async);try{if(b.data!=3Dnull&&!l||a&&a.conte= ntType)w.setRequestHeader("Content-Type",b.contentType);if(b.ifModified){= c.lastModified[b.url]&&w.setRequestHeader("If-Modified-Since",c.lastModif= ied[b.url]);c.etag[b.url]&&w.setRequestHeader("If-None-Match",c.etag[b.ur= l])}o||w.setRequestHeader("X-Requested-With","XMLHttpRequest");w.setReque= stHeader("Accept",b.dataType&&b.accepts[b.dataType]?b.accepts[b.dataType]= +", */*; = q=3D0.01":b.accepts._default)}catch(I){}if(b.beforeSend&&b.beforeSend.cal= l(b.context,w,b)=3D=3D=3Dfalse){b.global&&c.active--=3D=3D=3D1&&c.event.t= rigger("ajaxStop");w.abort();return = false}b.global&&c.triggerGlobal(b,"ajaxSend",[w,b]);var = L=3Dw.onreadystatechange=3Dfunction(m){if(!w||w.readyState=3D=3D=3D0||m=3D= =3D=3D"abort"){J||c.handleComplete(b,w,e,f);J=3Dtrue;if(w)w.onreadystatec= hange=3Dc.noop}else = if(!J&&w&&(w.readyState=3D=3D=3D4||m=3D=3D=3D"timeout")){J=3Dtrue;w.onrea= dystatechange=3Dc.noop;e=3Dm=3D=3D=3D"timeout"?"timeout":!c.httpSuccess(w= )?"error":b.ifModified&&c.httpNotModified(w,b.url)?"notmodified":"success= ";var = p;if(e=3D=3D=3D"success")try{f=3Dc.httpData(w,b.dataType,b)}catch(q){e=3D= "parsererror";p=3Dq}if(e=3D=3D=3D"success"||e=3D=3D=3D"notmodified")d||c.= handleSuccess(b,w,e,f);else = c.handleError(b,w,e,p);d||c.handleComplete(b,w,e,f);m=3D=3D=3D"timeout"&&= w.abort();if(b.async)w=3Dnull}};try{var = g=3Dw.abort;w.abort=3Dfunction(){w&&Function.prototype.call.call(g,w);L("= abort")}}catch(i){}b.async&&b.timeout>0&&setTimeout(function(){w&&!J&&L("= timeout")},b.timeout);try{w.send(l||b.data=3D=3Dnull?null:b.data)}catch(n= ){c.handleError(b,w,null,n);c.handleComplete(b,w,e,f)}b.async||L();return= w}},param:function(a,b){var = d=3D[],e=3Dfunction(h,l){l=3Dc.isFunction(l)?l():l;d[d.length]=3DencodeUR= IComponent(h)+"=3D"+encodeURIComponent(l)};if(b=3D=3D=3DB)b=3Dc.ajaxSetti= ngs.traditional;if(c.isArray(a)||a.jquery)c.each(a,function(){e(this.name= ,this.value)});else for(var f in a)da(f,a[f],b,e);return = d.join("&").replace(tb,"+")}});c.extend({active:0,lastModified:{},etag:{}= ,handleError:function(a,b,d,e){a.error&&a.error.call(a.context,b,d,e);a.g= lobal&&c.triggerGlobal(a,"ajaxError",[b,a,e])},handleSuccess:function(a,b= ,d,e){a.success&&a.success.call(a.context,e,d,b);a.global&&c.triggerGloba= l(a,"ajaxSuccess",[b,a])},handleComplete:function(a,b,d){a.complete&&a.co= mplete.call(a.context,b,d);a.global&&c.triggerGlobal(a,"ajaxComplete",[b,= a]);a.global&&c.active--=3D=3D=3D1&&c.event.trigger("ajaxStop")},triggerG= lobal:function(a,b,d){(a.context&&a.context.url=3D=3Dnull?c(a.context):c.= event).trigger(b,d)},httpSuccess:function(a){try{return!a.status&&locatio= n.protocol=3D=3D=3D"file:"||a.status>=3D200&&a.status<300||a.status=3D=3D= =3D304||a.status=3D=3D=3D1223}catch(b){}return = false},httpNotModified:function(a,b){var = d=3Da.getResponseHeader("Last-Modified"),e=3Da.getResponseHeader("Etag");= if(d)c.lastModified[b]=3Dd;if(e)c.etag[b]=3De;return = a.status=3D=3D=3D304},httpData:function(a,b,d){var = e=3Da.getResponseHeader("content-type")||"",f=3Db=3D=3D=3D"xml"||!b&&e.in= dexOf("xml")>=3D0;a=3Df?a.responseXML:a.responseText;f&&a.documentElement= .nodeName=3D=3D=3D"parsererror"&&c.error("parsererror");if(d&&d.dataFilte= r)a=3Dd.dataFilter(a,b);if(typeof = a=3D=3D=3D"string")if(b=3D=3D=3D"json"||!b&&e.indexOf("json")>=3D0)a=3Dc.= parseJSON(a);else = if(b=3D=3D=3D"script"||!b&&e.indexOf("javascript")>=3D0)c.globalEval(a);r= eturn = a}});if(E.ActiveXObject)c.ajaxSettings.xhr=3Dfunction(){if(E.location.pro= tocol!=3D=3D"file:")try{return new E.XMLHttpRequest}catch(a){}try{return = new = E.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(b){}};c.support.ajax=3D!!c.aja= xSettings.xhr();var = ea=3D{},vb=3D/^(?:toggle|show|hide)$/,wb=3D/^([+\-]=3D)?([\d+.\-]+)(.*)$/= ,ba,pa=3D[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBotto= m"],["width","marginLeft","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["o= pacity"]];c.fn.extend({show:function(a,b,d){if(a||a=3D=3D=3D0)return = this.animate(S("show",3),a,b,d);else{d=3D0;for(var = e=3Dthis.length;d=3D0;e--)if(d[e].elem=3D=3D=3Dthis){b&&d[e](true);d.spli= ce(e,1)}});b||this.dequeue();return = this}});c.each({slideDown:S("show",1),slideUp:S("hide",1),slideToggle:S("= toggle",1),fadeIn:{opacity:"show"},fadeOut:{opacity:"hide"},fadeToggle:{o= pacity:"toggle"}},function(a,b){c.fn[a]=3Dfunction(d,e,f){return = this.animate(b,d,e,f)}});c.extend({speed:function(a,b,d){var = e=3Da&&typeof = a=3D=3D=3D"object"?c.extend({},a):{complete:d||!d&&b||c.isFunction(a)&&a,= duration:a,easing:d&&b||b&&!c.isFunction(b)&&b};e.duration=3Dc.fx.off?0:t= ypeof e.duration=3D=3D=3D"number"?e.duration:e.duration in = c.fx.speeds?c.fx.speeds[e.duration]:c.fx.speeds._default;e.old=3De.comple= te;e.complete=3Dfunction(){e.queue!=3D=3Dfalse&&c(this).dequeue();c.isFun= ction(e.old)&&e.old.call(this)};return = e},easing:{linear:function(a,b,d,e){return = d+e*a},swing:function(a,b,d,e){return(-Math.cos(a*Math.PI)/2+0.5)*e+d}},t= imers:[],fx:function(a,b,d){this.options=3Db;this.elem=3Da;this.prop=3Dd;= if(!b.orig)b.orig=3D{}}});c.fx.prototype=3D{update:function(){this.option= s.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this);(c.fx.step[this.p= rop]||c.fx.step._default)(this)},cur:function(){if(this.elem[this.prop]!=3D= null&&(!this.elem.style||this.elem.style[this.prop]=3D=3Dnull))return = this.elem[this.prop];var = a=3DparseFloat(c.css(this.elem,this.prop));return = a&&a>-1E4?a:0},custom:function(a,b,d){function e(l){return f.step(l)}=0A= var = f=3Dthis,h=3Dc.fx;this.startTime=3Dc.now();this.start=3Da;this.end=3Db;th= is.unit=3Dd||this.unit||"px";this.now=3Dthis.start;this.pos=3Dthis.state=3D= 0;e.elem=3Dthis.elem;if(e()&&c.timers.push(e)&&!ba)ba=3DsetInterval(h.tic= k,h.interval)},show:function(){this.options.orig[this.prop]=3Dc.style(thi= s.elem,this.prop);this.options.show=3Dtrue;this.custom(this.prop=3D=3D=3D= "width"||this.prop=3D=3D=3D"height"?1:0,this.cur());c(this.elem).show()},= hide:function(){this.options.orig[this.prop]=3Dc.style(this.elem,this.pro= p);this.options.hide=3Dtrue;this.custom(this.cur(),0)},step:function(a){v= ar = b=3Dc.now(),d=3Dtrue;if(a||b>=3Dthis.options.duration+this.startTime){thi= s.now=3Dthis.end;this.pos=3Dthis.state=3D1;this.update();this.options.cur= Anim[this.prop]=3Dtrue;for(var e in = this.options.curAnim)if(this.options.curAnim[e]!=3D=3Dtrue)d=3Dfalse;if(d= ){if(this.options.overflow!=3Dnull&&!c.support.shrinkWrapBlocks){var = f=3Dthis.elem,h=3Dthis.options;c.each(["","X","Y"],function(k,o){f.style[= "overflow"+o]=3Dh.overflow[k]})}this.options.hide&&c(this.elem).hide();if= (this.options.hide||this.options.show)for(var l in = this.options.curAnim)c.style(this.elem,l,this.options.orig[l]);this.optio= ns.complete.call(this.elem)}return = false}else{a=3Db-this.startTime;this.state=3Da/this.options.duration;b=3D= this.options.easing||(c.easing.swing?"swing":"linear");this.pos=3Dc.easin= g[this.options.specialEasing&&this.options.specialEasing[this.prop]||b](t= his.state,a,0,1,this.options.duration);this.now=3Dthis.start+(this.end-th= is.start)*this.pos;this.update()}return = true}};c.extend(c.fx,{tick:function(){for(var = a=3Dc.timers,b=3D0;b
";a.insertBefore(b,a.firstChi= ld);d=3Db.firstChild;e=3Dd.firstChild;f=3Dd.nextSibling.firstChild.firstC= hild;this.doesNotAddBorder=3De.offsetTop!=3D=3D5;this.doesAddBorderForTab= leAndCells=3Df.offsetTop=3D=3D=3D5;e.style.position=3D"fixed";e.style.top= =3D"20px";this.supportsFixedPosition=3De.offsetTop=3D=3D=3D20||e.offsetTo= p=3D=3D=3D15;e.style.position=3De.style.top=3D"";d.style.overflow=3D"hidd= en";d.style.position=3D"relative";this.subtractsBorderForOverflowNotVisib= le=3De.offsetTop=3D=3D=3D-5;this.doesNotIncludeMarginInBodyOffset=3Da.off= setTop!=3D=3Dh;a.removeChild(b);c.offset.initialize=3Dc.noop},bodyOffset:= function(a){var = b=3Da.offsetTop,d=3Da.offsetLeft;c.offset.initialize();if(c.offset.doesNo= tIncludeMarginInBodyOffset){b+=3DparseFloat(c.css(a,"marginTop"))||0;d+=3D= parseFloat(c.css(a,"marginLeft"))||0}return{top:b,left:d}},setOffset:func= tion(a,b,d){var = e=3Dc.css(a,"position");if(e=3D=3D=3D"static")a.style.position=3D"relativ= e";var = f=3Dc(a),h=3Df.offset(),l=3Dc.css(a,"top"),k=3Dc.css(a,"left"),o=3De=3D=3D= =3D"absolute"&&c.inArray("auto",[l,k])>-1;e=3D{};var = x=3D{};if(o)x=3Df.position();l=3Do?x.top:parseInt(l,10)||0;k=3Do?x.left:p= arseInt(k,10)||0;if(c.isFunction(b))b=3Db.call(a,d,h);if(b.top!=3Dnull)e.= top=3Db.top-h.top+l;if(b.left!=3Dnull)e.left=3Db.left-h.left+k;"using"in = b?b.using.call(a,e):f.css(e)}};c.fn.extend({position:function(){if(!this[= 0])return null;var = a=3Dthis[0],b=3Dthis.offsetParent(),d=3Dthis.offset(),e=3DIa.test(b[0].no= deName)?{top:0,left:0}:b.offset();d.top-=3DparseFloat(c.css(a,"marginTop"= ))||0;d.left-=3DparseFloat(c.css(a,"marginLeft"))||0;e.top+=3DparseFloat(= c.css(b[0],"borderTopWidth"))||0;e.left+=3DparseFloat(c.css(b[0],"borderL= eftWidth"))||0;return{top:d.top-e.top,left:d.left-e.left}},offsetParent:f= unction(){return this.map(function(){for(var = a=3Dthis.offsetParent||t.body;a&&!Ia.test(a.nodeName)&&c.css(a,"position"= )=3D=3D=3D"static";)a=3Da.offsetParent;return = a})}});c.each(["Left","Top"],function(a,b){var = d=3D"scroll"+b;c.fn[d]=3Dfunction(e){var f=3Dthis[0],h;if(!f)return = null;if(e!=3D=3DB)return = this.each(function(){if(h=3Dfa(this))h.scrollTo(!a?e:c(h).scrollLeft(),a?= e:c(h).scrollTop());else this[d]=3De});else = return(h=3Dfa(f))?"pageXOffset"in = h?h[a?"pageYOffset":"pageXOffset"]:c.support.boxModel&&h.document.documen= tElement[d]||h.document.body[d]:f[d]}});c.each(["Height","Width"],functio= n(a,b){var d=3Db.toLowerCase();c.fn["inner"+b]=3Dfunction(){return = this[0]?parseFloat(c.css(this[0],d,"padding")):null};c.fn["outer"+b]=3Dfu= nction(e){return = this[0]?parseFloat(c.css(this[0],d,e?"margin":"border")):null};c.fn[d]=3D= function(e){var f=3Dthis[0];if(!f)return = e=3D=3Dnull?null:this;if(c.isFunction(e))return = this.each(function(l){var = k=3Dc(this);k[d](e.call(this,l,k[d]()))});if(c.isWindow(f))return = f.document.compatMode=3D=3D=3D"CSS1Compat"&&f.document.documentElement["c= lient"+b]||f.document.body["client"+b];else = if(f.nodeType=3D=3D=3D9)return Math.max(f.documentElement["client"+=0A= b],f.body["scroll"+b],f.documentElement["scroll"+b],f.body["offset"+b],f.= documentElement["offset"+b]);else if(e=3D=3D=3DB){f=3Dc.css(f,d);var = h=3DparseFloat(f);return c.isNaN(h)?f:h}else return this.css(d,typeof = e=3D=3D=3D"string"?e:e+"px")}})})(window);=0A= ;$(function(){if($.browser.msie&&($.browser.version.substr(0,1)<7))=0A= {html=3D'

'+'Pros=C3=ADm, = aktualizujte si svoj zastaral=C3=BD prehliada=C4=8D. Sk=C3=BAste: '+'Mozilla Firefox'+'Internet Explorer 8'+'Opera'+'Google Chrome'+'Safari'+'';$('#ie6').remove();$(html).appendTo('#menu-main');}=0A= if($("#search-input")!=3D'undefined'){$("#search-input").focus();}=0A= $('#usr-menu-nick-link').click(function(){$("#usr-menu = li.user").toggleClass("rozbaleny");return false;});$("#top-search-input, = #recipes-search-box").bind("focus",function()=0A= {_val=3D$(this).val();_title=3D$(this).attr('title');if(_val=3D=3D_title)= {$(this).val('');}=0A= $(this).one('blur',function(){if($(this).val()=3D=3D'')$(this).val(_title= );});});$("#post-add-link").click(function(){$('#addPostBox').slideDown(f= unction(){$('#post-del-link').removeClass('dnone');$('#post-add-link').ad= dClass('dnone');$("#post_text").focus();});return = false;});$("#post-add-link-sub").click(function(){$('#addPostBoxSub').sli= deDown(function(){$('#post-del-link-sub').removeClass('dnone');$('#post-a= dd-link-sub').addClass('dnone');$("#post_text-sub").focus();});return = false;});$("#post-del-link").click(function(){$('#addPostBox').slideUp(fu= nction(){$('#post-del-link').addClass('dnone');$('#post-add-link').remove= Class('dnone');});return = false;});$("#post-del-link-sub").click(function(){$('#addPostBoxSub').sli= deUp(function(){$('#post-del-link-sub').addClass('dnone');$('#post-add-li= nk-sub').removeClass('dnone');});return = false;});$("#post-add-link-unlogged").click(function(){showLoginMessage($= (this));return false;});$("#menstrual-calendar-box-input, = #last_menstrual").click(function(){superKalendar($(this),$(this),null,'de= cade');});$(".login-required").click(function(){if(!is_logged){login_targ= et_uri=3DURLEncode($(this).attr('href'));login_url=3Dforce_login_url.repl= ace('TARGET_URI_REPLACE',login_target_uri);$("#force-login-url").attr('hr= ef',login_url);title_head=3D$(this).attr('title');if(title_head=3D=3D''){= title_head=3D$(this).html();}=0A= $("#force-login-title").html(title_head);showLoginMessage($(this));return= false;}else{return true;}});});function loginMessage(element)=0A= {if(!is_logged&&element!=3D''&&(typeof $("#"+element)!=3D'undefined'))=0A= {login_target_uri=3DURLEncode(location.href);login_url=3Dforce_login_url.= replace('TARGET_URI_REPLACE',login_target_uri);$("#force-login-url").attr= ('href',login_url);$("#force-login-title").html('Prihl=C3=A1senie');showL= oginMessage($("#"+element));}}=0A= function trim(str,chars){return ltrim(rtrim(str,chars),chars);}=0A= function ltrim(str,chars){chars=3Dchars||"\\s";return str.replace(new = RegExp("^["+chars+"]+","g"),"");}=0A= function rtrim(str,chars){chars=3Dchars||"\\s";return str.replace(new = RegExp("["+chars+"]+$","g"),"");}=0A= function showTopArticles(li_element,type)=0A= {if(($(li_element)!=3D"undefined")&&($("#"+type)!=3D"undefined")){$('#top= -articles-3d').addClass('dnone');$('#top-articles-7d').addClass('dnone');= $("#top-a-box .title = a").removeClass("active");$("#"+type).removeClass("dnone");if(type=3D=3D'= top-articles-7d')=0A= $("#top-a-box .title span").addClass("seven");else=0A= $("#top-a-box .title span").removeClass("seven");}=0A= return false;}=0A= function windowOpener(windowHeight,windowWidth,windowName,windowUri)=0A= {var centerWidth=3D(window.screen.width-windowWidth)/2;var = centerHeight=3D(window.screen.height-windowHeight)/2;newWindow=3Dwindow.o= pen(windowUri,windowName,'toolbar=3D0,resizable=3D1,location=3D1,width=3D= '+windowWidth+',height=3D'+windowHeight+',left=3D'+centerWidth+',top=3D'+= centerHeight);newWindow.focus();return true;}=0A= function = articleThumbsShift(direction){old_offset=3Dthumb_offset;try_move=3Dthumb_= offset;switch(direction){case'prev':try_move=3Dthumb_offset-thumb_count;i= f(try_move<0){try_move=3D0;}=0A= break;case'next':default:try_move=3Dthumb_offset+thumb_count;if((try_move= +thumb_count)>gallery_count){try_move=3Dgallery_count-thumb_count;}=0A= break;}=0A= thumb_offset=3Dtry_move;if(thumb_offset!=3Dold_offset){redrawArticleGalle= ry();}}=0A= function = redrawArticleGallery(){for(i=3D1;i<=3Dthumb_count;i++){galid=3Dthumb_offs= et+i;if(typeof = gallery[galid]!=3D'undefined'){$('#thumb_'+i).css('opacity','0.5');$('#th= umb_'+i).attr('src',gallery[galid][1]);$('#thumb_'+i).fadeTo('fast','1.0'= );$('#thumb_link_'+i).attr('title',gallery[galid][2]);$('#thumb_link_'+i)= .attr('href',gallery[galid][4]);document.getElementById('thumb_link_'+i).= setAttribute('onclick','javascript: windowOpener( 700, 900, = \'fotogaleria_'+article_id+'\' , \''+gallery[galid][4]+'\'); return = false;');}}=0A= if(thumb_offset+thumb_count>=3Dgallery_count){$('#article-gallery-move-ne= xt').addClass('article-gallery-move-off');}else{$('#article-gallery-move-= next').removeClass('article-gallery-move-off');}=0A= if(thumb_offset<=3D0){$('#article-gallery-move-prev').addClass('article-g= allery-move-off');}else{$('#article-gallery-move-prev').removeClass('arti= cle-gallery-move-off');}}=0A= function replyComment(comment_id)=0A= {$("#comment-add-box").slideUp('fast',function(){$("#comment-add-box").re= moveClass('dnone = mb20');$("#reply-input-space").removeClass('dnone');$("#add-post-btn-top"= ).fadeIn('fast');$("#comment-add-box").addClass('floating-box');offset=3D= $("#comment_"+comment_id).offset();height=3D$("#comment_"+comment_id).hei= ght();set_top=3D(offset.top-10);nick=3D$("#comment_nick_"+comment_id).htm= l();title=3D'Reakcia na pr=C3=ADspevok';reply=3D''+nick+' = nap=C3=ADsal/-a:
"'+$("#comment_text_"+comment_id).html()+'"';$("#comment-add-title").ht= ml(title);$("#reply_id_value").val(comment_id);$("#reply-text-inbox").htm= l(reply);$("#comment-add-box").css('top',set_top+'px');$("#comment_text")= .focus();$("#comment-add-box").slideDown('fast');$("#block1").animate({wi= dth:"90%"},{queue:false,duration:3000})});}=0A= function = showAddBox(){$("#reply_id_value").val('0');$("#reply-input-space").addCla= ss('dnone');$('#comment-add-box').slideUp('fast');$('#add-post-btn-top').= fadeOut('fast',function(){$("#comment-add-box").removeClass('dnone');$("#= comment-add-box").removeClass('floating-box');$("#reply-text-inbox").html= ('Prida=C5=A5 pr=C3=ADspevok do = diskusie');$('#comment-add-box').slideDown('fast');});}=0A= function = insertSmile(smile,target){val=3D$("#"+target).val();if(val=3D=3D''){$("#"= +target).val(smile+' ');}else{$("#"+target).val(trim(val)+' '+smile+' = ');}=0A= $("#"+target).focus();return false;}=0A= function = voteComment(id_comment,ballance){$.ajax({url:'/ajx/komentar-hlasuj/',type= :"POST",data:({iCommentId:id_comment,sBallance:ballance}),dataType:"json"= ,success:function(msg){if(typeof = msg!=3D"undefined"){iPositive=3DparseInt(msg.positive);if(iPositive<0){iP= ositive=3D0;}=0A= $("#comment_vote_"+id_comment+"_pos").html(iPositive);pos_link=3Ddocument= .getElementById('comment_vote_'+id_comment+'_pos_lnk');if(typeof = pos_link!=3D'undefined'){pos_link.setAttribute('onclick','javascript: = return false;');}=0A= $("#comment_vote_"+id_comment+"_pos_btn").addClass('voted');iNegative=3Dp= arseInt(msg.negative);if(iNegative<0){iNegative=3D0;}=0A= $("#comment_vote_"+id_comment+"_neg").html(iNegative);neg_link=3Ddocument= .getElementById('comment_vote_'+id_comment+'_neg_lnk');if(typeof = neg_link!=3D'undefined'){neg_link.setAttribute('onclick','javascript: = return false;');}=0A= $("#comment_vote_"+id_comment+"_neg_btn").addClass('voted');}}});}=0A= function = showComment(id_comment){$("#hidden_comment_"+id_comment).slideUp('fast',f= unction(){$("#comment_text_"+id_comment).slideDown('fast',function(){$("#= rating_comment_"+id_comment).fadeIn('normal');});});}=0A= function = votePost(id_post,ballance){$.ajax({url:'/ajx/prispevok-hlasuj/',type:"POS= T",data:({iPostId:id_post,sBallance:ballance}),dataType:"json",success:fu= nction(msg){if(typeof = msg!=3D"undefined"){iPositive=3DparseInt(msg.positive);if(iPositive<0){iP= ositive=3D0;}=0A= $("#post_vote_"+id_post+"_pos").html(iPositive);pos_link=3Ddocument.getEl= ementById('post_vote_'+id_post+'_pos_lnk');if(typeof = pos_link!=3D'undefined'){pos_link.setAttribute('onclick','javascript: = return false;');}=0A= $("#post_vote_"+id_post+"_pos_btn").addClass('voted');iNegative=3DparseIn= t(msg.negative);if(iNegative<0){iNegative=3D0;}=0A= $("#post_vote_"+id_post+"_neg").html(iNegative);neg_link=3Ddocument.getEl= ementById('post_vote_'+id_post+'_neg_lnk');if(typeof = neg_link!=3D'undefined'){neg_link.setAttribute('onclick','javascript: = return false;');}=0A= $("#post_vote_"+id_post+"_neg_btn").addClass('voted');}}});}=0A= function = showPost(id_post){$("#hidden_comment_"+id_post).slideUp('fast',function()= {$("#post_text_"+id_post).slideDown('fast',function(){$("#rating_post_"+i= d_post).fadeIn('normal');});});}=0A= function polling(id_poll,id_option){$("#poll_"+id_poll+' = ul').fadeTo('fast',0.1);$("#poll_loading_"+id_poll).css('display','block'= );$.ajax({url:'/ajx/anketa-hlasuj/'+get_i9,type:"POST",data:({iPollId:id_= poll,iOptionId:id_option}),dataType:"json",success:function(msg){if(typeo= f msg!=3D"undefined"&&msg!=3Dnull){sOutput=3D'';sResult=3D'';if(typeof = msg.output!=3D'undefined'){sOutput=3Dmsg.output};if(typeof = msg.status!=3D'undefined'){sResult=3Dmsg.status;};if(sResult!=3D'voted'||= sOutput=3D=3D''){sOutput=3D'Nastala chyba pri = hlasovan=C3=AD ankety alebo anketa u=C5=BE nie je = platn=C3=A1.';}}else{sOutput=3D'Nastala = chyba pri hlasovan=C3=AD. Pravdepodobne bolo spojenie = ukon=C4=8Den=C3=A9.';}=0A= $("#poll_"+id_poll).fadeTo('fast',0.1,function(){$("#poll_loading_"+id_po= ll).css('display','none');$("#poll_"+id_poll).html(sOutput);$("#poll_"+id= _poll).fadeTo('fast',1.0);});}});}=0A= function = reportDisconvenable(param_id,param_type){if(confirm('Skuto=C4=8Dne = chcete ozna=C4=8Di=C5=A5 tento pr=C3=ADspevok ako = nevhodn=C3=BD?')){$.ajax({url:'/ajx/nahlas-nevhodny/'+get_i9,type:"POST",= data:({iParamId:param_id,iParamType:param_type}),dataType:"json",success:= function(msg){if(typeof msg!=3D"undefined"&&msg!=3Dnull){if(typeof = msg.message!=3D"undefined"&&msg.message!=3Dnull){alert(msg.message);}}=0A= $("#report-"+param_id).fadeOut('normal');}});}}=0A= var hideBoxTimeout;var hideTimeInMs=3D500;var showBoxTimeout;var = showTimeInMs=3D250;function = showUserBox(user_id,target_element){i_user_id=3DparseInt(user_id);if(type= of = users[i_user_id]!=3D'undefined'){userData=3Dusers[i_user_id];$('#user-bub= ble-1').removeClass('male female = unknown');$('#user-bubble-1').addClass(userData[10]);$('#user-nick').html= (userData[0]);$('#user-nick').attr('href',userData[3]);$('#user-photo').a= ttr('src',userData[1]);$('#user-photo').attr('alt',userData[0]);$('#user-= photo-link').attr('href',userData[3]);if(typeof = urlPrelinkRp!=3D"undefined"){i9=3DgetI9();if(i9!=3Dnull){$('#rp-link').ht= ml("");}}=0A= $('#user-basic-info').html(userData[5]+', = '+userData[2]);$('#user-city').html(userData[4]);if(userData[6]>0){$('#us= er-fotoalb-lnk').removeClass('dnone');$('#user-fotoalb-cnt').html(userDat= a[6]);$('#user-fotoalb-lnk').attr('href',userData[7]);}else{$('#user-foto= alb-lnk').addClass('dnone');$('#user-fotoalb-cnt').html('0');$('#user-fot= oalb-lnk').attr('href','#');}=0A= if(userData[8]>0){$('#user-videoalb-lnk').removeClass('dnone');$('#user-v= ideoalb-cnt').html(userData[8]);$('#user-videoalb-lnk').attr('href',userD= ata[9]);}else{$('#user-videoalb-lnk').addClass('dnone');$('#user-videoalb= -cnt').html('0');$('#user-videoalb-lnk').attr('href','#');}=0A= $('#user-profil-url').attr('href',userData[3]);$('#user-add-friend').attr= ('href',userData[11]);if(typeof target_element!=3D'undefined'){var = offset=3Dtarget_element.offset();pos_left=3D(offset.left+target_element.w= idth())+8;pos_top=3Doffset.top-25;$('#user-bubble-1').animate({left:pos_l= eft+'px',top:pos_top+'px'},100);}=0A= showBoxTimeout=3DsetTimeout("showUserBoxInstant()",showTimeInMs);}else{hi= deUserBoxInstant();}=0A= clearTimeout(hideBoxTimeout);}=0A= function stayShow(){clearTimeout(hideBoxTimeout);}=0A= function = hideUserBox(){hideBoxTimeout=3DsetTimeout("hideUserBoxInstant()",hideTime= InMs);clearTimeout(showBoxTimeout);}=0A= function hideUserBoxInstant(){$("#user-bubble-1").fadeOut("fast");}=0A= function showUserBoxInstant(){$("#user-bubble-1").fadeIn("fast");}=0A= function showLoginMessage(targetElement){var = dim=3DgetWindowDimensions();var docWidth=3Ddim.width;var = mainLayout=3D$("div.layout-content").width()+35;_witdh=3DMath.round(dim.w= idth/2)-30-(380/2);$('#login-msg').animate({left:_witdh+'px',top:150+'px'= },100).fadeIn('fast');$('#login-overlay').fadeIn('fast');}=0A= function = hideLoginMessage(){$("#login-msg").fadeOut('normal');$("#login-overlay").= css('display','none');return false;}=0A= function = favoriteRecipe(article_id,action){$("#favorite-loading").css('display','b= lock');$.ajax({url:'/ajx/oblubeny-recept/'+get_i9,type:"POST",data:({iArt= icleId:article_id,sAction:action}),dataType:"json",success:function(msg){= if(typeof msg!=3D"undefined"&&msg!=3Dnull){if(typeof = msg.status!=3D"undefined"&&msg.status!=3Dnull){switch(msg.status){case'ad= ded':$("#fav-recipe-lnk").removeClass('add-fav');$("#fav-recipe-lnk").add= Class('remove-fav');document.getElementById('fav-recipe-lnk').setAttribut= e('onclick','javascript:favoriteRecipe('+article_id+', \'fav-remove\'); = return = false;');$("#fav-recipe-lnk").fadeTo('fast',0.2,function(){$("#fav-recipe= -lnk").html('Odobra=C5=A5 z = ob=C4=BE=C3=BAben=C3=BDch');$("#fav-recipe-lnk").fadeTo('fast',1.0);});br= eak;case'removed':$("#fav-recipe-lnk").removeClass('remove-fav');$("#fav-= recipe-lnk").addClass('add-fav');document.getElementById('fav-recipe-lnk'= ).setAttribute('onclick','javascript:favoriteRecipe('+article_id+', = \'fav-add\'); return = false;');$("#fav-recipe-lnk").fadeTo('fast',0.2,function(){$("#fav-recipe= -lnk").html('Prida=C5=A5 medzi = ob=C4=BE=C3=BAben=C3=A9');$("#fav-recipe-lnk").fadeTo('fast',1.0);});brea= k;}}}=0A= $("#favorite-loading").css('display','none');}});}=0A= var t_rate;var = js_najmama=3D{ajax_weekly_horoscope:'',ajax_rateArticleUrl:'',changeHoros= copeInBox:function(sign_id)=0A= {sign_id=3Dsign_id*1;if(sign_id>0){$.ajax({url:'/ajx/zobraz-horoskop/',ty= pe:"POST",data:({iSignId:sign_id}),dataType:"json",success:function(msg){= if(msg.sign_id!=3D"undefined"){$("#horoscope-box-content").fadeOut("fast"= ,function(){$("#boxWeeklyHoroscopeText").html(msg.horoscope);$("#boxWeekl= yHoroscopeLink").attr("href",msg.url).html('Cel=C3=BD horoskop = '+msg.sign_name+'»');$('#horoscope-box-sign-img').attr("class","").= attr("class","sign-box sign-"+sign_id);$(this).fadeIn();});}}});}=0A= return false;},rateArticle:function(article_id,rating)=0A= {article_id=3Darticle_id*1;rating=3Drating*1;$("#rating-title").html('&nb= sp;     =  ');$("#rating-title").addClass('voting-loader');if((typeof = t_rate!=3D'undefined')&&(t_rate!=3Dnull)){clearTimeout(t_rate);}=0A= if((article_id>0)&&(rating>0))=0A= {$.ajax({url:'/ajx/hodnot-clanok/'+get_i9,type:"POST",data:({article_id:a= rticle_id,rating:rating}),dataType:"json",success:function(response){$("#= rating-title").css('display','none');$("#rating-title").removeClass('voti= ng-loader');if(typeof = response=3D=3D'object'&&response!=3Dnull){if(response.result=3D=3Dtrue){$= ("#current-rating").css('width',response.rating_percent+'%');$("#rating-t= itle").html('=C4=8Eakujeme za V=C3=A1=C5=A1 = hlas');$("#star-rating-items").addClass("disabled");}else{$("#rating-titl= e").html('=C4=8Eakujeme za V=C3=A1=C5=A1 = hlas');}}else{$("#rating-title").html('Nastala chyba. Sk=C3=BAste = znova.');}=0A= $("#rating-title").fadeIn('fast');t_rate=3DsetTimeout(function(){$($("#ra= ting-title")).html('Hodnotenie:');},5000);}});}}}=0A= function URLEncode(clearString){var output=3D'';var = x=3D0;clearString=3DclearString.toString();var = regex=3D/(^[a-zA-Z0-9_.]*)/;while(x= 1&&match[1]!=3D''){output+=3Dmatch[1];x+=3Dmatch[1].length;}else{if(clear= String[x]=3D=3D' ')=0A= output+=3D'+';else{var charCode=3DclearString.charCodeAt(x);var = hexVal=3DcharCode.toString(16);output+=3D'%'+(hexVal.length<2?'0':'')+hex= Val.toUpperCase();}=0A= x++;}}=0A= return output;}=0A= var superKalendarInit=3Dfalse;function = superKalendar(button,target,prefix,initPeriod,hilightInitDate)=0A= {var = browserIsOk=3Dfalse;if(jQuery.browser.msie){if(parseInt(jQuery.browser.ve= rsion)<8){browserIsOk=3Dfalse;}else{browserIsOk=3Dtrue;}}else{browserIsOk= =3Dtrue;}=0A= if(browserIsOk=3D=3Dtrue)=0A= {if((superKalendarInit=3D=3Dfalse)&&(typeof = superKalendarDraw!=3D=3D"function"))=0A= {superKalendarInit=3Dtrue;$("head").append("");$.getScript(Config["url_common_js"]+"date.js",funct= ion(){$.getScript(Config["url_common_js"]+"superKalendar.js?v20090823",fu= nction(){superKalendarDraw(button,target,prefix,initPeriod,hilightInitDat= e);});});}else{superKalendarDraw(button,target,prefix,initPeriod,hilightI= nitDate);}}else{alert('T=C3=A1to funkcia je dostupn=C3=A1 iba v = modern=C3=BDch internetov=C3=BDch prehliada=C4=8Doch. Zadajte d=C3=A1tum = priamo do po=C4=BEa v tvare: D. M. YYYY');}=0A= return false;}=0A= function commentLess(id)=0A= {$("#comment-less-"+id).hide();$("#comment-more-"+id).show();return = false;}=0A= function commentMore(id)=0A= {$("#comment-more-"+id).hide();$("#comment-less-"+id).show();return = false;}=0A= function = fashionPoliceVote(article_id,rating){article_id=3Darticle_id*1;rating=3Dr= ating*1;$.ajax({url:'/ajx/modna-policia/'+get_i9,type:"POST",data:({artic= le_id:article_id,rating:rating}),dataType:"json",success:function(respons= e){if(typeof response=3D=3D'object'&&response!=3Dnull){if(typeof = response.uservote!=3D'undefined'){iUserVote=3Dresponse.uservote*1;$("#rat= ing-box").addClass('already-voted');for(i=3D1;i<=3D5;i++){document.getEle= mentById('one-rate-'+i).setAttribute('onclick','');}=0A= if(iUserVote>0){$("#one-rate-"+iUserVote).addClass('one-rated');$("#your-= rate").html('Va=C5=A1e hodnotenie:');}}=0A= iCount=3D0;if(typeof = response.count!=3D'undefined'){iCount=3Dresponse.count*1;if(iCount>5){$("= #rate-count").html('Hodnotilo: = '+iCount);}else{$("#rate-count").html('Zatia=C4=BE nehlasovalo
dostato=C4=8Dn=C3=BD po=C4=8Det =C4=BEud=C3=AD');}}=0A= if(iCount>5&&typeof = response.rate!=3D'undefined'){fRate=3Dresponse.rate*1;fRate=3D(Math.round= (fRate*10)/10);$("#final-rate").html(fRate);}}else{$("#your-rate").html('= Hlasovanie bolo ne=C3=BAspe=C5=A1n=C3=A9.
Sk=C3=BAste nesk=C3=B4r = znova, pros=C3=ADm.');}}});}=0A= function openNameDescription(id,name,sef_name,url){var = _actual_title=3D$('title').html();var _new_title=3D'';var = _dash_pos=3Dstrpos(_actual_title,'-')+1;if($('#fname'+id).is(':visible'))= {$('#fname'+id).slideUp("fast");window.location.hash=3D'';$("#fb-like-ite= m"+id).html();_new_title=3D_actual_title.substring(_dash_pos);}else{$('.f= name').hide();$('#fname'+id).slideDown("fast");window.location.hash=3Dsef= _name;$("#fb-like-item-"+id).html('');if(_actual_title.substring(0,7)=3D= =3D'Kalend=C3=A1r'){_new_title=3Dname+' - = '+_actual_title;}else{_new_title=3Dname+' = -'+_actual_title.substring(_dash_pos);}}=0A= $('title').html(_new_title);return false;}=0A= function getWindowDimensions(){var dim=3D{width:0,height:0};var = myWidth=3D0,myHeight=3D0;if(typeof(window.innerWidth)=3D=3D'number'){myWi= dth=3Dwindow.innerWidth;myHeight=3Dwindow.innerHeight;}else = if(document.documentElement&&(document.documentElement.clientWidth||docum= ent.documentElement.clientHeight)){myWidth=3Ddocument.documentElement.cli= entWidth;myHeight=3Ddocument.documentElement.clientHeight;}else = if(document.body&&(document.body.clientWidth||document.body.clientHeight)= ){myWidth=3Ddocument.body.clientWidth;myHeight=3Ddocument.body.clientHeig= ht;}=0A= var dim=3D{width:myWidth,height:myHeight};return dim;}=0A= function = getParamFromUrl(paramName){ttlString=3D''+paramName+'=3D(.*?)(&|$)';ttlRe= gexp=3Dnew = RegExp(ttlString);ttlUrl=3Ddocument.location.href;ttlParsed=3D(ttlUrl.mat= ch(ttlRegexp));try{dddd=3DdecodeURIComponent(ttlParsed[1]);if(dddd=3D=3D'= {'+paramName+'}'){return'';}=0A= return dddd;}catch(e){return'';}}=0A= function strpos(haystack,needle,offset){var = i=3D(haystack+'').indexOf(needle,(offset||0));return = i=3D=3D=3D-1?false:i;}=0A= function = addLinksI9(){i9Azet=3DgetI9();if(i9Azet!=3Dnull){$("body").find("a.wI9").= each(function(){href=3D$(this).attr("href");if(strpos(href,"i9=3D")=3D=3D= false){if(strpos(href,'?')!=3Dfalse){sep=3D"&";}else{sep=3D"?";}=0A= $(this).attr("href",href+sep+"i9=3D"+i9Azet);}});}}=0A= function showAzetCard(elm_id){var p=3D$('#firm-'+elm_id);var = pos=3Dp.position();var = pos_top=3Dpos.top+p.height()-$('#azet-card-content-'+elm_id).height()-30;= $('#azet-card-content-'+elm_id).show();var = pos_left=3Dpos.left+200;$('#azet-card-content-'+elm_id).animate({'left':p= os_left+'px','top':pos_top+'px'},100);}=0A= function shareUrl(sharer){var url=3Dlocation.href;var = title=3Ddocument.title;var link=3D'';var width=3D626;var = height=3D600;switch(sharer){case'facebook':link=3D'http://www.facebook.co= m/sharer.php?u=3D'+encodeURIComponent(url)+'&t=3D'+encodeURIComponent(tit= le);width=3D626;height=3D436;break;case'twitter':link=3D'http://www.twitt= er.com/home?status=3D'+url;break;}=0A= if(link)window.open(link,'share_url_'+sharer,'toolbar=3D0,status=3D0,widt= h=3D'+width+',height=3D'+height);return false;}=0A= $(document).ready(function()=0A= {var safeZone=3D0;var dim=3DgetWindowDimensions();var = docWidth=3Ddim.width;var = mainLayout=3D$("div.layout-content").width()+35;var = linkWidth=3D$('#skin_ad_left').width();var = adZoneWidth=3DmainLayout+safeZone+(2*linkWidth);if(docWidth10){pos=3D-(_w+(safeZone/2));$("#skin_ad_left").c= ss("width",_w+"px").css("left",pos+"px").css("display","block");$("#skin_= ad_right").css("width",_w+"px").css("right",pos+"px").css("display","bloc= k");}else{$("#skin_ad_left").css("display","none");$("#skin_ad_right").cs= s("display","none");}}else{pos=3D-(linkWidth+(safeZone/2));$("#skin_ad_le= ft").css("width",linkWidth+"px").css("left",pos+"px").css("display","bloc= k");$("#skin_ad_right").css("width",linkWidth+"px").css("right",pos+"px")= .css("display","block");}}}); ------=_NextPart_000_0000_01CCE0E7.894D1820 Content-Type: application/octet-stream Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://c.aimg.sk/209cbe2aba6cb29ecb78c8de3fb6eeec.js/dmVuZG9yOmdlbWl1czp4Z2VtaXVzXzEuMg==.js function gemius_parameters(){var d=3Ddocument;var href=3Dnew = String(d.location.href);var ref;var f=3D0;var = fv=3D'-';if(d.referrer){ref=3Dnew String(d.referrer);}else{ref=3D'';}=0A= if(typeof Error!=3D'undefined'){var fo;eval('try { = f=3D(d=3D=3Dtop.document)?1:2; if (typeof = top.document.referrer=3D=3D"string") { ref=3Dtop.document.referrer } } = catch(e) {f=3D3;}');eval('try { fv=3Dnavigator.plugins["Shockwave = Flash"].description; } catch (e) {}');eval('if (typeof = ActiveXObject!=3D"undefined") { try { fo=3Dnew = ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.7"); } catch(e) { try { = fo=3Dnew ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.6"); fv=3D"X"; = fo.AllowScriptAccess=3D"always"; } catch(e) { if (fv=3D=3D"X") { = fv=3D"WIN 6,0,20,0"; }} try { fo=3Dnew = ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"); } catch(e) {} } if = ((fv=3D=3D"-" || fv=3D=3D"X") && fo) { fv=3Dfo.GetVariable("$version"); = }}');}=0A= var url=3D'&fr=3D'+f+'&fv=3D'+escape(fv)+'&tz=3D'+(new = Date()).getTimezoneOffset()+'&href=3D'+escape(href.substring(0,499))+'&re= f=3D'+escape(ref.substring(0,499));if(screen){var = s=3Dscreen;if(s.width)url+=3D'&screen=3D'+s.width+'x'+s.height;if(s.color= Depth)url+=3D'&col=3D'+s.colorDepth;}=0A= return url;}=0A= window.pp_gemius_params=3Dgemius_parameters();function = gemius_add_onload_event(obj,fn){if(obj.attachEvent){obj.attachEvent('onlo= ad',fn);}else = if(obj.addEventListener){obj.addEventListener('load',fn,false);}}=0A= function gemius_append_script(xp_url){if(typeof = Error!=3D'undefined'){eval('try { = xp_javascript=3Ddocument.createElement("script"); = xp_javascript.src=3Dxp_url; xp_javascript.type=3D"text/javascript"; = xp_javascript.defer=3Dtrue; document.body.appendChild(xp_javascript); } = catch(e) {}');}}=0A= function = gemius_obj_loaded(){window.pp_gemius_loaded+=3D1;if(window.pp_gemius_load= ed=3D=3D2&&window.pp_gemius_image.width&&window.pp_gemius_image.width>1){= gemius_append_script(window.pp_gemius_script);}}=0A= function pp_gemius_timer(){window.pp_gemius_timer_image=3Dnew = Image();window.pp_gemius_timer_image.src=3Dwindow.pp_gemius_host+(new = Date()).getTime()+'/dot.gif?l=3D36'+window.pp_gemius_time_id+window.pp_ge= mius_params;}=0A= var = pp_gemius_proto=3D(document.location&&document.location.protocol&&documen= t.location.protocol=3D=3D'https:')?'https://':'http://';if(typeof = pp_gemius_hitcollector=3D=3D'undefined'){if(typeof = gemius_hitcollector!=3D'undefined'){pp_gemius_hitcollector=3Dgemius_hitco= llector;}else{pp_gemius_hitcollector=3D'gask.hit.gemius.pl';}}=0A= var pp_gemius_host=3Dpp_gemius_proto+pp_gemius_hitcollector+'/_';var = pp_gemius_sv;if(typeof pp_gemius_nhit=3D=3D'undefined'){if(typeof = pp_gemius_identifier=3D=3D'undefined'){if(typeof = gemius_identifier!=3D'undefined'){pp_gemius_identifier=3Dgemius_identifie= r;gemius_identifier=3D'USED_'+gemius_identifier;}else{pp_gemius_identifie= r=3D'';}}=0A= if(typeof window.pp_gemius_cnt!=3D'undefined'){if(typeof = window.pp_gemius_images=3D=3D'undefined'){window.pp_gemius_images=3Dnew = Array();}=0A= var = gemius_l=3Dwindow.pp_gemius_images.length;window.pp_gemius_images[gemius_= l]=3Dnew = Image();window.pp_gemius_images[gemius_l].src=3Dpp_gemius_host+(new = Date()).getTime()+'/redot.gif?l=3D33&id=3DERR_'+pp_gemius_identifier.repl= ace(/id=3D/,'id=3DERR_')+window.pp_gemius_params;}else{if(typeof = pp_gemius_time_identifier!=3D'undefined'&&typeof = window.pp_gemius_time_id=3D=3D'undefined'){window.pp_gemius_time_id=3D'&i= d=3D'+pp_gemius_time_identifier;window.pp_gemius_host=3Dpp_gemius_host;se= tInterval('pp_gemius_timer()',60*1000);pp_gemius_sv=3D35;}else{window.pp_= gemius_time_id=3D'';pp_gemius_sv=3D31;}=0A= window.pp_gemius_image=3Dnew Image();if(typeof = pp_gemius_mode=3D=3D'undefined'){window.pp_gemius_loaded=3D0;window.pp_ge= mius_script=3Dpp_gemius_host+(new = Date()).getTime()+'/pp.js?id=3D'+pp_gemius_identifier;gemius_add_onload_e= vent(window,gemius_obj_loaded);gemius_add_onload_event(window.pp_gemius_i= mage,gemius_obj_loaded);pp_gemius_sv-=3D1;}=0A= window.pp_gemius_image.src=3Dpp_gemius_host+(new = Date()).getTime()+'/rexdot.gif?l=3D'+pp_gemius_sv.toString()+'&id=3D'+pp_= gemius_identifier+window.pp_gemius_time_id+window.pp_gemius_params;window= .pp_gemius_cnt=3D1;}=0A= pp_gemius_identifier=3D'USED_'+pp_gemius_identifier;}=0A= function pp_gemius_hit_int(list,rfrom,rto){var gu=3Dpp_gemius_host+(new = Date()).getTime()+'/redot.gif?l=3D32';if(typeof = window.xgemius_prot_cnt=3D=3D'undefined'){window.xgemius_prot_cnt=3D0;}=0A= if(typeof xgemius_prot_cnt=3D=3D'undefined'){xgemius_prot_cnt=3D0;}=0A= if(window.xgemius_prot_cnt<=3Dxgemius_prot_cnt){go=3D1;window.xgemius_pro= t_cnt++;}else{go=3D0;}=0A= xgemius_prot_cnt++;for(var i=3Drfrom;i<'+'/script>');=0A= document.write('<'+'style> @import = url(\'http://s.aimg.sk/projects/css/system/pokecbutton.css?v=3D1.0.2\'); = <'+'/style>');=0A= =0A= ss =3D "http://prihlasenie.azet.sk/js_checkautologin?uri=3D_uri_";=0A= ss =3D ss.replace( '_uri_', document.location.href );=0A= document.write('